Nyhet 24 maj 2018


Skärpt beställaransvar för ordning och reda på vägarna


Regeringen beslutade den 23 maj att skärpa de straffrättsliga reglerna om beställaransvar i yrkestrafiklagen (2012:210) och taxitrafiklagen (2012:211). Beställare som sluter avtal med trafikutövare ska kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd.


Vidare ska den krets som kan hållas ansvariga om en transport skett utan rätt tillstånd utvidgas till att omfatta alla som har beställt den aktuella transporten. Samtliga beställare i en avtalskedja kan enligt förslaget dömas till ansvar, om beställaren känt till eller haft skälig anledning att anta att tillstånd saknades. Endast yrkesmässiga beställare kan dömas till ansvar. Det skärpta beställaransvaret syftar till att öka regelefterlevnaden på yrkestrafikområdet och taxitrafikområdet och därigenom skapa ordning och reda på vägarna.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2018.

 

- Svenska Taxiförbundet utvecklar för närvarande sitt system för Behörighetskontroll av yrkesförare, BKY, för att göra det enklare för transportföretag och transportbeställare att kontrollera att de företag som utför transporterna har giltiga trafiktillstånd, säger Josefin Deiving, marknadsansvarig Svenska Taxiförbundet. Lansering av den nya tjänsten kommer att ske under hösten.

Sedan tidigare har BKY gjort det möjligt att på ett enkelt sätt kontrollera giltiga förarbehörigheter inom yrkestrafiken. För närvarande kontrolleras cirka 60 000 buss-, taxi- och lastbilsförares behörigheter varje natt. Fler tillkommer kontinuerligt.
Kontakt:

Josefin Deiving
Marknadsansvarig

josefin.deiving@taxiforbundet.se
08 566 21 669
072 402 81 38
Nyhet 17 maj 2018


Ny rapport av Stefan Fölster: Från Ta sig till hållplats till Hämtas hemma


Stefan Fölster presenterar en ny rapport;Från Ta-sig till hållplats till Hämtas-hemma. Samhällsvinster av att påskynda bilismens och kollektivtrafikens paradigmskifte.


Stefan Fölster (2)

 

Tid: Tisdagen den 22 maj kl 10-11

Plats: FORES, Kungsbroplan 2, Stockholm

Möjligheten att kunna transportera sig med egen bil och kollektivtrafik har varit både en frihetsrevolution och en hävstång för samhällsekonomin. En lika stor revolution för persontransporter väntar under de kommande åren då dagens transportsystem står inför stora utmaningar. Växthusgasutsläpp och andra miljöproblem kan med dagens teknik bara lösas till höga kostnader. Mängden privatbilar skapar trängsel och brist på parkeringsplatser. Växande grupper har svårt att ta sig till kollektivtrafikens noder. Och hur ska äldre kunna förflytta sig när de har svårt att gå och cykla - och inte kan eller vill köra bil?

Stefan Fölster, nationalekonom och rapportförfattare, presenterar möjliga samhällsvinster av att påskynda övergången från privatbilism till fungerande kollektivtrafik.

Svante Hagman, ordförande Sveriges Byggindustrier, Jakob Lagercrantz, 2030 Sekretariatet och Peter Norman, ordförande Svenska Taxiförbundet är inbjudna att kommentera rapporten.

Anmälan till seminariet: maila irene.fallstrom@taxiforbundet.se

 Nyhet 5 april 2018


Taxiförbundet förslag till utredningen Ett land att besöka


Svenska Taxiförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen Ett land att besöka: En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring: SOU 2017:95 Utredningens uppdrag är att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med uppdraget har varit att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. Svenska Taxiförbundet är positiv till utredningens betänkande och väljer i sitt svar att avgränsa sig till avsnittet ”Trafikutbud och transporter”.


Turism

Taxi beskrivs i detta avsnitt som en möjliggörare, dock utan att några egentliga förslag ges på vilka förutsättningar som krävs för att taxi ska kunna användas för att uppnå klimatmålen eller förbättra tillgängligheten för turister och besökare.


Resa med Taxi ofta förutsättningen för att nå besöksmålet

Turister och besökare är ofta beroende av taxi. Många turistattraktioner (naturreservat, fjällstugor, lokal produktion, lantgårdar m.m.) ligger utanför det ordinarie kollektivtrafiknätet. Till många destinationer är taxi det bästa, mest flexibla och ibland enda alternativet.

Taxi har en nyckelroll för att nå klimatmålen
Taxi får en allt viktigare roll för att nå de uttalade miljömålen för ett fossilfritt Sverige. Med färre privatbilar behövs fungerande alternativ som kan erbjuda ökad reseservice som bidrar till utveckling av hållbara städer och levande landsbygder.

Kostnaderna för kollektivtrafiken kan minskas
Trots kraftigt ökade kostnader för kollektivtrafiken under perioden 2007 - 2015, ca sju procent per år, har resandet under samma period bara ökat med 2,5 procent i antal resor. Ett flertal goda exempel visar att satsningar på anropsstyrd kollektivtrafik med taxi, samordning mellan persontransporter och integrerade mobilitetslösningar skulle ge ökad tillgänglighet och service. Något som skulle leda till att boende och turister kan ta sig till fler resmål på tider som passar dem.

Med lägre skatter på taxi skulle besöksnäringen stimuleras

Taxi spelar redan idag en viktig roll som länk i en större transportkedja, såsom för tågstationer och flygplatser. Med överkomliga priser på taxi skulle fler ha råd att enkelt nå Sveriges olika besöksmål. 

I rapporten "Ratt - Rutavdrag för taxi. Vad skulle samhället och konsumenten kunna vinna?" betonar rapportförfattaren tillgänglighetens betydelse för persontrafiken. Idag är alternativen för konsumenten för få. 

Tillgängligheten kan förbättras med anropsstyrd kollektivtrafik
Dagens upphandlingar har haft fokus på traditionella lösningar när behovet istället är nya idéer för att kunna erbjuda fungerande mobilitetstjänster.

Olönsamma busslinjer kan omvandlas till anropsstyrd trafik och områden som idag inte har en busslinje kan erbjudas trafik. Eftersom den anropsstyrda trafiken utförs av de lokala taxiföretagen skapar det också en framtid för en fungerande transportservice för det lokala näringslivet.

Låt offentliga upphandlingar styra mot bättre service och tillgänglighet
Taximarknaden kan delas upp i tre huvuddelar: företagsresor, privatresor och samhällsbetalda resor, såsom sjukresor, färdtjänst, skolskjuts och kompletteringstrafik. De samhällsbetalda transporterna svarar för cirka 50 procent av intäkterna. På landsbygderna och i de mindre orterna kan de samhällsbetalda transporterna svara för merparten av taxiföretagens intäkter. Det är därför viktigt att upphandling av den särskilda kollektivtrafiken - färdtjänst, skolskjuts och sjukresor - skapar förutsättningar för ortens taxiföretag att överleva.

Svenska Taxiförbundet kompletterar utredningens betänkande med följande förslag:

1. Inför ett ekonomiskt stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheternamed syfte att öka andelen flexibla persontransporter som bygger på anropsstyrd kollektivtrafik med taxi.

Eller, för en mer långsiktigt hållbar lösning:

2. Inför ett skatteavdrag för taxiresor motsvarande subventionerna för övrig kollektivtrafik. Det skulle gynna inte bara besöksnäringen utan även aktivt bidra till en övergång från resenärers behov av att köra en egen bil till att använda taxi som ett fungerande komplement till övrig kollektivtrafik.

Samt:

3. Tydliggör de regionala trafikmyndigheternas ansvar för en livskraftig taxinäring i landsbygderna.Det är akut att kollektivtrafiklagen snarast ses över och att det avsnitt som rör taxi ges en tydligare och mer genomgripande skrivning. Utgångspunkten torde vara att myndigheten i varje trafikförsörjningsprogram tydligt ska ange vilket ställningstagande den kommit fram till avseende taxiförsörjningen och även ange skälen för detta.

 

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Irene Fällström
Kommunikationsansvarig

irene.fallstrom@taxiforbundet.se
08 566 21 673
0724 02 69 55
Nyhet 12 mars 2018


Taxiförbundet välkomnar nytt lagförslag för taxi


Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska införas en ny taxikategori. -Vi välkomnar regeringens förslag till ny lagstiftning som kommer att öppna upp för teknikutveckling och nya affärsmodeller för taxi, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. Det är också positivt att förslaget ökar möjligheterna till skattekontroll och skydd av konsumenter och arbetstagare.


- I vår dialog med regeringens företrädare har vi framfört vikten av att varje fordon behöver ha en teknisk utrustning som är ansluten till en beställningscentral för taxitrafik, säger Claudio Skubla.

-Vi är glada att regeringen har hörsammat vår begäran, vilket får stor betydelse för att branschen ska kunna utvecklas i en sund konkurrens, säger Claudio Skubla och påpekar att oron i branschen har varit stor då den svarta taxiverksamheten vuxit sig allt starkare under senare år. Nu är det viktigt att myndigheternas föreskrivningsarbete fortsätter enligt regeringens intentioner.

Förslaget innebär att innehavare av taxitrafiktillstånd får välja mellan att ansluta fordon till en av två olika taxikategorier. Det nuvarande systemet, med krav på taxameter och redovisningscentral, kommer att finnas kvar.

I den nya kategorin finns istället krav på teknisk utrustning i fordonen och hos beställningscentralerna. Varje taxifordon i denna kategori ska vara anslutet till en eller flera beställningscentraler för taxitrafik som tar emot och fördelar köruppdrag. Centralen ska också samla in, lagra och på begäran lämna uppgifter till Skatteverket för skattekontroll. I den nya kategorin ska kundens beställning alltid ske till en beställningscentral och kunden ska ges ett fast pris innan resan påbörjas. För chauffören och taxiföretaget gäller samma krav på taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd i båda kategorier.

-I och med regeringens lagändring försvinner också dagens möjlighet till dispens från kravet på taxameter, säger Claudio Skubla. Det ökar skatteverkets möjligheter att kontrollera alla taxiföretag, vilket är en viktig förutsättning för en sund konkurrens inom yrkestrafiken.

Regeringen föreslår att reglerna om att beställningscentralerna ska kunna få tillstånd ska träda i kraft den 1 september 2020 och resterande regler den 1 januari 2021.

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Irene Fällström
Kommunikationsansvarig

irene.fallstrom@taxiforbundet.se
08 566 21 673
0724 02 69 55
Nyhet 12 mars 2018


Ny teknik ska möjliggöra en modern taxinäring med sund konkurrens


Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska införas en ny taxikategori. Den nya kategorin öppnar för nya tekniska lösningar och affärsmodeller utan att försämra möjligheterna till skattekontroll eller skydd för konsumenter och arbetstagare.


-Taxitrafik är en viktig del av det svenska transportsystemet. Vi kan se att nya tekniska lösningar och affärsmodeller har dykt upp inom taxinäringen. Det är då viktigt att vi har tydliga regler som säkerställer en sund konkurrens samt trygghet för kunden och arbetstagaren - samtidigt som vi bejakar den tekniska utvecklingen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Förslaget innebär att innehavare av taxitrafiktillstånd får välja mellan att ansluta fordon till en av två olika taxikategorier. Det nuvarande systemet, med krav på taxameter och redovisningscentral, kommer att finnas kvar. Lagändringarna gör att regeringen kommer att ta bort dagens möjlighet till dispens från kravet på taxameter. I och med att möjligheten till dispens tas bort får Skatteverket bättre möjligheter att kontrollera alla taxiföretag, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en sund konkurrens inom yrkestrafiken.

I den nya kategorin finns istället krav på teknisk utrustning i fordonen och hos beställningscentralerna. Varje taxifordon i denna kategori ska vara anslutet till en eller flera beställningscentraler för taxitrafik som tar emot och fördelar köruppdrag. Centralen ska också samla in, lagra och på begäran lämna uppgifter till Skatteverket för skattekontroll. I den nya kategorin ska kundens beställning alltid ske till en beställningscentral och kunden ska ges ett fast pris innan resan påbörjas. För chauffören och taxiföretaget gäller samma krav på taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd i båda kategorier.

Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet kommenterar:

Taxiförbundet välkomnar regeringens förslag till ny lagstiftning för taxi som kan öppna för en framtida teknik. Nu är det viktigt att myndigheternas föreskrivningsarbete fortsätter enligt regeringens intentioner. Sund konkurrens och skattekontroll krävs för att branschen ska kunna utvecklas.

Regeringen föreslår att reglerna om att beställningscentralerna ska kunna få tillstånd ska träda i kraft den 1 september 2020 och resterande regler den 1 januari 2021.

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Irene Fällström
Kommunikationsansvarig

irene.fallstrom@taxiforbundet.se
08 566 21 673
0724 02 69 55
Nyhet 27 februari 2018


Utsläppen från vägtrafiken måste minska mer


Utsläppen från vägtrafiken minskade med upp till 2 procent under förra året, tack vare nya och energieffektiva personbilar och en ökad användning av biobränsle. Men det räcker inte för att nå klimatmålet 2030. För att klara målet på 70 procent behöver utsläppen minska med 8 procent varje år. Det skriver Transportstyrelsen och Trafikverket i ett gemensamt pressmeddelande.


För att klara klimatmålet behöver personbilsflottan förnyas. Gamla och bränsletörstiga fordon måste användas mindre eller skrotas och ersättas av nya bränslesnåla fordon. Under 2017 minskade växthusgasutsläppen med 260 000 ton, mycket på grund av nya och bränsleeffektivare fordon. Det är elbilarna som nu står för minskningen medan bensin- och dieselbilarna ökar utsläppen.

Minskningen av koldioxidutsläpp från nya bilar har planat ut

Målsättningen är att nytillverkade bilar ska bli mer och mer koldioxidsnåla. Men skillnaden mellan nya bilar från 2016 och 2017 var ändå knappt märkbar. I snitt släppte nya bilar nästan ut samma mängd koldioxid 2016 som 2017: 123 gram per kilometer. För att nå klimatmålet behöver koldioxidutsläppen komma ner till 95 gram per kilometer till 2021, för att sedan minska ytterligare.

Nybilsförsäljningen av personbilar har ökat kraftigt under de senaste åren. Förra året registrerades mer än 70 000 personbilar fler jämfört med 2014.

Andelen biodrivmedel behöver öka ytterligare

Andelen biodrivmedel i vägtrafiken ökade från 19 till 21 procent under 2017. Biodiesel står nu för 85 procent av den totala mängden drivmedel. Detta resulterade i att växthusgasutsläppen minskade med cirka 400 000 ton under 2017.

För att Sverige ska nå klimatmålet 2030 måste utsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent. Det innebär att det måste ske stora förändringar i samhället och transportsystemet.


Nyhet 23 februari 2018


Nya samverkansavtal för kollektivtrafiken


Nu påbörjas arbetet med att uppdatera modellavtalet för samverkansavtal inom Avtalsprocessen. Målet är att presentera en trygg och bra avtalsmodell som kan användas av Regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige.


Arbetsgruppen består av representanter från både trafikföretag och beställare för att dra nytta av den samlade kompetensen. Första steget blir en genomlysning av befintliga samverkansavtal i landet. Därefter arbetar de fram en ny version, baserat på det bästa hos de avtal som används idag. Arbetet ska bli färdigt under våren.

Arbetsgruppen består av Ewa Rosén, ordförande i Kollektivtrafikens Avtalskommitté (KollA); Jonas Kempe, Nobina; Anders Lundström, Björks & Byberg; Tommy Laestander, Länstrafiken i Västerbotten och Joel Dahllöf, Hallandstrafiken.

Avtalsprocessen - från plan till avtal för att fördubbla resandet

Ett steg mot målet om en fördubblad kollektivtrafik är den branschgemensamma avtalsprocess som bygger på utvecklade samarbetsformer och ökad affärsmässighet. Ledstjärnan är att bättre ta tillvara den samlade kompetensen hos trafikföretag, beställare och andra berörda parter.


Nyhet 21 februari 2018


Ny indexrekommendation för taxi och skolskjuts


Det branschgemensamma Indexrådet fastställde i februari 2018 en ny rekommendation för indexreglering gällande skolskjutstrafik med taxi. Syftet är att skapa affärsneutralitet och bibehålla affären som görs när en beställare handlar upp trafik. Nyligen publicerades även en rekommendation för indexreglering av skolskjuts med buss.


Indexrådet har identifierat ett behov att ta fram en egen rekommendation för Indexreglering gällande skolskjuts med taxi.

Grundprinciper:

• Ett hundra procent (100 %) av beloppet skall indexeras. Detta för att indexregleringen skall återspegla den ingångna affären när avtalet undertecknades. Om man väljer indexering lägre än 100 % kan detta innebära att anbudslämnaren tvingas lägga ett högre anbudspris för att kompensera för indexeringsrisken. Indexreglering skall vara affärsneutralt och opåverkbart av bägge parter.

• Upphandlande enhet/myndighet bör använda sig av Taxi index, framtaget av SCB. Se vidare: Taxi index

Övriga grundprinciper vid indexreglering:

• Index skall justeras kvartalsvis. Motiveringen till detta är att drivmedelspriser varierar uppåt och nedåt under året. Årsvis reglering innebär en onödig affärsrisk för bägge parter. 

Basmånadens indextal och kostnadsnivå skall vara kända vid anbudsinlämning. Man skall alltså inte använda basmånad nära trafikstart och därmed efter sista datum för anbudslämning. Väljer man ett en sådan okänd basmånad innebär detta en onödig affärsrisk och kan resultera i högre anbudspriser.

• Indexjustering ska ske från och med trafikstart. Anledningen till detta är att det kan gå lång tid från anbudsinlämnandet till trafikstart och kostnadsläget kan därmed ha förändrats. Detta för att bibehålla affärsneutraliteten i det ingångna avtalet. Detta innebär att vid första regleringen avseende augusti månad indexeras med kvartal 1 (det kvartalsindex som är känt). Därefter löpande regleringar kvartalsvis (oktober indexeras med kvartal 2 osv.).

• Ersättning till trafikföretaget avseende eventuella extraturer/badturer som ingår i avtalet ska indexregleras på samma sätt som den fasta ersättningen till trafikföretaget. 

Om Indexrådet:

Det branschgemensamma Indexrådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. Rådet ska identifiera och analysera de fall där kostnadsförändringar beroende på skatte- och avgiftsförändringar uppstår och påverkar affärsneutraliteten. Indexrådet arbetar med alla frågor som rör index i taxi- och bussbranschen.Parterna enas löpande om innehållet i indexrekommendationerna och ståndpunkter av principiell natur beslutas i de respektive styrelserna.

I indexrådet ingår Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och Svenska Taxiförbundet.

 

 
Kontakt:

Josefin Deiving
Marknadsansvarig

josefin.deiving@taxiforbundet.se
08 566 21 669
072 402 81 38
Nyhet 18 februari 2018


Medial uppmärksamhet för Taxiförbundets rapport


Svenska Taxiförbundet har uppmärksammats i media i samband med presentationen den 13 februari av rapporten RATT Rut-avdrag för taxi: Vad skulle samhället och konsumenten kunna vinna? Dagens industri skrev en artikel med rubriken: Ge oss Rut-avdrag för miljöns skull.


Svenska Dagbladets ledarsida påstod dock den 18 februari i artikeln: "Rut ska inte köra taxi!" signerad av Maria Ludvigsson, att Svenska Taxiförbundet vill mota bort taxiföretaget Uber.

Taxiförbundet har i ett brev till SvD:s ledarredaktion besvarat artikeln: Taxiförbundet vill inte mota bort Uber. Legala taxitjänster som drivs av seriösa företag är självklart välkomna att konkurrera på samma villkor som den övriga svenska taxibranschen.

Maria Ludvigsson beklagar vidare i artikeln att UberPop stoppades såväl i Sverige som andra länder. Taxiförbundet svarar att konceptet gick ut på att inte följa landets skatteregler. Den verksamheten ledde till mer än 106 tingsrätts- och hovrättsdomar mot förare som lockades att köra för tjänsten.

Maria Ludvigsson hävdar också att den svenska taxibranschen är välmående. Det är tyvärr inte heller sant konstaterar Taxiförbundet. Branschens marginaler har minskat de senaste åren vilket lett till att många taxiföretag fått allt svårare att överleva. På många orter i landet ersätts servicen av svarttaxi eller ingen taxi alls, vilket i sin tur drabbar såväl skolskjutsar som färdtjänster.

Nya jobb måste vara vita

Vidare skriver Taxiförbundet i brevet till SvD:

Taxinäringen har ett stort rekryteringsbehov. En stor andel av de som arbetar i branschen idag, liksom de som nyanställs som taxiförare, har invandrarbakgrund. Maria Ludvigsson ondgör sig över att taxibranschen vill införa ett Rut-avdrag för taxi.  Nu är det så att Taxibranschen vill kunna erbjuda vita jobb. Eftersom de svarta taxitjänsterna växer blir det än svårare för nyanlända förare att få riktiga jobb som leder till verklig integration i Sverige. Städbranschen hade liknande problem innan Rut-avdraget infördes. Med Rut-avdraget visar statistiken att avdraget varit en väg till nya seriösa jobb och företag. Den onda cirkeln kunde brytas. Svarta sektorer som tillåts växa tenderar att leda till en spiral av ytterligare kriminalitet.   

Ordning och reda, inte tvärtom

Ledarsidans text föranleder vidare en fråga som är intressant för alla som arbetar med företagande och skattefrågor: Är det Maria Ludvigssons och ledarsidans uppfattning att kraven på skattekontroll och åtgärderna mot den svarta ekonomin ska minimeras när det gäller taxinäringen? Frågan är vilket samhälle vi då står inför? Sverige har nyligen skärpt lagstiftningen i andra branscher när det gäller kravet på kassaregister. Vi anser att det är steg i rätt riktning.

Vi och många med oss är överens om att Sverige behöver mer ordning och reda. Inte tvärtom.

 

Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla, förbundsdirektör

Irene Fällström kommunikationschef

 

 

 

 

 

Nyhet 13 februari 2018


Avdrag för taxi kan hjälpa oss att kapa bilresorna


En skattereform för taxi skulle bidra till stor samhällsekonomisk nytta. Bilresorna skulle totalt sett minska med avsevärda effekter exempelvis för Stockholms innerstad. Det skriver Peter Norman, Claudio Skubla och Monica Renstig i Svenska Dagbladet idag.


Behovet av resor har ökat. Växande regioner och behov av hög rörlighet på arbetsmarknaden bidrar till att allt fler behöver resa allt mer. Med ökad befolkning, inte minst i storstäderna och dess kranskommuner, kommer därför allt fler att köra egen bil om medborgarna inte erbjuds fler alternativ. Nybyggnation av villor och flerbostadshus ökar, ofta ganska långt ifrån järnväg, pendeltåg eller tunnelbanans stationer. Där blir den egna bilen ofta det enda realistiska alternativet, eftersom turtätheten upplevs för låg eller busshållplatser ligger för långt från bostaden.

Vid sidan av bilen är taxi det mest flexibla färdmedlet. Dock är det få privatpersoner som använder taxi som en del av kollektivtrafiken i sin vardag. En av anledningarna är det upplevs som alldeles för dyrt, vilket till stor del beror på att cirka 60 procent av taxis kostnader består av skatter och lagstadgade avgifter.

En skattereform för taxi, liknande ett rut-avdrag, skulle bidra till stor samhällsekonomisk nytta ur flera perspektiv. Det visar rapporten vi presenterar i dag.

Med stöd från forskning kring priselasticitet visar våra beräkningar att ett rut-avdrag för taxi skulle öka antalet taxiresor med mellan 30 procent upp till 95 procent. Samtidigt indikerar forskningen att människor inte skulle använda taxi i stället för den egna bilen hela vägen till resmålet, utan som ett komplement till kollektivtrafiken. Med lägre pris på taxi skulle resenärer i ökad utsträckning kombinera taxi och kollektivtrafik, i stället för att köra egen bil hela vägen. Vissa skulle ta taxi till kollektivtrafiken ena resan och åka kollektivt hem, i stället för att som tidigare göra två bilresor. Andra skulle samåka rut-taxi med grannen till kollektivtrafiken, i stället för att de tar varsin bil. En del skulle ta taxi vissa sträckor några dagar i månaden och utnyttja kollektivtrafiken i övrigt, istället för att som kanske i dag ta bilen varje dag. Den totala effekten skulle bli fler taxiresor, men också fler kollektivresor och därmed färre bilresor.

Av praktiska skäl har vi avgränsat våra beräkningar till Stockholms stad och län i rapporten. För länet, där det varje dag görs nästan 900 000 bilresor, har vi, med stöd i forskningen, uppskattat att personbilstrafiken i länet skulle minska med minst 10 procent och i innerstaden med på sikt mellan 20 och 30 procent om ett rut-avdrag infördes. Effekten skulle sannolikt öka över tiden då allt fler avstår från att äga en egen bil. Det i sin tur skulle minska behovet av kravet på garageplatser vid nybyggnation, som står för en icke föraktlig del av byggproduktionskostnaderna.

För Stockholms innerstad, som varje dag har 215 000 in- och utgående privatbilsresor, skulle dessa minska med upp till 65 000 eller med mer än en fjärdedel. En så stor minskning skulle få avsevärda effekter, med nyttor för såväl konsument som samhälle. De farliga ämnen som framför allt orsakas av dubbdäck skulle på Essingeleden minska med 10 procent. Stockholms 36 000 parkeringsplatser skulle kunna minskas med mellan 20 och 30 procent och i stället kunna ge bredare trottoarer och större plats för cyklister.

De flesta kommuner har infartsparkeringar i anslutning till kollektivtrafikens noder. Ofta blir dessa snabbt fullbelagda och alternativet för resenären blir då ofta att ta bilen hela vägen till resmålet. I Stockholms län finns redan cirka 13 200 infartsparkeringar som tillhandhålls av SL tillsammans med kommunerna. En sådan yta motsvarar närmare 60 stora fotbollsplaner, vilket skulle kunna rymma 120 stora flerbostadshus. Ett rut-avdrag för taxi med en prognosticerad trafikminskning om 20 procent skulle frigöra mark motsvarande 24 hus nära kollektivtrafikens knutpunkter.

Inte minst för äldre skulle ett rut-avdrag för taxi vara en mycket mer flexibel och nyttig tjänst som samtidigt skulle spara stora administrativa kostnader för det offentliga. Kostnaderna för färdtjänst i Stockholms län är såväl höga som ökande och uppgår till 1,4 miljarder kronor årligen. Varje kommun, 26 stycken, och varje stadsdel (18 stycken) i Stockholm har minst en färdtjänsthandläggare som hjälper till med ansökan och sedan bereder ärendet. Därefter skickas ärendet till färdtjänstutskottet i landstinget, där varje ärende bereds ytterligare och sedan slutligen avgörs i det politiska färdtjänstutskottet.

Det är emellertid få av de 70 000 personer som beviljats färdtjänst som använder tjänsten ofta. Hela 86 procent gör mellan en och tre resor per månad och 27 procent gör ingen alls - samtidigt som de kostar i hantering. Samhället har stor anledning att se över behovet av mobilitet för den växande gruppen äldre. Kommunernas ekonomi kommer att vara ansträngd även utan belastningen från fler biståndsbeslut. Ett rut-avdrag för taxi gör steget till ett liv utan bil kortare för morgondagens äldre. Många av dessa avstår nog också gärna besväret med att bli biståndsbedömda.

Ytterligare skäl till att införa rut-avdrag för taxi är den mycket starkt växande svarta taxiverksamheten som på vissa orter i Sverige till och med helt slagit ut den vita taxinäringen. En skattereform för taxi skulle sannolikt, precis som i fallet med rot- och rut-avdragen, i väsentlig grad bidra till att göra svarta taxitjänster vita.

Enligt Trafikverket måste antalet bilar i Stockholm minska med 30 procent fram till år 2030 om de klimatmål som satts upp ska kunna nås. Samtidigt visar alla prognoser att biltrafiken i stället kommer att öka med 30 procent i Stockholmsregionen. Här finns starka skäl att minska de skattepålagor som i dag hindrar privatpersoner att ställa om från egen bil till mer kollektivtrafik och taxi.

Peter Norman
ordförande för Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla
förbundsdirektör för Svenska Taxiförbundet

Monica Renstig
rapportförfattare

Länk till rapporten nedan:Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Irene Fällström
Kommunikationsansvarig

irene.fallstrom@taxiforbundet.se
08 566 21 673
0724 02 69 55
Nyhet 13 februari 2018


RUT-avdrag för taxi kan minska privatbilismen med en fjärdedel


Peter Norman, ordförande Svenska Taxiförbundet och Monica Renstig, rapportförfattare presenterade idag en ny rapport som visar att med ett lägre pris på taxi skulle resenärer i ökad utsträckning kunna kombinera taxi och kollektivtrafik, istället för att köra egen bil hela resan. Den totala effekten skulle bli fler taxiresor, men också fler kollektivresor och därmed totalt sett färre bilresor.


Representanter för skatteutskottet kommenterade rapporten. Ordföranden Per Åsling välkomnade förslagen och menade att det behövs åtgärder för att stödja den seriösa taxinäringen i hela landet. Ledamot Helena Bouveng (M) pekade på att rapporten löser många samhällsfrågor som är på agendan idag. Framför allt handlar det om att vi behöver en beteendeförändring, vi måste gå från privat bilägande till att åka mer kollektivt. Vice ordförande Jörgen Hellman (S) ansåg att rapporten pekar på behovet av en skattereform, det behövs ett nytänk som på ett bättre sätt involverar de behov vi ser i samhället idag.

Beräkningarna är avgränsade till Stockholm. För länet, där det varje dag görs nästan 900 000 bilresor, uppskattas att personbilstrafiken skulle minska med minst 10 procent och i innerstaden med på sikt mellan 20 och 30 procent om ett Rut-avdrag infördes. Effekten skulle sannolikt öka över tiden då alltfler skulle kunna avstå från att äga en egen bil.

För Stockholms innerstad, som varje dag har 215 000 in- och utgående privatbilsresor, skulle dessa minska med upp till 65 000 eller med mer än en fjärdedel. En så stor minskning skulle få avsevärda effekter, med nyttor för såväl konsument som samhälle. De farliga ämnen som framförallt orsakas av dubbdäck skulle på Essingeleden minska med 10 procent. Stockholms 36 000 parkeringsplatser skulle kunna minskas med mellan 20 och 30 procent och istället kunna ge bredare trottoarer och större plats för cyklister.

Rapporten lyfter också fram att ett Rut-avdrag för taxi skulle kunna bli ett enklare och billigare alternativ till färdtjänsten. Kostnaderna för färdtjänst i Stockholms län uppgår till 1,4 miljarder kronor årligen. Det är emellertid få av de 70 000 personer som beviljats färdtjänst som använder tjänsten ofta. Hela 86 procent gör mellan en och tre resor per månad och 27 procent gör ingen alls - samtidigt som de kostar i hantering.

Ytterligare skäl till att införa Rut-avdrag för taxi är den starkt växande svarta taxiverksamheten som på vissa orter i Sverige slagit ut den seriösa taxinäringen. En skattereform för taxi skulle sannolikt bidra till att göra svarta taxitjänster vita.

Bakgrund
Enligt Trafikverket måste antalet bilar i Stockholm minska med 30 procent fram till år 2030 om de klimatmål som satts upp ska kunna nås. Samtidigt visar alla prognoser att biltrafiken istället kommer att öka med 30 procent i Stockholmsregionen.

Vid sidan av bilen är taxi det mest flexibla färdmedlet. Dock är det få privatpersoner som använder taxi som en del av kollektivtrafiken i sin vardag. En av anledningarna är det upplevs som alldeles för dyrt, vilket till stor del beror på att cirka 60 procent av taxis kostnader består av skatter och lagstadgade avgifter.
Relaterade dokument:
RATT Rutavdrag för taxi


Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Irene Fällström
Kommunikationsansvarig

irene.fallstrom@taxiforbundet.se
08 566 21 673
0724 02 69 55
Nyhet 17 januari 2018


INBJUDAN ny rapport RUT-avdrag för taxi – vad skulle samhället vinna på om fler tog taxi?


Tid: Tisdagen den 13 februari kl 10-11 Plats: Volkswagen Showroom, Hamngatan 13, Stockholm


Peter och Monica
 
Peter Norman, ordförande Svenska Taxiförbundet och Monica Renstig, civilekonom och rapportförfattare, presenterar rapporten som belyser hur ett RUT- avdrag för taxi skulle påverka människors vardag och vilka samhällsekonomiska effekter det skulle kunna leda till med mer taxi och mindre privatbilism.
 
Per Åsling, (C) ordförande skatteutskottet, Jörgen Hellman (S) vice ordförande skatteutskottet och Helena Bouveng, (M) ledamot skatteutskottet kommenterar rapporten.
 
Kontakt och anmälan: Irene Fällström, mail: irene.fallstrom@taxiforbundet.se
Arrangör: Svenska Taxiförbundet

Varmt välkommen!Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Irene Fällström
Kommunikationsansvarig

irene.fallstrom@taxiforbundet.se
08 566 21 673
0724 02 69 55
Nyhet 17 januari 2018


Ny marknadsansvarig på Taxiförbundet


Josefin Deiving, har anställts som ny marknadsansvarig på Taxiförbundet med ansvar för medlemsfrågor, utveckling av förbundets utbildning till taxiförare och företagare samt IT frågor.


Josefin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin kommer bland annat att ta över ansvaret för att utveckla tjänsten BKY, som är en behörighetskontroll för yrkesförare. Vidare ska hon ansvara för samarbetsavtal med leverantörer.
Närmast kommer Josefin från en tjänst som organisationsutvecklare på FTF- Facket för försäkring och Finans.
Kontakt:

Irene Fällström
Kommunikationsansvarig

irene.fallstrom@taxiforbundet.se
08 566 21 673
0724 02 69 55

Josefin Deiving
Marknadsansvarig

josefin.deiving@taxiforbundet.se
08 566 21 669
072 402 81 38
Nyhet 21 december 2017


Nytt reseavdrag måste minska klimatutsläppen och stoppa fusket


Det är positivt att regeringen tillsätter en utredning som ska se över reseavdraget, men nu förväntar vi oss resultat, skriver den samlade kollektivtrafikbranschen. För att minska utsläppen av växthusgaser, öka jämställdheten, jämna ut de regionala skillnaderna och samtidigt uppfylla reseavdragets ursprungliga syfte, att vidga människors arbetsmarknadsregioner, anser vi att reseavdraget ska göras avståndsberoende och färdmedelsneutralt. En åtgärd som dessutom kraftigt kommer att minska möjligheten att fuska.


Bilden av att reseavdrag framför allt görs i landsbygden stämmer inte. Statistiken visar att reseavdrag är ett avdrag för manliga höginkomsttagare i de tre storstadsregionerna som reser med bil.

Knappast någon skatt, avdrag eller bidrag är utsatt för så mycket fusk som reseavdraget. Ett fusk som varje år kostar 2 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter, enligt Landsbygdskommitténs slutbetänkande. Med andra ord beror 40 procent av statens kostnader för reseavdraget på fusk.

Dagens reseavdrag ökar koldioxidutsläppen. Avdraget fungerar som ett incitament för människor att välja bilen i stället för kollektivtrafiken. Nio av tio som gör reseavdrag reser till jobbet med bil, jämfört med sex av tio av alla som arbetspendlar.

Baserar man avdraget på avståndet mellan hemmet och jobbet kommer resenärer som arbetspendlar med buss, tåg, taxi, bil och cykel behandlas lika. WSP Analys & Strategi har i en rapport visat att ett avståndsberoende avdrag, enligt norsk modell, skulle öka människors tillgänglighet till arbeten och öka kollektivresandet kraftigt, liksom minska koldioxidutsläppen. I Mälardalsregionen skulle utsläppen från arbetsresor lågt räknat minska med 7 procent. Dessutom skulle möjligheterna att fuska minska kraftigt eftersom det är enkelt för Skatteverket att kontrollera avståndet mellan hemmet och arbetet.

Det finns politisk majoritet i riksdagen för att förändra reseavdraget. Under det senaste året har två parlamentariska utredningar, Miljömålsberedningen och Landsbygdskommittén, som samtliga riksdagspartier ställt sig bakom, föreslagit att reseavdraget ska ses över och göras avståndsberoende. Behåll den politiska enigheten och minska klimatutsläppen, liksom fusket med reseavdragen.

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik

Christina Axelsson, ordförande Resenärsforum

Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag

Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna

Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik,
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Irene Fällström
Kommunikationsansvarig

irene.fallstrom@taxiforbundet.se
08 566 21 673
0724 02 69 55
Nyhet 20 december 2017


Dom i Europas högsta domstol: Uber är ett taxibolag


- Detta är ett mycket glädjande beslut som stärker våra politiker i det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling av taxinäringen i Sverige, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska taxiförbundet.


Europeiska domstolen (EG-domstolen) beslutade onsdagen den 20 december att Uber är ett transportföretag och inte ett företag för förmedling av tjänster. Domen är efterlängtad och förväntas få stora konsekvenser för hur Uber är reglerat i hela Europa.

- Detta är ett mycket glädjande beslut som stärker våra politiker i det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling av taxinäringen i Sverige, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska taxiförbundet.

- Uber har länge hävdat att de erbjuder en "samhällstjänst" som förbinder förare och passagerare som mellanhand via deras app, säger Claudio Skubla. I själva verket är tjänsten en storskaligt organiserad svarttaxiverksamhet. Den är olaglig, dyr för samhället och otrygg för resenärerna.

Den tjänst Uber tillhandahåller innebär att förare som inte är yrkesförare, och som använder sina egna fordon, sammanförs med resenärer som efterfrågar taxitjänster. Tjänsten tillhandahålls mot ersättning med hjälp av en applikation för smarta mobiler.

Den här subtila klassificeringen har bidragit till att skydda den multinationella dollaruppstarten från nationella bestämmelser och innebär att den har behandlats som en digital tjänst som går över gränserna på EU: s inre marknad.

Flera europeiska regeringar har dock hävdat att det amerikanska företaget ska betraktas som ett taxibolag, och precis som tusentals andra borde det behöva uppfylla europeiska transportlagar.

EG-domstolens beslut innebär att Uber nu står inför nationell reglering i upp till 28 medlemsstater.
Relaterade dokument:
EU-dom: Uber är taxi


Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Irene Fällström
Kommunikationsansvarig

irene.fallstrom@taxiforbundet.se
08 566 21 673
0724 02 69 55
Nyhet 14 december 2017


Om framtidens mobilitet i riksdagen


Den 14 december arrangerade Anders Åkesson, (C) och Leif Petersson (S), Trafikutskottet tillsammans med Taxiförbundet ett frukostseminarium i riksdagen på temat Framtidens mobilitet.


Anders Åkesson Claudio Skubla

                          Claudio Skubla och Anders Åkesson (C)


Claudio Skubla, förbundsdirektör Taxiförbundet, inledde seminariet med den svenska taxibranschens utmaningar och möjligheter som samhällsförändringarna bidrar till. Miljökraven blir allt tuffare, människors behov av resande ökar samtidigt som det finns en politisk ambition att privatbilismen ska minska. Med taxi som ett mer naturligt komplement till kollektivtrafiken skapas helt nya möjligheter för att fler kan erbjudas ett enklare resande och därmed möjlighet att avstå från den egna bilen.

-Med ett skatteavdrag för taxitjänster skulle utvecklingen kunna skyndas på, sade Claudio Skubla och jämförde med övrig kollektivtrafik som är subventionerad med femtio procent. Då kan fler efterfråga seriösa taxitjänster och den nu växande svarta marknaden för taxi motas i grind.

Jakko Jaakkola, area manager för Maas Global, Helsingfors var inbjuden för att berätta om ett system för att samordna olika trafikslag: "WHIM, limitless travel with public transport, taxis cars and more."

De nya digitala plattformarna skapar möjligheter och en enkelhet för transportörerna att erbjuda ett samlat reseerbjudande med olika trafikslag direkt till resenären: Mobility as a Service. Det handlar om att utveckla ett gemensamt betalningssystem med ett attraktivt paketpris som inkluderar tåg, båt, buss, cykel, hyrbil och bilpool. Jakko Jaakkola kunde konstatera att erbjudandet med WHIM i Helsingfors under 2016-17 lett till att fler reser med kollektivtrafik och att även resandet med taxi ökat.


Nyhet 4 december 2017


Taxi viktig för besöksnäringen


Regeringens utredning Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring skriver bland annat att ”besöksnäringen inte skiljer sig från andra näringar avseende behovet av hållbara transportlösningar. Svenska Taxiförbundet delar den uppfattningen och föreslår här fyra viktiga åtgärder.


Taxi Arlanda besöksnäring

Regeringens utredning Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring skriver bland annat att "besöksnäringen inte skiljer sig från andra näringar avseende behovet av hållbara transportlösningar.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med uppdraget har varit att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. I uppdraget har ingått att lämna förslag på en politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande och sysselsättning och som bidrar till att aktörerna gemensamt kraftsamlar inom besöksnäringen.

Det som gör frågan extra angelägen är att besöksnäringen växer snabbt, och att resandet och transportbehovet därmed ökar, utan att det finns någon egentlig strategi för att hantera detta."

Svenska Taxiförbundet delar den uppfattningen och föreslår här fyra viktiga åtgärder.

1.Ta fram en mobilitetsstrategi för landsbygden.
Vi blir fler som ska resa mer. Turister och besökare är starkt beroende av hög tillgänglighet. På samma sätt som i diskussionen om framtidens städer borde landsbygdsdebatten handla om behovet av hållbara mobilitetstjänster.

2. Använd anropsstyrd kollektivtrafik med taxi
På flera håll i landet har kollektivtrafiken utvecklats tack vare anropsstyrd kollektivtrafik med taxi. Resenärerna beställer en bil vid behov enligt en turlista. Det är billigare, mer hållbart och mer flexibelt än att låta dyra och nästan tomma bussar köra.

3. Samordna trafikslagen för smidigare resor
Tidtabellerna för flygen, tågen, bussarna och båtarna behöver anpassas efter varandra för att underlätta kollektivtrafikresandet. Det behövs tillgång till taxi i hela landet, inte minst till de orter och byar dit andra trafikslag inte finns. De regionala trafikmyndigheter som driver färdtjänst i egen regi eller upphandlar bussar motverkar tillgången på taxi.

4. Vidta åtgärder mot svarttaxi
Ett allvarligt hot mot taxi på landsbygden är också den svarttaxiverksamhet som vuxit fram de senaste åren. Via grupper på Facebook lockas kunderna att använda svarttaxi - en olaglig och farlig tjänst som skapar otrygghet och slår undan benen på riktiga taxiföretagare. Här krävs kraftfulla insatser för att den seriösa taxinäringen ska kunna finnas kvar.

 

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Irene Fällström
Kommunikationsansvarig

irene.fallstrom@taxiforbundet.se
08 566 21 673
0724 02 69 55
Nyhet 17 november 2017


Ny kartläggning: Svarttaxi flyttar till Facebook


Taxiförbundet presenterar idag en kartläggning som visar att svarttaxi växer på Facebook. - Svarttaxi har flyttat från gatan framför stadshotellet till slutna grupper på Facebook, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Taxiförbundet.


Kartläggningen visar att de slutna svarttaxigrupperna på Facebook har företagslik verksamhet. Grupperna har exempelvis regler om betalningar och hur man hanterar uteblivna körningar. Svarttaxigruppernas regler säger att diskussioner om pris och betalningar alltid ska ske utanför Facebook, till exempel via sms.

På Facebook finns idag cirka 100 slutna grupper som Taxiförbundet bedömer vara svarttaxigrupper. I dessa har bara grupper räknats in vars villkor och karaktär tyder på att det rör sig om svarttaxiverksamhet. Det finns betydligt fler grupper på Facebook där sådan verksamhet kan förekomma.

Svarttaxi på Facebook finns idag över hela landet och verksamheten ökar. De företagslika svarttaxigrupperna har enligt vår kartläggning cirka 90 000 medlemmar, men antalet ökar ständigt. Detta är ett problem som Skatteverket och polisen behöver uppmärksamma mer, säger Claudio Skubla.

Den svarta taxiverksamheten som utvecklas på Facebook är ett hot mot de seriösa företagen som riskerar att slås ut framförallt på mindre orter. Det drabbar hela samhället som går miste om fungerande taxiföretag som både sköter skolskjutsar, färdtjänster och taxi.

Vi har gjort en försiktig bedömning som visar att samhället redan går miste om uppemot en halv miljard skattekronor per år på den illegala verksamheten. Att de företagslika svarttaxigrupperna på Facebook stimulerar den svarta ekonomin och därmed slår ut fungerande företag som betalar skatt är allvarligt, säger Claudio Skubla.

Läs rapporten via länken nedan.
Relaterade dokument:
Rapport_svarttaxi_Facebook


Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Irene Fällström
Kommunikationsansvarig

irene.fallstrom@taxiforbundet.se
08 566 21 673
0724 02 69 55
Nyhet 25 oktober 2017


Taxi - från lyxsymbol till var mans färdmedel


Förr var taxi en symbol för höjden av lyx och onödigt slöseri. Idag kan mer välbeställda storstadsföräldrar ta taxi till förskolan på morgonen. Håller synen på taxi som lyxsymbol på att förändras och i sådant fall varför? Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska taxiförbundet, berättar om varför han tror att taxi kan bli framtidens färdmedel för alla.


Läs och lyssna via länken nedan:

Nyhet 25 oktober 2017


Anropsstyrd kollektivtrafik kan växa


Svensk kollektivtrafik och Taxiförbundet arrangerade den 23 oktober en workshop på temat Sveriges hemligaste kollektivtrafik, som också är titeln på en rapport som Taxiförbundet tagit fram. Rapporten redovisar hur den anropsstyrda kollektivtrafiken fungerar i Sveriges olika län. Att trafiken hittills upplevts som mer eller mindre hemlig var deltagarna nu överens om att man nu ville ändra på. Att marknadsföringen av trafiken begränsats beror på att det ofta finns en rädsla för att den anropsstyrda trafiken ska bli dyrare. I diskussionerna framkom att ändrade attityder mer kunskap och samordning kan leda till sänkta kostnader.


En del regioner ser den anropsstyrda trafiken som ett flexibelt och smidigt sätt att erbjuda fler invånare ett enklare sätt att resa, särskilt för boende i glesbygd. Olönsamma busslinjer kan omvandlas till anropsstyrd trafik och områden som idag inte har en busslinje kan erbjudas trafik. Det finns också en miljöaspekt då flera regioner vill bidra till att minska resor med egen bil. Eftersom den anropsstyrda trafiken utförs av de lokala taxiföretagen skapar det också framtid för dem.

Flera pekade också på att den anropsstyrda trafiken ökar attraktiviteten att bo i glesbygd. Vidare skapas alternativ till den betydligt kostsammare färdtjänsten.

Olika förutsättningar

Representanter från länstrafiken och taxibranschen konstaterade att det i rapporten framgår att reglerna för den anropsstyrda trafiken skiljer sig åt i olika län, marknadsföringen ser olika ut liksom värdegrunden för utvecklingen framåt.  Förutsättningarna ser också olika ut; politikernas visioner om servicegrad överstiger förvaltningens uppdrag och givna budgetramar, avtalsmodeller med entreprenörer skiljer sig åt, olika kassor betalar olika trafikslag vilket inte är optimalt, t ex färdtjänst och sjukresor. Flera var överens om att förvaltningarna med ansvar för trafikplanering behöver bidra med bättre underlag till politikerna för att på så sätt vara med och driva utvecklingen framåt.

Hur ska vägen framåt se ut?

Varför behövs en hel bok för att beskriva hur den anropsstyrda trafiken fungerar i Sverige? undrade Ronnie Bodinger, Cabonline Group AB, som var inbjuden att tala om teknikens möjligheter. Han menade att vi behöver samarbeta mer över såväl geografiska gränser som mellan trafikslagen för att skapa en så tillgänglig reseupplevelse som möjligt. Harmonisera reglerna, hjälp kunden hitta det bästa resealternativet och gör det enkelt att betala hela resan. Tekniken finns, nu är det upp till oss att skapa möjligheterna.

Deltagarna i workshopen höll med. Frågan är nu vem som tar det nationella ansvaret att driva frågan vidare?

Claudio och Mattias_0352 (002)Claudio Skubla, Taxiförbundet och Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik var överens efter dagens diskussioner att den anropsstyrda trafiken kommer att spela en allt viktigare roll i ambitionen att utveckla kollektivtrafiken i hela Sverige. Arbetet har bara börjat.


Nyhet 18 oktober 2017


Debatt: Hemliga kollektivtrafiken spar resurser


Fler kan välja bort bilen om våra regionpolitiker höjer ambitionsnivån när det gäller att utveckla kollektivtrafiken. Anropsstyrd kollektivtrafik med taxi är ett både kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ - inte minst för landsbygden. Det skriver Svenska Taxiförbundet i Dagens Samhälle idag.


road-199489_1920(1)Svenska Taxiförbundet har kartlagt omfattningen av anropsstyrd kollektivtrafik i Sverige. Rapporten visar att anropsstyrd kollektivtrafik med taxi spar resurser, är effektiv, flexibel och kan garantera tillgänglighet.

I vissa delar av landet är systemet med anropsstyrd kollektivtrafik väl utbyggt som en naturlig del av kollektivtrafiken, på andra håll är den i sin linda. Att tjänsten på många håll upplevs som lite hemlig är en fråga som kommer att diskuteras då representanter för Svenska kollektivtrafiken och Svenska taxinäringen träffas den 23 oktober i Stockholm.

Medborgarnas skattepengar till landsting och regioner ska räcka till mycket. Under 2016 ökade 271 av 290 kommuner invånarantalen eftersom vi lever allt längre. Kostnaderna förväntas öka i takt med en åldrande och alltmer vårdkrävande befolkning. Det innebär allt tuffare prioriteringar av resurser vilket riskerar att drabba inte minst kollektivtrafiken. Besparingar riskerar leda till att bussturer på landsbygden dras in och att kollektivtrafiksatsningar till nya bostadstadsområden fördröjs.

Samtidigt är politikens ambition att kollektivtrafikens andel av resandet ska öka - för att minska klimatpåverkan och trafikträngsel. Med en högre ambitionsnivå från våra regionpolitiker att utveckla kollektivtrafiken med anpassade lösningar, kan fler människor välja bort den egna bilen. Det är dags att uppmuntra ett system som kräver mindre av samhällets resurser totalt sett; flexibla transporter till lägre kostnader med effektiva fordon till mindre miljöpåverkan. Lösningar som också kan bidra till att minska behovet av parkeringsplatser.

En sådan lösning är anropsstyrd kollektivtrafik. Den innebär att det finns en linjetrafik som trafikeras endast när behov finns. Resenären bokar sin resa via en app, webb eller telefon en viss tid före avgång. Fordonets storlek anpassas efter antalet passagerare, resenärer kan hämtas upp vid bostaden eller i dess närhet och hållplatser passeras där ingen vill åka.

Anropsstyrd kollektivtrafik har stor potential och det finns flera goda exempel att lära av. Under 2015 sparade landstinget i Värmlands län 30 miljoner kronor genom att samordna den anropsstyrda kollektivtrafiken med den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst, skol- och sjukresor). Värmlandstrafiken ser också att tjänsten är ett välkommet tillskott för de lokala taxiföretagen, vars existens har stor betydelse för regionen.

Efter goda resultat av ett pilotprojekt i tio kommuner har Västra Götalandsregionen infört anropsstyrd kollektivtrafik i hela regionen från december 2016, för att utgöra ett grundutbud på landsbygden.

Samhället är under ständig förändring där människors möjlighet till kommunikationer spelar stor roll för såväl stadens som landsbygdens utveckling. Det blir allt viktigare att kunna erbjuda transportlösningar som bidrar till en enklare vardag och därmed ökad livskvalitet för boende i alla regioner. Det är så hela Sverige kan leva.
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Irene Fällström
Kommunikationsansvarig

irene.fallstrom@taxiforbundet.se
08 566 21 673
0724 02 69 55
Nyhet 5 oktober 2017


Kammarrätten sänder fel signaler om Uberpop


Kammarrätten har bestämt att två tidigare dömda uberpop-förare slipper att få sina taxiförarlicenser indragna. Kammarrätten motiverar beslutet med att passagerarnas säkerhet inte var i fara. - Kammarrätten begår ett stort tankefel. Det sänder fel signal till alla som kämpar med att följa lagar och regler, säger Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet.


Tingsrätten har fram tills idag dömt cirka 80 Uberpop-förare och fastslagit att Uberpop var en olaglig tjänst. Men i ett nytt domslut med anledning av en överklagad dom har kammarrätten bestämt att två tidigare dömda förare endast behöver varnas. Detta innebär att förarna slipper att få sina taxiförarlicenser indragna. Kammarrätten motiverar beslutet med att passagerarnas säkerhet inte var i fara. Här begår kammarrätten ett stort tankefel.

Kammarrätten borde ha tagit hänsyn till det ekonomiska fusk som möjliggjordes av den olagliga verksamheten. Uberpop var framförallt ett hotande samhällsekonomiskt problem snarare än ett trafiksäkerhetsproblem. Skattupplägget ledde inte bara till snedvriden konkurrens, det satte också vårt skattesystem ur spel och hotade därför på sikt välfärdsstaten. Det var på denna punkt som hela samhället reagerade starkt och utkrävde ansvar.

- Fusket med taxitrafiktillståndet var allvarligt, men det ekonomiska fusket var allvarligare. Därför är det fel att kammarrätten låter fuskarna komma undan. Det sänder fel signal till alla som kämpar med att följa alla lagar och regler. Kammarrätten borde tänka på detta, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet.

Mer fakta om Uberpop via länken nedan:Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Irene Fällström
Kommunikationsansvarig

irene.fallstrom@taxiforbundet.se
08 566 21 673
0724 02 69 55
Nyhet 3 oktober 2017


Svenska Taxiförbundet söker marknadsansvarig med IT-kompetens


Svenska Taxiförbundet befinner sig i en spännande utvecklingsfas och nu vill vi stärka organisationen med en marknadsansvarig som vill vara med på vår resa.


Som marknadsansvarig hos oss ansvarar du för att driva och utveckla Förbundets kontakter med medlemmar och samarbetspartners, vår utbildningsverksamhet och våra IT-funktioner.

Arbetsuppgifter

 • Initiera, planera och genomföra möten/roadshows med medlemmar runtom i landet
 • Hålla anföranden om Förbundets arbete hos vissa medlemmar i samband med deras årsmöte samt planera och genomföra Förbundets kongress
 • Driva och marknadsföra Förbundets utbildningar för taxiförare och taxiföretagare, uppdatera material och coacha elever via den digitala plattformen
 • Kansliets IT-ansvarige och kontaktyta mot våra IT-konsulter
 • Projektleda och utveckla förbundets IT-plattform för kontroll av förar- och trafikbehörigheter (www.bky.se) samt förbundets utbildningsplattform
 • Ansvara för kvalitets- och miljöledningssystemet Säker Grön Taxi

Svenska Taxiförbundet är en liten och prestigelös organisation vilket gör att alla medarbetare har ett generellt ansvar för att jobba med myndighetskontakter och lobbying, PR och information samt kontakter med medlemsföretag och branschens leverantörer. Rollen rapporterar till Förbundsdirektören och tjänsten är placerad på förbundets kansli i Solna Business Park.

Din bakgrund
Vi ser gärna att du har en relevant akademisk utbildning och erfarenhet av en liknande roll inom någon intresse- eller branschorganisation eller motsvarande. Din bakgrund innehåller roller med marknads- och serviceansvar och du är trygg i att kommunicera i både tal och skrift. Vidare så är du tekniskt intresserad och inspireras av olika IT-lösningar med en drivkraft i att skapa medlemsnytta med hjälp av IT och stödsystem och har konkret erfarenhet av att leda och driva webbutvecklingsprojekt.

Du har en förståelse för den politiska arenan och trivs i en mindre organisation där du får jobba brett och hantera uppgifter av administrativ karaktär såväl som uppgifter som ställer krav på ditt driv och initiativförmåga.  Som person är du extrovert och duktig på att skapa och utveckla relationer i kombination med en god förmåga till ordning och struktur.

Ansökan
I den här rekryteringen jobbar Svenska Taxiförbundet tillsammans med Compass.  Du söker ovan nämnda tjänst via länken nedan. Vi hanterar ansökningarna löpande så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jens Holmberg på 070 377 06 20 eller ansvarig researchkonsult Annika Norberg på  070-486 65 93.


Nyhet 28 september 2017


Ny rapport: Den hemliga kollektivtrafiken


Den 23 oktober arrangerar Svensk kollektivtrafik och Taxiförbundet en inspirationsdag i Stockholm med utgångspunkt i rapporten Sveriges hemligaste kollektivtrafik. Rapporten är en kartläggning av den anropsstyrda kollektivtrafiken i Sverige som Taxiförbundet har tagit fram under våren 2017.


Omslag Sveriges hemliggaste kollektivtrafik utan skugga

 Genom att använda anropsstyrd kollektivtrafik med ett mindre fordon kan kollektivtrafiken bli mer flexibel och tillgänglig. Den kan byggas ut för att nå människor som bor på platser där kollektivtrafiken inte är tillräcklig. Den kan även ersätta fasta busslinjer med få resande och samtidigt säkra tillgången till kollektivtrafiken på landsbygderna till en lägre kostnad.

Svensk Kollektivtrafik välkomnar kartläggningen och vill tillsammans med Taxiförbundet undersöka möjligheterna till nästa steg för framtidens anropsstyrda kollektivtrafik.

Läs rapporten via länken nedan:
Relaterade dokument:
Sveriges hemligaste kollektivtrafik
Nyhet 27 september 2017


Olaglig taxiverksamhet en fråga för Ekobrottsmyndigheten?


Taxiförbundet har påtalat problematiken med olaglig taxiverksamhet hos rikspolischefen. I svaret påpekas att de möjligheter som i dag finns via sociala medier att ”knyta kontakt” mellan förare och passagerare gör verksamheten ytterst svårutredd.


Polisens utvecklingscentrum Mitt har öppnat ett ärende i frågan och har som ambition att ta upp diskussioner med bland annat Ekobrottsmyndigheten om vad som pågår eller har genomförts för att komma vidare med frågan.

Claudio Skubla, förbundsdirektör Taxiförbundet anser att polisen borde få tillräckliga verktyg för att kontrollera svarttaxi i sociala medier. Polisarbete_i_trafikenKanske regelverken måste ses över så att polisen får större möjlighet/tillstånd till insyn och kontroll av de digitala spåren som följer av kontakter och betalningar.


Nyhet 26 september 2017


Taxikort istället för parkering?


Framtidens marknad för parkering och mobilitet i nya och befintliga bostadsområden diskuterades vid en konferens arrangerat av Kungliga Tekniska Högskolan och Trafikutredningsbyrån AB, den 12 september med inbjudna aktörer från kommuner, företag och organisationer.


DSCF1365

-         Taxi har framtiden för sig som flexibelt, tillgängligt och miljösmart trafikslag när allt färre kan välja att ha egen bil, konstaterade Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiföretagen som var en av talarna under konferensen.

Parkering har varit en central fråga i stadsutveckling under senare år. Det är en uttalad ambition för många växande kommuner och regioner i Sverige att ställa om från ett samhälle som haft bilen i fokus över 100 år, till ett mer bilfritt samhälle. Marken för parkeringsplatser värderas allt högre samtidigt som anläggningskostnaderna är betydande. Och vem vill egentligen stå för finansieringen?

-För fem år sedan gick det nästan inte att diskutera huruvida parkeringsplatser skulle anläggas vid bostadsbyggande eller ej, säger Pelle Envall, VD på konsultföretaget Trafikutredningsbyrån:

-Att det skulle finnas en parkeringsplats till varje bostad var då en självklarhet. Idag inser allt fler att det med dagens behov av nya bostäder inte längre är hållbart. Det finns inte plats och det är inte självklart att vare sig byggbolag eller boende vill stå för de extra kostnader det medför.

Bostäder byggs på parkeringplatser

Ett exempel är att det i Göteborg nu byggs ett område med 9000 bostäder, där nästan hälften byggs på tidigare parkeringsplatser. Med vetskapen om att hälften av invånarna i Göteborg inte är ägare av en bil har mindre hänsyn tagits till behovet av parkeringsplatser.

I Stockholm byggs 12 000 bostäder i Norra Djurgårdsstaden. Cirka 6000 garageplatser kommer att byggas till en beräknad kostnad om 2,4 miljarder kronor. Den kostnaden motsvarar en peng till samtliga hushåll om 3 300 kronor per månad i fem år, att till exempel finansiera alternativa sätt att resa.

Förarlösa bilar - nytänk krävs

Vi konferensen lyftes också framtidsperspektivet med förarlösa bilar och hur den utvecklingen kommer att påverka behovet av parkering. En förarlös bil kan dirigeras till en uppställningsplats som inte behöver vara bostadsnära och då framstår investeringar i garage som en osäkerhet för framtiden. Exempel gavs också på hur kommuner, för att påverka utvecklingen, ger byggbolag förmånliga villkor om de nya fastigheterna planeras för att de boende enkelt ska kunna välja alternativ till egen bil: cykelparkering/garage, bilpooler, kollektiva färdmedel och andra mobila lösningar.  Ett annat exempel är att erbjuda ett mobilitetskort till de boende som innefattar ett visst antal resor med valfritt transportmedel på marknaden; buss, taxi, hyra cykel osv.

-Kostnaderna för att äga en egen bil är hög såväl för den som äger bilen som för samhället, konstaterade Claudio Skubla:

-Vi ser att fungerande alternativ till egen bil är många redan idag. Och, det finns också en stor potential att komplettera kollektivtrafiken än mer i framtiden. Numera erbjuder många av landets regioner offentligt upphandlad, så kallad anropsstyrd kollektivtrafik, där taxi fungerar som en förlängd arm till den ordinarie kollektivtrafiken. Systemet är kostnadseffektivt och tillgodoser såväl flexibilitet som tillgänglighet för trafikanter till ungefär samma kostnad för den resande som ordinarie kollektivtrafik. Med taxitjänster följer också en trygg och mer personlig service som uppskattas, särskilt av våra unga och äldre trafikanter.

 


Nyhet 13 september 2017


Svenska Taxiförbundet söker jurist


Svenska Taxiförbundet befinner sig i en spännande utvecklingsfas och nu vill vi stärka organisationen med en jurist som vill vara med på vår resa. Som jurist hos oss ansvarar du för att driva och utveckla Förbundets arbete i syfte att påverka politiska beslutsfattare, opinionsbildare och andra intressenter.


Arbetsuppgifter

 • Omvärldsbevakning och faktainsamling
 • Författa skrivelser och remissvar
 • Initiera, boka och genomföra möten
 • Bistå Förbundets medlemmar med viss juridisk rådgivning, inom till exempel bolagsrätt, avtalsrätt och upphandlingsfrågor.
 • Driva skattepolitiska frågor

Vem är du?
För att lyckas i rollen ska du trivas med att arbeta i ett högt tempo med snabba förändringar. Du gillar att ta initiativ och driva branschfrågor framåt. Du har ett stort intresse för samhällsfrågor och har gärna erfarenhet av att arbeta med opinionsbildning. Som person tycker du om och har lätt för att bygga relationer med intressenter och kollegor.

Du ska ha en svensk juristexamen samt flera års erfarenhet av att ha arbetat som jurist på advokatbyrå, bolag eller annan intresseorganisation. Viktiga rättsområden är avtalsrätt, bolagsrätt och upphandling men även andra rättsområden kan förekomma. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Kunskap inom skatterätt är meriterande.

Varför ska du arbeta för Svenska Taxiförbundet?
Taxibranschen är en del av Sveriges transportsystem vars frågor är ständigt aktuella på den samhällspolitiska agendan. Vi på Förbundet verkar för att Sveriges transportsystem ska vara tillgängligt för alla, oavsett om du bor i städer, landsbygd eller har en funktionsnedsättning.

Svenska Taxiförbundet representerar cirka 70 procent av branschen. Kansliet kommer att bestå av sex medarbetare med ambitionen att tillsammans nå våra mål genom stort engagemang, idérikedom och vilja att driva projekt framåt. Samtliga medarbetare har ett gemensamt ansvar för att arbeta i nära kontakt med våra medlemsföretag, myndigheter och andra intressenter där lobbying, PR, och information är en grund för verksamheten.

Genom att arbeta på Förbundet kommer du att få utrymme för egna initiativ, möjlighet att bygga upp ett kontaktnätverk och utveckla din kreativa ådra. 

Ansök idag!
Välkommen med din ansökan och frågor till Rosita von Feilitzen, von Feilitzen & Partners, telefon 073-540 57 07, så snart som möjligt då intervjuer kommer att ske löpande. Skicka din ansökan med CV, personligt brev, betyg och arbetsintyg till rosita@vonfeilitzen.se.


Nyhet 11 september 2017


Tillstånd för dubbdäck i city


Svenska Taxiförbundets medlemmar medges tillstånd att till och med 2018-04-15 framföra sina taxibilar utrustade med dubbdäck att trafikera gator inom Stockholms stad utan hinder av gällande lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon med dubbdäck.


Fordonen ska medföra handling som visar att företaget är medlem i Svenska Taxiförbundet.

Detta beslut ska på begäran kunna uppvisas för polisman eller bilinspektör.
Färdtillståndet gäller endast vid hämtning, lämning och
skjutsning av passagerare.

Kontakta kansliet för en kopia på tillståndet: info@taxiforbundet.se
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 7 september 2017


Regeringen missar 4000 jobbtillfällen i taxibranschen


Regeringen har presenterat ett reformförslag med investeringar om 4,3 miljarder för att möta utmaningen på den svenska arbetsmarknaden, där bristen på rätt utbildad arbetskraft riskerar att hämma tillväxten. Vidare pekas på behovet av att fler utrikesfödda snabbare måste komma in på arbetsmarknaden.


Regeringen missar 4000 jobbtillfällen i taxibranschen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansminster Magdalena Andersson Fotograf Kristian Pohl/Regeringskansliet

 

Claudio Skubla, Förbundsdirektör för Taxiförbundet konstaterar att regeringen bland annat föreslår en utökning av platser till yrkesförarutbildning men nämner inte taxi över huvud taget:

-        Taxibranschen har idag ett skriande behov av över 4.000 förare runt om i landet. Inte imorgon eller nästa år, utan idag. Bristen på förare i branschen drabbar samhället i flera led, bland annat saknas förare till skolskjutsar och andra offentligt upphandlade transporter.

-        Vår bransch efterfrågar inte några stora pengar, påpekar Claudio Skubla. Det som krävs är reformer och effektiva system som gör det enklare och snabbare att bli taxiförare och hänvisar till förbundets fem reformförslag:

1. Korta Trafikverkets köer till körprov för taxiförare

2. Slopa kravet på svenskt körkort i två år för att bli taxiförare.

3. Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år.

4. Bygg ut SFI, Svenska för invandrare.

5. Vidga RUT till att omfatta taxitjänster
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 7 september 2017


Ansträngt läge för taxiprov


Taxiförbundet har uppvaktat Trafikverkets resultatenhet för förarprov med anledning av att möjligheten till att ta taxiprov inte räcker till. Det senaste halvåret har rapporter från taxiförbundets medlemmar vittnat om allt längre väntetider för körprov (TFL). Tider på uppemot tre månader är idag legio.


Taxi förarhytt

Det här är inte bra för taxibranschen eller Sverige! Det saknas taxiförare på flera håll och det finns arbetslösa som vill arbeta och göra sin plikt i samhället.Trafikverket håller med om att läget är ansträngt och menar att verket genomför betydligt fler prov än tidigare år, men det räcker ändå inte till överallt.

Trafikverket ser att ett av problemen är att godkännandegraden vid taxikörprov sjunker kraftigt. På tre år har godkännandegraden, vid körprov för taxi, sjunkit med nästan 10 procentenheter och ligger nu under 40 procent. Ökningen av blivande taxiförare som inte är tillräckligt förberedda när de kommer till prov har kraftigt ökat, vilket resulterat i många underkända prov och behov av omprov. 

Taxiförbundet kommer att fortsätta diskussionen med Trafikverket för hur man gemensamt kan arbeta för att blivande taxiförare kommer bättre förberedda till prov. Vidare också vad som kan göras för vad som kan göras för att tillhandahålla fler taxiprov.
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 7 september 2017


Tommy Pilarp är ny medlemsjurist för Taxiförbundet


Tommy Pilarp har från och med den 11 september ett uppdrag som förbundets jurist.


Tommy Pilarp

 

Uppdraget innefattar rådgivning till medlemmar, juridisk resurs för remisser, påverkansarbete samt tolkning och förtydligande av nationella och internationella regelverk, lagar och förordningar.

Medlemsservice kommer ske i form av direkt rådgivning eller vägledning i allehanda frågor som rör ett litet företag per telefon och e-post, såsom till exempel; Bolags- och avtalsrätt.


Nyhet 7 september 2017


Bostäder och marknad för parkering


Hur ser framtidens marknad ut för parkering och mobilitet i nya och befintliga bostadshus? Är det bra att parkering blir en marknad? Vilka möjligheter och hot innebär det för samhälle och företag och bör det redan nu planeras för delade fordon och delad parkering?


Dessa frågor kommer att lyftas den 12 september då Trafikutredningsbyrån arrangerar en workshop på Kungliga Tekniska Högskolan, kl 9-12. Från Taxiförbundet medverkar Claudio Skubla, förbundsdirektör tillsammans med bland andra Elin Pietroni, VD för Upab, Umeå parkerings AB, Sasa Farkas, VD på ApParkeringspot, Thomas Stoll, chef för planavdelningen på Stadsbyggnadskontoret, Stockholms Stad.
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 25 augusti 2017


Irene Fällström är ny kommunikationschef för Svenska Taxiförbundet


Irene Fällström har anställts som kommunikationschef inom Svenska Taxiförbundet fr o m den 21 augusti 2017.


Irene Fällström 

Irene kommer närmast från en motsvarande befattning inom branschorganisationen Svensk Sjöfart. Irene har tidigare arbetat bland annat inom Fastighetsägarna Sverige samt Svenskt Näringsliv.

Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet:

- Taxinäringen har en viktig roll för utvecklingen av hållbara städer, en levande landsbygd och arbetet med att nå miljömålen. Samtidigt brottas branschen med höga kostnader och ogynnsamma sk attevillkor.

- Vi är mycket glada att hälsa Irene välkomme n till förbundet. Med hennes breda kompetens inom kommunikation får vi ökade möjligheter att möta de tuffa utmaningar som branschen står inför.

 

 

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 9 augusti 2017


Debatt: Ge privatpersoner billigare taxi


Skapa bättre skattevillkor för alla taxitjänster, inte bara för de taxiliknande tjänster som Heetch och Gomore erbjuder. Det skriver Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, i en replik.


Cheferna för Heetch och Gomore har gjort ett inlägg i SvD den 7 augusti om mer samåkning. Precis som taxi är samåkning alldeles utmärkt, eftersom det sparar resurser och utrymme på vägarna. Istället för ökad biltrafik borde vi både ha mer taxiresor och samåkning, såväl i staden som på landsbygden. Taxi och samåkning kan dessutom ersätta buss i situationer där underlaget inte räcker till för storskalig kollektivtrafik.

Men när det kommer till skattefrågan känns det tyvärr som att debattörerna kör fast i gamla spår. Dels vill de att privatpersoner ska kunna tjäna pengar på skjutsa andra, dels vill de att detta ska vara skattefritt. Har vi hört det förr? Var är nytänket?

Det svenska skattesystemet är grunden för den svenska välfärden. När du arbetar betalar du skatt på din lön. Det gäller alla, oavsett om man är anställd eller egenföretagare. Den ene ska inte favoriseras framför den andre. Så enkelt är det.

Cheferna för Heetch och Gomore tycker det borde vara skattefritt att ta betalt för att "skjutsa sin åldrande bilfria granne". Jag tror det finns många sådana personer som skulle behöva få tillgång till billiga transporter för att klara vardagslivet. Men varför ska endast privatpersoner få utföra tjänsten skattefritt, men inte professionella taxiförare? Heetch och Gomore borde istället skriva en artikel om bättre skattevillkor för alla taxitjänster, inte bara för taxiliknande tjänster som Heetch och Gomore erbjuder.

Det är väl känt att det svenska skattesystemet gör det dyrt för privatpersoner att köpa tjänster. Varför inte lösa det genom att utvidga det framgångsrika systemet med RUT och ROT till taxi? På samma sätt som det finns RUT- och ROT-avdrag skulle man kunna ha ett avdrag för taxi och andra mobilitetstjänster för den som inte äger en egen bil. Kalla det gärna RATT-avdrag. Det skulle leda till att fler kan efterfråga ärligt beskattade taxitjänster, utan att konkurrensen mellan olika taxitjänster snedvrids.

 Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 6 juli 2017


Debatt: Så kan taxibranschen bidra till fler jobb


Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år, bygg ut SFI och vidga rutavdraget till att omfatta taxitjänster. Det behövs för att snabbt få fler unga och utrikes födda i arbete, skriver förbundsdirektör Claudio Skubla i Arbetet 6/7 2017.


Ungdomsarbetslösheten ligger i dag på ofattbara 18 procent. Även om antalet 15-24-åringar som går arbetslösa har minskat något, är siffran alldeles för hög. En annan utmaning är att antalet arbetslösa är tre gånger högre bland utrikesfödda än bland inrikesfödda. När så stora delar av arbetskraften står utan jobb leder det till att många individer hamnar i ett utanförskap. En dyr utveckling - både för individen och för samhället.

Tyvärr finns det flera hinder för att utrikes födda ska kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Glädjande nog finns det vissa branscher och yrken som fungerar som en viktig inkörsport till det svenska samhället. En av dessa är taxi där över 45 procent av alla förvärvsarbetande är utrikes födda. Men vår bransch skulle kunna bidra med mer. Därför föreslår Svenska Taxiförbundet fyra åtgärder för att fler människor ska kunna bryta utanförskapet.

1. Slopa kravet på körkort i två år för att bli taxiförare.
Taxiföretag i hela landet skriker efter fler förare. Samtidigt hindras utrikes födda från att snabbt komma in i taxiföraryrket på grund av ett stelbent krav om att ha haft svenskt körkort i två för att få taxiförarlegitimation. Om spärrtiden slopas kan taxiföretagen anställa utrikes födda direkt och utbilda dem med både körkort och taxiförarlegitimation.

2. Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år.
Unga arbetslösa som vill bli taxiförare ges inte möjlighet att arbeta som det innan de fyllt 21 år. Konsekvensen är att många av dem tvingas välja mellan arbetslöshet eller andra svarta jobb med svagt arbetsskydd och obefintliga försäkringar.

3. Bygg ut SFI, Svenska för invandrare.
Ofta tar det för lång tid för utrikes födda med liten studievana att tillgodogöra sig det svenska språket. Dessutom finns det uppenbara tecken på att utbildningen har brister. Taxiföretagarna möter dagligen personer som vill bli taxiförare, men som inte kan göra sig förstådda trots genomförd SFI-utbildning. Taxi är ett serviceyrke som förutsätter goda språkkunskaper.

4. Vidga RUT till att omfatta taxitjänster
På samma sätt som det finns RUT-avdrag skulle det kunna finnas ett avdrag för taxi, och andra mobilitetstjänster, för den som inte äger en bil. RATT är vårt arbetsnamn på reformen. Det skulle leda till en kraftigt ökad efterfrågan på taxitjänster och fler riktiga jobb.

Om politikerna menar allvar med att få fler utrikes födda i arbete måste de våga pröva lösningar som gör det enklare att anställa och som stärker efterfrågan på tjänster i den personalintensiva sektorn. Öppenhet och mångfald präglar taxi redan idag. Med rätt förutsättningar skulle taxiföretagen kunna bidra med fler jobb och ett starkare Sverige.Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 4 juli 2017


Ingen anmälningsskyldighet till EU-kommissionen


EU-kommissionens generaladvokat har idag lämnat förslag till dom i mål C320/16 (Uber France SAS).


Enligt generaladvokaten kan medlemsstaterna, genom straffrättsliga regler, förbjuda och straffa olagligt utövande av transportverksamhet, utan att i förväg underrätta kommissionen om de straffrättsliga reglerna. 

Uber France
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 4 juli 2017


Pressmeddelande: Innovativa taxitjänster ger mer kollektivtrafik för pengarna


Smartare upphandlingar av taxitjänster kan spara skattepengar och ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


Mellan år 2007 och år 2015 har kostnaderna för kollektivtrafiken ökat med drygt 52 procent, medan resandet bara ökat med knappt 23 procent. Trots detta fortsätter regionala myndigheter att överdimensionera kollektivtrafiken med stora bussar som rullar mer eller mindre tomma på våra landsbygder. Även i storstadstrafik går bussarna alltför ofta nästan tomma utanför rusningstid.

- Det är inte samhällsekonomiskt vettigt och kommer att försvåra möjligheten att erbjuda kollektivtrafik i den omfattning som behövs för att nå de politiska miljömålen, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Idag är anropsstyrd kollektivtrafik med taxi en utmärkt tjänst att erbjuda i landsbygderna, där traditionella busslinjer inte bär sig. Att kollektivtrafiken är anropsstyrd betyder att resenärerna beställer en tur via telefon eller en app. Det innebär att turen går om någon vill åka med den och fordonet kan dessutom lättare anpassas till hur många resenärer som vill åka.

- Flera möjligheter finns att anpassa anropsstyrd kollektivtrafik såsom att korta körsträckan, tillfälligt hoppa över hållplatser där ingen vill åka eller hämta upp närmare bostaden. Nya områden kan försörjas med kollektivtrafik, fler hållplatser kan finnas och fler turer kan erbjudas, säger Claudio Skubla.

En kartläggning som Svenska Taxiförbundet låtit göra bland de landsting och regioner som har denna tjänst visar att resenärerna uppskattar den samtidigt som samhället sparar pengar när man undviker att de stora bussarna går halvtomma eller tomma. I t ex Arboga kommun minskade kostnaderna för kollektivtrafiken när busslinjerna byttes ut mot anropsstyrd kollektivtrafik med taxifordon, vissa månader med mer än 50 procent, samtidigt som resandet och kundnöjdheten ökade markant. I en rapport gjord av HUI Research år 2015 framgår att Kalmar läns anropsstyrda trafik är upp till dubbelt så effektiv som den traditionella kollektivtrafiken med buss. En buss kostar cirka 25 kronor per kilometer, medan en taxi kostar cirka 15 kronor per kilometer - och då enbart när någon efterfrågar tjänsten.

- De offentliga upphandlarna måste tänka och handla funktion istället för fordon. En ny syn på taxi som en smart lösning i kollektivtrafiken är den enda framkomliga vägen om vi ska kunna öka intresset för att resa med kollektivtrafiken i stad och landsbygder och därtill få mer kollektivtrafik för pengarna, säger Claudio Skubla.


FAKTA

Anropsstyrd kollektivtrafik med taxi kan användas för att:

 •  Utöka kollektivtrafiken i glesbebyggda områden dit det inte går någon kollektivtrafik.
 •  Ersätta bussar som går halvtomma eller tomma, inom vissa områden och/eller vissa tider på dygnet.
 •  Införa matartrafik till befintliga tåg- och stombusslinjer.
 •  Räta ut busslinjer som trafikerar snirkliga vägar och komplettera med matartrafik med små fordon.
 •  Temporärt skapa tillgänglighet till nybyggda områden tills tillräckligt resandeunderlag finns för linjebunden buss- eller tågtrafik.

Trafikverkets tidiga erfarenheter 
Trafikverket (dåvarande Vägverket) sammanställde redan år 2010 sina erfarenheter av anropsstyrd trafik i en rapport (2010:7) och kom fram till följande slutsatser:

"Flera utredningar har påvisat fördelar med att i större omfattning använda anropsstyrd trafik som en del av den allmänna kollektivtrafiken, t ex som matartrafik till linjetrafiken eller för att ersätta dåligt utnyttjad linjetrafik. Andra har visat att anropsstyrda trafiklösningar har goda möjligheter att under vissa förutsättningar förbättra trafikutbud och service för resenärerna och sänka kostnaderna för samhället. Det kan exempelvis ske genom alternativ organisation av samordning, beställningsmottagning och upphandling. Trots det används allmän anropsstyrd trafik i mycket begränsad omfattning. Skälen till detta kan vara bristande tradition, begränsad kunskap om lösningarna, svårigheter att jämföra alternativa lösningar och att det av tradition är olika organisationer som ansvarar för tidtabellsbunden och anropsstyrd trafik."
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 3 juli 2017


Pressmeddelande: Taxi-recept för enkla jobb


Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år, bygg ut SFI och vidga RUT till att omfatta taxitjänster. Det är Svenska Taxiförbundets recept för att snabbt få fler unga och utrikes födda i arbete.


- Trots övergripande hinder för utrikes födda att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden finns det branscher och yrken som fungerar som en viktig inkörsport till det svenska samhället. En av dessa är taxi där över 45 procent av alla förvärvsarbetande är utrikes födda. Med tre skarpa åtgärder kan vi bryta utanförskapet för ännu fler, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

1. Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år. 
Taxiföretag i hela landet skriker efter fler förare. Samtidigt tvingas de säga nej till unga arbetslösa som vill bli taxiförare för att de inte är 21 år. Konsekvensen är att många av dem tvingas välja mellan arbetslöshet eller andra svarta jobb med svagt arbetsskydd och obefintliga försäkringar.

2. Bygg ut SFI, Svenska för invandrare. 
Det tar för lång tid för utrikes födda med liten studievana att tillgodogöra sig det svenska språket. Dessutom har utbildningen brister, vi möter dagligen personer som vill bli taxiförare men som inte kan göra sig förstådda trots genomförd SFI-utbildning. Taxi är ett serviceyrke som förutsätter goda språkkunskaper.

3. Vidga RUT till att omfatta taxitjänster. 
På samma sätt som det finns RUT-avdrag skulle man kunna ha ett avdrag för taxi och andra mobilitetstjänster för den som inte äger en bil. Kalla det gärna RATT. Det skulle leda till en kraftigt ökad efterfrågan på taxitjänster och fler riktiga jobb.

- Om politiken menar allvar med att få fler utrikes födda i arbete måste den våga pröva lösningar som gör det enklare att anställa och som stärker efterfrågan på tjänster i den personalintensiva sektorn. Öppenhet och mångfald präglar taxi redan idag. Med rätt förutsättningar kan vi bidra ännu mer, säger Claudio Skubla.
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 28 juni 2017


Debatt: Bättre stadsluft med fler gasbilar


Miljözoner införs runt om i storstäder över hela världen. Möjligheten att använda vissa fordon i stadskärnorna begränsas, något som kan vara motiverat för att förbättra luftkvaliteten. Både elbilar och biogasbilar behövs i det moderna transportsystemet där vi samtidigt minskar klimatutsläppen och luftföroreringarna. I kampen för att uppnå det bästa blir det därför vanskligt att skjuta mot det goda och förbjuda biogasbilar i de miljözoner som planeras i Sverige. Därför anser vi att regeringen bör tänka om kring det förslag till miljözoner som utarbetats.


I förslaget har biogasfordon jämställts med bensin- och dieselbilar, vilket innebär att de inte får användas i zonen med högst miljöambition - miljözon 3. Där föreslås endast sådana lätta fordon som kan drivas med enbart el eller vätgas vara tillåtna. När det gäller tunga fordon föreslås även elhybrider vara tillåtna i miljözon 3. Förslagen är märkliga eftersom biogasfordon är effektiva ur miljösynpunkt. Att utestänga den biogasdrivna fordonsflottan skulle dessutom innebära en mycket hård transportbegränsning. Faktum är att biogasfordon hjälpt till att eliminera många luftföroreningar i svenska städer. Inte minst har införandet av biogasbussar bidragit. Enligt beräkningar från Gröna Bilister skulle en ökning av biogasanvändningen i transportsektorn till 12 TWh per år kunna minska partikelutsläppen med totalt 125 ton PM2,5 (partiklar mindre än 2.5 mikrometers diameter).

Det blir viktigt att använda miljözonerna för att få bukt med dålig luftkvalitet. Kommunerna har redan möjligheter att begränsa trafikflöden, exempelvis genom att införa gågator, enkelriktning eller att reglera hastigheten. Miljözonerna tillför en möjlighet för kommunerna bekämpa miljöproblem utan att hindra nödvändiga transporter. Men de föreslagna miljözonerna riskerar att tappa sin legitimitet redan innan de hunnit införas, vilket beror på att förslaget hanterar olika tekniker och drivmedel på ett ologiskt sätt. När det gäller tunga fordon öppnar förslaget för elhybrider, som inte är emissionsfria då de huvudsakligen drivs med diesel, samtidigt som effektiva biogasfordon stängs ute.

Ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål är målet om en frisk luft. I likhet med merparten av miljömålen är målet om frisk luft inte uppfyllt, men miljözoner kan hjälpa till att uppfylla målet. Just detta var också det ursprungliga syftet med miljözoner enligt regeringens utredningsuppdrag.

Miljömålet frisk luft är preciserat i tio delområden. Det är framförallt två luftföroreningar som visat sig vara svåra att knäcka: Partiklar och kvävedioxid. Miljökvalitetsnormen för partiklar är den svåraste att uppfylla i svenska städer, det vill säga de platser som förslaget om miljözoner handlar om. Även när det gäller kvävedioxid överskrids tidvis normen i flera svenska städer.

Tyvärr är miljözonsförslaget ett skott i foten när det gäller kampen mot partiklar och kvävedioxider. Biogasfordon reducerar utsläppen av kvävedioxid kraftigt jämfört med dieselbilarna, då dieselbilar har runt tio gånger så höga utsläpp av kvävedioxid som biogasbilar. Mätning av efterlevnad i verklig körning, "real driving emission", visar att skillnaden är ännu större till biogasbilens favör. När det gäller partiklar är biogas, vid sidan av el och vätgas, det renaste bränslet som står till buds. De goda egenskaperna beror på det rena biogasbränslet som inte innehåller några föroreningar. På senare tid har studier visat att även direktinsprutade bensinbilar släpper ut stora mängder partiklar och farliga ämnen. Att i det läget förhindra möjligheten att använda biogasfordon i städerna vore en mycket olycklig åtgärd i kampen mot partiklar och kvävedioxid.

Miljözonsförslaget är också obegripligt om man ställer det mot regeringens i övrigt biogaspositiva politik. Regeringen har tydliggjort sin ambition att förlänga skattefriheten för biogas. Stöd till rötning och incitament för att skapa en cirkulär ekonomi kommer också på sikt att gynna biogasen.

Regeringen kan heller inte vara omedveten om den positiva utveckling som sker i kommunerna när det gäller insamling av matavfall. Det är en del av de nationella miljömålen och EUs nya avfallspolitik. Allt mer ansträngningar görs för att etablera sådan insamling och att omvandla avfallet till biogas och gödningsmedel i ett kretslopp. Genom Klimatklivet gör såväl staten, kommuner och näringsliv fortsatta ekonomiska satsningar i denna riktning. Att då hindra en biogastaxi, eller en färdtjänstbil som drivs med biogas, från att hämta gäster vid en restaurang i den innersta miljözonen vore en märklig signal.

Luftkvaliteten behöver ett regelverk för miljözoner som kommunerna kan tillämpa i verkligheten. Liggande förslag, som utestänger stora flottor av biogastaxi, biogasbussar och biogasdrivna transportbilar i den innersta miljözonen, hotar att leda till döda stadskärnor. Med ett mer tillämpbart regelverk, som är förenligt med kommunernas eget kretsloppsarbete, kommer fler kommuner kunna införa miljözoner. Här vill vi också peka på den politiska enighet som nåddes mellan sex av åtta riksdagspartier i Trafikutskottet nyligen, där utskottet ansåg det angeläget att det sker en teknikneutral utveckling av regleringen av miljözoner som tar sikte på fordonens emissioner och inte på enskilda drivmedel.

Vi uppmanar regeringen att tänka om när det gäller förslaget om miljözoner. Att tillåta biogasfordon i miljözon 3 är en effektiv lösning för att minska problemen med dålig luft, inte tvärtom. Dessutom löser biogas många andra miljöproblem och bidrar till en cirkulär ekonomi.

 

Anna Grauers, affärschef E.ON Biofor

Mätta Ivarsson, regionråd (MP) och ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Claudio Skubla, Förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

Karin Thomasson, Ordförande Klimatkommunerna

Weine Wiqvist, VD Avfall SverigeKontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 28 juni 2017


Appride börjar trafikera Swedavias flygplatser


Den 21 juni meddelade Swedavia Airports att taxitjänsten Appride ska börja trafikera deras flygplatser. Med start i sommar kommer tjänsten att finnas tillgänglig på Stockholm Arlanda Airport, för att senare även introduceras på några av Swedavias övriga flygplatser.


Appride börjar trafikera Swedavias flygplatser

Appride är en ny kategori inom taxiprodukten som kommer att omfattas av samma grundkrav som övriga taxikategorier, såsom miljökrav, ordningsregler, skatterevision, taxilicens, serviceavgift etc. Detta är en ny hämtningsmöjlighet för kunden utöver de som finns idag, "spontankö ledig bil" samt "förbeställd bil".

 

Detta innebär att:

 1. Appride kommer att erbjudas plats i befintliga taxifickor inom bom
 2. Appride betalar samma avgift som andra innanför bom
 3. Appride är redan beställd och betald före man åker in i taxifickan.
 4. Appride kallar fram sig själva till taxifickan.
 5. Appride nyttjar av Swedavia hänvisad remote yta
 6. Appride åker in med passerkort/transponder där serviceavgift debiteras

 

Alla idag anslutna åkare, befintliga taxi och limousineaktörer kommer erbjudas att ingå Appride-avtal när de erbjuder den nya upphämtningstjänsten till resenären. Vi vet att flera chaufförer idag kör både traditionell taxi samt den nya Appride tjänsten, vilket blir en möjlighet även hos Swedavia.

Nyhet 4 juni 2017


Debatt: Mer taxi ger färre privatbilar i städerna


Det vi ser är samma gamla gator med köer av privatbilar, ofta fossildrivna, och oändliga rader av bilparkeringar. Kollektivtrafiken består till stor del av bussar som är dyra i drift för att de fastnar i köerna i rusningen och går halvtomma när det inte är rusning, skriver förbundsdirektör Claudio Skubla och förbundsordförande Peter Norman i Norran Debatt 4/6.


parkering

 

Replik på Svante Axelssons (nationell samordnare för Fossilfritt Sverige) debattartikel " Färre bilar ger bättre städer", publicerad på norran.se söndagen den 28 maj 2017.

Politikerna pratar gärna om de framtida städernas smarta mobilitet.

Men det vi ser är samma gamla gator med köer av privatbilar, ofta fossildrivna, och oändliga rader av bilparkeringar. Kollektivtrafiken består till stor del av bussar som är dyra i drift för att de fastnar i köerna i rusningen och går halvtomma när det inte är rusning.

Därför är det bra att Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i sin debattartikel på norran.se (28/5 2017) slår fast att trängselproblematiken inte kan lösas med elbilar.

Vi är i stället övertygade om att taxi kan vara en del av lösningen för att möta de samhällsutmaningar som vi står inför - men inte på egen hand.

På många ställen i landet finns redan en anropsstyrd kollektivtrafik med taxi där resenärer beställer turer från en turlista när de behöver åka.

En rundringning som Svenska Taxiförbundet låtit göra bland de landsting och regioner som har denna tjänst visar att resenärerna uppskattar den samtidigt som samhället sparar pengar när man undviker att de stora bussarna går halvtomma eller tomma.

Även de traditionella taxitjänsterna är attraktiva alternativ för privatbilister. Taxi fungerar utmärkt som del av kombinationsresor där buss eller cykel kan utgöra andra delar. Med allt fler som cyklar kan dock kollektivtrafiken få svårt att erbjuda alternativ när cyklister väljer att ställa cykeln vid dåligt väder eller kyla under vinterhalvåret.

Taxi är här en utmärkt lösning för att möta ett växande behov av flexibilitet.

 

Vi har fem förslag på hur städerna kan få färre privatbilar:

Bygg staden efter framtidens mobilitetstjänster:

Satsa på en trygg och kapacitetsstark cykelinfrastruktur separerad från biltrafiken eller bilfria gator med dispens för exempelvis taxi och hemkörningstjänster. Fler lastfickor i stadskvarteren där förare kan hämta och lämna passagerare på ett trafiksäkert sätt är ett annat förslag som vi gärna skulle vilja se förverkligat.

Satsa på anropsstyrd kollektivtrafik med taxi:

Dagens upphandlingar av kollektivtrafik fokuserar för mycket på stora, dyra bussar, även på linjer med få resenärer. När till exempel Arboga kommun ersatte den linjebundna busstrafiken med anropsstyrd kollektivtrafik med taxi halverades kostnaderna samtidigt som nyttjandegraden och kundnöjdheten ökade.

Inför ett gemensamt betalningssystem för taxi och övrig kollektivtrafik:

Ett gemensamt betalsystem kan knytas till kollektivtrafikkortet. Här finns möjlighet att införa en egenavgift som betalas av resenären. I till exempel Arboga kommun betalar resenärerna ett fast lågt pris om 20 kronor per taxiresa.

Tillåt taxi i kollektivkörfälten:

Det skulle göra taxiresan smidigare, pålitligare och billigare och bör därför gälla samtliga fält.

Inför ett skatteavdrag för den som väljer ett liv utan egen bil:

På samma sätt som det finns rot- och rut-avdrag bör det finnas ett avdrag för taxi och andra mobilitetstjänster för den som inte äger en bil.

Peter Norman
förbundsordförande Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla
förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 21 maj 2017


Debatt: Taxi i ny roll ersätter egen bil


Göteborgspolitiken vill göra kollektivtrafiken mer attraktiv för att minska bilismen. Det är bra, men det räcker inte. Här kan taxi göra skillnad, skriver Svenska Taxiförbundets förbundsordförande Peter Norman och förbundsdirektör Claudio Skubla i GP debatt 21/5 2017.


Göteborg

Liksom GP:s ledarskribent Adam Cwejman ifrågasätter vi om Göteborg behöver så stora parkerings-ytor (GP 10/5). Göteborg växer. År 2025 har staden 612 000 invånare - en ökning med nästan 15 procent på tio år. För att öka stadens attraktivitet och undvika en trafikinfarkt behövs inte fler parkeringar, utan bättre mobilitet och mindre privatbilism.

Det privata bilägandet blir allt mer irrationellt. Oavsett om bilen är parkerad eller körs är den dyr och tar stor plats. Göteborgarna kommer dock fortsatt att färdas i bil, men behöver inte ha varsin egen.

Bra men räcker inte

Göteborgspolitiken vill göra kollektivtrafiken mer attraktiv för att minska bilismen. Det är bra, men det räcker inte. För att stödja en sådan utveckling behövs mer genomgripande åtgärder.

Taxi fungerar utmärkt som del av kombinationsresor där spårvagn, buss eller cykel är andra delar. Med allt fler som cyklar kan kollektivtrafiken få svårt att erbjuda alternativ när cyklister väljer att ställa cykeln vid regn eller kyla. Taxi är här en utmärkt lösning för att möta växande behov av flexibilitet. Vi har fem förslag på hur Göteborg kan få färre privatbilar:

1. Satsa på anropsstyrd kollektivtrafik med taxi.  Dagens upphandlingar av kollektivtrafik fokuserar för mycket på stora dyra bussar även på linjer med få resenärer. När till exempel Arboga kommun ersatte den linjebundna busstrafiken med anropsstyrd kollektivtrafik med taxi halverades kostnaderna samtidigt som nyttjandegraden och kundnöjdheten ökade.

2. Inför gemensamt betalningssystem för taxi och övrig kollektivtrafik.  Ett gemensamt betalsystem kan knytas till Västtrafiks kollektivtrafikkort. Här finns möjlighet att införa en egenavgift som betalas av resenären. I till exempel Arboga kommun betalar resenärerna ett fast lågt pris om 20 kronor per taxiresa.

3. Tillåt taxi i alla kollektivkörfält.  Göteborg är ett föredöme för andra städer, inte minst Stockholm, när det gäller att tillåta taxi i kollektivkörfälten. Men detta bör gälla samtliga fält.

4. Undantag från trängselskatter.  Taxi bör slippa trängselskatten på samma sätt som bussar i linjetrafik undantas.

5. Inför ett skatteavdrag för den som väljer ett liv utan egen bil. På samma sätt som det finns rot- och rut-avdrag bör det finnas ett avdrag för taxi och andra mobilitetstjänster för den som inte äger en bil.

 

Peter Norman

förbundsordförande Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla

förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Hanna Hägglöf
Kommunikationsansvarig

hanna.hagglof@taxiforbundet.se
08 566 21 673
0724 02 69 55
Nyhet 14 maj 2017


Vi kommer till Almedalen!


Svenska Taxiförbundet syns i debatter kring anropsstyrd kollektivtrafik, stadsutveckling, hållbara transporter och modern mobilitet. Vi deltar och diskuterar gärna aktuella frågor om skatter och förbättrad kollektivtrafik för att skapa hållbara städer och levande landsbygder.


Vi kommer till Almedalen, bjud gärna in oss till amtal och debatter!

Vi kommer till Almedalen 2
Kontakt:

Hanna Hägglöf
Kommunikationsansvarig

hanna.hagglof@taxiforbundet.se
08 566 21 673
0724 02 69 55
Nyhet 11 maj 2017


Pressmeddelande: UberPOP är en transporttjänst säger EU:s generaladvokat


UberPOP är en transporttjänst. Det fastslår EU-domstolens generaladvokat i förslag till dom i målet om UberPOP är en transporttjänst eller en mellanhand. Svenska Taxiförbundet ser positivt på förslaget.


EU-flagga

EU-domstolens generaladvokat har kommit fram till att UberPOP faller inom kategorin transporttjänst eftersom tjänsten inte uppfyller kriterierna för att vara en informationssamhällets tjänst, en så kallad mellanhand. Däremot uppfyller UberPOP definitivt kriterierna för att vara en transporttjänst, vilket betyder att UberPOP måste omfattas av de licenser och godkännanden som krävs i respektive land.

- Vi ser positivt på generaladvokatens bedömning, som ligger i linje med vad vi hade väntat oss. En dom enligt generaladvokatens förslag skulle inte innebära några större konsekvenser för Sverige, säger Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla. 
Relaterade dokument:
EU:s generaladvokatens förslag


Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Hanna Hägglöf
Kommunikationsansvarig

hanna.hagglof@taxiforbundet.se
08 566 21 673
0724 02 69 55
Nyhet 4 maj 2017


Pressmeddelande: Redovisningscentraler ska hjälpa de seriösa företagen


Sedan 1 maj 2017 måste samtliga taxibilar i Sverige föra över uppgifter från taxametern till en redovisningscentral. Tack vare den hämtade informationen från varje enskild taxameter kommer Skatteverkets skattekontroller att underlättas. Svenska Taxiförbundet har arbetat för lagändringen i mer än drygt femton år och är positivt till att rapporteringen äntligen påbörjats.


taxi_centralen

 

- Vi är glada att lagen äntligen har trätt i kraft. Förbundet har länge arbetat för att värna om de seriösa företagarna inom den svenska taxinäringen. Införandet av redovisningscentraler ger möjligheten att beskattning och konkurrens kan ske på lika villkor, kommenterar förbundsdirektör Claudio Skubla.

Transportstyrelsen tar hand om registret över redovisningscentralerna, medan Swedac har ackrediterat Research Institutes of Sweden, RISE, för att certifiera redovisningscentralerna. Enligt Transportstyrelsens hemsida om läget 1 maj är endast en redovisningscentral godkänd än så länge, men att flera ansökningar handläggs just nu.

Enligt Transportstyrelsen kommer man till en början främst att arbeta för att tekniken ska fungera. Det innebär inledningsvis att uteblivna överföringar av taxameteruppgifter till redovisningscentraler inte kommer att leda till ett återkallat tillstånd. Skatteverket kommer att fortsätta med sin kontroll av taxiföretag med de rutiner som finns till dess att redovisningscentralerna börjar ta emot taxameteruppgifter. Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Hanna Hägglöf
Kommunikationsansvarig

hanna.hagglof@taxiforbundet.se
08 566 21 673
0724 02 69 55
Nyhet 10 april 2017


Tyst minut, 10 april, kl. 12.00


Idag 10 april kl. 12.00 hålls en nationell tyst minut med anledning av fredagens fruktansvärda terrordåd i Stockholm. Svenska Taxiförbundet kommer att delta för att hedra offren och visa medkänsla för deras anhöriga. Vi uppmanar våra medlemmar att delta i den tysta minuten.


Tyst minut, 10 april, kl. 12.00


Nyhet 4 april 2017


Jurist sökes!


Svenska Taxiförbundet är inne i en spännande utvecklingsfas och nu vill vi stärka organisationen med en jurist. Som jurist hos oss ansvarar du för att driva och utveckla Förbundets arbete i syfte att påverka politiska beslutsfattare, opinionsbildare och andra intressenter.


Jur 2

Arbetsuppgifter

 • Omvärldsbevakning och faktainsamling
 • Författa skrivelser och remissvar
 • Driva skattepolitiska frågor
 • Bistå Förbundets medlemmar med viss juridisk rådgivning, kan handla om bolagsrätt, avtalsrätt och upphandlingsfrågor.

 

Vem är du?

För att lyckas i rollen ska du trivas med att arbeta i ett högt tempo med snabba förändringar och kunna bygga relationer med intressenter och kollegor. Du gillar att ta initiativ och driva branschfrågor framåt. Du har ett stort intresse för samhällsfrågor och har gärna erfarenhet av att arbeta med opinionsbildning.

Du ska ha en juristexamen, kunskap inom skatterätt och bör ha minst 4-5 års erfarenhet som jurist, men personlig lämplighet kommer självklart väga tyngst. Kunskap inom bolagsrätt och/eller upphandling är meriterande.

 

Varför ska du arbeta för Svenska Taxiförbundet?

Taxibranschen är ständigt aktuell för samhället eftersom efterfrågan på transport alltid kommer att finnas på agendan. Vi på Förbundet verkar för att samhället ska vara tillgängligt för alla, oavsett om du bor i städer, landsbygd eller har en funktionsnedsättning.

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag och kansliet består av 6 medarbetare. Vi på kansliet arbetar tillsammans för att nå våra mål genom att engagera varandra, bolla idéer och driva projekt framåt. Samtliga medarbetare har ett gemensamt ansvar för att arbeta med myndighetskontakter, lobbying, PR, information samt ha kontakt med våra medlemsföretag.

Genom att arbeta på Förbundet kommer du att få utrymme för egna initiativ, möjlighet att bygga upp ett kontaktnätverk och utveckla din kreativa ådra. 

 

Ansök idag!

Välkommen med din ansökan och frågor till Rosita von Feilitzen, von Feilitzen & Partners, telefon 073-540 57 07, så snart som möjligt då intervjuer kommer att ske löpande. Skicka din ansökan med CV, personligt brev, betyg och arbetsintyg till rosita@vonfeilitzen.se.

 


Nyhet 3 april 2017


Förbundet kommenterar utredningen om delningsekonomin


Den 3 april tog konsumentminister Per Bolund emot Karin Bradleys utredning ’Delningsekonomi – På användarnas villkor’ (SOU 2017:26). Svenska Taxiförbundet ställer sig positivt till utredningen och välkomnar förslaget om tillsyn av plattformar.


Foto: Regeringskansliet

Delningsekonomin - På användarnas villkor2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De senaste åren har det vuxit fram ett antal plattformar inom delningsekonomin. Utredningen konstaterar att det förekommer brister avseende bl.a. information och avtalsvillkor hos plattformarna och att en marknadsrättslig tillsyn är en angelägen åtgärd. Det är positivt att utredningen pekar på att det behövs en särskild och samlad tillsyn när det gäller efterlevnaden av det marknadsrättsliga regelverket. Förbundet anser även att det är positivt att Konsumentverket får i uppdrag att ta fram information och vägledning till användare. 

- Självklart behövs en tillsyn och en dialog mellan plattform och tillsynsmyndighet. Det skulle leda till en ökad kvalitet och trygghet för användarna, säger förbundsdirektör Claudio Skubla.

 
Relaterade dokument:
Delningsekonomin - På användarnas villkor
Nyhet 13 mars 2017


Samtal med IRU


Svenska Taxiförbundet besökte Bryssel för att delta i samtal med International Road Transport Union (IRU).


Den 9 mars åkte Svenska Taxiförbundets jurist Åsa Johansson och förbundsdirektör Claudio Skubla till Bryssel för att ha möte med IRU

Syftet med resan var att presentera och förklara den svenska taximodellen för de internationella taxiorganisationer som närvarade vid mötet. Förbundet menar på att den svenska avreglerade taximarknaden bör vara en förebild för fler länder samt hur viktigt det är att hålla isär samåkning och taxitrafik. 

- Morgondagens taxireglering ska främja teknisk innovation och nya affärsmodeller samtidigt som den säkrar laglydnad, trafiksäkerhet, konsumentskydd samt skattekontroll, säger Åsa Johansson. 

Efter dagarna i Bryssel hörde organisationer av sig till Svenska Taxiförbundet för mer information om den svenska taximodellen, vilket Förbundet ser mycket positivt på.

- Det märks att Sverige ligger i täten i taxibranschen i och med att vi har en avreglerad marknad med fri konkurrens och teknisk utveckling, kommenterar Claudio Skubla.

 

 

IRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

International Road Transport Union (IRU) är internationell organisation för all vägtransport. Svenska Taxiförbundet är aktiv medlem i IRU. 


Nyhet 27 februari 2017


Pressmeddelande: Taxiutredningen bra men inte färdigtänkt


Idag överlämnar Svenska Taxiförbundet sitt yttrande om taxiutredningen till Regeringen. Förbundet anser att det finns många bra förslag och lösningar i de flesta frågor men att förslaget till samåkning inte når ända fram.


- Det är bra att utredaren lyfter fram principerna om sund konkurrens och goda möjligheter till skattekontroll.  Vi välkomnar att det inte längre ska vara möjligt att få dispens från kravet på kassaregister i taxibilar, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Kombinationen av obligatoriskt kassaregister med det kommande kravet på automatisk tömning och sparande av uppgifter tillgängliga för Skatteverket kommer att gynna de företag som följer regelverket.

Förbundet stöder även förslaget om att ett taxifordon ska få vara utrustat med en särskild kontrollanordning, knuten till fordonet genom fysisk eller elektronisk plombering istället för taxameter.

- Ett teknikneutralt regelverk främjar nya innovativa och digitala lösningar inom taxibranschen, vilket vi på Förbundet ser positivt på eftersom det gynnar en fortsatt sund taxinäring.

Utredningen presenterar dock inte några tydliga tekniska beskrivningar och andra hänvisningar om hur kontrollanordningen ska utformas. Dessa centrala och viktiga frågor överlämnas istället till föreskrivande myndigheter.

Förbundet välkomnar också en tydligare uppdelning mellan samåkning och taxitrafik men anser att frågan om samåkning måste utredas mer.

- Samåkning är bra ur ett samhällsperspektiv eftersom det kan bidra till miljövänligare, effektivare och billigare transporter, men vi anser att utredningen har presenterat regler för samåkning som är alldeles för otydliga. Dessa leder till att Polisens möjligheter att kontrollera och bevisa skattefusk försvåras kraftigt, säger Claudio Skubla och fortsätter,

- Digitala plattformar är bra då de öppnar upp nya möjligheter till samåkning, men det är anmärkningsvärt att utredningen inte presenterar hur dessa digitala plattformar ska regleras på ett tydligare sätt.

 

Sammanfattning på Svenska Taxiförbundets inställning till Taxiutredningen (SOU 2016:86)

 • Förbundet stöder förslaget om att möjligheten till taxameterdispens tas bort.
 • Förbundet stöder förslaget om införande av en ny form av taxitrafik.
 • Förbundet invänder mot förslaget om hur samåkning ska gynnas.

 

Bakgrund

Förbundet har under lång tid arbetat för att få till en konkurrens på lika villkor. Av det skälet har vi på senare tid invänt mot vissa digitaliserade taxibeställningstjänster som har lanserats och som har möjliggjort ett skatteundandragande av ej tidigare skådat slag.

Den 1 januari 2017 trädde lagen om obligatorisk tömning och sparande av uppgifter ur taxametrar i redovisningscentraler i kraft(SFS 2014:1020).

Taxiföretag är från och med den 1 maj 2017 skyldiga att överföra taxameteruppgifter till så kallade redovisningscentraler som i sin tur ska vara skyldiga att lämna ut uppgifterna till Skatteverket.

Lagen ger Skatteverket och övriga myndigheter ett verktyg för revision och kontroller av samtliga företag.

Eftersom alla taxiföretag i branschen måste följa den nya lagen så kommer spelplanen för de olika aktörerna på taximarknaden utjämnas och konkurrens som bygger på skattefusk motverkas.

 
Relaterade dokument:
Remissvar: Taxiutredningen
Taxi och samåkning SOU 2016:86


Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 17 februari 2017


"T" ska tas bort från den gula taxiskylten


Torsdagen den 17 februari beslutade Regeringen om en ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Denna ändring innebär att "T" till höger om registreringsnumret på den gula taxiskylten ska tas bort.


Ändringen träder i kraft den 1 april 2017, taxiskyltar som tilldelats innan detta datum gäller fortfarande. Beslutet innebär:

 • Dagens taxifordon får fortfarande ha sitt "T" på taxiskylten.
 • Nya taxifordon från den 1 april 2017 kommer inte ha ett "T" på sin taxiskylt.
 • Taxiföretagen behöver inte göra något åt detta utan det är Transportstyrelsen som ändrar sin tillverkning av taxiskyltar den 1 april 2017.

 

Nyhet 2 februari 2017


Debatt: Reseavdraget ger fördel för män i storstäderna


Bilden av att reseavdrag framför allt görs i landsbygden stämmer inte. I stället är det ett avdrag för manliga hög­inkomsttagare i de tre storstadsregionerna som reser med bil. Dessutom är det i hög grad föremål för fusk, skriver representanter för Svenska Taxiförbundet med flera organisationer och argumenterar för att avdraget ses över.


Knappast någon skatt, avdrag eller bidrag är utsatt för så mycket fusk som reseavdraget. Ett fusk som varje år kostar 2 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter, enligt Landsbygdskommitténs slutbetänkande som presenterades nyligen. Med andra ord beror 40 procent av statens kostnader för reseavdraget på fusk.

Redan 2003 visade Skatteverkets specialgranskning att 48 procent av reseavdragen var felaktiga. Av de felaktiga reseavdragen var 96 procent fel till den skattepliktiges fördel och 4 procent till nackdel. Om felen berott på okunskap eller slarv borde felen till fördel och nackdel varit ungefär lika många. Skatte­verkets slutsats var därför att det i de flesta fall handlade om fusk. Att fusket är så omfattande beror i första hand på att tidvinstregeln - att man ska spara minst två timmar på att arbetspendla med bil i stället för kollektivtrafik - är svår att kontrollera.

Bilden av att reseavdrag framför allt görs i lands­bygden stämmer inte. Landsbygdskommittén pekar på att reseavdraget är ett avdrag för manliga hög­inkomsttagare i de tre storstadsregionerna som reser med bil. Avdragets storlek växer med stigande lön och görs framför allt av höginkomsttagare. Oavsett om man ser till andelen avdrag, genomsnittlig storlek på avdraget eller kostnaderna gör män reseavdrag i högre utsträckning än kvinnor.

Hälften av kostnaderna för avdraget går till de tre storstadslänen. Räknar man även in Uppsala och Södermanlands län står storstadsregionerna för nästan 60 procent av kostnaderna, medan bara 18 procent går till skogslänen.

Reseavdraget är dessutom mer värt för hög­inkomsttagare än för personer med lägre inkomster. För den som tjänar under 438  900 kronor per år (2017) minskas skatten med cirka 30 procent av det av­dragna beloppet, medan skatten sänks med ungefär 55 procent av avdragsbeloppet för dem som tjänar över 638  600 kronor per år. Eftersom män i genomsnitt tjänar mer än kvinnor och lönenivåerna är ­högre i storstadsregionerna försämrar reseavdraget jämställdheten mellan könen och förstärker de regionala skillnaderna i landet.

Dagens reseavdrag ökar dessutom koldioxid­utsläppen. Avdraget fungerar som ett incitament för att människor ska välja bilen i stället för kollektivtrafiken. Nio av tio som gör reseavdrag reser till jobbet med bil, jämfört med sex av tio av alla som arbets­pendlar.

Tar man bort tidsvinstregeln och i stället baserar avdraget på avståndet mellan hemmet och jobbet kommer resenärer som arbetspendlar med buss, tåg, bil och cykel behandlas lika. WSP Analys & Strategi har i en rapport visat att ett avståndsberoende avdrag, enligt norsk modell, skulle öka den genomsnittliga tillgängligheten till arbeten, minska persontransportarbetet med bil och öka kollektivresandet betydligt, liksom minska koldioxidutsläppen.

I Mälardalsregionen skulle utsläppen från arbetsresor minska med 7 procent. Detta är lågt räknat. När WSP beräknade miljöeffekterna antog de att kollektivtrafiken skulle behöva byggas ut i samma utsträckning som kollektivtrafikresandet ökar, i själva verket skulle en stor del få plats i den befintliga kollektiv­trafiken.

Dessutom skulle möjligheterna att fuska minska kraftigt eftersom det är enkelt för Skatteverket att kontrollera avståndet mellan hemmet och arbetet.

Det finns politisk majoritet i riksdagen för att förändra reseavdraget. Under det senaste året har två parlamentariska utredningar, Miljömåls­beredningen och Landsbygdskommittén, som samtliga riksdagspartier ställt sig bakom, föreslagit att reseavdraget ska ses över och göras avståndsberoende.

För att minska utsläppen av växthusgaser, öka jämställdheten, utjämna de regionala skillnaderna och samtidigt uppfylla reseavdragets ursprungliga syfte, att vidga människors arbetsmarknadsregioner, anser vi att regeringen snarast ska tillsätta en utredning som ser över reseavdraget och gör det avståndsberoende. En åtgärd som dessutom kraftigt kommer att minska möjligheten att fuska.

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik

Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik

Johanna Sandahl, ordförande Naturskydds­föreningen

Christina Axelsson, ordförande Resenärs­forum

Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag

Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna

Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

 


Nyhet 31 januari 2017


Debatt: Minskad privatbilism får stadskärnor att blomstra


Wilhelm Douglas och Anders Ydstedt från KAK har svårt att hitta argumenten för särintresset privatbilism i sin replik på vår artikel (DN Debatt 22/1). Seriös forskning visar att privatbilismen är mycket samhällsekonomiskt ineffektiv i stadsmiljön. Vi är redo att ta ett större ansvar som en aktör inom kollektivtrafiken. Det skriver Peter Norman och Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, i DN Debatt.


Vanans makt är stor. På annat sätt kan man inte förklara att våra svenska storstäder inte har kommit längre i utvecklingen mot ett modernt mobilitetstänkande. All tillgänglig seriös forskning visar att privatbilismen är mycket samhällsekonomiskt ineffektiv i stadsmiljön, jämfört med andra trafikslag.

Därför får Wilhelm Douglas och Anders Ydstedt från Kungliga automobilklubben (KAK) svårt att hitta argumenten för särintresset privatbilism i sin replik på vår artikel. Privatbilismen leder till dokumenterat låg framkomlighet i städerna och är dyr att äga för stadsborna. Därtill fördyrar den bostadsbyggandet med krav på parkeringsplatser som kostar uppåt en halv miljon kronor styck att bygga.

Det mest uppseendeväckande argumentet är när KAK antyder att minskad privatbilism leder till "döda, segregerade stadskärnor". Vi rekommenderar gärna ett besök i Los Angeles, Detroit eller någon av de sydamerikanska storstäderna som planerats för en ständigt ökande bilism, för att se hur levande stadskärnorna blivit. I flera av dessa städer har man nu tänkt om i linje med det vi skriver i vår artikel. Samma sak gäller för övrigt i organisationer med expertkunskap om fastighetsutveckling och handel, som Fastighetsägarna och Handelskammaren här i Sverige. Det är när privatbilismen minskar som stadskärnorna blomstrar.

KAK påstår dessutom att bilpooler leder till fler bilar. Detta står i stark kontrast till fakta. Enligt Trafikverket ersätter varje poolbil cirka fem privatägda bilar. Flera utländska undersökningar bekräftar detta. Svenska Taxiförbundet anser att en utveckling med färre privatbilar på vägarna gör resandet snabbare och effektivare genom att taxifordon och annan kollektivtrafik lättare kommer fram.

Det gläder oss att KAK ändå medger att taxinäringen har en viktig plats i framtidens städer, vilket ju var en viktig poäng med vår artikel. Vi tycker det är viktigt att våra politiker också har denna inställning. Taxi är ett allmänintresse och det är i lagtexter definierat som kollektivtrafik. Vi tycker att detta behöver bli tydligare i exempelvis upphandlingar av kollektivtrafik och när man diskuterar taxis tillgång till kollektivkörfält och dispens från trängselskatt.

I taxibranschen arbetar vi nu med att möta framtidens krav på modern mobilitet i våra städer. Vi vet att det inte kommer att vara hållbart med en fortsatt ökning av privatbilar när klimatmålen ska nås och luftkvaliteten förbättras. Vi är redo att ta ett större ansvar som en aktör inom kollektivtrafiken som kan fylla ett stort behov vid kombinationsresor i staden och i nyproducerade stadsdelar där övrig kollektivtrafik dröjer. Miljöbilar har länge varit en självklarhet för oss, de autonoma bilarna kan också bli en viktig del av taxibranschens framtida tjänsteutbud.

Vi efterlyser dock tydligare signaler från städernas politiker. Framtiden behöver inte vara så långt borta som de kanske tror. Det handlar snarare om att agera.


Nyhet 26 januari 2017


Pressmeddelande: Fler utrikes födda i riktiga jobb är möjligt, Stefan Löfven. Vidga RUT och ROT med RATT


Att subventionera vissa företag med olika former av anställningsbidrag skapar fler problem än lösningar. En bättre åtgärd är att vidga RUT och ROT till att också omfatta taxitjänster, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


Arbetslösheten bland utrikes födda ökar och är nu uppe i 22,8 procent. Det rapporterade SVT Aktuellt igår kväll i samband med debatten mellan statsminister Stefan Löfven och moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra.

- Trots övergripande hinder för utrikes födda att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden finns det branscher och yrken som fungerar som en viktig inkörsport till det svenska samhället. En av dessa är taxibranschen där över 45 procent av alla förvärvsarbetande är utrikes födda. Det är tre gånger så många som på arbetsmarknaden i övrigt, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Inom taxi finns också goda möjligheter till karriär och eget företagande.

- Det går alldeles utmärkt att börja som anställd taxiförare för att så småningom starta ett eget företag och börja anställa egna medarbetare, säger Claudio Skubla.

En rapport från Tillväxtverket visar att små företag som drivs av utrikes födda generellt sett anställer fler än de företag som drivs av inrikes födda och att det är vanligt att företag som drivs av utomeuropeiska invandrare anställer personer som har invandrat. På så sätt bidrar ett ökat företagande hos utrikes födda till att minska arbetslösheten hos andra utrikes födda.

Stefan Löfven förespråkar bidrag, något som taxibranschen kan vittna om skapar fler problem än lösningar.

- Många företag anpassar sig till bidragssystemet och säger upp personal då subventionerna upphör för att vända sig till Arbetsförmedlingen igen för att hitta ny subventionerad arbetskraft. Istället för att skapa riktiga jobb leder det till en nedåtgående spiral med bidragsberoende, vilket snedvrider konkurrensen och slår ut företag som vill göra rätt för sig, säger Claudio Skubla.

Istället för att subventionera vissa företag med olika former av anställningsbidrag menar Claudio Skubla att en bättre åtgärd är att vidga RUT och ROT till att också omfatta taxitjänster.

- På samma sätt som det finns ROT/RUT-avdrag skulle man kunna ha ett avdrag för taxi och andra mobilitetstjänster för den som inte äger en bil. Kalla det gärna RATT. Det skulle leda till en kraftigt ökad efterfrågan på taxitjänster och skapa underlag för fler riktiga jobb.

- Om regeringen menar allvar med att få fler utrikes födda i arbete måste den våga pröva lösningar som stärker efterfrågan på tjänster i den personalintensiva sektorn. Öppenhet och mångfald präglar taxi redan idag. Med rätt förutsättningar kan vi bidra ännu mer, säger Claudio Skubla.
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 22 januari 2017


Debatt: Taxi kan hjälpa städerna att bli av med privatbilarna


Privat bilägande i städer blir allt mer irrationellt, både utifrån individens perspektiv och stadens. Bilen är dyr och tar stor plats. Vår slutsats är att stadsbor vill åka bil även i framtiden, men de behöver inte äga en. Taxi är en viktig resurs som kan hjälpa till att påskynda utvecklingen. Det skriver Peter Norman och Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, i DN Debatt.


Det finns en bild som cirkulerat på Twitter och andra sociala medier. Den består av två fotografier föreställande en extremt överbelastad trafikapparat i en, förmodligen, amerikansk stad. Under den ena står det "ett liv utan elbilar" och under den andra står det "ett liv med elbilar". Bilderna är identiska, det är i själva verket samma bild.

Det är inte bara tekniken, utan hur vi använder bilarna som räknas. Ny teknik innebär fantastiska möjligheter till bättre miljö, lägre kostnader och bättre livskvalitet i våra städer. Taxibranschen i Sverige har gått före och banat väg för miljövänligare bilar. Det är ingen tillfällighet att de senaste modellerna av biogas- och elbilar som vi möter på stan, har en taxiskylt på taket.

När de självkörande bilarna introduceras så kommer de, på samma sätt som de miljövänliga bilarna, att vara en självklar del av taxibranschens tjänsteutbud. Kanske kommer taxi att ha en trygghetsvärd istället för en förare, eller vara obemannad, beroende på vilka behov som finns.

Sedan en tid tillbaka fokuserar Svenska Taxiförbundet på framtidens mobilitet i städer och utgångspunkten är att år 2060 kommer Sverige att ha 13 miljoner invånare. Den internationella utvecklingen mot täta, smarta och hållbara städer sker även här i Sverige och innebär flera samhällsutmaningar där taxi kan erbjuda spännande lösningar.

Den diskussion som vi just nu har om nya app-baserade affärsmodeller för taxi är i grunden positiv. Så länge vi är överens om att taxibranschen ska vara socialt hållbar och ta sitt samhällsansvar genom att betala skatter och följa lagar och regler kommer debatten leda till en stärkt taxibransch. Den nyligen presenterade taxiutredningen utgör en bra grund för ett modernt regelverk som innebär att vi kan fokusera på att utveckla taxinäringens självklara plats i delningsekonomin.

Privat bilägande i städer blir nämligen allt mer irrationellt, både utifrån individens perspektiv och stadens. Bilen är dyr och tar alldeles för stor plats när den transporterar enstaka personer eller parkeras. Vår slutsats är att stadsbor vill åka bil även i framtiden, men de behöver inte äga en.

Vi noterar hur politiker gärna pratar om städernas framtida smarta mobilitet. Men det vi ser är samma gamla gator med köer av privatbilar, ofta fossildrivna, och oändliga rader av bilparkeringar. Kollektivtrafiken består till stor del av bussar som är dyra i drift för att de fastnar i köerna i rusningen och går halvtomma när det inte är rusning.

På många ställen i landet finns redan anropsstyrd kollektivtrafik med taxi där resenärer beställer turer från en turlista när de behöver åka. En rundringning som Svenska Taxiförbundet låtit göra bland de landsting och regioner som har denna tjänst visar att resenärerna uppskattar tjänsten samtidigt som samhället sparar pengar när man undviker att de stora bussarna går halvtomma eller tomma.

Anropsstyrd kollektivtrafik med taxi är en utmärkt tjänst att erbjuda i nybyggda stadsdelar där underlaget ännu inte räcker för storskalig kollektivtrafik. Eller när utbyggnaden försenas. I Stockholms stads miljöstadsdel Norra Djurgårdsstaden, exempelvis, har tvärbanan blivit försenad med flera år. Resultatet riskerar att bli ett cementerat bilberoende tvärs emot miljöambitionerna.

Även de mer traditionella taxitjänsterna är attraktiva alternativ för privatbilister. Taxi fungerar utmärkt som del av kombinationsresor där tåg/ tunnelbana eller till och med cykel kan utgöra andra delar.

När städer satsar på cykling brukar svårigheten för kollektivtrafiken vara att ta hand om alla cyklister under regniga dagar eller under vinterhalvåret. Här kan taxitjänster vara ett utmärkt komplement som ger den redundans i systemet som behövs.

Taxi är en underutnyttjad resurs i stadstrafiken och skulle kunna bidra till att skynda på utvecklingen mot framtidens mobilitet, tillsammans med annan kollektivtrafik, hyrbilar, bilpooler, hemkörningstjänster, cykling och gång.

Svenska Taxiförbundet har därför identifierat sex förslag på hur politiken kan skynda på utvecklingen mot smartare mobilitetstjänster och färre privatbilar i städerna:

1. Bygg staden efter framtidens mobilitetstjänster. Om beslutsfattarna vill gynna alternativen till privatbilsägande behöver städerna satsa på exempelvis en trygg och kapacitetsstark cykelinfrastruktur separerad från biltrafiken. Eller bilfria gator med dispens för exempelvis taxi och hemkörningstjänster. Fler lastfickor i stadskvarteren där förare kan hämta och lämna passagerare på ett trafiksäkert sätt är ett annat förslag som vi gärna skulle se förverkligat.

2. Bättre kollektivtrafikupphandlingar. Dagens upphandlingar fokuserar för mycket på fordon, istället för att driva fram innovationer inom mobilitetstjänster. Resultatet blir till exempel stora dyra bussar på linjer där anropsstyrd kollektivtrafik med taxi skulle kunna både spara pengar och förbättra servicen.

3. Gemensamt betalningssystem för taxi och övrig kollektivtrafik. För att underlätta taxiresor när övriga kollektivtrafiken är fullbelagd eller inte finns på resmålet skulle man kunna införa ett gemensamt betalsystem som kan knytas till regionens kollektivtrafikkort.

4. Tillåt taxi att köra i kollektivkörfälten. Taxi är kollektivtrafik och borde därför kunna köra i kollektivkörfälten.

5. Undantag från trängselskatter. På samma sätt som bussar i linjetrafik slipper betala trängselskatt borde taxi också undantas. Eftersom skatten läggs på priset så får en privatbilist som åker taxi betala trängselskatt trots att denne låtit sin egen bil stå.

6. Inför ett skatteavdrag för den som väljer ett liv utan egen bil. Privatbilsägandet har både öppna och dolda subventioner, inte minst ett mycket attraktivt förmånsskattesystem. Det står i stark kontrast till den önskade samhällsutvecklingen. På samma sätt som det finns ROT/RUT-avdrag skulle man kunna ha ett avdrag för taxi och andra mobilitetstjänster för den som inte äger en bil.

Svenska Taxiförbundet välkomnar en dialog om utvecklingen av den täta, smarta och hållbara staden som har en mobilitet i världsklass. De viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas med detta är öka kollektivtrafikens kapacitet, och dessutom få en flexibilitet som kan möta människors olika skiftande behov av tjänster.

Peter Norman
Förbundsordförande
Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla
Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet


Nyhet 17 januari 2017


Öppet brev till Ubers Oliver Carrá


Uberpop kunde ha ett lågt pris för att ni undvek skatter och avgifter. Var det fantastiskt? Det undrar Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla.


Bäste Oliver Carrá,

Ser att du lämnar taxibranschen. Tack för intensiva debatter under de senaste 1,5 åren. Jag förvånas dock av att du, som alltjämt representerar Uber, fortfarande beskriver Uberpop som en "fantastisk tjänst". Jag måste fråga vad det var som var så fantastiskt? Uberpop var olaglig från första dagen och ledde till att många vanliga människor blivit lurade och att Ubers VD sa upp sig.

Chaufförer har blivit dömda och hamnat i straffregistret, vilket ni hade kunnat förutse. Många människor har också blivit upptaxerade och hamnat i ekonomiska svårigheter på grund av dyra skattetillägg, vilket ni också hade kunnat förutse. Vad var fantastiskt med detta? Uberpop kunde erbjuda ett lågt pris för att ni undvek skatter och avgifter. Var det fantastiskt? Men vilket företag som helst kan ha låga priser om man fuskar med skatten.

Om Uberpop var en konkurrenskraftig tjänst med en modern teknik - varför började ni inte betala skatt och rapportera in uppgifter till Skatteverket så att Uberpop kunde leva vidare?
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 12 januari 2017


Pressmeddelande: Catharina Elmsäter-Svärd segrade i Stora Trafiksäkerhetspriset 2017


Under en festlig prisceremoni på Transportforum i Linköping utsågs Catharina Elmsäter-Svärd som vinnare av Stora Trafiksäkerhetspriset 2017. - Tack vare hennes initiativ har vi äntligen en digital plattform på plats som ger transportnäringen en fantastisk möjlighet att säkerställa att förare som är ute trafik har giltig behörighet, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


Catharina Elmsäter-Svärd premierades för att hon år 2012, under sin tid som infrastrukturminister, gav Transportstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Svenska Taxiförbundet ta fram en lösning för digital kontroll av taxibehörigheter i realtid - Behörighetskontroll Yrkesförare, BKY. Sedan dess har detta utökats till att även omfatta bussar och lastbilar.  

- Tack vare Catharina Elmsäter-Svärds initiativ har vi äntligen en digital plattform på plats som ger taxi-, buss- och lastbilsbranschen en fantastisk möjlighet att säkerställa att förare som är ute trafik har giltig behörighet. Varje natt genomför den digitala plattformen en automatiserad kontroll av mer än 40 000 taxi-, buss- och lastbilsförares behörigheter, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet. 

Juryn i Stora Trafiksäkerhetspriset 2017 består av Anders Karlsson (juryordförande), chefredaktör för Transport & Logistik Idag/Transportnet, Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag, Anna Grönlund, branschchef i Sveriges Bussföretag, Helena Leufstadius vd i Svensk Kollektivtrafik och Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Stora Trafiksäkerhetspriset är ett årligen återkommande pris som sedan 2009 delas ut av branschtidningarna Resforum, Trafikforum och Transport & Logistik Idag. Syftet med priset - som i år delas ut för sjunde gången - är att lyfta fram goda exempel inom trafiksäkerhet, samt främja det fortsatta arbetet inom detta viktiga område för yrkestrafik på väg inom godstransporter och persontrafik.

 

Nyhet 4 januari 2017


Förbundets kommentar om Landsbygdskommitténs rapport: Var är taxi?


Den 4 januari tog landsbygdsminister Sven-Erik Bucht emot den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande som handlar om en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd för Sveriges landsbygder. Svenska Taxiförbundet är överlag positiv till utredningen men ställer sig frågande: Var är taxi?


- Sveriges landsbygd har en stor utmaning i att vara en attraktiv plats för företag att vilja etablera sig i, turister att vilja besöka, traktens medborgare att kunna bo kvar i och de utflyttade att komma tillbaka till. I detta är taxi en viktig pusselbit men lyser med sin frånvaro i landsbygdkommitténs slutbetänkande, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

- I sitt delbetänkande som lämnades i mars 2015 uppgav kommittén att "det finns anledning att se över möjligheterna att hitta andra former av trafiklösningar för kollektivtrafik i landsbygderna, exempelvis olika typer av samlösningar för taxi, färdtjänst, skolskjuts med mera", men är helt utelämnat i slutbetänkandet.

Kollektivtrafiken i landsbygderna är styvmoderligt behandlad. I landsbygderna ses kollektivtrafik mer som ett komplement till bilen och inte dess ersättning och fungerar i många kommuner främst som färdtjänst och skolskjuts. Trots detta finns det positiva undantag som t ex Västra Götaland, Västernorrland och Kalmar län där man ökat tillgängligheten genom att erbjuda anropsstyrd kollektivtrafik - ofta med taxi. Något som Svenska Taxiförbundet menar att landsbygdskommittén har missat i sitt arbete.

- Att kollektivtrafiken är anropsstyrd betyder att resenärerna beställer en tur via telefon eller en app. Det innebär att turen går om någon vill åka med den och fordonet kan dessutom lättare anpassas till hur många resenärer som vill åka. Flera möjligheter finns att anpassa anropsstyrd kollektivtrafik såsom att korta körsträckan, tillfälligt hoppa över hållplatser där ingen vill åka eller hämta upp närmare bostaden. Dessutom bidrar den till att stärka taxiföretagen, vilket skapar arbetstillfällen och trygghet lokalt, säger Claudio Skubla.

Den ekonomiska uppsidan är tydlig. I en rapport gjord av Handelns Utredningsinstitut år 2015 framgår att Kalmar läns anropsstyrda trafik är upp till dubbelt så effektiv som den traditionella kollektivtrafiken med buss (se länk nedan).

- Det är också kritiskt att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna upphandlar den särskilda kollektivtrafiken -  färdtjänst och skolskjuts - på ett sådant sätt att förutsättningarna för att bedriva en sund taxiverksamhet inte undergrävs. Idag riskerar ett flertal lokala myndigheters agerande att bli förödande för de lokala taxiföretagen, näringslivet och ytterst den levande landsbygden, säger Claudio Skubla.

 
Relaterade dokument:
HUI Anropsstyrd trafik


Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 3 januari 2017


Pressmeddelande: Chockhöj trängselskatten, befria taxi


Om regering och riksdag menar allvar med att trängselskatten ska reducera trafikens klimatpåverkan måste den snarast höjas så att det blir ekonomiskt svårsmält för flertalet att välja privatbilen. Därtill måste acceptabla alternativ till privatbilen gynnas, såsom taxi och övrig kollektivtrafik. Det säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


Införandet av trängselskatt i Stockholm i augusti 2007 syftade till att minska trängseln och förbättra miljön genom bland annat mindre kvävedioxidutsläpp och buller. Sedan dess har trängselskattens ursprungliga syfte omtolkats - från styrmedel för bättre miljö till kollekthåv för pengar till ny infrastruktur. Detta är ett misslyckande som tydligt manifesteras i den kraftigt ökande nybilsförsäljningen. Enligt Bil Sweden väntas den i år nå upp till fjolårets rekordnivå på runt 1000 per dag.

- Konsekvensen av att koppla trängselskatten till finansiering av infrastruktur visar att det finns en målkonflikt. Om privatbilismen minskar kraftigt kommer också intäktskällan att sina, vilket enligt detta synsätt är att betrakta som ett misslyckande. Därmed kan trängselskatten inte höjas rejält så länge som den är knuten till statens och kommunernas investeringsbehov, säger Claudio Skubla.

Vad som krävs är en genomgripande revision av synen på vad trängselskatten ska vara till för. Om regeringen menar allvar med att trängselskatten är till för att reducera trafikens miljö- och klimatpåverkan måste den snarast höja trängselskatten till en nivå där det blir ekonomiskt svårsmält för flertalet att välja privatbilen. Därtill måste acceptabla alternativ till privatbilen gynnas, såsom taxi och övrig kollektivtrafik.

- En vanlig invändning mot taxi är att prisnivån kan upplevas som hög. Men om taxiresan kan göras snabbare, billigare och mer pålitlig, vilket den blir med minskad trängsel, blir det tydligt att taxi är en självklar del av kollektivtrafiken. Om taxi dessutom befrias ifrån trängselskatten och släpps in fullt ut i kollektivkörfälten kan kollektivtrafiken bli ett attraktivt alternativ till privatbilen, säger Claudio Skubla.
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 2 januari 2017


Pressmeddelande: Taxi kan ge mer kollektivtrafik för pengarna


Smartare upphandlingar av mindre fordon kan ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


I stora delar av landsbygden rullar stora bussar med enstaka passagerare. Även i storstadstrafik går bussarna alltför ofta nästan tomma utanför rusningstid.

- Det är inte samhällsekonomiskt vettigt. Inte heller bra om vi ska klara miljön eller målet om ett fördubblat kollektivtrafikresande, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Enligt Skubla kan många linjelagda bussturer ersättas med anropsstyrd kollektivtrafik med taxi. Anropsstyrd trafik är en resa som bara genomförs när någon resenär efterfrågar en resa och kan användas där underlaget för en ordinarie busslinje inte finns . Det innebär att turen bara går om någon vill åka med den och fordonet kan dessutom lättare anpassas till hur många resenärer som vill åka. Flera möjligheter finns att anpassa anropsstyrd kollektivtrafik såsom att korta körsträckan, tillfälligt hoppa över hållplatser där ingen vill åka eller hämta upp närmare bostaden. Nya områden kan försörjas med kollektivtrafik, fler hållplatser kan finnas och fler turer kan erbjudas. Dessutom bidrar den till att stärka taxiföretagen på landsbygden, vilket skapar arbetstillfällen och trygghet lokalt.

- Den ekonomiska uppsidan är tydlig. I en rapport gjord av Handelns Utredningsinstitut framgår att Kalmar läns anropsstyrda trafik med små fordon är upp till dubbelt så effektiv som den traditionella kollektivtrafiken med buss. Medan en buss i linjetrafik har en rörlig kostnad om 25 kr/km, kostar ett mindre anropsstyrt fordon enbart 15 kr/km och då enbart då det är i trafik, säger Claudio Skubla.

- Upphandlarna måste börja tänka och handla funktion istället för fordon. En ny syn på taxi och kollektivtrafik är den enda framkomliga vägen om vi ska kunna öka intresset för att resa med kollektivtrafiken i stad och landsbygd och därtill få mer kollektivtrafik för pengarna, säger Claudio Skubla.
Relaterade dokument:
HUI Anropsstyrd trafik


Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 30 december 2016


Pressmeddelande: ”Vi vill inte ha bidrag. Vi vill bidra till att minska arbetslösheten!”


Arbetsförmedlingens bidrag överutnyttjas, vilket gör det svårt för de seriösa företagen att överleva. - Istället för att subventionera vissa företag borde skattelättnader för personalintensiva branscher som taxi vara en mer framkomlig väg, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


Arbetsförmedlingens subventionering av arbetskraft är omfattande inom stora delar av tjänstesektorn. Överutnyttjandet av bidragen snedvrider konkurrensen också inom taxi.

Arbetsförmedlingen måste bli bättre på att upptäcka vilka företag som sätter i system att använda subventionerad arbetskraft. Om företaget är seriöst i meningen att de hjälper människor att komma in på arbetsmarknaden ska de som kommit in med hjälp av olika subventioner anställas även då tiden för subventionerna har gått ut.

- Så är inte fallet idag. Det är inte ovanligt att företag säger upp personal då subventionerna upphör för att vända sig till Arbetsförmedlingen igen för att hitta ny subventionerad arbetskraft, säger Claudio Skubla.

Att det krävs åtgärder för att få fler i arbete råder det inga tvivel om. Unga och utrikes födda är överrepresenterade när det gäller arbetslöshet.

- Kostnaderna för detta är stora inte bara i kronor och ören utan det skapar också ett utanförskap som skadar individen, säger Claudio Skubla.

Istället för att subventionera vissa företag torde skattelättnader för personalintensiva branscher som taxi vara en mer framkomlig väg.

- Problemet idag är de stora skattekilarna inom tjänstesektorn som gör tjänsterna onödigt dyra och pressar företagens vinstmarginaler som därmed inte har råd att expandera och anställa mer personal, säger Claudio Skubla.

Utöver minskad byråkrati för att administrera systemen är t ex en sänkning av arbetsgivaravgiften konkurrensneutral. Med tanke på att skatten är 60 procent av kostnadsmassan för taxinäringen går det att se en sådan åtgärd som en skatteväxling där höga skatter på bland annat drivmedel och tvingande avgifter byts mot lägre skatter för arbete.

- Taxinäringen tillsammans med övriga tjänstesektorn skulle då kunna anställa den del av arbetskraften som idag inte kommer in på arbetsmarknaden. Vi vill inte ha bidrag, vi vill bidra till att minska arbetslösheten, säger Claudio Skubla.
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 29 december 2016


Pressmeddelande: Taxiföretag tvingas säga nej till arbetslösa ungdomar


Taxiföretagen skriker efter fler förare. Samtidigt tvingas de säga nej till arbetslösa ungdomar som vill bli taxiförare. - Det höga ålderskravet för att bli taxiförare är stelbent och föråldrat - skälen är idag starka för en sänkning från 21 till 19 år, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


Trots att samtliga partier synes vara överens om att fler ungdomar måste få jobb tycks de helt ha missat att ta tillvara de lågt hängande frukterna. En av dessa är taxibranschen där företagen skriker efter fler förare. Inte bara i storstadsregionerna, utan i stora delar av Sverige.

- Kruxet är att man idag inte kan ta taxiförarlegitimation förrän man har fyllt 21 år och har haft körkort med behörigheten B sedan minst två år. Konsekvensen är att många unga då väljer alternativa lösningar som att till exempel köra svarttaxi där uppdragen förmedlas via sociala medier som Facebook. Valet står alltså mellan arbetslöshet eller svarttaxi och andra svarta jobb med svagt arbetsskydd och obefintliga försäkringar, säger Claudio Skubla.

För bara något år sedan var svarttaxi en marginell företeelse men har snabbt vuxit till ett allvarligt problem för taxiföretagen som dels går miste om den arbetskraft som de behöver, dels tvingas konkurrera med en olaglig verksamhet som kan hålla extremt låga priser.

- Det höga ålderskravet för att bli taxiförare är stelbent och föråldrat. Skälen är idag starka för en sänkning från 21 år till 19 år. Vad ska våra ansvariga beslutsfattare säga till kommande generationer när de frågar varför de lät dörren till ett riktigt jobb som taxiförare vara stängd medan dörren till den svarta sektorn står öppen på vid gavel, säger Claudio Skubla.
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 28 december 2016


Pressmeddelande: Invandrare tar taxi till integration


Trots övergripande hinder för utrikes födda att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden finns det branscher och yrken som fungerar som en viktig inkörsport till det svenska samhället. En av dessa är taxibranschen där över 45 procent av alla förvärvsarbetande är utrikes födda.


Enligt SCB är 45 procent av alla förvärvsarbetande inom taxibranschen utrikes födda. Det är tre gånger så många som på arbetsmarknaden i övrigt. Inom taxi finns också goda möjligheter till karriär och eget företagande.

- Det går alldeles utmärkt att börja som anställd taxiförare för att så småningom starta ett eget företag och börja anställa egna medarbetare. Många invandrare tar vara på de möjligheterna, vilket har resulterat i att andelen utrikes födda företagare i taxinäringen är 55 procent, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Detta stöds i en rapport från Tillväxtverket som visar att små företag som drivs av utrikes födda generellt sett anställer fler än de företag som drivs av inrikes födda och att det är vanligt att företag som drivs av utomeuropeiska invandrare anställer personer som har invandrat. På så sätt bidrar ett ökat företagande hos utrikes födda till att minska arbetslösheten hos andra utrikes födda.

- Taxi är mer beroende av våra utlandsfödda anställda än de flesta andra branscher. Utan våra invandrare stannar Sverige. Taxibranschen är bokstavligen ett exempel på detta, säger Claudio Skubla.

Samtidigt är taxiföretagens lönsamhet extremt pressad med en rörelsemarginal sedan 2000-talets början på i genomsnitt 2,3 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan 5 och 8 procent.

- En starkt bidragande orsak till detta är att över 60 procent av kostnadsmassan för taxiföretagen är skatter och tvingande avgifter. Ytterligare höjningar av skatter och avgifter kommer att få stora konsekvenser för lönsamheten och förmågan att anställa och betala ut löner till de anställda, säger Claudio Skubla. 

- Om regeringen menar allvar med att få fler människor i arbete måste den sänka trösklarna till anställning och egenföretagande i tjänstesektorn. Någon form av skatteväxling måste till, vilket i stort sett alla riksdagspartier tidigare har visat sig positiva till att pröva. Öppenhet och mångfald präglar taxi redan idag. Med rätt förutsättningar kan vi bidra ännu mer, säger Claudio Skubla.
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 26 december 2016


Pressmeddelande: 40 000 yrkesförare kollas varje natt


I det tysta har en ny digital plattform gjort succé och blivit en stor framgång för trafiksäkerheten på våra gator och vägar. - Varje natt kontrolleras mer än 40 000 taxi-, buss- och lastbilsförares behörigheter, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


I januari 2012 uppmärksammade TV-programmet Uppdrag granskning i två program att det fanns förare som körde taxi utan giltig behörighet. Det handlade om förare som i vissa fall var dömda för mycket grova brott men mörkade att taxiförarlegitimationen blivit indragen och fortsatte att köra taxi. TV-inslagen blev en väckarklocka för ansvariga politiker och beslutsfattare då inslagen tydliggjorde vilken betydelse förarna har för att garantera en trygg och säker taxiresa.

Våren 2012 gav dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Transportstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Svenska Taxiförbundet ta fram en lösning för digital kontroll av giltiga taxibehörigheter i realtid - inom befintlig lagstiftning. Ett omfattande arbete inleddes och våren 2015 sjösattes den digitala plattformen BKY (Behörighetskontroll Yrkesförare) www.bky.se

Parallellt med utvecklingen av BKY-tjänsten för taxi förde Svenska Taxiförbundet diskussioner med de övriga branschförbunden inom yrkestrafiken. Det resulterade i att Svenska Taxiförbundet tecknade ett trepartssamarbete med Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag.

- Det innebär att vi idag kan erbjuda BKY till samtliga verksamma taxi-, buss- och lastbilsföretag i Sverige, säger Claudio Skubla.

Den digitala plattformen är redan idag en succé och en stor framgång för trafiksäkerheten.

- Färska siffror visar att det för närvarande genomförs en kontroll av mer än 40 000 taxi-, buss- och lastbilsförares behörigheter varje natt. Nya företag och förare ansluts till den digitala plattformen varje månad, säger Claudio Skubla.
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 6 december 2016


Debatt: Taxiutredningens förslag når inte hela vägen fram


Taxiutredningen har kommit fram till många bra slutsatser. Dock anser vi att förslaget att det inte ska införas tillstånds- eller anmälningsplikt för samåkningsplattformar är olyckligt. Risken är att det öppnar upp för oseriösa aktörer att utnyttja samåkningsplattformarna till något som inte har med samåkning att göra.


Under de senaste åren har vi inom taxibranschen sett exempel på digitaliseringens baksida genom nya taxi-appar som har lett till svartåkande och utnyttjandet av utsatta individer som förare utan rättigheter. Med detta som bakgrund har regeringens utredare Amy Rader Olsson sett över taxilagstiftningen sedan juli förra året för att undersöka behovet av förändring och utveckling. Vi är många som har väntat på det slutbetänkande, som presenterades i onsdags. 

Svenska Taxiförbundet tycker att utredningen har kommit fram till bra avvägningar i de flesta frågor. Vi tycker att det är viktigt att digitaliseringen välkomnas utan att man öppnar upp för skattefusk, det är därför glädjande att utredaren lyfter fram vikten av goda möjligheter till skattekontroll.

Utredaren slår fast att det inte längre ska vara möjligt att få dispens från kravet på kassaregister i taxibilar (taxameter). Obligatoriskt krav på kassaregister i kombination med kommande regler om automatisk tömning av uppgifter till Skatteverket gynnar seriösa åkare som följer lagar och regler.

De nyligen framväxta taxiplattformarna efterfrågar en lösning där man ingår i regelsystemet för taxi utan att använda taxameter. Även i denna fråga landar Rader Olsson klokt och föreslår att de digitala taxiplattformarna får ansöka om att bli beställningscentraler vilka är skyldiga att lämna ut kontrolluppgifter till myndigheterna. Lösningen med beställningscentraler innebär i praktiken att staten ställer sig teknikneutral i frågan om kassaregister. Det här möjliggör att förena de nya taxiplattformarnas önskemål med tydliga och likvärdiga krav på uppgiftsskyldighet, skattekontroll, taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation.

Frågan om reglering av samåkning framstår dock som mindre genomtänkt. Tack vare digitala tjänster öppnas nya möjligheter till samåkning, vilket kan ge effektivare och billigare transporter samtidigt som miljöpåverkan minskas. Det har dock visat sig att möjligheten kan missbrukas av illvilliga aktörer som vill använda digitala samåkningstjänster som en täckmantel för svartåkning och det krävs ett tydligare regelverk. 

Utredningsbetänkandet är för otydligt när det gäller vilka och hur stora fordonskostnader som får ingå i ersättningen till föraren. Det är också otydlig hur stor kostnad som kan accepteras för att förmedla kontakt mellan personer som är obekanta med varandra.

Genom förslaget att det inte ska införas tillstånds- eller anmälningsplikt för samåkningsplattformar skjuter utredaren tyvärr ansvaret ifrån sig. Enligt förslaget ska förmedlare av samåkning inte hållas ansvariga att motverka utnyttjandet av plattformarna för olaglig taxitrafik. Risken är att det öppnar upp för oseriösa aktörer att utnyttja samåkningsplattformarna till något som inte har med samåkning att göra.

Slutsatsen är att det kommer att saknas kontrollmöjligheter för polisen. Det var tack vare kontrollmöjligheter som polisen effektivt kunde bidra till att stoppa den våg av skattefusk som nyligen följde i spåren av vissa taxiappar.

Sammanfattningsvis är utredningens slutbetänkade klokt med förslag som övergripande ökar möjligheten för en sund taxinäring även i den digitala tidsåldern. För att den möjligheten ska bli verklighet krävs dock att regelverken är glasklara kring förmedling av samåkning. Här har utredaren inte tagit analysen hela vägen och framtiden kommer att kräva ett mer genomtänkt regelverk.

Peter Norman, förbundsordförande Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet


Nyhet 1 december 2016


Debatt: Taxiförslaget bra men inte färdigtänkt


Det finns fortfarande risk för att personer utnyttjar samåkningsplattformar till något som inte har med samåkning att göra, skriver Peter Norman, förbundsordförande och Claudio Skubla, förbundsdirektör.


Dagens Arena den 1 december 2016:

Igår onsdag presenterades taxiutredningen vars syfte var att undersöka om taxilagstiftningen behöver förändras till följd av digitaliseringen. Efter problemen med nya taxiappar som lett till svartåkande och skattefusk har många väntat på vad utredningen skulle komma fram till.

Svenska Taxiförbundet tycker att utredningen kommit fram till bra avvägningar i de flesta frågor. Vi tycker det är särskilt viktigt att digitaliseringen välkomnas utan att man öppnar upp för skattefusk, vilket vi tyvärr sett exempel på. Det är därför glädjande att utredaren lyfter fram principerna om sund konkurrens och goda möjligheter till skattekontroll.

I linje med detta slår utredaren också fast att det inte längre ska vara möjligt att få dispens från kravet på kassaregister i taxibilar (taxameter). Tack vare obligatoriskt krav på kassaregister i kombination med kommande regler om automatisk tömning av uppgifter till Skatteverket kommer Sverige att fortsätta ha en bra skattekontroll inom taxinäringen. Det gynnar åkare som följer lagar och regler.

De nya taxiplattformarna har efterlyst en lösning där man kan slippa taxameter men ändå ingå i regelsystemet för taxi. Utredarens lösning med beställningscentraler innebär i praktiken att staten ställer sig teknikneutral i frågan om kassaregister. Antingen har taxibilar taxameter som rapporterar uppgifter till en redovisningscentral eller har taxibilar annan motsvarande utrustning som rapporterar till en beställningscentral. Det senare alternativet tillgodoser efterfrågan från de nya taxiplattformarna. I båda fallen gäller dock tydliga och likvärdiga krav på uppgiftsskyldighet, skattekontroll, taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation.

Den del där utredningen framstår som mindre färdigtänkt är frågan om samåkning. Tack vare digitala tjänster öppnas nya möjligheter till samåkning, vilket kan ge effektivare och billigare transporter samt minska miljöpåverkan. Även när det gäller samåkning är det dock viktigt att man gör förändringar utan att reglerna kan missbrukas av illvilliga aktörer som vill använda digitala samåkningstjänster som en täckmantel för svartåkning.

Utredaren har gjort en bra principiell avvägning genom att göra en tydlig uppdelning mellan samåkning och taxitrafik. Om föraren får ersättning för arbetet är det taxitrafik, vilket kräver taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation enligt dagens lagstiftning.

Det problematiska är dock inte principerna utan vad förslaget leder till i praktiken när personer som inte delar lagstiftarens intentioner börjar leta efter kryphål och svagheter i regelverket. Här har utredaren varit otydlig när det gäller vilka fordonskostnader som får ingå i ersättningen till föraren och hur höga dessa kostnader får vara. När det gäller samåkning mellan personer som är obekanta med varandra är utredaren också otydlig med hur stor kostnad som kan accepteras för den tjänst som förmedlat kontakten mellan personerna.

Det är bra med samåkning även mellan personer som inte känner varandra, men ett problem kan vara att det öppnar för svartåkare att åka runt med passagerare på stan om det saknas kontrollmöjligheter för polisen. Fel personer kan alltså utnyttja samåkningsplattformarna till något som inte har med samåkning att göra. Tyvärr har utredaren på denna punkt släppt ansvaret genom att föreslå att det inte ska införas tillstånds- eller anmälningsplikt för samåkningsplattformar. Det ska inte heller finnas något ansvar för förmedlare av samåkning att motverka att plattformarna utnyttjas för olaglig taxitrafik.

Slutsatsen är att det kommer att saknas kontrollmöjligheter för polisen. Det var tack vare kontrollmöjligheter som polisen effektivt kunde bidra till att stoppa den våg av skattefusk som nyligen följde i spåren av vissa taxiappar.

I ett större perspektiv kan man säga att utredaren gjort en bra insats och att förslagen totalt sett bidrar till ett tydligt och bra regelverk för en sund taxinäring. Men när det gäller frågan om förmedling av samåkning är förslagen inte tillräckligt genomtänkta. Här behövs mer arbete innan ett bra regelverk är på plats!


Nyhet 30 november 2016


Förbundets kommentar om Taxiutredningen: Bra avvägningar för sund konkurrens och goda möjligheter till skattekontroll


Den 30 november tog infrastrukturminister Anna Johansson emot Taxiutredningen som handlar om hur reglerna för taxi och samåkning kan anpassas till nya förutsättningar. Svenska Taxiförbundet ställer sig positiv till utredningen: Taxiutredningen har gjort bra avvägningar i de flesta frågor, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


- Taxiutredningen har gjort bra avvägningar i de flesta frågor. Det är särskilt bra att utredaren lyfter fram principerna om sund konkurrens och goda möjligheter till skattekontroll, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

- Vi välkomnar att det inte längre ska vara möjligt att få dispens från kravet på kassaregister i taxibilar (taxameter). Obligatoriskt kassaregister i kombination med kommande krav på automatisk tömning av uppgifter till Skatteverket kommer att gynna de åkare som följer lagar och regler, vilket är en viktig fråga för oss.

- Vi anser också att utredaren kommit fram till en bra lösning för digitala taxiplattformar. Vi tolkar lösningen så att dagens digitala taxiplattformar tvingas bli tillståndspliktiga beställningscentraler och att de blir skyldiga att lämna ut kontrolluppgifter till myndigheterna. Vi konstaterar därmed att de digitala taxiplattformarna tvingas ha godkänd utrustning i bilarna och hos beställningscentralen. Detta är en bra avvägning som innebär en teknikneutral lösning för kassaregistret med fortsatt tydliga krav på en fungerande skattekontroll.

- Vi välkomnar också en tydligare uppdelning mellan samåkning och taxitrafik. Det är därför bra att utredaren konstaterar att det är taxitrafik om föraren får ersättning för arbetet. Utredaren konstaterar också att det då också behövs taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation enligt dagens lagstiftning.

- Vi anser dock att frågan om samåkning behöver utredas mer, särskilt frågan om samåkning mellan personer som inte känner varandra. Här har utredaren varit otydlig när det gäller vilka kostnader som får ingå. Det är viktigt att reglerna för samåkning inte öppnar bakdörrar för skattefusk och att det är lätt för polisen att kontrollera misstänkt svartåkning.
Relaterade dokument:
Taxi och samåkning SOU 2016:86


Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 24 november 2016


Se Trafikutskottets öppna utfrågning i datorn


Under torsdagsförmiddagen arrangerade Trafikutskottet en öppen utfrågning i Sveriges Riksdag om ett ökat kollektivt resande för framtiden. Vid utfrågningen deltog Svenska Taxiförbundet, representerad av förbundsdirektör Claudio Skubla som höll ett anförande om taxi som kollektivt färdmedel i glesbygd och hållbara städer.


Skubla Trafikutskottet 20161124

 

Om du inte har haft möjlighet att se utfrågningen i direktsändning, kan du titta i efterhand via länken nedan. Claudio Skublas anförande är i slutet av sändningen (1:58:25).

Nyhet 22 november 2016


Öppen utfrågning i Sveriges Riksdag om ökat kollektivt resande


Hur ser förutsättningarna ut för att människor i högre utsträckning ska välja kollektivtrafiken? Den 24 november håller trafikutskottet en öppen utfrågning om hur ett ökat kollektivt resande ska kunna uppnås.


Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via riksdagens webb-tv.

Tid: Torsdagen den 24 november klockan 8.45-12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

 

Program

08.45 Inledning
Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)

08.50 Kollektivtrafikens utveckling i förhållande till de transport-politiska målen
Maria Melkersson, kvalificerad utredare vid Trafikanalys

09.00 Förutsättningar för framtidens kollektivtrafik - kostnadsutveckling och finansiering
John Hultén, Fil. Dr. och centrumföreståndare för K2

09.10 Styrmedel för att öka det kollektiva resandet
Karin Brundell-Freij, Tekn. Dr., Docent och transportanalysexpert vid WSP

09.20 Små och stora steg mot fördubblat kollektivtrafikresande (i Västra Götaland)
Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör i Västra Götalands-regionen

09.30 Gränssnittet mellan samhällsfinansierad kollektivtrafik och interregional kommersiell tågtrafik
Gunnar Alexandersson, Fil. Dr. och transportforskare vid Handelshögskolan i Stockholm

09.40 Strategiska analyser inom kollektivtrafiksektorn - en utblick
Bård Norheim, senior forskare i nationalekonomi och VD för Urbanet Analyse

09.50 Paus

10.10 Resenärerna - kollektivtrafikens konsumenter
Christina Axelsson, ordförande för Resenärsforum

10.18 Kollektivtrafiken - ett redskap i samhällsutvecklingen
Sören Bergerland, trafikdirektör vid Blekingetrafiken

10.26 Möjligheter och utmaningar för ett ökat kollektivt resande i storstad
Caroline Ottosson, vd för SL

10.34 Kommersiell trafik, ett komplement till upphandlad trafik - men vad hände med etableringen av nya busslinjer?
Joakim Palmkvist, vd för Swebus

10.42 Taxi som kollektivt färdmedel i glesbygd och hållbara städer
Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska taxiförbundet

10.50 Frågestund

11.55 Avslutning
Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M)


Webb-tv

Utfrågningen går att följa via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Öppen utfrågning om ökat kollektivt resande

 

 


Nyhet 24 oktober 2016


Skärpta myndighetsrutiner diskuterades i möte med infrastrukturministern


Den 21 oktober uppvaktade förbundsdirektör Claudio Skubla och chefjurist Anders Berge infrastrukturminister Anna Johansson. Anledningen till mötet var den uppmärksammade händelsen där Transportstyrelsen dröjde sex månader med att dra in en sexbrottsdömds förares taxiförarlegitimation, vilket massmedierna rapporterade om i början av oktober i år.


Skubla och Anna Johansson

Claudio Skubla betonade att Svenska Taxiförbundet har investerat stora resurser i att utveckla en digital plattform som nästintill i realtid stämmer av taxiförares behörigheter mot Transportstyrelsens vägtrafikregister. Det är därför av högsta vikt att också kommunikationen mellan myndigheterna och inom Transportstyrelsen fungerar så effektivt som möjligt.

Diskussionen kom också in på möjligheten att ge taxi tillgång till kollektivkörfälten och att sänka åldern för taxiförarlegitimation.

I rusningstrafik fördyras, försvåras och förlängs många taxiresor på grund av köer av stillastående fordon. Att ge taxi tillgång till kollektivkörfälten är en åtgärd som skulle bidra till att få fler att resa kollektivt. Med tanke på hur mycket trängseln kan minska i våra storstäder måste vinsterna med att välja bort den egna privatbilen till förmån för taxi och övrig kollektivtrafik vara stora och väl synliga.

Idag är var femte ung människa i Sverige arbetslös. Samtidigt är efterfrågan på taxiförare skriande i stora delar av landet, vilket innebär att taxibranschen borde kunna bidra till att minska arbetslösheten. En lösning som snabbt skulle ge en positiv effekt är att genomföra en sänkning av ålderskravet för taxiförare från 21 år till 19 år. För en sänkning talar det faktum att krav, utbildning och prov till taxiförare har skärpts kraftigt de senaste åren. Till saken hör att ålderskravet utgår ifrån ett EU-direktiv som är riktat till bussbranschen - inte till taxibranschen som styrs av nationell lagstiftning.

I mötet deltog även Henrik Gustafsson, politiskt sakkunnig hos Anna Johansson, och Enar Lundgren, kansliråd i Näringsdepartementet.


Nyhet 17 oktober 2016


Debatt: Tydliga regler krävs – öppna inte för svarttaxi


Det är avgörande att utredningen om taxi är tydlig när det gäller samåkning. Annars är risken stor att kriminella försöker kringgå reglerna för taxikörning och skapar osund konkurrens. Det skriver Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet.


Svenska Dagbladet den 17 oktober 2016:

Om en dryg månad ska den statliga taxiutredningen vara klar. Utredningen är den största översynen av reglerna för taxi sedan avregleringen år 1990 och den sker i en tid när digitaliseringen utsätter lagstiftningen för stora prövningar.

Det svenska taxiregelverket utmanades nyligen av taxitjänsten Uberpop, men regelverket visade sig vara tydligt vilket ledde till att Uberpop stängdes. Ingen behöver idag tvivla på vad som gäller för att transportera personer mot betalning: Sverige har en avreglerad taximarknad där alla som har en taxi­förarlicens och betalar in sina skatter är välkomna att verka - oavsett vilken plattform man använder för att nå kunderna.

Utmaningen från Uberpop bekräftade också taxameterns viktiga roll som taxibranschens kassa­register. Detta förutsågs nog inte av de som vill luckra upp kravet på taxameter men är en naturlig reaktion på det skattekaos som visade sig följa i spåren av Uberpop. I våra samtal med politiska företrädare hör vi idag inga förslag om att lätta på reglerna om taxameter i taxibilar.

Den nya digitala tekniken leder dock till en frågeställning som fortsatt diskuteras: Samåkning. Möjligheten att organisera samåkning ökar med tillgången till olika digitala tjänster. Det är rimligt att förvänta sig att fler vill utnyttja detta, vilket inte bara gäller privatpersoner. Organiserad samåkning kan vara en möjlighet för samhället, till exempel i glesbygd där underlag för storskalig kollektivtrafik saknas. Det är därför viktigt att regelverkets framtida hantering av frågan om samåkning varken stänger dörren till riktig samåkning eller öppnar dörren för svarttaxi.

Samåkning är alltså en möjlighet, men om den som kör ska få ersättning för samåkningen finns skattemässiga problem och risker. Att ordna ett begränsat undantag för ersättning vid samåkning kan låta som en lockande lösning. Men det är i praktiken svårt att göra detta utan att öppna en bakdörr för kriminalitet och osund konkurrens. Utvecklingen kring Uberpop visar vad naivitet skulle kunna leda till. Undantagsregler kan missbrukas även om de skapats i all välmening. Om avsikten är att svenska medelklasshushåll ska dela på skjutsen ut till landet på helgen är risken stor att resultatet istället blir organiserad svarttaxi.

Även små undantag för "betald samåkning" kan komma att utnyttjas av kriminella nätverk. Brottsförebyggande rådets rapport "Kriminella nätverk och grupperingar" som nyligen publicerades ger en inblick i den informella ekonomi som finns i framförallt storstäderna. Rapporten pekar bland annat på storskaligt organiserat svartarbete och missbruk av bidrag från Arbetsförmedlingen och lönegarantier, exempelvis inom taxibranschen. BRÅ konstaterar att det till skillnad mot "vanlig" ekobrottslighet är fråga om personer som "ger sig in i legalt ­företagande i syfte att bryta mot reglerna och tjäna mer pengar än sina konkurrenter". Att öppna ­undantag från kraven att alla betalda transporttjänster ska ske professionellt och att alla inkomster ska beskattas riskerar att kraftigt öka de problem som redan förekommer.

Det är viktigt att frågan om samåkning får en samlad bedömning. Fallet med Uberpop visar att det finns ett stort tryck på möjligheten att erbjuda tjänster till lågt pris utanför det generella regel­verket. Under de kommande åren ska många personer ta sig in på arbetsmarknaden, vilket inte talar för att skapa undantag som riskerar att öka problemet med svarttaxi. Istället bör vi fråga oss hur marknaden för beskattade tjänster kan vidgas ­genom generella skattestimulanser.

Utmaningen att balansera den digitala utvecklingens fördelar och risker är naturligtvis svår. EU-kommissionen har tidigare i år presenterat skrivelsen "Europeisk agenda för delningsekonomin" som syftar till att hjälpa medlemsländerna att ta tillvara på delningsekonomins fördelar och att lyfta fram eventuella farhågor.

Kommissionen har en stark tro att nya digitala verktyg kan spela en snabbt växande ekonomisk roll för Europa. Kommissionen konstaterar visserligen att det kan vara lämpligt att införa tröskelvärden under vilka ekonomisk verksamhet anses utgöra en informell ekonomi mellan privatpersoner, men samtidigt är Kommissionen mycket tydlig med att skattskyldigheten ska vara lika för alla företag som erbjuder jämförbara tjänster. Man konstaterar också att om den som levererar en tjänst har ett vinstsyfte är denne en näringsidkare. Kommissionens skrivelse kan därför inte tas som en rekommendation att öppna ett undantag för ­betalning i samband med samåkning. Snarare är det viktigt att se till att alla känner till de regler och skyldigheter som finns, vilket Kommissionen konstaterar i sin slutsats.

Många väntar nu på att den pågående statliga taxiutredningen ska lösa de frågor som är utestående, vilket särskilt gäller frågan om samåkning. Lika viktigt som det är att uppmuntra samåkning är det att inte gå fel i sökandet efter lösningar. Vi har ett regelverk för professionell taxi som är tydligt i synen på svarttaxi och i kraven på de som utför taxitjänster. Detta regelverk bör inte bli mindre tydligt i ett läge med risk för organiserat regelbrott i syfte att vinna marknadsandelar.

Slutsatsen blir därför att utredaren bör låta samåkning vara just samåkning, det vill säga att två ­eller flera personer ideellt väljer att åka tillsammans om de har gemensam färdväg. Ersättning mellan privatpersoner i samband med samåkning ska därför endast kunna ges för att dela på kostnader, exempelvis bränsle, inte som ersättning för en tjänst.

Om digitaliseringen kan stimulera sådan sam­åkning kan det finnas mycket att vinna för hela samhället, likaså om vi kan hitta generella åtgärder som gör det billigare att efterfråga professionella, beskattade taxitjänster, exempelvis på glesbygden.

Claudio Skubla

Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet

 


Nyhet 6 oktober 2016


Persontrafik 2016 – taxis väg in i kollektivtrafiken


Den 18 oktober går årets event inom persontrafikbranschen av stapeln i Göteborg. Du har väl anmält dig och dina kollegor? Om du inte hunnit med det ännu rekommenderar vi dig att gå in på persontrafik.se. Du kan göra anmälan ända fram till mässdagen!


Svenska Taxiförbundet lägger mycket tid och kraft på att hävda taxis roll i kollektivtrafiken. En viktig del är samarbetet med våra kollegor i de övriga branschorganisationerna. Persontrafik 2016 är ett exempel på vad våra ansträngningar utmynnar i. Mässan med tillhörande seminarier är en professionell och färgstark tillställning som utspelar sig i hjärtat av Göteborg. Mitt i hotell- och konferenscentret Svenska Mässan med tillhörande Gothia Towers. Taxi är en del av näringslivet och en samhällsaktör som har sin givna plats just här, där det händer!

Utställare och samarbetspartners
På mässgolvet hittar du alla gamla taxibekanta i form av leverantörerna till branschen. Mässan är ett unikt tillfälle att lära känna våra kollegor i de tyngre fordonen buss och tåg. En möjlighet för dig som vill vara med och utveckla din verksamhet i ett modernt samhälle. Du hittar alla samlade under samma tak.

De verkliga godbitarna hittar du i det digra utbudet av föreläsningar som finns presenterat i seminarieprogrammet på Persontrafiks hemsida. Både mässan och konferensen bjuder på inspiration och kunskapsutbyte i en fantastisk omfattning. Här finns mycket för alla.

Som deltagare uppmanar vi dig att noga överväga vilka sessioner du ska välja. De föreläsningar som utgör den verkliga potentialen för taxibranschens framtid återfinns kanske inte alltid i de traditionella föreläsningarna som du brukar ta del av. Vi vill gärna peka på taxis roll i kollektivtrafiken och de möjligheter som öppnar sig om regionala kollektivtrafikmyndigheter och samhällsbyggare m.fl. får upp ögonen för hur flexibla transporter kan bidra till utveckling av ett hållbart samhälle utan privatbilism. Taxi spelar en avgörande roll i en sådan framtid.

Passa på att lyssna på aktuella debatter med politiker och tjänstemän både på regional- och riksnivå. Svenska Taxiförbundet finns också representerat i seminarieprogrammet.

 • Vad vill regeringen med kollektivtrafiken?
  Infrastrukturminister Anna Johansson inleder sessionen med ett anförande om regeringens kollektivtrafikpolitik. Därefter ett samtal med branschens representanter, bl a Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, Björn Westerberg, Branschföreningen Tågoperatörerna, Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik och Peter Haglund, SKL. Tisdag 13.30-14.30
 • Rimliga regler ger schyssta villkor för branschen
  Debatt med bl a Ejert Seijboldt, Svenska Taxiförbundet, Göran Forssén, Sveriges Bussföretag och Mikael Kyller, Transportstyrelsen. Tisdag 14.00-14.30
 • Storstadssatsningar - möjligheter och utmaningar
  Med bl a Ulrika Frick (MP), Västra Götalandsregionen, Kristoffer Tamsons (M), SLL, Stefan Svalö (S), Skånetrafiken. Tisdag 14.30-15.00
 • Hur drar nationell och regional politik åt samma håll för resenärens bästa?
  Debatt med Ulf Nilsson (S), Svensk Kollektivtrafik, Anders Åkesson (C), Trafikutskottet, Ulrika Frick (MP), Svensk Kollektivtrafik, Therese Lindberg (S), Trafikutskottet. Tisdag 16.00-16.30
 • I egen regi - varför väljer RKM bort upphandling?
  Med bl a Ellen Hausel Heldahl, Svenskt Näringsliv, och Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro län. Tisdag 16.00-16.3
 • Kollektivtrafiken är viktig för landsbygden
  Med bl a Lena Erixson, Trafikverket, Ulf Nilsson (S), Harriet Söder, Länstrafiken Västerbotten, Per Åke Pettersson, Taxi Östersund. Tisdag 16.30-17.00
 • Resultatet av kollektivtrafiklagen
  Debatt med bl a Erik Ottoson (M), Trafikutskottet, Ulf Nilsson, Svensk Kollektivtrafiktrafik, Jan Bosaeus, Sveriges Bussföretag, Crister Fritzon, BTO, Peter Norman, Svenska Taxiförbundet samt Karin Svensson Smith (MP), Trafikutskottet. Onsdag 10.00-10.30
 • Bättre anropsstyrd trafik
  Med bl a Ejert Seijboldt, Svenska Taxiförbundet, Conny Karlsson, Kalmar Länstrafik, Jonas Johansson, Västtrafik. Onsdag 12.00-12.30
 • Hur får vi bättre kollektivtrafik för pengarna
  Med bl a Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, Gunnar Schön, Transdev, Jan Boseaus, Nobina, Lars Backström, Västtrafik, Maria Höglander, Norrtåg. Onsdag 13.30-14.00
 • Ny regional indelning
  Med bl a Ulf Nilsson, Svensk Kollektivtrafik, Håkan Brynielsson, SKL, Kent Johansson, Indelningskommittén, Gösta Bergenheim, Hallandstrafiken, samt Matts Hildebrand, Nettbuss Express AB. Torsdag 09.30-10.00
 • Partnersamverkan - vad gör vi, vad vill vi och vilka är vi?
  Med Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, Björn Westerberg, Branschföreningen Tågoperatörerna, Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik, Peter Haglund, SKL, Ulrika Wennergren, Trafikverket och Paul van Doninck, Jernhusen. Torsdag 11.30-12.00
 • Delningsekonomi och samåkning
  Med bl a Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet och Gerhard Wennerström, Samtrafiken. Torsdag 11.00-11.30

Träffa oss på Mötesplatsen
Alldeles intill seminarielokalerna hittar ni Mötesplatsen på Persontrafik. Det är en gemensam monter för Svenska Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Branschföreningen Tågoperatörerna och SKL. Här informerar vi om seminarieprogrammet, om branschen och om våra respektive verksamheter.

Läs mer och anmäl dig på Persontrafik.se!

 


Nyhet 5 oktober 2016


Taxiförbundet begär möte med infrastrukturminister Anna Johansson om myndigheters bristande rutiner vid sexbrott i taxi


Under gårdagen (4/10) rapporterade massmedierna om en taxiförare som fick behålla sin taxiförarlegitimation trots att han blivit dömd för två fall av sexuella ofredanden i taxibilen. Nu sitter mannen häktad misstänkt för en våldtäkt i sin taxi. - Det har dröjt ett halvår från att domen trädde i laga kraft till att Transportstyrelsen, som är ansvarig myndighet, drog in taxiförarlegitimationen. Det är högst anmärkningsvärt, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet, som idag har lämnat en begäran om möte med infrastrukturminister Anna Johansson.


Under gårdagen (4/10) rapporterade massmedierna om en taxiförare som fick behålla sin taxiförarlegitimation trots att han blivit dömd för två fall av sexuella ofredanden i taxibilen. Nu sitter mannen häktad misstänkt för en våldtäkt i sin taxi.

- I det här fallet har det dröjt ett halvår från att domen trädde i laga kraft till att Transportstyrelsen, som är ansvarig myndighet, drog in taxiförarlegitimationen. Det är högst anmärkningsvärt, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Händelsen har föranlett att Svenska Taxiförbundet idag har lämnat in en begäran om möte med Infrastrukturminister Anna Johansson om hur informationsutbytet mellan domstolarna och Transportstyrelsen går till rörande sådan brottslighet och om det finns möjlighet att påskynda övervaknings-/återkallelseprocessen hos Transportstyrelsen - allt för att öka tryggheten för taxiresenärerna.

- Svenska Taxiförbundet har investerat stora resurser i att utveckla en digital plattform som nästintill i realtid stämmer av taxi-, buss- och lastbilsförares behörigheter mot Transportstyrelsens vägtrafikregister. Vi har alltså gjort vad vi kan för att hindra obehöriga förare att verka inom transportsektorn. Det är därför av högsta vikt att också kommunikationen mellan myndigheterna fungerar så effektivt som möjligt, säger Claudio Skubla.
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 26 september 2016


Debatt: Bilen har en framtid - i delningsekonomin


Motormännen har rätt i att bilar behövs även i framtidens städer. Men då ska de ingå i delningsekonomin och här är taxi det tydligaste exemplet: våra bilar används effektivt och står inte parkerade och tar upp värdefull gatumark, svarar Taxiförbundet.


Dagens Samhälle den 26 september 2016:

I artikeln "Bilförbud desperat skrämselpropaganda" reagerar Motormännens vd Fredrik Daveby starkt på att jag och Svenska Taxiförbundet vill minska privatbilismen i våra städer och i stället satsa på kollektivtrafik, där taxi ingår, gång och cykel.

Om Fredrik Daveby bemödat sig med att läsa hela min debattartikel, om behovet av en stadsplanering för ökad mobilitet, hade svaret förhoppningsvis blivit betydligt mer nyanserat.

Runt om i världens städer pågår samma utveckling. En kraftig urbanisering har lett till stora behov av att hushålla med gatuutrymmet så att alla ska kunna ta sig fram. Samtidigt visar all seriös forskning att människor vill vistas i miljöer med goda stadskvaliteter.

I biltäta megastäder i USA och Sydamerika börjar man nu tänka om. I New York stänger man av privatbilarna från delar av stadskärnan. Till och med i Los Angeles har borgmästaren börjat satsa på kollektivtrafik och cykling.

Motormännen förefaller vara den sista bastionen för 60-talets samhällsplanering i en värld där klimathänsyn och önskan om levande städer slagit igenom. Till och med biltillverkarna själva har lämnat denna bastion när de satsar på bilpooler (Daimler och BMW), gemensamt ägande av bilar (Audi), och cykeltjänster (Ford).

Skrämselpropaganda om tomma butikslokaler i innerstäderna rimmar väldigt illa med fakta. Aktörer som Fastighetsägarna och Handelskammaren hävdar motsatsen och hyllar numera bilfria gator och cykelbanor. Det största hotet mot handeln i stadskärnorna utgörs i stället av köpcentrum med ett hav av parkeringsplatser på åkermark långt ifrån kollektivtrafiken utanför städerna.

Jag kan vara överens med Motormännen att bilar behövs även i framtidens städer. Men då ska de ingå i delningsekonomin. Taxi är kanske det tydligaste exemplet som finns på delningsekonomi. Våra bilar används effektivt hela tiden, de står inte parkerade och tar upp värdefull gatumark. De utgör ett fantastiskt komplement till annan kollektivtrafik. Framför allt utgör de tillsammans med andra moderna mobilitetstjänster ett utmärkt alternativ till dyrt och ineffektivt privatbilsägande.

Från Svenska Taxiförbundet ställer vi helhjärtat upp på arbetet med att bygga hållbara städer. Vår bedömning är att taxibranschen erbjuder just den typ av mobilitetstjänst som behövs i framtidens städer, tillsammans med annan smart kollektivtrafik, bilpooler och cyklar. För visst vill folk åka bil. Men de behöver inte äga en bil.

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 23 september 2016


Pressmeddelande: Transportstyrelsen obstruerar mot Sveriges Riksdag


- Transportstyrelsens avsikt att inte gå vidare med lokalkännedomskrav för taxiförare kan inte ses som annat än obstruktion mot Sveriges Riksdags beslut och hållningen hos eniga företrädare för köpare av taxitjänster och taxibranschen. Det säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


Initiativet till borttagandet av lokalkännedomskrav för taxiförare den 1 april 2012 kom helt från Transportstyrelsen, som i huvudsak hävdade att provet inte varit effektivt "för att höja förarnas lokalkännedom" och att det begränsar konkurrensen om köruppdrag i eller från Stockholms län.

Transportstyrelsens beslut fick mycket stark kritik från Svenska Taxiförbundet, Färdtjänsten i Stockholm, Synskadades Riksförbund m.fl. Dåvarande ordförande i Stockholms läns landstings färdtjänstutskott, Carl Grufman (M), uttalade sig i Sveriges Radio och sa att "det måste vara nån på Transportstyrelsen som fått hjärnsläpp".

Efter upphävandet har Sveriges Riksdag i ett särskilt tillkännagivande (år 2012) framfört att lokalkännedomsprovet ska återinföras. Dåvarande ordförande för Trafikutskottet, inrikesminister Anders Ygeman, var en av dem som röstade för att kravet på lokalkännedom skulle finnas kvar. Transportstyrelsen har då meddelat att myndigheten skulle återinföra provet och utvidga det till att även omfatta Göteborg och Malmö.

Därefter har Transportstyrelsen ändrat uppfattning.

I det remitterade materialet redovisar Transportstyrelsen nogsamt bl.a. med hänvisning till utredningar som myndigheten självt har beställt och egna beräkningar att ett återinförande av lokalkännedomsprov skulle bli dyrt, problematiskt och verkningslöst.

- Skillnaden i Transportstyrelsens undersökta verklighet och den av aktörer inom taxinäringen upplevda och undersökta verklighet går fundamentalt isär. Transportstyrelsens avsikt att inte gå vidare med frågan kan inte ses som annat än obstruktion mot Sveriges Riksdags beslut och hållningen hos eniga företrädare för köpare av taxitjänster och taxibranschen, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Läs Svenska Taxiförbundets remissvar via länken nedan.

 Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 20 september 2016


Svenska Taxiförbundets medlemmar får dispens från dubbdäcksförbudet i Stockholm även kommande vinter


Svenska Taxiförbundet medges tillstånd att t.o.m. 2017-04-15 med ej nummerangivna fordon utrustade med dubbdäck trafikera gator inom Stockholms stad, utan hinder av gällande lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon med dubbdäck.


Taxifordonen ska medföra handling som visar att fordonet kör för/är med i visst taxiföretag/organisation.
Dispensbeslutet ska då det utnyttjas medföras under färd för att på begäran uppvisas för polisman eller bilinspektör. Färdtillståndet gäller endast vid hämtning, lämning och skjutsning av passagerare.

Dispensbeslutet finns att ladda ner här nedanför. Kontakta din BC för att få ett intyg om att du är ansluten till Svenska Taxiförbundet.
Relaterade dokument:
Dispens från dubbdäcksförbudet
Nyhet 20 september 2016


Heetch = svarttaxi


Transportstyrelsen ser körningar via appen Heetch som olaga taxitrafik Transportstyrelsen är den myndighet som ger tillstånd till de företag som vill ägna sig åt taxiverksamhet och till de personer som vill bli taxiförare. Den som yrkesmässigt kör allmänheten mot betalning – med personbil eller lätt lastbil – ska ha taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation. Heetch är en app till mobiltelefoner som förmedlar körningar mellan privatpersoner. Körningarna sker mot betalning, men företaget som ansvarar för appen har marknadsfört den som något annat än taxitrafik. Företaget använder sig i sin marknadsföring av begreppet donationer i stället för betalning.


Regler till för passagerarens säkerhet

Transportstyrelsen anser att företagets verksamhet inte stämmer överens med taxitrafikbestämmelserna, så som det beskrivs.

- Vi har inget emot företaget Heetch i sig. Däremot anser vi att de ska följa samma regler som alla andra inom taxibranschen. Annars blir det inte en konkurrens på lika villkor. Kraven på tillstånd för företag och förare är till för passagerarens säkerhet, säger Maria Åkerlund, utredare på Transportstyrelsen.

Med säkerhet menas både de fordon som företaget använder samt att föraren har nödvändiga kunskaper och inte är dömd för något allvarligt brott.

En rättslig prövning har tidigare skett av en liknande tjänst *, där flertalet förare dömdes till dagsböter för olaga taxitrafik och brott mot kravet att ha taxiförarlegitimation.

Läs mer här på Transportstyrelsens hemsida

(* Tjänsten hette UberPOP, den ska enligt uppgift från taxiföretaget Uber numera vara nerlagd - tillagt av Svenska Taxiförbundet)


Nyhet 14 september 2016


Debatt: Stryp privatbilismen – satsa på grön taxi


Det är beklämmande att Miljömålsberedningen inte kommit längre i planeringen för hur privatbilar i våra storstäder ska kunna ersättas. Vi anser att taxi, som ligger lång fram när det gäller låga koldioxidutsläpp, kan spela en viktig roll för att nå miljömålen.


Dagens Samhälle den 14 september 2016:

I mitten av juni presenterade Miljömålberedningen förslaget att utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent fram till 2030. Enligt beredningen finns en bred samsyn att Sverige ska ligga i framkant i omställningen, vilket är lovvärt. Därför är det beklämmande att beredningen inte kommit längre i planeringen för hur privatbilen i våra storstäder och städer kan ersättas med kollektivtrafik och cykel. En rad åtgärder kan vidtas för att skapa möjligheter för alternativen.

Genom att öka kollektivtrafikresandet kan både utsläpp och trängsel i storstäderna minska. En sådan utveckling skulle dessutom ha goda effekter på resenärernas privatekonomi - eftersom de som säljer sin bil slipper en rad kostnader för exempelvis parkering, bränsle, försäkringar, reparationer och service när de börjar åka buss, taxi och cykel istället. 

Som en del av kollektivtrafiken har vi i taxibranschen goda möjligheter att bidra till en genomgripande förändring av stadsbornas resvanor, och därmed bidra till att miljömålen uppnås. Den stadsbo som väljer att sälja sin bil kan åka väldigt mycket taxi och hyrbil för samma pengar som en bil kostar.

Taxi ligger långt framme i utvecklingen mot bilar med låga koldioxidutsläpp. Inte minst fordonsflottan i de tre storstäderna är väl förberedda inför framtiden med bilar som drivs på biogas, vätgas och el.

En övergång från privatbilism till taxi minskar också den trängsel som parkeringen innebär. Dagens taxibilar har 40 procent beläggning, jämfört med privatbilarna i storstäder som ligger på tre procent. Det vill säga taxibilarna körs 40 procent av tiden medan privatbilarna står parkerade 97 procent av tiden.

Ett positivt tecken är att miljörådsberedningen lägger vikt på att gång, cykel- och kollektivtrafik görs till normgivande i stadsplaneringen i större tätorter. Dels behöver staden snabbt anpassas efter cyklisternas behov - bättre utrymme för elcyklar som går snabbare än traditionella cyklar, fler cykelbanor, säkra cykelparkeringar. Dels behöver den trafik som direkt ersätter privatbilismen - i synnerhet taxi - snarast en annan planering av staden.

Utgångspunkten för all trafikplanering måste vara att gynna framkomligheten och ekonomin för den trafik som är ett alternativ till att äga en egen bil. Tillgång till kollektivkörfälten, fler parkeringsfickor för att kunna hämta och lämna resande och ett undantag från trängselskatten är några exempel på åtgärder. Dessutom behöver en kraftig höjning av drivmedelsskatten för privatbilismen och en utfasning av subventionerna för tjänstebilar vara en del av åtgärdspaketet.

I ljuset av klimathoten är det hög tid att omdefiniera vad som är kollektivtrafik och bygga nya transporttjänster. Kollektivtrafiken måste vara tillgänglig, alla måste förstå hur de kan resa. Den nya frihetsdrömmen är inte att äga en egen bil, utan att slippa göra det.

Med stor säkerhet har vi bara sett början på den förändring som samhället behöver genomgå för att vi ska klara den globala klimatomställningen.

Vi i taxibranschen förväntar oss att Miljömålsberedningen driver konkreta lösningar för att människor som idag kör bil, fast de inte behöver, ska kunna ändra sitt beteende och bidra till att de ambitiösa klimatmål som har klimatmål som har satts upp kan uppnås.

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 30 augusti 2016


Sista chansen: Sveriges snyggaste taxibil!


Sveriges snyggaste taxibil kommer att utses på Persontrafik i Göteborg, 18-20 oktober. Det återstår ännu några veckor av möjligheten att nominera din kandidat. Den fjortonde september stänger vi nomineringsrundan. Sätt igång och plåta och skicka in ditt bidrag!


Sveriges snyggaste taxibil var finns den? Det kommer att avslöjas på Persontrafik i Göteborg den 18-20 oktober. Juryn har under sommaren fått in en hel del finfina bidrag. Men, vi har plats för fler. Det enda du behöver göra är att ta en bild av bilen och mejla den till: anders.f@spearproduction.se. Du kan också posta bilden till: Förlaget Taxi idag, Stenslingan 1, 182 38 Danderyd. Berätta vem du är som har skickat in bilden, bifoga en kort motivering varför du anser att just ditt bidrag är Sveriges snyggaste taxibil samt dina kontaktuppgifter. Sista nomineringsdag är fjortonde september.

En omutbar jury bestående av Anders Forsström, Publisher Taxi idag, Lars Wetterstrand formgivare Taxi idag och Richard Svensk, annonschef Taxi idag kommer att utse Sveriges snyggaste taxi 2016.


Nyhet 23 augusti 2016


Debatt: Taxameter kan inte ersättas av bara en smartphone


Vi på Svenska Taxiförbundet ser gärna att lagstiftaren uppmuntrar ny teknik i branschen. Men vi måste säkerställa att förändringarna inte öppnar för fusk, skriver Peter Norman och Claudio Skubla i en replik.


SvD Brännpunkt den 23 augusti 2016:

Moderaternas trafikpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz föreslår att Sverige ändrar regelverket för taxi och slår ett slag för nya digitala lösningar. Vi ser gärna att lagstiftaren uppmuntrar ny teknik i taxibranschen och att regelverket utformas teknikneutralt. För oss är det viktigare att lagstiftaren reglerar funktionen än tekniken i sig.

För seriösa taxiföretag är det glädjande att Rosencrantz slår fast att alla taxitjänster ska visa full transparens gentemot Skatteverket och att alla ska ta ansvar när det gäller skatter och säkerhetskrav. Det är en bra grund att stå på i debatten om villkoren för taxi, eftersom uppfinningsrikedomen tyvärr är stor från mindre nogräknade aktörer att undvika skatt. Just därför krävs en detaljerad analys av alla förslag i den nu pågående debatten om att lätta på kravet på kassaregister i taxibilar, det vill säga taxameterkravet.

Rosencrantz slutsats är att en ny taxikategori kan införas som inte kräver taxameter, eftersom digitaliseringen, läs smartphones, innebär att all nödvändig information kan registreras i telefonen och delas till Skatteverket. Moderaternas resonemang behöver förtydligas innan det kan bedömas som tryggt och ansvarsfullt ur skattesynpunkt.

En smartphone är i sig inte en tillräcklig lösning för att hindra fusk, oavsett hur mycket uppgifter den lagrar och delar med myndigheterna. Taxametern är taxibilens speciella kassaregister som inte bara registrerar intäkt utan också betald körsträcka och total körsträcka över tiden. En mobiltelefon kan plockas ur bilen, därför behöver telefonen både kopplas till förarens identitet och till bilens identitet. Telefonen behöver också kommunicera med en plomberad enhet som är monterad i bilen, som registrerar total körsträcka. Utrustningen bör naturligtvis rapportera data automatiskt till Skatteverket på det sätt som planeras i framtiden. Om utrustningen har alla dessa funktioner skulle den kunna kallas för en teknikneutral taxameter och vi hoppas det är så Jessica Rosencrantz vill ha det.

Att inte registrera bilens totala körsträcka öppnar för fusk, det vill säga att bilen används för fler betalda körningar än vad telefonen registrerar. Detta är ingen ny erfarenhet för vare sig myndigheterna eller taxinäringen och förklarar varför taxameterkravet tillkommit.

Vi deltar gärna i en diskussion med Moderaterna, liksom med andra partier, om att utveckla och förändra taxibranschen med villkoret att ingen ska komma undan skatt eller säkerhetskrav. Men låt oss enas om att en enkel smartphone allena inte är ett tillräckligt utrustningskrav som myndigheterna bör ställa på den som vill köra andra människor mot betalning.

 

Peter Norman
förbundsordförande Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla
förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet


Nyhet 21 augusti 2016


Pressmeddelande: Hade det inte varit bättre att följa reglerna?


Svenska medier rapporterar att hundratals taxichaufförer som kör åt Uber har fastnat i en skattegranskning. Hur många ska drabbas innan Uber accepterar svenska lagar och regler?


I förra veckan rapporterade svenska medier att hundratals taxichaufförer åt Uber har fastnat i en skattegranskning. Bara de senaste dagarna har Skattemyndigheten avslutat ett 30-tal ärenden om upptaxeringar. Ett stort antal personer kommer därmed tvingas betala in höga belopp i efterhand och dessutom betala skattetillägg. Det innebär att dessa personer, som kan sakna ekonomiska resurser, får en betydligt sämre sits än de hade haft om de använt taxametern och betalat in källskatt på vanligt sätt.

Skatteverket vill inte uppge antalet fall där man nu granskar Uberförare, men en ansvarig på myndigheten förväntar sig "hundratals beslut".

Uber har gått in i detta med öppna ögon. Företaget är fullt medvetet om regelverket kring taxametrar, taxibranschens motsvarighet till kassaregister. Man erkänner också att inkomstuppgifter behöver rapporteras till Skatteverket och påstår att man arbetar på en sådan funktion. Alla andra företag efterlever detta från dag ett vid företagets grundande. När det gäller kassaregister verkar dock Uber fortfarande hoppas på ett mirakel att Sveriges Riksdag ska skapa ett undantag. Hur stor sannolikheten är för att det ska inträffa - i en tid av skärpningar av kassaregisterkraven i andra branscher - får var och en avgöra. För min del tror jag att politikerna vill att ordning och reda i skattesystemet ska vara en del av de svenska värderingarna, för att anknyta till tidens politiska modeord.

Jag skulle därför vilja fråga Ubers Sverigechef Alok Alström om det inte, handen på hjärtat, vore bättre om Uber accepterar det regelverk som råder i Sverige och kopplar appen till de plomberade taxametrarna för alla körningar? Det vore bättre för staten som får intäkter till allt mellan sjukvård och försvar. Det vore bättre för andra skattebetalare eftersom det blir fler som delar på bördan. Det vore bättre för myndigheterna som istället skulle kunna lägga mer tid på annat än att granska er. Det vore bättre för en likvärdig konkurrens. Sist men inte minst vore det bättre för era förare, vars liv ni bidragit till att förmörka på grund av upptaxeringar och dyra skattetillägg.

Hur många ska drabbas innan Uber accepterar svenska lagar och regler, Alok Alström?

Claudio Skubla 
Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet


Nyhet 19 augusti 2016


Debatt: Mindre orter kan bli utan taxi


Risk att Åtvidaberg står utan taxi i framtiden, menar Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet.


Med anledning av att Åtvidabergs Taxi har förlorat den upphandling som Östgötatrafiken har genomfört pågår en debatt om huruvida regionen går miste om den lokalkännedom företaget besitter.

Edlund, Wedenberg och Bredberg skriver i Corren den 20/8 att det inte är ett kommunalt ansvar att bedriva taxiverksamhet. Nej, det är det inte, men svensk kollektivtrafiklagstiftning anger att "Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet". Här omfattas naturligtvis även taxiservice mot allmänheten.

Konsekvenserna av ett beslut som Östgötatrafiken tagit, att ge ett bussbolag uppdrag att sköta samhällsbetalda resor, kan leda till att taxiservicen försvinner helt från stora delar av länet. Taxiföretag utanför storstäderna är nästan alltid beroende av offentliga resor, såsom skolskjutsar och färdtjänst, för att kunna överleva. Försvinner kommuner och landsting från kundlistan försvinner också en stor del av affären, och företaget tvingas lägga ner. Med andra ord drabbas såväl lokalbefolkning som affärsresenärer och turister om taxiföretaget på orten läggs ner på grund av att de förlorar en upphandling.

Svenska Taxiförbundet har tagit del av länets trafikförsörjningsprogram och kan konstatera att landstingspolitikerna inte brytt sig om vad kollektivtrafiklagstiftningen anger angående tillfredsställande taxiförsörjning i länet. Det är olyckligt. Ett län med otillfredsställande tillgång till taxiföretag leder till sämre service på landsbygden och att landsbygdsborna blir än mer beroende av att äga bil. En sådan utveckling är fel väg.
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 17 augusti 2016


Spårviddshinder påverkar taxi vid Slussen i Stockholm


Information från Projekt Slussen, Exploateringskontoret, om kommande trafikförändring som påverkar taxi vid Slussen:


Trafiken kommer nu igång efter semestertiderna och är snart uppe i normala volymer. Det innebär fortsatta problem för innerstadsbussarna som ska ta sig igenom Slussen. Genomfart från Skeppsbron till Södermalm är sedan årsskiftet inte tillåten för biltrafik söderut och sedan midsommar inte heller norrut. Detta har inte hindrat bilarna från att ändå använda den vägen istället för Munkbroleden som vi hänvisar till. Följden blir timslånga köer och en icke-fungerande busstrafik. Under stor del av våren och sommaren har vi haft flaggvakter som leder trafiken rätt, men det är ingen hållbart lösning på längre sikt. Vi har därför beställt spårviddshinder som ska sättas ut i vardera körriktning på Slussplan. Dessa hinder gör det omöjligt för bilar att passera, men bussar (och fordon med motsvarande hjulbredd) kommer förbi. Vi har diskuterat detta med polisen, SL och Trafikkontoret. Tillsammans har vi enats om att detta är den bästa lösningen.
 
Spårviddshindren sätts upp nu i veckan natten mellan onsdag och torsdag den 17-18  augusti. Vi kommer ha flaggvakter fortsatt fram till tisdag.

Slussen augusti 2016


Nyhet 16 augusti 2016


Stockholms stads parkeringsstrategi försvårar klimatarbetet


Trots skarp kritik från både taxi-, buss-, och åkerinäringarna har Stockholm Stad beslutat att ta bort regeln som tillåter taxi och tung trafik att parkera 30 min mellan kl 06-18 på områden med parkeringsförbud.


Stockholms stads nya parkeringsstrategi har varit ute på remiss och Svenska Taxiförbundet föreslog att parkeringsmöjligheten inte skulle tas bort för taxi utan att parkeringstiden av arbetsmiljö- och miljöskäl snarare borde förlängas så att förarna skulle hinna ta sina luncher i lugn och ro.

Argumenten mot att ta bort regeln har dock mötts av kompakt oförstånd och från och med den 1 september är det inte längre tillåtet för förare av yrkesfordon att parkera dagtid där parkeringsförbud råder.

Nu tvingas taxi att åka runt och leta efter lediga parkeringsplatser med ökad klimatpåverkan som följd.

Svenska Taxiförbundet kommer att fortsätta att arbeta intensivt för att få en ändring till stånd, bl a. kommer vi att uppvakta ansvariga politiker för att belysa de negativa konsekvenserna av den nya ordningen.   

Läs Svenska Taxiförbundets remissvar via länken nedan. 

Nyhet 29 juli 2016


Färsk rapport ifrågasätter internationella studier om Uber


Enligt nationalekonomen Peter Stein har studier som Uber ofta lutar sig emot antingen medförfattats av företagets egna medarbetare eller initierats av företaget. Dessutom har studierna till betydande del varit hänvisade till data som Uber tillhandahållit.


Vid ett antal tillfällen har representanter för Uber hänvisat till forskning som sägs stödja företagets påståenden om att dess framgångar beror på bättre kombination av pris och kvalitet. Senast i DN Debatt den 8 juli, då Ubers Sverigeschef Alok Alström hänvisade till forskning av Princeton University.
Av detta skäl har Svenska Taxiförbundet engagerat nationalekonomen Peter Stein för en inventering av internationella studier om Uber och en granskning av dessas tillförlitlighet.

Enligt Peter Stein har studier som Uber ofta lutar sig emot antingen medförfattats av företagets egna medarbetare eller initierats av företaget. Dessutom har studierna till betydande del varit hänvisade till data som Uber tillhandahållit.

Enligt Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet, finns det ytterligare en dimension när det gäller kapacitetsutnyttjande och effektivitet som Peter Steins rapport bara nämner i förbigående.

- Att Uber är bättre i 4 av 5 städer i USA beror sannolikt på att alla beställningar sker genom appen. Merparten av taxi i USA plockar upp på gatan och får körningar via något BC-liknande dit folk ringer och där trafikplaneringen inte har kommit lika långt som hos taxinäringen i Sverige. Det blir lite som att jämföra relationen tommil hos en friåkare och t ex en Taxi Stockholm- eller en Taxi Kurir-bil. Att de senare har ett högre kapacitetsutnyttjande beror inte på att deras algoritm är bättre utan på att friåkarna ingen har. Att verkningsgraden hos New York-taxi ligger högt beror därför sannolikt på att mätningen skett där behovet och nyttjandet är som störst; på Manhattan. Där behövs inga algoritm-appar eftersom det finns så många på gatan som vill åka, säger Claudio Skubla.

Läs Peter Steins rapport via länken nedan.

 

 
Relaterade dokument:
Inventering forskning om Uber
Nyhet 14 juli 2016


Debatt: Ett helt orealistiskt förslag om rabatter


Karl Henrikssons förslag riskerar att slå undan benen på de företag som är nödvändiga för att minska privatbilismen. Landstingspolitiker behöver ta större ansvar för att fler ska åka kollektivt, inte ödsla energi på orealistiska förslag, skriver Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, i en replik.


Svenska Dagbladet den 14 juli 2016:

Svenska Taxiförbundet delar Karl Henrikssons (KD), Stockholms läns landsting, uppfattning om att det krävs nya grepp för att få fler människor i Stockholms län att välja kollektivt resande istället för resor med egen bil.

Som en del av kollektivtrafiken har taxi en stor och viktig roll i denna förändring. Vi kommer därför att driva på för att få ett system som ger ökad framkomlighet, mindre utsläpp och som stärker hushållens privatekonomi. Dialogen om framtidens urbana mobilitet måste dock bygga på ekonomiskt försvarbara förslag.

Henriksson skriver att "Företagen borde ha ett stort intresse av att samarbeta med SL och få ett stort antal möjliga kunder. Här finns alltså mycket som talar för att rabatterna inte behöver innebära någon kostnad för SL."

Enligt Henriksson är det alltså länets småföretagare som ska betala notan för att få fler privatbilister att börja åka kollektivt. Förslaget är fullkomligt orealistiskt. När det gäller taxi har branschen de senaste åren haft en vinstmarginal på 1,6 procent och något utrymme för rabatter finns således inte. Dessutom subventioneras bussföretagen redan idag med 50 procent från landstinget, och en redan idag ojämn konkurrenssituation skulle förstärkas om förslaget genomfördes.

Det offentliga - kommun, landsting och stat - behöver ta ett större ansvar för att underlätta övergången från privatbilism till andra alternativ. Den trafik som direkt ersätter privatbilismen - taxi, bilpoolsbilar och hemleveranser - behöver gynnas, bland annat genom ökad framkomlighet. Tillgång till kollektivkörfälten, fler parkeringsfickor för att kunna hämta och lämna resande och ett undantag från trängselskatten är några exempel på åtgärder.

En del av ett nytt flexibelt och kostnadseffektivt system bör vara anropsstyrd kollektivtrafik. Det vill säga kollektivtrafik som utförs då en person i förväg har begärt att få resa, eller vars sträckning går att påverka i förväg. Taxi har goda möjligheter att på detta sätt bli en ännu större del av den allmänna kollektivtrafiken, då företagen kan erbjuda mindre och mer miljövänliga fordon - som bara rullar i trafik när någon vill resa.

 


Nyhet 5 juli 2016


Studie visar: Kollektivtrafikens marknadsandel kan fördubblas med politiska åtgärder


Det går att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Det visar en idéstudie som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.


WSP har analyserat tre olika paket av åtgärder som alla når målet. Det samhällsekonomiskt mest effektiva skulle enligt idéstudien vara att satsa på ett kombinerat paket av både kollektivtrafikfrämjande och privatbilshämmande åtgärder.

Det kombinerade paketet skulle påverka de transportpolitiska målen positivt, liksom målet om ett fossilfritt transportsystem och arbetsmarknadsregionernas utveckling.

Regering och riksdag har ställt sig bakom kollektivtrafikbranschens fördubblingsmål. Riksdagen gav ett tillkännagivande till regeringen 2015 om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att nå branschens mål om en fördubblad kollektivtrafik, inte minst genom att ge kollektivtrafikbranschen de förutsättningar som krävs när det gäller exempelvis infrastruktur.

I den ekonomiska vårpropositionen för 2016 skrev regeringen att incitamenten för att välja kollektivtrafik framför privatbil måste stärkas och att infrastrukturen ska stödja målet om att fördubbla kollektivtrafikandelen med anledning av infrastrukturplaneringen.

- Från Svenska Taxiförbundet ställer vi helhjärtat upp på arbetet med att minska privatbilismen. Taxiföretagen erbjuder den typ av mobilitetstjänst som behövs i framtidens städer, tillsammans med annan smart kollektivtrafik, bilpooler och cyklar. Taxi är också en viktig  service för att få en levande landsbygd. Här ser vi en oroande utveckling där regionala kollektivtrafikmyndigheter runt om i landet genomför upphandingar av färdtjänst och skolskjuts på ett sådant sätt att taxinäringen slås ut, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

 

Rapporten är en idéstudie från WSP och ska fungera som underlag för fortsatta diskussioner om hur fördubblingsmålet kan nås och hur kollektivtrafiken kan bidra till att utveckla samhället, minska klimatutsläppen och vidga arbetsmarknadsregionerna.
Relaterade dokument:
WSP Åtgärder fördubbling
Nyhet 30 juni 2016


Välkommen till Partnersamverkans seminarium i Almedalen


På årets Almedalsseminarium diskuterar Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik vilka styrmedelspaket som skulle kunna göra att kollektivtrafikens fördubblingsmål nås senast år 2030 med utgångspunkt i en ny rapport.


Det går att nå målet om en fördubblad kollektivtrafikandel på nationell nivå, men det ursprungliga målet behöver fördjupas och förtydligas. På årets Almedalsseminarium diskuterar Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik vilka styrmedelspaket som skulle kunna göra att kollektivtrafikens fördubblingsmål nås senast år 2030 med utgångspunkt i en ny rapport.

I rapporten som WSP gjort på uppdrag av Partnersamverkan diskuteras förutsättningslöst ett antal olika åtgärder och vilka effekter de skulle kunna få på offentliga budgetar och samhälleliga mål.

Att fördubbla kollektivtrafiken är inget mål som enbart ansvariga för kollektivtrafiken kan uppnå. Målet förutsätter insatser från en lång rad aktörer. Det förutsätter också att vi väljer rätt åtgärder och att vi börjar nu.

På plats för paneldiskussionen har vi representanter både från Trafikutskottet, regional politik och myndigheter.

Moderator är John Hultén, Centrumföreståndare för K2.

Medverkande
Karin Brundell Freij, expert, WSP
Karin Svensson Smith (MP), Ordförande Riksdagens trafikutskott
Erik Ottoson (M), Riksdagens trafikutskott
Teres Lindberg (S), Riksdagens trafikutskott
Ulrika Frick (MP) Västra Götalandsregionen
Stefan Engdahl, chef för verksamhetsområde Planering, Trafikverket
Peter Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting, ordförande Partnersamverkan.

Här finns seminariet i Almedalens program

Tid och plats: 
Tisdagen den 5 juli kl 13:00-14:00 
Oscarssalen, Krukmakarens hus, Mellangatan 21, Visby.

Vi bjuder på kaffe! 

 

Bakom Partnersamverkan står de nationella branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket och Jernhusen.


Nyhet 21 juni 2016


Taxiforum satte ljuset på framtida möjligheter


Den 27 och 28 maj samlades taxibranschen i Malmö för årets Taxiforum, Svenska Taxiförbundets årligen återkommande nationella mässa. De två dagarna innehöll också ett gediget seminarieprogram, som i år till stor del fokuserade på hur taxi kan bidra till en positiv samhällsutveckling och skapa förutsättningar för en levande landsbygd.


Skånetrafikens nyhetsblogg:

Tanken med Taxiforum är att både inspirera och provocera, enligt Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla, som framhöll ett antal av de utmaningar som branschen står inför.

- Vi har en snabbt växande befolkning, som också blir allt äldre. Digitaliseringen skapar nya tjänster och förändrar vårt sätt att göra affärer. Globaliseringen kommer närmare oss. Nya företag, som vi i går inte visste fanns, visar nu intresse för vårt land. EU kommer också allt närmare. Trots att taxibranschen har en nationell lagstiftning påverkas också vi av det som det talas om i EU. I allt det här finns det både behov och möjligheter.

Taxibranschen ser sig i allra högsta grad som en del av kollektivtrafiken och anser sig också kunna bidra med många framtida lösningar. Trender och framtidsspaningar var bärande inslag bland seminariepunkterna.

Serviceresorna är en del av bilden, även om merparten av diskussionerna under seminarierna handlade om annat kollektivt resande och om taxibranschens ekonomiska förutsättningar.

Gerhard Wennerström, vd för Samtrafiken, talade ingående om kollektivtrafikens transformation från tidstabellsstyrd linjetrafik till persontransporter med delade resurser. Han både dödförklarade och återupplivade kollektivtrafiken under samma föredrag.

Den ökande urbaniseringen, nya digitala och tekniska lösningar, kundernas förändrade beteenden samt nya affärsmodeller är de fyra stora trender som styr utvecklingen.

- Vi måste definiera om vad som är kollektivtrafik och bygga nya tjänster. Kollektivtrafiken måste vara tillgänglig, alla måste förstå hur de kan resa. Den nya frihetsdrömmen är inte att äga en egen bil, utan att slippa göra det.

I Gerhard Wennerströms framtidsscenario är det den ordinarie kollektivtrafiken som närmar sig färdtjänsten snarare än tvärtom. Den enda skillnaden är skattemässig. Resenären beställer en tur när behovet uppstår.

- Min vision är att framtida skattesubventioner inte ska gå till produktion, utan till dem som behöver dem. Pågatågen är jättebra på masstransporter, men är inte lika bra på kapillärtransporter, som utförs bättre med andra trafikslag. Går subventionen med den som behöver subventionen får vi rätt fordon och rätt system på rätt ställe. Så jag är övertygad om att kollektivtrafiken överlag kommer att bli mycket mer anropsstyrd och ha färre tidtabeller.

Att den anropsstyrda trafiken erbjuder de möjligheter som en framtida kollektivtrafik behöver var han inte ensam om att framhålla under Taxiforum. Många sträckor som i dag körs med buss, kanske dessutom ofta nästintill tomma bussar, skulle kanske bättre försörjas med taxibilar, som kör när de verkligen behövs, menade Claudio Skubla.

- Vi vill ju inte att privatbilismen ska öka. Vi behöver bygga ut kollektivtrafiken, skapa nya sätt för människor att resa och erbjuda bra alternativ. Annars kommer vi inte att klara regeringens klimatmål. Rätt hanterat öppnar det en ny marknad för taxibranschen.

Läs hela artikeln via länken nedan...


Nyhet 16 juni 2016


Debatt: Taxiförbundet: ”Ja, vi är desperata!”


Taxiförbundets bråk med Uber luktar panik och desperation, enligt Di Digitals Daniel Goldberg. Det stämmer att Taxiförbundet är desperat, skriver förbundsdirektör Claudio Skubla.


Artikeln är införd i DI Digital den 16 juni 2016:

I kommentaren till gårdagens artikel om Svenska Taxiförbundets fortsatta granskning av Uber skriver DI Digitals reporter Daniel Goldberg att vi framstår som desperata. Det är riktigt. Vi känner viss desperation inför frågan om skattefusket i taxibranschen.

I 25 års tid har Svenska Taxiförbundet kämpat mot fiffel och fusk med skatter och bidrag. Vi har debatterat frågan, vi har samarbetat med polisen och vi har uppvaktat politiker och myndigheter med krav på åtgärder. För två år sedan kunde vi med glädje ta emot beskedet att riksdagen beslutat om krav på taxametrar, det vill säga taxibilarnas motsvarighet till kassaregister, som automatiskt tömmer sina uppgifter till Skatteverket. Nu saknades bara att beslutet ska genomföras i praktiken.

Då uppstår en ny debatt där ett amerikanskt jätteföretag motarbetar kravet på kassaregister och flagrant struntar i att använda lagstadgade taxametrar i sina taxibilar. En statlig utredning fick plötsligt i uppgift att se om man kan överse med kravet på taxameter, trots att staten successivt utvidgat kravet på kassaregister för allt fler företagare. Idag har torghandlare krav att hålla kassaregister. Varför ska inte Mercedesbilar som cirklar runt Stureplan, med långt större omsättning än torghandlaren, ha kassaregister?

Det centrala för oss är transparensen mellan näringsidkaren och myndigheten. Så länge appen inte rapporterar näringsidkarens inkomstuppgifter till Skatteverket, utan bara till näringsidkaren, är appen en öppen dörr till skatte- och bidragsfusk. Det är också mindre intressant hur lagstiftaren i framtiden väljer att definiera en taxameter, så länge den säkerställer att inkomstuppgifter rapporteras till Skatteverket. Om lagstiftaren säger att detta i framtiden kan skötas med en smartphone så får vi lita på lagstiftaren. Men där är vi inte idag. Befintlig lagstiftning är väldigt tydlig med vad som är en godkänd taxameter och en app i en smartphone är inte en taxameter.

Idag går en större trend i samhället mot ökad transparens från företag gentemot myndigheter. Vid halvårsskiftet träder nya regler i kraft som föreskriver att tusentals företag ska hållbarhetsrapportera sin verksamhet till staten. Det borde då också vara en självklarhet att använda kassaregister i en bransch som sysselsätter tusentals människor och omsätter miljardbelopp. Att vi efter decennier av kamp mot skattefusk och svarttaxi fortfarande inte har full acceptans bland stora företag för obligatorisk taxameteranvändning gör att man kan känna desperation.Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 14 juni 2016


Ny rapport visar: Nio av tio Uber-bilar använder inte taxameter


Ubers taxiförare följer inte lagstiftningen om taxameteranvändning. Taxametern är taxins motsvarighet till handelns kassaregister och avslagen taxameter öppnar för skattefusk.


Säkerhetsföretaget Gothia Protection Group har på uppdrag av Svenska Taxiförbundet genomfört 110 provresor med Ubers taxitjänster för att kontrollera efterlevnaden av gällande lagstiftning. Vid provresorna har taxameteranvändningen i bilarna observerats, men man har också registrerat om det exempelvis finns synlig taxilegitimation.

Resultaten visar att nio av tio Uberförare inte hade taxametern påslagen under provresorna.

- Det är av stor vikt att resan registreras i taxametern - taxibilens kassaregister - och att kunden får ett taxameterkvitto. I annat fall handlar det med stor sannolikhet om skattefusk, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör för Svenska Taxiförbundet.

I de fall som taxametern använts, en av tio provfärder, har det inslagna priset aldrig stämt överens med det kvitto som skickats ut från Uber.

Vidare saknades synlig taxilegitimation vid 30 procent av resorna och 12 procent saknade synlig prisinformation på bilen.

Undersökningen utfördes av Gothia Protection Group under tiden 3 till 26 maj 2016, på uppdrag av Svenska Taxiförbundet.

Ladda ner rapporten via länken nedan.
Relaterade dokument:
Rapport UberX taxameter


Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 9 juni 2016


Förbundet flyttar till Solna


Den 9 juni 2016 flyttade Svenska Taxiförbundets kansli till nya lokaler i Solna Business Park.


Besöksadress:
Smidesvägen 10 i Solna.

Postadress:
Box 1106, 171 22 Solna.

Faktureringsadress:
Svenska Taxiförbundets Service AB
FE 927 - PMA1801
831 90  ÖSTERSUND

Telefon:
08 566 21 660

E-post:
info@taxiforbundet.se

 


Nyhet 3 juni 2016


Debatt: Uberpops nedläggning är inget att vara upprörd över


Vi välkomnar konkurrens i taxibranschen – om konkurrensen sker på lika villkor. Det vi vänder oss mot är taxitjänster som inte följer de lagar och regler som finns och som gäller för alla andra företag, skriver Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla i en debattartikel i ETC.se.


För några veckor sedan tillkännagav Uber nedläggningen av sin tjänst Uberpop. Från Svenska Taxiförbundets sida var nedläggningen välkommen, inte för att våra medlemmar blev av med en konkurrent utan för att marknaden blev av med ett skatteproblem.

Vi har inget emot konkurrens. Tvärtom, det är en viktig drivkraft för taxibranschen. Konkurrens driver på utvecklingen, skapar innovationer och ger bättre villkor för kunder och förare. Vi välkomnar konkurrens också från Uber, men konkurrensen måste ske på lika villkor. Det vi vänder oss mot är taxitjänster som inte följer de lagar och regler som finns och som gäller för alla andra företag.

"Men Uberpop var ju bara samåkning" hävdar vissa. Men om samåkning sker i vinstsyfte för föraren och det är passageraren som bestämmer slutdestination så är det inte samåkning, då är det taxitrafik. Om det däremot är föraren som bestämmer destinationen och låter andra åka med utan att betala ersättning är det fråga om samåkning. Denna form av resursdelning har vi på Svenska Taxiförbundet inget emot.

När beskedet kom om Uberpops nedläggning för några veckor sedan blev en del röststarka individer upprörda. En del röster, inte minst politiska, höjdes om orättvisan i att en mängd taxiförare förlorade sina inkomstkällor och att taxipassagerarna förlorade ett billigt och bekvämt transportalternativ. Men hur kunde egentligen Uberpop vara så billigt? Ja, rent faktiskt var det på grund av underlåtenheten att betala skatt och frånvaron av regelefterlevnad.

Uber anställde inte sina Uberpop-förare. Företaget informerade heller inte Skatteverket om vilka utbetalningar som gjordes till dem. Allt ansvar för att betala skatt, arbetsgivaravgift och moms vilade på den enskilda föraren. Samtidigt var lönerna så låga för Uberpops förare att det inte gick att tjäna pengar på tjänsten om man följde alla regler och betalade skatt.

Nu är Uberpop nedlagt, gott så. Det intressanta i sammanhanget är att Uber hellre la ner sin Uberpop-verksamhet än att rapportera in sina uppgifter till Skatteverket.

Läs debattartikeln på ETC.se
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 20 maj 2016


Studie av persontransporter med personbil inom EU


Den italienska juristfirman Grimaldi Studio Legale genomför för Europeiska kommissionens räkning en studie av passagerartransporter med taxi m.m. inom EU. Som en del i projektet har de anlitat managementkonsultföretaget Kurt Salmon för att utföra en närmare analys av kunders behov och förväntningar när det gäller dessa transporter (undersökningen görs via dator/en onlinepanel).


Personer som är över 18 år och bor i någon av följande åtta europeiska städer: Amsterdam, Bratislava, Bryssel, Paris, Rom , Stockholm, Wien och Warszawa kan delta.

Bor du i Stockholm kan du alltså hjälpa till.

Analysen sker i två steg. På grundval av några frågor väljs intervjupersonerna ut. De utvalda får sedan besvara mer detaljerade frågor om hur de transporterat sig under den senaste tiden. Frågorna är på svenska.

På grund av direktiv från kommissionen finns det med en fråga som rör gränsöverskridande pendling mellan två kontinentala städer (Wien och Bratislava). Där kan man svara "Vet ej/ingen åsikt".    

Klicka har för att komma till urvalsfrågorna.


Nyhet 17 maj 2016


Debatt: Ändra reglerna så att unga kan köra taxi


Var femte ung människa är arbetslös. Det höga ålderskravet för att bli taxiförare är stelbent och föråldrat - skälen är starka för en sänkning från 21 till 19 år. När ungdomar inte får jobb inom taxibranschen tvingas de välja arbetslöshet eller svarttaxi.


I SVT:s Agenda söndagen den 15 maj debatterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson den höga arbetslösheten bland utrikes födda. Att utrikes födda får allt svårare att få jobb är illavarslande men tyvärr inte det enda problemet på den svenska arbetsmarknaden. 

I dag är var femte ung människa arbetslös. Noga räknat handlar det i skrivande stund om 22,6 procent. Den höga arbetslösheten bland Sveriges ungdomar är dock inget nytt fenomen. Den har varierat lite över tid men varit osunt hög i många år. För varje lågkonjunktur förvärras den ytterligare.

Trots att våra beslutsfattare synes vara överens om att fler ungdomar måste få jobb tycks de helt ha missat att ta tillvara de lågt hängande frukterna. En av dessa är taxinäringen som, med ett enkelt politiskt beslut, snabbt skulle kunna skapa många riktiga jobb för ungdomar.

Taxiföretagen skriker sedan länge efter fler förare. Inte bara i storstadsregionerna, utan också i stora delar av Sveriges glesare regioner. I mitten av maj deltog jag i seminariet "Taxi i norr" i Östersund och fick då möjlighet att träffa representanter för ett stort antal norrländska taxiföretag och höra vad de hade att säga i ämnet. 

Det visade sig att de två främsta problemen för taxi i dag är det akuta rekryteringsbehovet och tappet av unga potentiella taxiförare till den svarta jobbsektorn. Det uppseendeväckande är att dessa två problem visar sig ha en stark koppling till varandra.

Enligt taxiföretagen ser ungdomarna taxi som ett bra sätt att komma in i arbetslivet. Det är ett roligt och omväxlande yrke och är för många av dem ett drömjobb. Problemet är att man idag inte kan ta taxiförarlegitimation förrän man har fyllt 21 år och har haft körkort med behörigheten B sedan minst två år. 

För unga människor i 17-18 årsåldern är tre års väntan för att kunna bli taxiförare obegripligt lång. Därför är det inte konstigt att många av dem då väljer alternativa lösningar som att till exempel köra svarttaxi där uppdragen förmedlas via Facebook och andra digitala kanaler. När ungdomar inte får jobb inom taxibranschen återstår alltså valet mellan arbetslöshet eller svarttaxi och andra svarta jobb med svagt arbetsskydd och obefintliga försäkringar.

För bara något år sedan var det här ovanligt men har snabbt vuxit till ett allvarligt problem för taxiföretagen som dels går miste om den arbetskraft som de behöver, dels tvingas konkurrera med en kolsvart verksamhet som kan hålla extremt låga priser. För att inte tala om vad det kan komma att innebära för samhället och välfärden - om denna växande svarta sektor tillåts att fortsätta växa okontrollerat.

Det är ingen tvekan om att det höga ålderskravet för att bli taxiförare är stelbent och föråldrat och att det idag finns starka skäl för en sänkning till nitton år. För en sänkning talar inte minst det faktum att krav, utbildning och prov till taxiförare har skärpts kraftigt de senaste åren. Till saken hör också att ålderskravet för taxi utgår ifrån ett EU-direktiv som är riktat till bussbranschen - inte till taxibranschen som styrs av nationell lagstiftning. 

Det är en gåta att åldern för att få chansen att bli taxiförare ännu inte har sänkts. Vad ska våra ansvariga beslutsfattare säga till kommande generationer när de frågar varför de lät dörren till ett riktigt jobb som taxiförare vara stängd medan dörren till den svarta sektorn står öppen på vid gavel?
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 16 maj 2016


Tryggare skolstart med nytt informationsmaterial om skolskjuts


Varje år åker 400 000 barn i Sverige skolskjuts. För att färden till och från skolan ska bli trygg och säker är det viktigt att informera barnen om vad de ska tänka på före, under och efter färden. Därför har branschorganisationerna Svenska Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och försäkringsbolaget Trygg-Hansa tagit fram informationsmaterial som kan användas vid föräldramöten och skolbesök.


Materialet vänder sig till barn 6-12 år som ska börja åka skolskjuts. Det får användas fritt för alla som informerar barnen och vänder sig det de som arbetar med skolskjutsfrågor hos kommuner, myndigheter, skolor och transportörer.

- Genom det här projektet vill vi lyfta trygghets- och säkerhetsarbetet inom skolskjutsen och öka kunskapen om säkerhetsfrågor hos barn och föräldrar. Målet är förstås att ingen skolelev ska skadas eller omkomma i anslutning till skolskjutsen, säger Agneta Weissglas, projektledare.

Nytt utbildningsmaterial om skolskjuts och säkerhet har varit efterfrågat. För att ta reda på vad som behövdes gjordes en enkätundersökning bland medlemmar till Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Svenska Taxiförbundet. Trygg-Hansa tog fram statistik som visade på risksituationer i samband med skolskjutsen.

- I undersökningen fick vi veta vilken typ av material som efterfrågades men också vilka frågor barn och föräldrar brukar vilja ha svar på och vilka risker och situationer som är viktigast att lyfta för barn på väg till och från skolan, berättar Agneta Weissglas, projektledare.

Resultatet blev www.skolskjutsen.se, ett färdigt informationspaket inför skolstarten i höst, där man kan välja material efter behov.

- Vi har laddat upp ett smörgåsbord av material så att det går att anpassa informationen efter tid, ålder och informationsvana. Det finns bland annat animerade filmer, en färdig lektion, bildspel, lärarhandledningar och frågesport. Materialet är fritt att använda vid skolskjutsinformation, berättar Agneta Weissglas, projektledare.

 

För mer information: www.skolskjutsen.se

Agneta Weissglas, projektledare, agneta@weissglas.se, 070 790 22 37

 


Nyhet 11 maj 2016


Taxiförbundet granskade Uber


Dagens Nyheter rapporterar att Taxiförbundet har hyrt in ett säkerhetsbolag för att granska taxitjänsten Uberpop. Rapporten blev klar bara dagar före beskedet att Uberpop nu lägger ner verksamheten i Sverige. Utredningen visar på omfattande skattefusk och att många förare är dömda för brott.


Läs hela artikeln och rapporten via länkarna nedan.
Relaterade dokument:
UberPOP granskning
Nyhet 11 maj 2016


Ny rapport visar: Fyra av tio UberPOP-förare slinker igenom Ubers kontroller


Fyra av tio förare som kör UberPop förekommer i kriminella handlingar. Drygt 3 procent av bilarna har körförbud, var tredje bil ägs inte av föraren och 76 procent saknar F-skattebevis. Det visar en färsk studie genomförd av Gothia Protection Group.


En färsk undersökning som Svenska Taxiförbundet låtit Gothia Protection Group göra av drygt 120 UberPOP-förare visar att fyra av tio förare, eller 37 procent, förekommer i kriminella handlingar, drygt 3 procent av bilarna har körförbud, var tredje bil ägs inte av föraren och 76 procent saknar F-skattebevis.

- Det här styrker den bild som massmedierna tidigare visat att Ubers kontroller är bristfälliga. Det visar också att det regelverk som finns för att driva taxiverksamhet är viktigt. Nu ser vi fram emot att våra tillsynsmyndigheter på allvar tar tag i Ubers beställaransvar, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

De kriminella handlingar som förarna gjort sig skyldiga till är bland annat grovt rattfylleri, stöld, misshandel, grovt narkotikabrott, olaga frihetsberövande och urkundsförfalskning. Många förare är dessutom dömda för olika trafikbrott, såsom fortkörning, kört bilar med körförbud och så vidare.

Även ambassadpersonal kör Uber
Iakttagelser som Gothia Protection Group gjort i samband med uppdraget är att ett stort antal förare är väl medvetna om att det de gör är kriminellt. Förarna får 80 procent av det de kör in åt Uber insatt veckovis och Uber står för eventuella böter. De flesta förarna har varit i Sverige en kort tid och strävar efter att ta taxiförarlegitimation. Det har också visat sig att en del UberPOP-förare är anställda på ambassader (Irak och Nigeria).

Månadslön på 40 000 SEK
Ytterligare observationer som gjorts är att det inte sker någon kontroll av förarna, förarna är garanterade en minimiersättning på helgerna samt att en förare kan tjäna 10 000 SEK i veckan efter att Uber fått sin del.

Utredningsåtgärder
Skatteverket är informerade om det som framkommit under uppdraget och ett möte med polisen är inplanerat. Ubers juridiska ansvar (beställaransvar) kontrolleras dessutom.

Utredningen
Totalt genomfördes 149 UberPop-resor med 118 olika förare, nio av dessa förare gick inte att identifiera.

 

För frågor om granskningen, kontakta:

Zendry Svärdkrona, Gothia Protection Group

Telefon 08-410 402 00

 
Relaterade dokument:
UberPOP granskning


Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 11 maj 2016


Svenska Taxiförbundet välkomnar nedläggning av UberPOP


Svenska Taxiförbundet välkomnar Ubers beslut om att lägga ned den omstridda tjänsten UberPOP.


-       Vi tycker beslutet är naturligt mot bakgrund av tingsrättsdomarna och de olösta skattefrågorna, säger förbundsdirektör Claudio Skubla.

Svensk Taxiförbundet har ända sedan Uber lanserade sin tjänst UberPOP hösten 2014 starkt ifrågasatt tjänsten som ren svarttaxi.

I dagsläget finns ett 20-tal fällande domar mot UberPOP-förare. Ytterligare ett 70-tal ärenden väntar på handläggning.

 

Läs artiklar i svensk mediaKontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 10 maj 2016


Debatt: Peter Norman: Stäng smitvägen i taxibranschen


Alla måste ta ansvar för att upprätthålla en sund och rättvis taximarknad. Regeringen måste stänga den smitväg som i dag blivit ett problem för taxi men som snart också kan växa till ett stort problem för många andra branscher, skriver Peter Norman, förbundsordförande för Svenska Taxiförbundet.


 "Det finns tyvärr inga tecken på att Uber kommer att börja förse myndigheter med uppgifter"

Tack vare digitaliseringen kan vi stå inför en ljus ekonomisk framtid. Varje dag tillkommer nya företag som bygger på digitala affärsmodeller. Dessa kan effek­tivisera ekonomin genom att göra saker på ett mer effektivt sätt än tidigare. Men digitaliseringen utmanar också samhällsekonomin. Många av företagen i den så kallade delningsekonomin arbetar med "independent contractors" i stället för anställda medarbetare, vilket innebär att före­tagen helt frånhänder sig arbetsgivaransvaret.

Samtidigt innebär digitaliseringen att alla företag kan verka över nationsgränserna på ett annat sätt än tidigare, i synnerhet de nya företagen som från början skapats utifrån en global tanke. Dessa två trender innebär tillsammans att skatteintäkterna från ­arbete, som är den i särklass viktigaste skattebasen, blir mer lättflyktiga. Eftersom vi står inför ett ökande behov av skatteintäkter kommande decennier, bland annat av demografiska orsaker, bör vi ta detta på allvar.

Den senaste tiden har massmedierna avslöjat en stor omfattning av offshorestrukturer via bland annat Panama i syfte att komma undan skatt. Reaktionerna på dessa avslöjanden har naturligtvis blivit kraftiga och reaktionerna handlar inte bara om vad som är lagligt respektive olagligt, utan också om vad som är lämpligt. Skatteplanering som kan uppfattas som skatteflykt upprör människor.

Panamaavslöjandet kommer att skynda på arbetet med internationella skatteavtal och lagstiftning i syfte att motverka skatteflykt, men det kommer också påverka hur vi ser på företagens hållbarhetsarbete. Det har länge sagts att hållbarhet i såväl närings­liv som offentligt beslutsfattande handlar om långt mer än miljöfrågor. Frågan om undvikande av skatt utgör ett konkret exempel på bristande social och ekonomisk hållbarhet. Företag kommer att ­behöva bli mer transparenta om hur de tar ansvar för att betala in rätt skatter och de kommer fram­för allt att bli mer granskade på den punkten. Denna granskning kommer inte bara att handla om det rättmätiga kravet att företagen ska betala rätt skatter. I andra led kommer även andra frågor som har med transparens att göra: Företagen behöver kunna visa hur de fullgör sin rapporteringsplikt till berörda skatte­myndigheter. I nästa led behöver de också visa att de inte samarbetar med andra företag som smiter från den plikten.

En förändring av skattereglerna behöver dock göras. När globala storföretag skjuter ifrån sig ansvaret för skatter och avgifter till sina uppdragstagare, enskilda personer som förväntas att själva betala in skatt, arbetsgivaravgift och moms, samtidigt som dessa företag verkar över nationsgränserna, behövs nya regler som tvingar dem att rapportera uppgifter till skattemyndigheter, även utländska betalningar. Det är tack vare frånvaron av en sådan regel som taxiföretaget Uber kan fortsätta att undvika skatt med sin lågpristjänst Uberpop. Tjänsten bygger på taxikörningar med privatregistrerade bilar utan taxa­meter - den sorts kassaregister som alla taxibilar bör ha och som lagrar uppgifter som sedan rapporteras till Skatteverket. Betalningen för en resa med Uberpop går direkt till ett företag i Nederländerna som kontrolleras av Uber. Därifrån överförs pengar till förarens bankkonto i Sverige, utan att Uber betalar in källskatt, arbetsgivaravgift eller moms. Uberpop överlämnar åt föraren att ansvara för inkomstredovisningen. Granskningar som gjorts av bland andra SVT och Sveriges Radio visar att inkomstredovisningen ofta fallerar.

Trots att Uber rimligen lagrar motsvarande data som annars lagras i en taxameter rapporterar inte Uber några uppgifter till Skattemyndigheten. Det finns tyvärr inga tecken på att Uber kommer att börja förse myndigheter med uppgifter. I stället kommer fler globala storföretag att tillkomma, som har liknande affärsmodeller och kringgår skatt på samma sätt.

Det brådskar därför med att införa en regel om att Uber och andra internationella företag blir skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket. Det brådskar också att införa krav på att alla taxibilar ska ha en taxameter som automatiskt överför uppgifter till Skatteverket. Regeringen har senarelagt pågående taxiutredning, vilket är bra om det innebär att utredningen på ett bättre sätt kan anpassa förslagen till den snabbt förändrade verkligheten. Men det vilar nu ett stort ansvar på regeringen att stänga den smitväg som i dag blivit ett problem för taxi men som snart också kan växa till ett stort problem för många andra branscher.

Regeringens nyligen presenterade tiopunkts­program mot skattefusk är ett steg i rätt riktning. Programmet omfattar åtgärder mot skattefusk på både internationell och nationell nivå. Bland annat signalerar regeringen att personalliggare ska införas i fler branscher och att kravet på kassaregister ska utvidgas. Det borde också innebära att kravet på taxameter alltid ska upprätthållas. Regeringens goda ambitioner behöver nu omsättas i verkligheten.

I väntan på politiska beslut är det viktigt att inte glömma hållbarhetsfrågan. Vill vi ha företag som växer och utvecklas på ett hållbart sätt för samhället, kan vi inte köpa tjänster av, eller samarbeta med, företag som medvetet och uppenbart kringgår skatt. Detta är i synnerhet inte acceptabelt när samma före­tag låter dem längst ner på stegen, enskilda förare med låg inkomst, dömas till böter för att Ubers taxirörelse inte uppfyller lagens krav.

Om alla tar ansvar för att upprätthålla en sund och rättvis taximarknad där det är lika självklart att betala skatt som att köra med en trafiksäker bil, finns mycket att vinna. Taxinäringen har länge varit en viktig ingång till jobb. I dagens läge är det viktigare än någonsin att denna dörr är öppen. Inte en dörr till svarta jobb där vinsten försvinner till storföretag som kringgår skatt, utan en dörr till vita jobb.

Peter Norman

förbundsordförande, Svenska Taxiförbundet

Läs artikeln i Svenska Dagbladet


Nyhet 28 april 2016


Svenska Taxiförbundet välkomnar regeringens åtgärder mot skattefusk


- För den seriösa taxinäringen är finansministerns och regeringens initiativ ett stort steg i rätt riktning. På senare år har företaget Uber etablerat sig i Holland och därifrån erbjudit förare i Sverige skatteupplägg som förenklar svarttaxiverksamhet och som bidrar till en snabbt växande svart sektor, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


Den 28 april presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens program mot skatteflykt. Några av åtgärderna är att:

 • Inkludera fler länder i globala standarder för transparens och informationsutbyte
 • Stärka arbetet mot momsbedrägerier
 • Förstärka skattetilläggets avskräckande effekt
 • Vidta ytterligare åtgärder mot inhemskt skattefusk och svartarbete

- För den seriösa taxinäringen är finansministerns och regeringens initiativ ett stort steg i rätt riktning. På senare år har företaget Uber etablerat sig i Holland och därifrån erbjudit förare i Sverige skatteupplägg som förenklar svarttaxiverksamhet och som bidrar till en snabbt växande svart sektor. Det snedvrider konkurrensen i branschen och tömmer vår välfärd på skattemedel, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

- Vår förhoppning är att regeringens förslag snabbt ska bli skarpa verktyg och leda till ett intensifierat arbete hos våra tillsynsmyndigheter, säger Claudio Skubla.

Läs regeringens 10-punktersprogram mot skattefusk via länken nedan:

Nyhet 27 april 2016


MTR Express svarar med självmål


MTR Express svarar på Taxiförbundets kritik om samarbetet med Uber – Ett svar som kan ses som ett självmål.


MTR Express svar är egentligen svar nog. Det visar hur lättvindigt och aningslöst dess företagsledning ser på så viktiga frågor som hållbarhet, något som alla företag idag måste förhålla sig till.

Från att ursprungligen främst ha inbegripit miljöfrågor är hållbarhet idag ett betydligt bredare begrepp som omfattar sociala frågor, leverantörskedjor och även i vilken utsträckning ett företag tar sitt samhällsansvar genom att betala rätt skatter. Inget företag som vill bygga ett långsiktigt förtroende kan längre nöja sig med att betala en summa till välgörenhet och sedan fortsätta med en i övrigt skadlig affär. Dagens kunder kräver mer.

Vi kan därför tycka att det är mycket märkligt att ett företag som MTR Express, som säger sig förutsätta att deras partners ska ha samma seriösa förhållningssätt till lagar och regler som de själva, väljer att inleda marknadsföringssamarbete med Uber.

Affärsidén för Ubers billigaste tjänst UberPOP går nämligen ut på att undvika att betala skatt och lägga prisnivån därefter. Uber betalar inte in källskatt, arbetsgivaravgift eller moms, utan överlåter det ansvaret på enskilda förare som ofta är omedvetna om detta ansvar. Trots att Uber rimligen registrerar data om körtider och körsträckor för varje förare undanhåller man också denna information för Skatteverket.

På hemsidan marknadsförs dessutom UberPOP mot förare som ett sätt att tjäna pengar - Detta trots att Ubers regionchef i en intervju med Sveriges Radio har sagt att det är omöjligt att göra just detta om man följer alla regler.

Detta agerande har redan lett till att många UberPOP-förare har blivit dömda och fler kommer att åtalas, medan Uber hålls skadelöst. Dessutom riskerar en stor del av de som kör för UberPOP i dag att dra på sig stora skatteskulder. Att Uber undviker skatt skadar dessutom det offentliga. Om vi ska ha råd med kommande demografiska utmaningar, som till exempel en åldrande befolkning, måste alla bidra. Och vi tror att amerikanska multinationella företag värderade till ungefär 60 miljarder dollar har råd att göra det.

Vi hade önskat att det marknadsföringssamarbete som har MTR Express har inlett med Uber beror på okunskap om hur företaget agerar, men Johan Söörs svar visar att de är högst medvetna om detta. Från ett varumärkesperspektiv går det inte att isolera UberPOP från Uber som helhet. UberPOP är en del av Ubers erbjudande och Uber har naturligtvis ett ansvar även för hur den tjänsten bedrivs och vad den får för konsekvenser.

 

 

Läs MTR:s svar på Mynewsdesk


Nyhet 26 april 2016


Öppet brev till MTR Express


Idag har jag skrivit ett öppet brev till MTR Express som nyligen gick ut med nyheten att de nu samarbetar med Uber. Syftet med brevet är att jag vill ställa frågan till MTR Express om de anser att det är hållbart att samarbeta med ett företag som inte tar ansvar för att betala skatt, arbetsgivaravgift eller moms.


Till Johan Söör

Vi har upplevt MTR Express som ett ansvarsfullt företag, inte minst i och med er ambitiösa miljöpolicy. Den går ju också hand i hand med MTR:s övergripande hållbarhetsarbete som vi har läst om på er hemsida. I detta hållbarhetsarbete läser vi också att ni vill vara förebilder för andra, både genom era ambitioner och era handlingar.

Därför blev vi förvånade när vi såg att ni nu samarbetar med ett företag som varken har en hållbar eller etisk affärsmodell. Ett företag som inte borde tjäna som förebild för seriösa aktörer i samhället. Vi talar förstås om ert samarbete med Uber som vi bland annat har läst om i Dagens Industri och i mejlutskick.

Affärsmodellen för en av Ubers tjänster - UberPOP - går ut på att undvika skatter, ansvar och lagstiftning. Till att börja med anställer de inte sina förare. Därför informerar inte Uber Skatteverket om vilka utbetalningar som görs till chaufförerna. Allt ansvar för att betala skatt, arbetsgivaravgift och moms vilar på den enskilda föraren. Samtidigt är lönerna så låga för UberPOPs chaufförer att det inte går tjäna pengar på tjänsten om man betalar skatt. Detta har Ubers förare vittnat om för bland annat SR och SVT. Tidigare i år dömdes också en UberPOP-förare i Svea hovrätt för att ha ägnat sig åt olaglig taxiverksamhet.

Att Uber har klassificerats som svarttaxi av Transportstyrelsen, att Dagens Industri tidigare har visat att Uber struntar i förarkontroller, eller att UberPOP-förare dömts för avsaknad av giltiga behörigheter är viktiga argument för varför man inte ska använda tjänsten, men alltså inte det viktigaste. Den viktigaste anledningen är att Uber genom sin affärsmodell sviker både sina förare som utsätts för risker, och samhället genom att undanhålla skatter.

Vi har en fråga till MTR Express: Är det hållbart att inte ta ansvar för att betala skatt? Är det sådana förebilder ni vill vara?

Med vänlig hälsning

Claudio Skubla
Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet

 


Nyhet 20 april 2016


Nu lanseras Sveriges största taxibolag


Taxi 020 och Sverigetaxi går samman och bildar Sveriges största taxibolag med cirka 2700 taxibilar i drift på över hundra orter runt om i landet – från Kiruna i norr till Ystad i söder. De båda bolagen kommer att verka under det gemensamma varumärket Sverigetaxi.


Läs pressmeddelandet


Nyhet 15 april 2016


Ny lag mot skattefusk i taxibranschen öppnar marknad för it-bolag


Nästa år införs en lag som kräver att taxibranschen för över data över sina körningar till nya redovisningscentraler – som Skatteverket ska kunna begära ut uppgifter ifrån. Nu hoppas branschen på stort intresse från it-leverantörer att bygga lösningar.


- Det här innebär ju en helt ny marknad för it-leverantörer, säger Claudio Skubla, som är förbundsdirektör på Taxiförbundet. Det är data från 16 100 fordon, som ska rapportera varje vecka. Det är uppgifter om vem som kört bilen, hur mycket den rullat och hur mycket som betalats per kilometer. 

Läs hela Mattias Malmqvist  artikel i Computer Sweden


Nyhet 14 april 2016


"Hur menar DN att vårt välfärdssamhälle ska utvecklas med en sådan skattefrihet?"


Naturligtvis kan ett företag rejält sänka sina priser om skatt inte betalas. Det skattefuskande företaget får orättvisa konkurrensfördelar, skriver Per-Ola Larsson, f d folkbokföringschef vid Skatteförvaltningen i Stockholm, i en debattartikel i Dagens Juridik.


 Läs hela Per-Ola Larssons artikel i Dagens Juridik


Nyhet 12 april 2016


Klarabergsgatan stängs av


Klarabergsgatan blir bilfri. Trafiken stängs av från kl 06.00 den 13 april fram till år 2018.


Avstängningen beror på Stadens arbete med att byta ut tätskiktet.

Kollektivtrafik, utryckningsfordon och moped klass II/cyklister berörs inte. Taxitrafik kommer att tillåtas, dock inte framför Åhléns (mellan Klara Norra och Fontänen).

Läs mer genom att klicka på länken nedan.  
Relaterade dokument:
Klarabergsgatan stängs av
Nyhet 9 april 2016


M: "Även Uberpop måste göra rätt för sig"


Moderaterna ändrar nu inställning om Uber. Efter att tidigare hyllat transportdelningstjänsten Ubers teknikutveckling kräver de att Uber tar ansvar för sina förare.


Läs hela Gabriel Cardona Cervantes artikeln på svd.se.


Nyhet 6 april 2016


Debatt: "Oliver Carrà verkar ha missförstått vår inställning till Uber"


Taxiförbundets direktör Claudio Skubla sätter sig emot Ubers kommunikationschef Oliver Carràl, då han hävdar att de stora taxibolagen borde förnya sig.


Ubers kommunikationschef Oliver Carrà verkar ha missförstått Taxiförbundets inställning till Uber. Vi är positiva till konkurrens, och vänder oss inte emot några andra av Ubers tjänster än just UberPOP. Det blir långrandigt att upprepa samma argument som vi beskrev i vår tidigare artikel, men det kan konstateras att Oliver Carrà inte svarar på påståendet om att det inte går att tjäna pengar på UberPOP och samtidigt betala skatt.

Oliver Carrà skriver vidare att Uber för "en god dialog" med Skatteverket. Om alla företag hade haft "en god dialog" snarare än att betala in skatter hade det inte blivit mycket kvar till den offentliga välfärden. Att "transaktionsflödet är digitalt" betyder dessutom endast något om man väljer att använda sig av den sparade informationen och skicka in uppgifter till Skatteverket. Digitalt och transparent är inte synonymer. Uber är inte trovärdiga när de skriver att de vill vara en "positiv kraft i att öka skatteintäkterna från transport- och taxisektorn" samtidigt som de undanhåller Skatteverket information

Vad som kanske är märkligast i repliken är dock att Oliver Carrà hävdar att Ubers förare har både taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd, samt följer rådande lagar. Detta stämmer inte, vilket är mycket lätt för vem som helst att kolla upp. Ett stort antal förare har fällts i domstol, och det kommer med största sannolikhet att bli fler. Att Uber inte låtsas se detta är inte bara problematiskt, utan kanske till och med roten till problemet - det visar att de är ett företag som inte tar ansvar. Ett företag som tar ansvar argumenterar inte för sina ställningstaganden med teoretiska argument, utan anpassar sig och handlar efter verkliga förutsättningar. Om Uber hade gjort detta, hade ett stort antal privatpersoner sluppit bli dömda i domstol.

Till sist beskriver Oliver Carrà nyttan av samåkning. Problemet är bara att Uber inte erbjuder någon samåkningstjänst i Sverige. Alla Ubers tjänster fungerar på samma sätt - Passageraren bestämmer en destination, och föraren skjutsar passageraren dit. Uber beskriver själva sin tjänst UberPOP som "Ett enkelt sätt att tjäna extra pengar", låter det som samåkning? Nej, detta är definitionen av taxi. UberPOPs förare saknar dessutom taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd, vilket gör tjänsten till svarttaxi.

Vi i taxibranschen är precis som Uber glada och stolta över att leverera en viktig och bra tjänst, men till skillnad från Uber är vi även stolta över att betala skatt och bidra till den offentliga välfärden. Uber halkar efter resten av branschen när det kommer till hållbarhet, men gapet borde inte vara svårt att stänga för en så "progressiv" aktör. Ett första steg vore att redovisa kontrolluppgifter till Skatteverket.

 

Läs artikeln i Dagens Media
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 5 april 2016


Debatt: ”Jämför inte taxi-Sverige med USA”


”Alla företag måste betala skatt, annars urgröps skattebasen och konkurrensen sätts ur spel. Det är beklagligt att Uber inte tar tillfället i akt och besvarar våra frågor”, skriver Claudio Skubla, Förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet, på SVT Opinion.


Ubers Sverigechef Alok Alström har valt att skriva en replik på vår debattartikel om UberPOP. Målet med vår debattartikel var att få svar på två frågor, nämligen:

 • Varför skickar Uber inte kontrolluppgifter till Skatteverket?
 • Varför informerar Uber inte sina UberPOP-chaufförer att de inte kan tjäna vita pengar på att köra för tjänsten?

Att Uber väljer att replikera på vår artikel utan att svara på dessa frågor är märkligt. Utöver detta innehåller repliken ett antal felaktigheter. Till exempel anför Alok Alström en amerikansk forskningsstudie som bevis för att Uber skulle ha en annan beläggningsgrad än taxiföretag.

Studien han refererar till tittar dock bara på hur det ser ut i amerikanska städer, och säger därför inget om hur det förhåller sig här. Det krävs inte lång tid i USA - eller på Google - för att inse att den amerikanska och den svenska taxibranschen fungerar på olika sätt.

Tvärtom visar de uppgifter som vi har på området att företag inom taxibranschen i Sverige har mellan 10-15 procent högre beläggning än Uber.

Att UberPOP:s priser kan vara så låga beror inte på något annat än att de struntar i att betala skatt. Vidare fortsätter Uber att prata om nyttan med samåkning.

Samåkning kan säkert vara bra, men Uber erbjuder inte någon samåkningstjänst i Sverige.

Alla Ubers tjänster i Sverige fungerar på samma sätt - en chaufför tar emot en beställning från en kund, och skjutsar denna mot betalning. Detta kallas för taxi.

I UberPOP:s fall däremot saknar förarna taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd, vilket gör tjänsten till svarttaxi.Uber visar ytterligare att de är medvetna om problematiken med att inte betala skatt, men väljer aktivt att inte göra något.

I repliken skriver de bland annat att de "välkomnar Skatteverkets instruktion för deklarering av inkomster". De flesta andra företag välkomnar inte Skatteverkets instruktioner, utan betalar bara sina skatter.

Frågan är även varför både Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket skulle utreda Uber om företaget agerade så transparent som de skulle kunna.

Alla företag måste betala skatt, annars urgröps skattebasen och konkurrensen sätts ur spel. Det är beklagligt att Uber inte tar tillfället i akt och besvarar våra frågor.

Läs artikeln på SVT Opinion.

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 4 april 2016


Taxibolag uppmanar förarna: Ange Uber Pop-bilar till polisen


Taxikriget i Sverige trappas upp ytterligare. Nu uppmanar flera etablerade taxibolag sina förare att ange misstänkta Uber Pop-förare skriver Breakit.


I ett meddelande som gått ut till alla Cabonlines taxiförare uppmanas chaufförerna att ange misstänkta Uber Pop-förare.

"Vi vill hjälpa polisen att hitta de über pop bilar som finns i stan", skriver taxitjänsterna i ett meddelande som signeras Cabonline Group.

Läs hela Johanna Ekström  artikel på Breakit.se


Nyhet 1 april 2016


Skev bild av Uber – ”utmanaren” siktar på monopol


Transportdelningstjänsten Uber målas upp som en pigg, framtidsanpassad och till och med liten utmanare till de befintliga reglerade taxiföretagens karteller världen över. Den bilden är lite skev, skriver Per Lindvall i SvD Näringsliv.


Läs hela Per Lindvalls artikel i SvD Näringsliv.


Nyhet 29 mars 2016


Debatt: ”Uber konkurrerar genom att undvika skatt”


”Det största problemet med UberPOP är att konceptet undviker skatt. Det är anledningen till att priserna är låga och det är skälet till att UberPOP är ett hot mot hela skattesystemet om det växer och utvecklas”, skriver Claudio Skubla i en debattartikel på SVT Opinion.


Ett stort antal Uber-förare har blivit dömda för att köra taxi utan tillstånd. För ungefär två veckor sedan publicerade Dagens Nyheter en artikel med titeln: "Uber tjänar pengar - förare får ta smällen" där de visade att 21 förare för tjänsten UberPOP har blivit dömda i tingsrätten. Idag står det klart att en förare även har dömts i Svea hovrätt (mål nr B 9078-15).

Detta är allvarligt, både för förarna som missletts av Uber att tro att det är lagligt att köra taxi utan tillstånd, och för konsumenterna som luras att åka med en svarttaxi. Tyvärr utgör dessa 21 individer bara toppen på ett isberg. DNs journalister skulle ha behövt lyfta blicken något för att se det annalkande problemet som UberPOP innebär, och då syftar vi inte på de ytterligare förare som kommer att dömas för avsaknad av tillstånd.

Det största problemet med UberPOP är att konceptet undviker skatt. Det är anledningen till att priserna är låga och det är skälet till att UberPOP är ett hot mot hela skattesystemet om det växer och utvecklas.

UberPOP beskrivs i Veckans Affärer som en tjänst som "ligger mellan 40 och 60 procent lägre i pris än vanliga taxiresor". Priserna är alltså så låga att om Ubers förare skulle betala skatt, arbetsgivaravgift och moms, så skulle det inte gå att tjäna pengar på att köra för UberPOP. Ubers regionchef Jo Bertram själv berättat detta i en intervju med Sveriges Radio.

När Uber försöker rekrytera chaufförer låter det däremot annorlunda. I ett pressmeddelande som finns tillgängligt på Ubers hemsida skriver de att UberPOP är ett "enkelt sätt att tjäna extra pengar" och på ett rekryteringsmöte som SR deltagit på säger de att de inte lämnar några kontrolluppgifter till Skatteverket. Både SR och SVT har visat att detta lett till att UberPOPs förare inte betalar skatt, varken källskatt, arbetsgivaravgifter och moms.

Detta innebär att en stor mängd chaufförer, kanske till och med de flesta som kör för UberPOP, riskerar att hamna i stora skulder till Skatteverket. För de berörda förarna blir det sannolikt ett större problem än de dagsböter som döms ut för avsaknad av tillstånd.

Vi vänder oss inte emot de av Ubers tjänster där förarna har de tillstånd som krävs och redovisar sina inkomster. Vad vi vänder oss emot är att konkurrera genom att undvika skatter och offra intet ont anande förare i processen. Därför skulle vi vilja ställa ett par frågor till Uber:

 • Varför skickar ni inte kontrolluppgifter till Skatteverket?
 • Varför informerar ni inte era UberPOP-chaufförer att de inte kan tjäna vita pengar på att köra för er?

Sveriges taxibransch är varken emot teknologi eller delningsekonomi. Faktum är att båda dessa saker är mycket viktiga för oss. Vi är en del av delningsekonomin - taxi innebär att många personer delar på en bil, snarare än att alla måste använda varsin, och när det kommer till teknologi är det ett mycket högt prioriterat område för hela branschen.

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 24 mars 2016


Debatt: "Märkligt att samarbeta med Uber"


Att samarbeta med Uber är inte hållbar marknadsföring, anser Taxiförbundets direktör Claudio Skubla.


Alla företag måste idag förhålla sig till frågor som rör hållbarhet. Från att ursprungligen främst ha inbegripit miljöfrågor är hållbarhet idag ett betydligt bredare begrepp som omfattar sociala frågor, leverantörskedjor och även i vilken utsträckning ett företag tar sitt samhällsansvar genom att betala rätt skatter. Inget företag som vill bygga ett långsiktigt förtroende kan längre nöja sig med att betala en summa till välgörenhet och sedan fortsätta med en i övrigt skadlig affär. Dagens kunder kräver mer.

Vi kan därför tycka att det är märkligt att företag som säger sig vara intresserade av hållbarhetsfrågor, som bland annat Mat.se, Avanza, och nu senast Ford väljer att inleda marknadsföringssamarbeten med Uber.

Affärsidén för Ubers billigaste tjänst UberPOP går nämligen ut på att undvika att betala skatt och lägga prisnivån därefter. Uber betalar inte in källskatt, arbetsgivaravgift eller moms, utan överlåter det ansvaret på enskilda förare som ofta är omedvetna om detta ansvar. Trots att Uber rimligen registrerar data om körtider och körsträckor för varje förare undanhåller man också denna information för Skatteverket.

På hemsidan marknadsförs dessutom UberPOP mot chaufförer som ett sätt att tjäna pengar - Detta trots att Ubers regionchef i en intervju med SR sagt att det är omöjligt att göra just detta om man följer alla regler.

Detta agerande har redan lett till att många UberPOP-förare har blivit dömda i tingsrätt och att fler kommer att åtalas, medan Uber hålls skadelöst. Dessutom riskerar en stor del av de som kör för UberPOP i dag att dra på sig stora skatteskulder. Att Uber undviker skatt skadar dessutom det offentliga. Om vi ska ha råd med kommande demografiska utmaningar, som till exempel en åldrande befolkning, måste alla bidra. Och vi tror att amerikanska multinationella företag värderade till ungefär 60 miljarder dollar har råd att göra det.

Vi hoppas att en hel del av de marknadsföringssamarbeten som har skett med Uber beror på okunskap om hur företaget agerar. Från ett varumärkesperspektiv går det inte att isolera UberPOP från Uber som helhet. UberPOP är en del av Ubers erbjudande och Uber har ett ansvar för hur tjänsten bedrivs och vad den får för konsekvenser. Låt inte modeord från Silicon Valley lura er. Ni är bättre än så.
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 23 mars 2016


Förlängning av taxiutredningen


I dag beslutade regeringen att förlänga tiden för utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning (Dir. 2015:81). Utredningstiden förlängs från den 1 juli 2016 till den 1 december 2016. Bakgrunden är att en förlängd utredningstid behövs för att utredningen ska kunna hinna genomföra sitt uppdrag på ett fullgott sätt.


Utredningen ska utreda om och i så fall hur användandet av taxameter kan göras obligatoriskt och om en ny definition för taxiliknande verksamhet utan taxameter kan skapas. Dessutom ska utredningen se över reglerna för samåkning mellan privatpersoner.

Kontakt:
Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-531 43 49
elin.tibell@regeringskansliet.se


Nyhet 23 mars 2016


Hovrättsdom mot UberPop


Den första hovrättsdomen har avkunnats mot en förare som är ansluten till Uberpop.


Den första hovrättsdomen har avkunnats mot en förare som är ansluten till Uberpop. Föraren, som friades i tingsrätten, döms av hovrätten för olaga taxitrafik.

Taxiförbundet välkomnar domen.

- Domen ger oss rätt i vår kritik mot UberPop. Vi förväntar oss nu att företaget Uber drar tillbaka tjänsten som skadar taximarknaden genom att inte ta hänsyn till svensk lag och svenska skatteregler. Dessutom innebär domen böter på 10 000 kronor, vilket är väldigt mycket pengar för dessa förare, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör.

I dagsläget finns det 26 tingsrättsdomar mot UberPOP-förare. Ytterligare ett 70-tal ärenden väntar på handläggning.

(Se Svea Hovrätt, mål nr B 9078-15, den 23 mars 2016)
Relaterade dokument:
Svea Hovrätt B 9078-15
Nyhet 22 mars 2016


Friåkare tvingas betala skadestånd


Enligt ett pressmeddelande har Taxi Göteborg vunnit en stämning vid Stockholms Tingsrätt mot en friåkare som är verksam i Göteborg. Tingsrätten dömer friåkaren att betala 20 000 kronor i skadestånd till Taxi Göteborg plus Taxi Göteborgs rättegångskostnader på 49 500 kronor, totalt 69 500 kronor.


Läs hela pressmeddelandet


Nyhet 22 mars 2016


Regeringen vill sänka arbetsgivaravgift för enmansföretag


SVT Nyheter avslöjar att regeringen i sin vårbudget kommer att föreslå en sänkning av arbetsgivaravgifter för ensamföretagare från och med nästa år.


Regeringen vill göra det möjligt för fler enmansföretagare att anställa medarbetare. Arbetsavgiften föreslås därför sänkas till drygt 10 procent för den första medarbetaren företagaren anställer.

Den som anställer sin första medarbetare behöver därmed bara betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent och slipper den allmänna löneavgiften och särskilda löneskatten under det första året.

Lönekostnaden minskar således med drygt 4.200 kronor i månaden för en anställd som tjänar 20.000 kronor.

Claudio SkublaClaudio Skubla, förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet, ser positivt på förslaget

- 65 procent av taxiföretagen är enskilda firmor och förslaget gör det möjligt för små företag att anställa och växa och därmed bidra till utvecklingen av samhällets ekonomi.Nyhet 20 mars 2016


Åkte svarttaxi - blev grovt misshandlad


En 20-årig man blev sprejad i ansiktet när han åkte svarttaxi tillsammans sin flickvän i Falun natten till söndagen. Polisen vill nu passa på att varna för svarttaxi-verksamhet.


 Läs hela artikeln på sverigesradio.se

Nyhet 18 mars 2016


Uber fortsätter köra - trots att förarna fälls


Regeringen ska utreda vad som är samåkning. I väntan på besked fortsätter Uber att köra.


Läs hela artikeln på Sveriges Radio


Nyhet 18 mars 2016


”Taxibranschen måste ta sitt ansvar”


I en debattartikel i Dagens Samhälle skriver Anna Johansson, infrastrukturminister (S) att samma regler ska gälla för alla inom taxibranschen, det vill säga alla ska betala skatt, alla ska följa de regler som finns.


Den svenska modellen ska ge trygga jobb, livskvalitet och en positiv utveckling av landet. Modellen är därför i behov av ständig utveckling och anpassning till den tid vi lever i.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle


Nyhet 17 mars 2016


Debatt: Följ samma regler som andra eller lägg ner


Det största problemet med Uberpop är att deras affärsmodell och pris bygger på att förarna inte betalar skatt. Det är dags för Uberpop att börja följa samma regler som alla andra eller upphöra med sin verksamhet.


Replik. Anne Skånér skrev i går, onsdag, en debattartikel i Dagens Samhälle med rubriken "Sluta jaga Uberpops förare". Vi håller med om att det är beklagligt att förare bryter mot lagen och döms för detta.

Det är en av anledningarna till att vi arbetar för att begränsa organiserad svarttaxi oavsett utförare: Den är skadlig för både kunder och förare, den snedvrider konkurrensen på marknaden och den urholkar skattebasen då svarttaxiförare sällan betalar skatt.

Definitionen av svarttaxi som beskrivs i artikeln är felaktig. Svarttaxi handlar inte om huruvida resorna dokumenteras, eller hur betalningen sköts, utan om att förarna saknar taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd, vilket Uberpops förare gör.

Även om detta är mycket allvarligt är det inte den största anledningen till varför Uberpop är problematiskt ur ett samhällsperspektiv. Anledningen är att Uberpops affärsmodell och pris bygger på att förarna inte betalar skatt.

Låt mig ge ett exempel:

I en intervju med SR har Ubers regionchef Jo Bertram sagt att det inte går att tjäna pengar på Uberpop. Detta beror på att priserna är så låga att om man betalar både insatskostnader och skatt på intäkten blir det inga pengar kvar till föraren.

På sin hemsida skriver Uber samtidigt att Uberpop är "Ett enkelt sätt att tjäna extra pengar!". En representant från Uber har på ett rekryteringsmöte som SR deltagit på dessutom sagt att Uber inte skickar några kontrolluppgifter till Skatteverket.

Att Uber utöver detta tecknar avtal med sina chaufförer, tar betalt via holländska bolag och att pengarna rör sig vidare därifrån till ett bolag med en adress på Bermuda gör inte saken bättre.

Vi håller alltså inte med om påståendet att "Uber [är] mer transparent i sin kapitalistverksamhet än många andra", och även om man inte gillar kapitalism borde man kunna skilja på grader av vad man uppfattar som dåligt.

Att ta ställning för ett amerikanskt företag värderat till 60 miljarder dollar, som undanhåller skatt och offrar sina chaufförer för sin egen vinnings skull, är en ganska märklig konflikt att ta om man vill stå på löntagarnas och småföretagarnas sida.

Vad beträffar trygghet för konsumenten tror vi även att taxiförarlegitimation, taxitrafiktillstånd och utförliga bakgrundskontroller skapar mer trygghet än de obefintliga kontroller som är fallet för Uberpop, även om man kan se ens förares förnamn i appen.

Vi vänder oss varken emot delningsekonomi eller smart utnyttjande av teknologi, taxi är redan i dag ett bra instegsjobb på arbetsmarknaden för nya svenskar - som dessutom ett jobb som är vitt.

Även vi hade önskat att enskilda förare skulle slippa dömas - men inte genom att rättsväsendet går Uber till mötes. Det är dags för Uberpop att börja följa samma regler som alla andra eller upphöra med sin verksamhet.

Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet


Nyhet 16 mars 2016


Ny rapport: UberPOP en fråga om skatt


Svenska Taxiförbundet har presenterat en rapport om varför affärsmodellen UberPOP inte är hållbar, varken för taxibranschen eller för samhället i stort.


"Vi är mycket positiva till de möjligheter som den tekniska utvecklingen innebär, men även nya aktörer måste följa de regler som finns och betala de skatter som alla andra företag betalar. Om vissa aktörer tillåts bryta mot gällande regler slutar marknaden att fungera. Svarttaxitjänsten UberPOP är ett problem för taxibranschen, men även ett hot mot hela välfärdsstaten" Det skriver Peter Norman, förbundsordförande, och Claudio Skubla, förbundsdirektör, i inledningen på rapporten UberPOP - En fråga om skatt.


Nyhet 16 mars 2016


Skatteverket: Risk för skattefel inom delningsekonomin


Den växande delningsekonomin innebär flera utmaningar. Bland annat försvåras Skatteverkets möjligheter att göra effektiva kontroller. Det skriver Skatteverket i en första delrapport som lämnas in till Finansdepartementet i dag.


- Delningsekonomins långsiktiga effekter på skatteintäkterna hänger på hur den utvecklas och hur den traditionella marknaden påverkas och förändras. På kort sikt kan vi inte se några större skillnader i beskattningen av affärer utförda inom delningsekonomin eller på traditionellt sätt, men vi kan konstatera att det finns risk för skattefel, säger Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare på Skatteverket och ansvarig för rapporten.

De flesta transaktioner inom delningsekonomin kräver att privatpersoner själva uppger sina inkomster i deklarationen. Det kan leda till att Skatteverket inte får all nödvändig information för att kunna fastställa att rätt skatt betalas.

- Brist på kontrolluppgifter påverkar vår kontroll och gör att risken för skattefel ökar. Finns bolagen bakom plattformen utomlands kan det ytterligare försvåra möjligheten för Skatteverket att hämta in rätt uppgifter.

Om det verkligen föreligger fel och fusk kommer våra pågående kontroller att visa, säger Rebecca Filis.

Skatteverkets analys visar att de befintliga skattereglerna kan tillämpas på aktörer oavsett om de verkar på den traditionella marknaden eller inom delningsekonomin.

- Däremot blir tillämpningen av skattereglerna mer komplexa för dem som agerar inom delningsekonomin. Det finns situationer då privatpersoner nästan får samma ansvar att redovisa skatter och avgifter som en enskild näringsidkare, säger Rebecca Filis.

En privatperson kan exempelvis under vissa omständigheter bli skyldig att redovisa moms och hålla bokföring, även om verksamheten i sig inte kan uppfyller kraven för näringsverksamhet. Det blir därmed svårt för dessa personer att förutse konsekvenserna av beskattningen och kunna göra rätt.

I rapporten lyfter Skatteverket fram flera åtgärder som bidrar till att underlätta för medborgare och företagare att göra rätt och motverka osund konkurrens.

- Vi vill bland annat skapa möjlighet för bolagen bakom plattformarna att elektroniskt överföra kontrolluppgifterna, oavsett om bolagen är utländska eller svenska. Av den anledningen har myndigheten också påbörjat en dialog med aktörer inom delningsekonomin, säger Rebecca Filis.


Nyhet 11 mars 2016


Ministern: Ubers tjänst är olaglig


Infrastrukturminister Anna Johansson är mycket kritisk till taxiförmedlingstjänsten Uber. ”En tragedi” sammanfattar hon livet för de förare som DN på fredagen kunde berätta dömts för olaga taxitrafik.


Läs Ossi Carps  artikel i DN


Nyhet 10 mars 2016


21 Uberförare dömda för svarttaxi


Enligt en genomgång som Dagens Nyheter gjort har 21 förare hos Ubers billigaste tjänst Uberpop dömts för olaga taxitrafik av tingsrätterna i Stockholm och Göteborg.


Läs hela Viktor Ströms artikel i DI Digital


Nyhet 8 mars 2016


Taxibolag tar upp kampen om färdtjänstkunderna


Taxi Kirunas nya satsning, seniortaxi, erbjuder personer med särskilda behov att till en tredjedel av ordinarie pris åka taxi i centralorten.


Läs hela Mattias Forsbergs artikel i Norrbottens Kuriren

Nyhet 4 mars 2016


Myndigheter kraftsamlar mot taxiuppstickaren Uber


Just nu kraftsamlar både regering, taxinäring, åklagare och skatteverk för att bringa ordning i en vildvuxen och snabbt föränderlig taxibransch.


Läs hela Eskil Fagerström artikel i HD-Sydsvenskan


Nyhet 2 mars 2016


Näringslivet efterfrågar elbilstaxi


Alla medarbetare på DHL, WSP och Green Cargo i Stockholm ger nu förtur till elbilstaxitaxi för resor till och från jobbet.


Läs hela artikeln på Sustainable Innovation


Nyhet 25 februari 2016


Ford kör sportlovsfirare gratis


Bilföretaget Ford erbjuder gratisskjuts i Sälen under sportlovsveckorna sju åtta och nio. Hela kampanjen kritiseras nu hårt av taxiföretagarna i Sälen. Problemet är egentligen ännu värre, skriver Svenska Taxiförbundet i en kommentar. Fords samarbete med Uber bidrar till att sprida en fuskande taxitjänst i Sverige.


Läs Leif Olsson  artikel i Dalademokraten


Nyhet 23 februari 2016


Vätgastaxi rullar snart


Taxi 020 blir först i Sverige med att introducera vätgasbilar i kommersiell taxitrafik – ett led att nå det fossilfria målet 2025.


Läs Thomas Dietls artikel i Resforum 


Nyhet 23 februari 2016


Behovet av lagändringar m a a delningsekonomin utreds


Klädbytardagar, taxitjänster och korttidsuthyrning av privatboenden. Det är tre exempel på den växande så kallade delningsekonomin eller byteshandeln som vanliga konsumenter ägnar sig åt. Regeringen ska nu kartlägga vilka som ägnar sig åt detta - och om nuvarande regler och lagar räcker som regelring.


Läs hela artikeln i Dagens Juridik


Nyhet 23 februari 2016


Chaufför – så granskas du varje dag


Varje dygn kontrolleras 20 000 yrkesförare. Om någon saknar rätt behörighet för sitt jobb meddelas arbetsgivaren. För taxiförare har systemet varit i gång sedan 2014 – bussförare och lastbilschaufförer började kollas i slutet av förra året.


Läs Lena Blomquists artikel i Transportarbetaren

Nyhet 18 februari 2016


Taxiutredare gillar samåkning


Taxiutredningen har börjat jobba. Regeringens utredare ska med sina förslag skapa mer ordning och reda i den vanliga taxiverksamheten, för nya varianter av persontransporter och tjänster som Uberpop. – Lagar och regler har inte hunnit med den nya marknad som är på väg i taxibranschen runt om i världen, säger utredaren Amy Rader Olsson.


Läs hela Lena Blomquists artikel i Transportarbetaren

Nyhet 17 februari 2016


Gratis skjuts retar taxiförare


Ford och taxiföretaget Uber erbjuder tillsammans gratis skjuts i Sälen. Myndigheterna kan inte agera. Och taxichaufförerna är rasande.


Läs Lena Blomquists artikel i TransportarbetarenNyhet 16 februari 2016


70 Uberpopförare kan åtalas


Sju är redan dömda och omkring 70 kan komma att åtalas. Stockholmspolisen har slagit till hårt mot förarna av så kallade Uberpop-bilar.


Läs Karl Martinssons artikel i Mitti

 
.


Nyhet 12 februari 2016


Öppet brev till Avanza


Idag har jag skrivit ett öppet brev till ledningen för fondföretaget Avanza som nyligen gick ut med ett erbjudande om att åka gratis med Uber. Syftet med brevet är att jag vill ställa frågan till Avanza om de anser att det är hållbart att samarbeta med ett företag som inte tar ansvar för att betala skatt, arbetsgivaravgift eller moms.


Till Martin Tivéus och Claes Hemberg

Vi har upplevt Avanza som ett progressivt företag. Det handlar inte bara om era låga avgifter eller er internetbaserade affär, utan även om ert engagemang i hållbarhetsfrågor. Bland annat tipsar du Claes, ofta om hur man sparar hållbart och etiskt, både på er blogg och i media. Det är en viktig uppgift att informera allmänheten om hur man bäst går tillväga för att fatta medvetna och etiskt försvarbara beslut.

Det var därför vi blev så förvånade när vi såg att ni kallar er för "kompisar" med ett företag som varken har en hållbar eller etisk affärsmodell. Vi talar förstås om ert mailutskick med titeln: "Åk gratis med våra kompisar på Uber". Vi både hoppas och antar att detta utskick och partnerskap bygger på ett missförstånd, för inte vill ni väl jämföra er med en aktör som Uber?

Affärsmodellen för en av Ubers tjänster - Uberpop - går ut på att undvika skatter, ansvar och lagstiftning. Till att börja med anställer de inte sina chaufförer. Därför informerar inte Uber Skatteverket om vilka utbetalningar som görs till chaufförerna. Allt ansvar för att betala skatt, arbetsgivaravgift och moms vilar på den enskilde chauffören. Samtidigt är lönerna så låga för Uberpops chaufförer att det inte går tjäna pengar på tjänsten om man betalar skatt. Detta har Ubers förare vittnat om för både SR och nu senast SVT.

Att Uber har klassificerats som svarttaxi av transportstyrelsen, att Dagens Industri visat att Uber struntar i förarkontroller, eller att Uberpop-förare dömts för avsaknad av taxilegitimation är viktiga argument för varför man inte ska använda tjänsten, men alltså inte det viktigaste. Den viktigaste anledningen är att Uber genom sin affärsmodell sviker både sina chaufförer som utsätts för risker, och samhället genom att undanhålla skatter.

Vi har en fråga till Avanza: Är det progressivt och hållbart att inte ta ansvar för att betala skatt?

 

Vänliga hälsningar,

Claudio Skubla
Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet


Nyhet 12 februari 2016


Anropsstyrd kollektivtrafik i Uppsala län


Just nu pågår en upphandling av anropsstyrd trafik för sjukresor och kollektivtrafik. Information om detta lämnades vid kollektivtrafiknämndens sammanträde idag 11 februari.


Läs hela pressmeddelandet


Nyhet 11 februari 2016


Det kostar att åka svarttaxi


Rånad i svarttaxi blir utan ersättning. Har utsatt sig för risk – då prutar Brottsoffermyndigheten.


Läs hela Lena Richardsons artikel i Filipstads Tidning

 


Nyhet 8 februari 2016


Fortsatt kritik mot Ubertaxi


Taxi för halva priset låter väl bra? Det är vad det internationella bolaget Uber erbjuder med sin tjänst UberPOP i Göteborg. Men Svenska Taxiförbundet rasar och kallar det för organiserad svarttaxi.


Läs Mattias Janssons artikel på SVT

Nyhet 8 februari 2016


Nollzon nominerat till Grand Travel Award


Tillsammans med Airbnb och MTR Express är initiativet Nollzon nominerat till årets nydanare i Grand Travel Award 2016. Priset delas ut av Travel News på Grand Hôtel i Stockholm den 16 februari och går till rese- och turistnäringens duktigaste aktörer.


Läs hela artikeln på Klimatsmart


Nyhet 5 februari 2016


Så fungerar id- och gränskontrollerna


Ekots reporter i Malmö, Anna Bubenko, har rett ut vad som gäller de olika kontroller som införs vid gränserna till Sverige.


Läs Anna Bubenkos artikel på Sveriges Radio

 


Nyhet 5 februari 2016


Ny VD Taxi Kurir Göteborg


Johan Isaksson har utsetts till VD Taxi Kurir Göteborg med ansvar inkluderande Region Väst, Borås och Jönköping.


Läs pressmeddelandet i Ekonominyheter 


Nyhet 4 februari 2016


Uberpop-förare får böta


Uberpop-förarna har blivit ett återkommande inslag i Stockholms tingsrätt. De allra flesta döms till böter. Några frikänns. Än har inte hovrätten avgjort något fall. Men Uber fortsätter att hävda att förarna inte ägnar sig åt olaglig verksamhet.


Läs Lena Blomquists artikel i Transportarbetaren

Nyhet 1 februari 2016


Svarttaxi har flyttat till Facebook


Antalet svarttaxibilar har minskat rejält i centrala Sundsvall. Trots det är verksamheten troligtvis större än någonsin. Hundratals personer samlas i grupper på Facebook med ett syfte – Vem kör? Taxibolagen är brydda, samtidigt som polisen har svårt att göra något åt läget.


Läs Henrik Lundbjörks  artikel i Sundsvalls Tidning


Nyhet 31 januari 2016


Välkommen till hearing med Taxiutredningen


Taxiutredningen vill höra dina erfarenheter och synpunkter och bjuder in till hearing den 16 mars 2016. Anmälan krävs.


Taxiutredningen ska bland annat utreda om det ska bli obligatoriskt för alla taxifordon att ha taxameter och om det ska införas en ny kategori av yrkesmässig personbefordran med personbil eller lätt lastbil där taxameter inte ska vara ett krav.

Taxiutredningen vill höra dina erfarenheter och synpunkter.

Hearingen är kostnadsfri och kommer att genomföras den 16 mars 2016 kl. 13-17, på Garnisonen konferens, möteslokalen Berzelii park, på Karlavägen 100 A i Stockholm.

Anmälan krävs. Skicka din anmälan senast den 2 mars till n.taxi@regeringskansliet.se

Läs mer om Taxiutredningens uppdrag via länken nedan.

Amy Rader Olsson
Särskild utredare

 


Nyhet 28 januari 2016


Cabonline Group stärker ledning och styrelse


Thomas Ekman (46) har utsetts till Verkställande Direktör för Cabonline Group och tillträder sin tjänst i april.


Pressmeddelande den 28 januari 2016

Thomas är sedan 2011 VD för Tele2 Sverige och var dessförinnan marknads- och försäljningschef på Tele2. Han har tidigare haft ett flertal ledande befattningar inom Modern Times Group MTG såsom försäljningschef för Viasat, Sverige- och Norgechef för MTG New Media. Thomas började sin karriär på 90-talet som säljare och försäljningchef inom Electrolux. Thomas har en M.Sc Ba&Econ från Stockholms universitet.

Han efterträder Ole Oftedal som blir styrelseordförande i Cabonline Group.

-Jag är mycket glad över att Thomas kommer till oss. Thomas har en stark ledarerfarenhet från olika branscher inom försäljning, produktutveckling och företagsledning. Han har genomfört mycket framgångsrika förändringsprojekt, utvecklat försäljning och varit drivande i att utveckla telecommarknaden. Tele2 Sverige har i en stark konkurrenssituation de senaste fem åren med Thomas som VD utvecklats mycket väl. I det expansiva läge som både taximarknaden och Cabonline Group nu befinner sig så är Thomas en nyckelperson och en mycket viktig förstärkning, säger Ole Oftedal.
För att förtydliga koncernens position som ledande teknikleverantör samt ytterligare stärka den internationella närvaron, har styrelsen beslutat att byta namn på koncernen från Fågelviksgruppen till Cabonline Group.

Det finns få marknader som kommer genomgå en sådan förändring framöver som hur vi förflyttar oss. Fler och fler människor flyttar till städer och fler och fler väljer att inte skaffa egen bil. Modern och uppkopplad teknik vänder upp och ner på en traditionell bransch som taxi och sätter kunden i fokus på ett helt annat sätt än tidigare och här är Cabonline Group med sin långa erfarenhet från taxibranschen kombinerat med ett högt teknikkunnande, där man är en av de främsta i världen, bäst positionerade att leda och driva den förändringen. Jag ser verkligen fram emot att leda Cabonline Group och göra taxi enklare och mer tillgängligt för alla med bättre service och högre kvalitet, säger Thomas Ekman.
Ytterligare förstärkningar:

Olof Fransson (41) har utsetts till CFO för Cabonline Group. Olof har en lång CFO erfarenhet bl.a. inom Carema Care och Head of Business Control i TeliaSonera.
Ronnie Bodinger (42) har utsetts till CIO för Cabonline Group. Ronnie har haft liknande befattningar inom Modern Times Group och Avanza, där han som en av grundarna byggde den nya arkitekturen och IT-plattformen.
Styrelsen har dessutom förstärkts med James Mitchell H.I.G Capital, Andreas Rosenlew, Managing Partner på Grow och Jon Risfelt tidigare VD på American Express och Europolitan.
Cabonline Group har sedan förvärvet i april 2015 utvecklats mycket väl. Förstärkningarna i ledning och styrelse som vi presenterar idag kommer vid en viktig tidpunkt då bolaget befinner sig i stark utveckling med stora investeringar i ny ledande teknik, utökat kvalitetsarbete, nya kundorienterade marknadskoncept och dessutom fortsatta förvärv, säger Carl Harring, Managing Director H.I.G Capital.


Nyhet 28 januari 2016


Ny vd för Taxi Stockholm


Styrelsen för Taxi Stockholm har utsett Johan Lagerhäll till vd för Taxi Stockholm.


Infrastrukturnyheter.se den 28 januari 2016

- Johan Lagerhäll har tackat ja till erbjudandet att bli ny vd för Taxi Stockholm och det är glädjande. Johan är en erfaren vd och hans personliga egenskaper präglas av affärsmässighet, beslutsförhet och gedigna ledaregenskaper. Han har den kompetens och kapacitet som krävs för att ta koncernen med Taxi Stockholm in i framtiden säger Dimitrios Faniadis, ordförande i Taxi Stockholms styrelse i ett pressmeddelande.

Nyhet 27 januari 2016


Uber tvingas betala miljoner i skadestånd


En domstol i Paris har dömt den amerikanska taxitjänsten Uber att betala 1,2 miljoner euro, motsvarande drygt elva miljoner kronor, i skadestånd till den nationella fackföreningen för taxiförare, UNT. Det skriver AFP, som tagit del av domstolsdokument.


Svenska Dagbladet den 27 januari 2016

Skadeståndet kommer efter upprepade klagomål mot Uber-förare som anklagas för att "ragga kunder" på Paris gator, likt vanliga taxibilar.

Beteendet strider mot lagstiftningen som anger att bilar som hyrs ut privat, där Uber räknas in, måste återvända till garaget efter en avslutad tur.

Uber anklagas för att inte ha informerat sina förare om regelverket, vilket i sin tur tillbakavisats från Uber i Frankrike.


Nyhet 27 januari 2016


Uber-ilska skapar kaos


Omkring 2.100 franska taxichaufförer har gått ut i strejk och under tisdagen blockerades en knutpunkt på Paris västra ringled.


Dagens Industri den 27 januari 2016

Däck sattes i brand och rökbomber kastades. Även vägar till flygplatserna påverkas av strejken.


Nyhet 27 januari 2016


Uberpop till EU-domstolen


Kan en belgisk domstol förbjuda Uberpop? Javisst, svarar den svenska regeringen i ett yttrande till EU-domstolen.


Transportarbetaren den 20160127

Bakgrund:

Uberpop är den del av Uber som förmedlar resor med privatbilister. Via en app i telefonen får den som vill göra resan kontakt med en Uberpop-chaufför som kör sin egen bil.

I Belgien har en taxiväxel, där vanliga taxiföretag är anslutna, begärt att verksamheten i Uberpop ska förbjudas. Argumentet är att förarna inte har tillstånd att köra taxi.

Domstolen i Belgien är dock inte säker på hur lagen ska tolkas. Den har bett EU-domstolen om ett förhandsbesked. Frågan gäller om det bryter mot EU:s regler om fri rörlighet för tjänster att förbjuda Uberpops verksamhet. En tveksamhet handlar om ifall myndigheterna kan kräva tillstånd när förarna/privatpersonerna inte är avlönade av företaget. Och att de kanske inte över huvud taget gör någon vinst på sina uppdrag.

Sveriges regering har skickat sin bedömning till EU-domstolen:

EU-reglerna hindrar inte en nationell domstol att förbjuda Uberpop, anser regeringen. Bakom slutsatsen ligger att det inte spelar någon roll om ersättningen understiger kostnaderna för en eller flera transporter - eller till och med en hel verksamhet. Den svenska regeringen anser att det ändå kan röra sig om taxiverksamhet, som kräver tillstånd, och att låga priser kan vara ett sätt att ta sig in på marknaden.

- Nu har alla medlemsländer och EU-kommissionen chansen att yttra sig. Sedan bestämmer domstolen om den ska hålla en muntlig förhandling, berättar Anna Falk, på UD:s rättssekretariat, som har undertecknat det svenska yttrandet.

Hon konstaterar att det inte får några konsekvenser för den svenska lagstiftningen om domstolen följer Sveriges linje. Här har Uberpopförare dömts för olaga taxitrafik och brott mot trafiklagen.

- Om domstolen kommer fram till att det skulle bryta mot EU-rätten att förbjuda verksamheten får vi se över regelverket i Sverige, säger hon.

Nyhet 22 januari 2016


Debatt: "Uber är totalt ovilligt att betala skatt"


Uber må vara trendigt, men ett företag som aktivt undviker skatter och regler får svårt att bli en del av framtiden, menar Claudio Skubla från Svenska Taxiförbundet.


Veckans Affärer den 22 januari 2016:

"Det största problemet för samhället, och anledningen till att Uber kan erbjuda ett så lågt pris, stavas skatt. Eller rättare sagt oviljan att betala lika mycket skatt som alla andra företag", menar Claudio Skubla, förbundsdirektör för Svenska Taxiförbundet i en reaktion på artikeln "En man i varje bil är snart historia" som publicerats på VA.se.

I artikeln framgår att UberPOP ligger mellan 40 och 60 procent lägre i pris än vanliga taxiresor. Tyvärr går den inte vidare in på varför Uber kan erbjuda ett så lågt pris i en bransch där marginalerna redan är små och konkurrensen hård.

Men här kommer förklaringen.

Uber anställer till att börja med inte sina chaufförer. De skriver kontrakt med dem, där allt ansvar för att följa lagar och regler läggs på den enskilda chauffören. För att locka nya chaufförer marknadsför Uber sedan sin tjänst som ett sätt att tjäna pengar.
Samtidigt är ersättningarna så låga, att om chaufförerna faktiskt betalar de skatter de ska, så gör de ingen vinst. Detta har Jo Bertram, regionchef för Uber Norden, till och med erkänt i en intervju med Sveriges Radio. Uber förutsätter alltså att deras förare ska tjäna pengar genom att strunta i skatter, och på en högre nivå går alla pengar genom ett bolag i Holland innan de når fram till chaufförerna.

Det står på så sätt klart att Uber inte tar något ansvar för att betala sådant som arbetsgivaravgifter och källskatt för sina chaufförer. Detta är en del av affärsidén, och en modell som fler företag kan börja använda sig av om den skulle visa sig framgångsrik. Det innebär problem på individnivå, genom att intet ont anande privatpersoner riskerar att få stora skulder hos skatteverket. Men även på samhällsnivå innebär Ubers undvikande av skatter stora problem.

Bortsett från att Uber redan idag betalar betydligt mindre skatt än de borde, så gröper deras agerande ur skattemoralen, och hjälper på sikt till att bygga upp en parallell svart ekonomi.

Att Uber klassificerats som svarttaxi av Transportstyrelsen, att media visat att Uber struntar i förarkontroller eller hur UberPOP-förare dömts för avsaknad av taxilegitimation, är problem men inte det främsta. Det är företagets totala ovilja att betala skatt. Att agera på ett sådant sätt är särskilt oansvarigt när man är ett multinationellt bolag värderat till omkring 60 miljarder dollar. Vi har svårt att se hur ett företag som aktivt undviker skatter och regler skulle kunna bli en del av framtidens transportmarknad. Oavsett hur trendiga de är.

 


Nyhet 19 januari 2016


Förslag till föreskrifter om redovisningscentraler för taxi


Nu är Transportstyrelsens förslag till föreskrifter gällande Redovisningscentraler offentligt. Remissen finns att läsa på myndighetens hemsida via länken nedan.

Nyhet 18 januari 2016


Polisens roll vid id-kontroller


Sedan 4 januari måste transportörer som tar passagerare från Danmark till Sverige kontrollera att passagerarna har giltiga identitetshandlingar. Polisens uppgift är att kontrollera transportören.


Polisen 20160118

Polisens uppgift enligt förordningen är att kontrollera att transportören har fullgjort sin skyldighet, det vill säga att kontrollera att transportören har genomfört en identitetskontroll av samtliga passagerare. Till stöd för polisens arbete har Gränspolissektionen vid den Nationella operativa avdelningen i en skrivelse gjort en tolkning av förordningen. Skrivelsen uppdaterades 18 januari 2016. Förordningen gäller passagerartrafik med tåg, buss eller båt mellan Danmark och Sverige.

Vad är en giltig handling och hur visar transportören att kontroll skett?
För att en identitetshandling ska anses som giltig ska den vara utfärdad i syfte att fastställa innehavarens identitet. För att underlätta arbetet för polisanställda som ska granska och säkerställa att transportören har utfört identitetskontroller har polisen tagit fram en lista med exempel på handlingar utfärdade i Sverige, Norden och EU/EES som bedöms uppfylla förordningens krav på giltig id-handling med fotografi. Observera att listan inte är uttömmande.

Transportören ska kunna visa att kontrollskyldigheten är uppfylld. Enligt polisens uppfattning krävs då någon form av dokumentation där det framgår vilken typ av handling som förevisats, att personen som uppvisat handlingen är den person som handlingen avser, samt handlingens serienummer. Polisen har dock inte mandat att bestämma vilka id-handlingar som transportören ska godta eller på vilket sätt kontrollen ska genomföras. Den beslutande myndigheten i dessa frågor är Transportstyrelsen. För att en transportör ska kunna anses ha brustit i sin kontrollskyldighet av en uppvisad handling ska det ha varit uppenbart att handlingen inte var giltig.

Allmänt kan sägas att polisens kontroll ska genomföras på ett sådant sätt att resenärerna påverkas i så liten utsträckning som möjligt samt att kontrollerna ska genomföras i samband med gränskontroll vid inre gräns.

Fakta:
Förordningen (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.
Den 21 december 2015 trädde en ny lag i kraft som ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat. Regeringen har med stöd av denna lag utfärdat förordningen (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Förordningen trädde i kraft den 4 januari 2016.

Det övergripande syftet med förordningen är att upprätthålla den allmänna ordningen och den inre säkerheten i landet. Enligt bestämmelserna i förordningen ska transportörer som transporterar passagerare till Sverige från Danmark kontrollera att passagerarna innehar en giltig identitetshandling. Att transportören genomför en grundläggande kontroll ska bidra till att hindra att utlänningar reser in i Sverige utan erforderliga handlingar.

Läs förordningen i sin helhet på regeringskansliets webplats (välj Författningar i fulltext och sök SFS 2015:1074)

Polisens tillämpning av förordning om identitetskontroller
Frågor och svar om tillfälliga gränskontrollerNyhet 15 januari 2016


Fågelviksgruppen vinner Europas största offentliga upphandling av färdtjänst


I hård konkurrens med lokala taxiföretag har Fågelviksgruppen vunnit upphandlingen om leverans av färdtjänst inom Stockholms läns landsting. Det innebär att Fågelviksgruppen ensam får förtroende att leverera samtlig taxifärdtjänst genom bolagen Taxi Kurir och Taxi 020. Affären omfattar 3 miljoner taxiresor per år till ett värde av 700 MSEK per år, i upp till 4 år.


EkonomiNyheter 20160115

Fågelviksgruppen har fått ett fortsatt och utökat förtroende att leverera samtlig taxifärdtjänst inom Stockholms läns landsting. Totalt görs cirka 4,1 miljoner resor årligen inom färdtjänsten, varav 3 miljoner resor görs med taxi och resterande med Rullstolstaxi och Bårtaxi. Upphandlingen är Europas största upphandling av offentliga tjänster och omfattar resor till ett värde av 700 MSEK per år i upp till 4 år, en potential på total ca 2,8 miljarder SEK. Affären omfattar cirka 10 000 taxiresor per dag, som kommer att levereras av totalt cirka 2 500 bilar, 1 200 stycken på TaxiKurir och 1 300 stycken på Taxi 020. Fågelviksgruppen har sedan 2011 levererat runt 90% av färdtjänstuppdragen och kommer i och med det nya avtalet leverera samtlig taxifärdtjänst. Sedan tidigare Fågelviksgruppen helhetsansvar för resekedjan, dvs. beställning, trafikledning, och trafikleverans av Rullstolstaxi. I utvärderingen var Fågelviksgruppen ensam bland leverantörerna att få högsta möjliga kvalitetspoäng.
-Vi är väldigt stolta och glada att TaxiKurir och Taxi 020 tillsammans nu kommer leverera all taxifärdtjänst i Stockholm! Färdtjänst är ett oerhört viktigt samhällsuppdrag, våra förare gör en stor och betydelsefull insats i vardagen för många resenärer. Konkurrensen var hård, inte bara på pris och kvalitet. Vår uppdaterade teknikplattform med automatisk trafikutsättning, balansering av vagnparken som fördelas mellan alla åkare och förare i gruppen är givetvis en av våra stora konkurrensfördelar. Till det har vi dessutom fått väldigt fina omdömen från våra kunder de senaste fyra åren med 86% mycket nöjda resenärer och betyg på att vi håller en hög kvalitet med 94% punktlighet på våra körningar. Vi är verkligen glada att vi fått fortsatt och ökat förtroende att fortsätta erbjuda färdtjänst som är bra för både resenärer och förare, säger Ole Oftedal, VD Fågelviksgruppen
Upphandlingen omfattar såväl de av färdtjänsten utlagda uppdrag som en möjlighet att beställa ytterligare specifika köruppdrag vilket minskar tomkörningar. Det innebär att beläggningen och snittpriset i bilarna ökar under tider på dagen där det finns lägre efterfrågan på taxi. För resenärerna innebär det nya avtalet tydliga kvalitetskrav och trygghet med en erfaren leverantör.
-Färdtjänsten är vår enskilt viktigaste och största kund. Vi genomför årligen ungefär 3 miljoner resor, vilka genererar körningar för över 700 miljoner kronor. Resorna sker till största delen på dagtid, vilket gör det till en viktig inkomstkälla för våra förare och åkare, eftersom alternativet i många fall varit ingen intjäning alls. Fågelviksgruppen vet hur man kan driva effektiva trafiksystem med bibehållen hög kvalitet och bevisligen har vi lyckats hålla en fortsatt konkurrensmässig prisnivå, fortsätter Ole Oftedal, VD Fågelviksgruppen


Nyhet 13 januari 2016


Laddad för fossilfri taxi


Registrera företagets adress på nollzon.se, sedan får ni i åka elbil när ni beställer taxi. Extra kostnad: Noll kronor. Vinst: ett bättre klimat. När TN testade fick vi åka Tesla.


Travel News 2016-01-13

Nu ska taxibranschen elektrifieras. Det är syftet med projektet Nollzon, som initierats av Vattenfall, ABB och IBM. Företag som representerar 15 000 anställda är nu anslutna och nyligen hängde 13 av hotellen vid Arlanda på.

Det funkar så här:

Ditt företag registrerar sig på nollzon.se. Varje gång en taxi beställs till företagets adress skickas en elbil dit, om det finns någon tillgänglig, annars en miljöbil. Det kostar inget att registrera sig och övriga avtal och rabatter påverkas inte. Hittills har företag med totalt 15 000 anställda registrerat sig.

I dagsläget finns tjänsten bara i Stockholm och det är bara Taxi Stockholm som är anslutet, men Nollzon jobbar på att få med fler taxiföretag och har förfrågningar från andra städer.

Taxi Stockholm har i dag bara tio elbilar, men ska köpa in 50 till under 2016.

Travel News testade att beställa en taxi till Vattenfalls huvudkontor i Solna. Det här hände:

Efter några minuter rullade en Tesla ljudlöst upp. Jag klev in, blev 10 minuter senare levererad till avsedd adress, betalade och klev ur. Som vilken taxiresa som helst alltså.

Skillnad mot att åka med en traditionell bensin- eller dieselbil var: en tystare färd - och även häftigare att åka med en Tesla än en Volvo, men det kan man ju inte alltid räkna med. Priset var detsamma som för vanlig taxi.

Men framför allt känns det bra i magen att bidra till en snabbare omställning till en fossilfri biltrafik. För syftet med Nollzon är att skapa tystare och renare transporter i städerna, genom att öka efterfrågan av eltaxibilar.

Genom att föra statistik över hur många beställningar som gjorts inom systemet går det enkelt att se hur stor efterfrågan är av elbilskörningar. Då blir det enklare för taxiföretagen att veta hur många elbilar de ska investera i.

Tanken är också att när allt fler taxibilar blir eldrivna kommer antalet snabbladdare också öka, vilket gör att fler privatbilister också ska våga ta klivet över och köpa en elbil. Hotellen i Sigtuna, som sedan flera år jobbar intensivt med sin egen klimatpåverkan, har tidigare satsat på laddstolpar och alla hotell erbjuder nu elbilsladdning.

En Tesla har en räckvidd på 30-40 mil innan den måste laddas, medan de eltaxibilar med kortast räckvidd klarar 15 mil. Den chaufför Travel News fick åka med, Carlos Revollo, har aldrig haft problem att ladda i tid. Mellan Stockholm city och Arlanda finns i dag 24 snabbladdare.

Elbilstaxi via Nollzon

Nollzon är en ideell förening grundad av Vattenfall, ABB, IBM, Gröna Bilister och Sustainable Innovation. Syftet är att skapa tystare och renare transporter i städerna, genom att öka efterfrågan av eltaxibilar.

Ditt företag kan enkelt registrera sig på nollzon.se. Varje gång en taxi sedan beställs till företagets adress skickas en elbil dit, om det finns någon tillgänglig, annars en miljöbil. Det kostar inget att registrera sig och övriga avtal och rabatter påverkas inte.

I dagsläget finns tjänsten bar i Stockholm, och än så länge är det bara Taxi Stockholm som är anslutet.

Tips

Tips 1: Föreslå för din arbetsgivare om att registrera ert företag. Det kostar inget och ni gör en insats för klimatet.

Tips 2: Lyssna när du åker och jämför ljudet mot en vanlig bensin- eller dieselbil. Det är tyst.

Betyg

Ljudvolym i bilen: 5

Wow-känsla: 4

Smidighet: 4.

 


Nyhet 12 januari 2016


De vann Stora Trafiksäkerhetspriset 2016


Under en festlig prisceremoni på Transportforum i Linköping utsågs den 12 januari tre värdiga vinnare av Stora Trafiksäkerhetspriset 2016. I kategorin Årets Entreprenör prisades Taxi Göteborg för att bolaget genom en rad proaktiva åtgärder bidrar till att höja trafiksäkerheten för taxiresor.


Under en festlig prisceremoni på Transportforum i Linköping utsågs den 12 januari tre värdiga vinnare av Stora Trafiksäkerhetspriset 2016. Dessa är: Elgiganten, Taxi Göteborg och Q3.

Årets beställare
Priset i kategorin Årets Beställare gick till Elgiganten för att bolaget infört rigorösa krav på sociala villkor, arbetsförhållanden och trafiksäkerhet för sina transportörer. Kraven följs upp regelbundet, vilket bidrar till hög trafiksäkerhet.

Årets entreprenör
I kategorin Årets Entreprenör prisades Taxi Göteborg för att bolaget genom en rad proaktiva åtgärder bidrar till att höja trafiksäkerheten för taxiresor. Taxi Göteborg har bland annat infört syntest för alla sina taxiförare, installerat hjärtstartare i ett antal fordon samt säkerhetscertifierat sin verksamhet.

Årets leverantör
Priset i den tredje kategorin Årets Leverantör tilldelades Q3 - Forum för hållbara transporter för sitt arbete med att utveckla upphandlingsverktyg för både köpare och säljare av transporter som ställer höga krav på arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö.

 

Stora Trafiksäkerhetspriset är ett årligen återkommande pris som sedan 2009 delas ut av branschtidningarna Resforum, Trafikforum och Transport & Logistik Idag. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel inom trafiksäkerhet samt främja det fortsatta arbetet inom detta viktiga område för yrkestrafik på väg.

Juryn i Stora Trafiksäkerhetspriset 2016 består av Anders Karlsson (juryordförande), chefredaktör för Transport & Logistik Idag/Transportnet, Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag, Anna Grönlund, branschchef i Sveriges Bussföretag, Stefan Sedin vd i Svensk Kollektivtrafik och Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


Nyhet 10 januari 2016


Taxichaufför gripen för människosmuggling


Under söndagen greps en taxichaufför misstänkt för människosmuggling. I bilen satt en asylsökande utan giltiga id-handlingar. Det är det andra liknande fallet på kort tid.


Aftonbladet 10 januari 2016

Ytterligare en taxichaufför har gripits misstänkt för människosmuggling över Öresundsbron. Den danske chauffören stoppades på söndagskvällen i närheten av Öresundsbron, vid Lernacken i Malmö.
I bilen satt en passagerare utan id-handlingar som ville söka asyl i Sverige.
Det är det andra liknande fallet på kort tid i Malmö. Tidigare under helgen greps en svensk taxichaufför på samma plats misstänkt för människosmuggling, skriver TT.


Nyhet 10 januari 2016


Dickens hade aldrig tagit en Uber


Ägarna till Airbnb och Uber har blivit dollarmiljardärer på att göra oss alla till potentiella mikroentreprenörer. Men med ny teknologi försvinner såväl arbetsskydd som konsumenträttigheter. Håkan Lindgren har läst en ny bok som sätter den populära delningsekonomin i perspektiv.


SVT 10 januari 2016

 

Tom Slee är en av de digitala dissidenter jag har börjat följa de senaste åren. I sin senaste bok "What's yours is mine" granskar han delningsekonomin ("the sharing economy").

Airbnb är en populär sajt som förmedlar billiga övernattningar: hyr en säng eller ett rum hemma hos en privatperson. Uber är en tjänst som konkurrerar med taxi: berätta vart du vill åka, så kopplar Uber-appen ihop dig med en privatperson som kan köra dig dit. En mängd liknande företag - Taskrabbit, Homejoy, Instacart - förmedlar personer som kan hjälpa till med städning, hantverksjobb eller matinköp.

Uber och Airbnb har på kort tid blivit digitala framgångssagor. Uber finns i 55 länder, har dragit in 7 miljarder dollar i riskkapital och värderas till 50 miljarder dollar. Airbnb värderas till 25 miljarder dollar, vilket är lika mycket som hotellkedjan Hilton, och erbjuder övernattning i 190 länder.

Delningsekonomin omges av en aura som Slee vill släcka. Företagens retorik är full av vackra fraser om gemenskap, men delningsekonomin handlar inte om att vara småskalig och social, skriver Slee, utan om att flytta fram positionerna för en avreglerad marknad. Syftet är att bryta ner rättigheter och överenskommelser "som erövrats genom årtionden av kamp". Detta ger oss "en framtid som är otryggare och mer ojämlik än någonsin." Med andra ord: Hej prekariat!

Slee har samlat data från Airbnb och kan visa att en stor del av uthyrningen består av rent kommersiella aktörer, som hyr ut ett flertal bostäder där de själva aldrig bor. New Yorks stadsåklagare bekräftar hans bild. Bara en procent av Airbnbs intäkter i New York kommer från personer som delar rum med sin hyresvärd.

Eftersom man låtsas att det handlar om privatpersoner som tillfälligt hyr ut en säng - eller tillfälligt tjänar en hacka på en körning - behöver man inte bry sig om de besvärliga regler som gäller professionell verksamhet, som handikappanpassning, försäkringar, hyresregler, taxilegitimation, brandskyddsinspektioner eller skattelagstiftning. Detta har lett till juridiska tvister med myndigheterna i ett flertal länder. Tjänsten UberPop har förbjudits i Spanien, Frankrike och Tyskland.

Uber tar mellan 20 och 30 procent av förarnas intäkter, men så fort en passagerare vill klaga påpekar de att de inte är något taxibolag. Ansvar och risker delas inte i delningsekonomin - de ska stanna på botten. Att kunderna kan betygsätta sina förare och hyresvärdar påstås leda till självsanering, men betygssystemen är bara en ny variant av "chefen från helvetet", en lynnig överordnad som kan sparka dig när som helst, skriver Slee. Om Ubers förare hamnar under 4,6 på en femgradig skala riskerar de att stängas av. Överklaga kan de inte: de är ju inte anställda.

Folk som hyr ut sin säng eller tar en körning kallas mikroentreprenörer. Här har vi kanske lösningen på problemet med att datorer väntas ta över allt fler jobb i framtiden - du kan bli mikroentreprenör! Men ovanför alla mikroentreprenörer sitter den som verkligen tjänar på systemet: en megaentreprenör. Ubers och Airbnbs grundare har blivit dollarmiljardärer. Den nya ekonomin är inte ett dugg ny: författare som Dickens, Zola eller Strindberg hade genast fattat grejen.

Trots allt de säger om att hjälpa lokala gemenskaper att blomstra är delningsekonomins jättar inte förtjusta i att betala skatt. Åker man med Uber i Kanada går intäkterna till ett nollskattebolag i Nederländerna.

Förmodligen kommer ingen att tro på det jag skriver i nästa mening, men jag skriver det ändå. Jag är inte emot teknik eller emot framsteg. Vad jag är emot är något helt annat: att vi enbart förväntas tala om de förändringar som internet har fört med sig i emotionella termer. Varje gång någon vill sälja något till oss ska vi vifta på svansen som en tacksam hundvalp - allt annat avfärdas som rädsla.

Uber och Airbnb säljer in sig med emotionella berättelser om hur de utmanar en gammal elit som har överlevt sig själv. För Travis Kalanick, Ubers vd, heter fienden Taxi: "Vi måste sprida sanningen om hur ond Taxi är." De som drabbas mest av Airbnb, skriver Slee, är dock inte stora hotellkedjor utan små, oberoende pensionat och hotell, som följer de regler som Airbnb kan strunta i.

Att prata regler och ekonomi är oförskämt. När det gäller nätet ska vi prata känslor - vi ska känna att vi ingår i en enorm demokratisering, för på nätet behöver man inte bry sig om några gubbiga mellanhänder, förstår ni. Redan att visa foto av Youtubes gigantiska serverhallar, som Tom Slee gjorde på sin blogg, är en aning oanständigt. Vi ska häpna över att ett klipp med en baby som biter sin bror i fingret får 800 miljoner visningar, men infrastrukturen bakom klippet ska helst förbli dold. Vi har snällt låtit bli att ställa några kritiska frågor under den känsliga tillväxtfasen och resultatet är att vi - konstigt nog - har fått ett nät dominerat av en handfull monopolföretag som inte är något annat än gubbiga mellanhänder.

Teknikoptimisten Kevin Kellys två senaste böcker heter "What technology wants" och "The inevitable". Tydligen är det bråttom att övertyga oss om att framtiden redan är uppfunnen, så att vi i förväg anpassar oss till den värld som teknologin (och Kelly) vill ha. Tom Slee har inte lika bråttom. När Uber sjudubblade priserna under en snöstorm tvingade flera amerikanska städer företaget att backa. Att en resolut linje från myndigheterna fick Uber att ändra sitt beteende visar "att ingenting är förutbestämt när det gäller hur delningsekonomin kommer att utvecklas", konstaterar han.


Nyhet 10 januari 2016


Dansk taxichaufför misstänkt för människosmuggling


En dansk taxichaufför har gripits på den svenska sidan av Öresundsbron som misstänkt för människosmuggling. Och smugglingen av asylsökande slår nya rekord.


SVT 10 januari 2016

Taxichauffören, en dansk medborgare i 35-årsåldern greps efter att polis kontrollerat bilen på Lernacken. Passagerare i taxin var en man utan id-handlingar som söker asyl i Sverige.

Det var det andra liknande fallet på kort tid i Malmö. Tidigare under helgen greps en svensk taxichaufför vid Lernacken misstänkt för människosmuggling.

- I bilen var det de tre passagerare från Syrien som uppgav att de ville söka asyl i Sverige, säger Maya Forstenius, informatör vid polisen region Syd.

Sedan Sverige började tillämpa id-kontroller från Danmark den 4 januari misstänker polisen att fler flyktingar tar taxi över Öresundsbron.

Humanitära skäl
Flyktingsmugglingen i Skåne slår nya rekord. Förra året anmäldes 114 fall i Skåne. Det rapporterar Sydsvenskan.

De allra flesta fallen är från Malmö och Helsingborg - och för Malmös del har antalet anmälningar tredubblats. Det handlar både om personer som bor i Sverige och som hämtat anhöriga i Danmark och om utländska medborgare som kört passagerare som de hämtat upp längre ner i Europa

Enligt polisen är det bara en handfull av de som anmälts som tagit betalt för smugglingen. Resten uppger att de hjälpt till av humanitära skäl.


Nyhet 8 januari 2016


Fler flyktingar tar taxi över Öresundsbron


Efter att id-kravet införts för bussar och tåg på Öresunds-bron har polisen märkt av att fler flyktingar kommer med taxi. Detta trots att förarna riskerar att gripas för människosmuggling. Ingen chaufför har gripits, men Svenska taxiförbundet uppmanar nu förare att kolla id-handlingar.


Svenska Dagbladet 8 januari 2016

SvD skrev redan i måndags, när id-kontrollerna infördes, att mycket tydde på att fler flyktingar skulle försöka ta sig över Öresundsbron med taxi i stället.

Enligt åklagaren Jimmy Serrano vid Malmö åklagarkammare, var risken stor att förarna kunde göra sig skyldiga till människosmuggling. Hans råd var att de skulle kolla id-handlingar vid minsta osäkerhet.

Nu rapporterar polisen i Malmö att papperslösa flyktingar i taxibilar verkar ha blivit en vanligare syn. Polisen har sett en ökad misstänkt trafik sedan id-kravet infördes.

Sedan i måndags har fem taxibilar med flyktingar stoppats, enligt Sveriges radio, vilket är betydligt fler än tidigare.

Ewa-Gun Westford, presstalesperson vid skånepolisen, säger till SvD att taxichaufförer som kör asylsökande till Sverige kan göra sig skyldiga till människosmuggling och säger att polisen kommer att hålla koll på taxibilarna.

- Rättsläget är klart. Vi har haft samråd med branschorganisationen och vi har framfört att vi tycker att alla bör ha koll på att det nu finns gränskontroller och att man bör fundera över om man verkligen har rätt att köra sin passagerare till Sverige, säger hon.

När polisen upptäcker en taxichaufför som kört en asylsökande över Öresundsbron hålls ett "inledande samtal" med chauffören.

- Om polismannen misstänker att det rör sig om människosmuggling blir taxichauffören gripen, säger Ewa-Gun Westford.

Har ni någon gripits ännu?

- Nej, inte hittills. Jag kan inte svara på varför.

Sveriges Taxiförbund har gått ut med en varning till sina medlemmar.

- Nu gäller det att vara väldigt vaksam, det är inga problem att köra ut från Sverige till Danmark men när du ska ta kunder tillbaka måste du använda omdömet och tänka dig för ett par gånger vem du tar in i bilen. Det behöver inte leda till åtal, men det kommer att ställa till mycket problem. Man kan kolla handlingar och visa, men inte säkert att det är äkta, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet, till SvD.

Vilken möjlighet har en taxichaufför att bedöma äktheten?

- Det är omöjligt, så man får gå på personkännedom. Ser det ut som en flykting så är det kanske en flykting.

Det har funnits uppgifter under dagen om att polisen har tagit ett beslut om att kontrollera samtliga bilar, eller taxibilar i alla fall, på Öresundsbron. Men det verkar inte stämma. Pressinformatör Lars Förstell på Skånepolisen har inte hört talats om det, inte heller chefen för Gränspolisen nationellt.

- Nej, inget som jag känner till. Något sådant beslut har inte diskuterats på nationella operativa avdelningen, inte i kommenderingsledningen för den nationella särskilda händelsen med anledning av migrationstrycket, vi på gränssektionen på NOA har inte berett ett sådant beslut och om polisen i region syd har fattat inriktningsbeslut har det inte meddelats oss, säger Patrik Engström, chef för gränspolisen på NOA, till SvD.

Polisen ser en tydlig effekt av id-kravet som började gälla i måndags - inte minst vid Hyllie station i Malmö, rapporterar TT.

Bara sex flyktingar togs emot av polisen på Hyllie under onsdagen för att registreras som asylsökande hos Migrationsverket. Det kan jämföras med att hundratals kom under många höstdygn, enligt TT.

I princip alla asylsökande kommer numera med färjor till Trelleborg i stället för via Öresundsbron, närmare bestämt så kom 48 av 58 flyktingar den vägen i onsdags.
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 8 januari 2016


Kolla id, taxichaufförer!


Kolla passagerarens id-handlingar, rekommenderar Taxiförbundet de chaufförer som kör över Öresundsbron mot Sverige. Det finns inget krav från myndigheterna, men taxibolagens organisation ser ändå flera anledningar för chaufförerna att be om id-kort.


Transportarbetaren 8 januari 2016

- Dels är det som tidigare förbjudet att smuggla flyktingar över bron, säger Anders Berge, chefjurist på Svenska taxiförbundet. Dels kan det bli både dyrt för kunden och krångligt för chauffören om de blir stannade av polisen och kunden inte har rätt handlingar.

Enligt en överenskommelse mellan de svenska och danska taxibranscherna får svenska bilar plocka upp passagerare vid Kastrups flygplats och köra dem till Sverige. De får också ta körningar från andra ställen i Danmark om kunden har beställt bilen via en svensk beställningscentral.

- De svenska bilarna har dagligen ett stort antal körningar från Kastrup, säger Anders Böcker vid Taxiförbundet i Skåne.

Det nya kravet att kontrollera alla passagerares id-handlingar gäller för bussföretag, färjerederier och tågbolag - men inte taxi. Branchorganisationen har ändå gått ut med rekommendationen till sina medlemmar.

Detta alltså för att det är straffbart att medvetet smuggla flyktingar in i Sverige. Den danska taxibranschens organisation gick ut med en uppmaning till sina medlemmar att kolla handlingarna i början av veckan. Nu har Svenska taxiförbundet följt efter.

- För att undvika trassel och obehag råder vi chaufförerna att fråga alla passagerare efter id-papper, säger Anders Berge. Även den som talar klockren svenska måste visa dem vid en stickkontroll - och om kunden då inte har med sig leg kan det bli dyrt när taxametern tickar på.

Tommy Edlund är chef för Fågelviksgruppen i södra Sverige. Han berättar att gruppen ännu inte har sett behovet av en sådan rekommendation till de anslutna taxiåkarna.

För Transport i Malmö har heller inte taxifärderna över Öresundsbron blivit någon fråga.

- Än så länge har ingen hört av sig hit, säger Lone Olsson, ombudsman på förbundets Malmöavdelning.Kontakt:

Anders Berge
Chefjurist

anders.berge@taxiforbundet.se
08 566 21 668
0705 36 37 46
Nyhet 7 januari 2016


Taxichaufförer kan åtalas för människosmuggling


Taxichaufförer som kör flyktingar över bron riskerar från och med i dag att gripas och åtalas för människo-smuggling. Något som kritiseras av Svenska Taxiförbundet.


Sveriges Radio den 7 januari 2016:

Id-kraven har gjort att flyktingar kan ha hittat en ny väg in landet, eftersom taxibranschen är undantaget från det så kallade transportörsansvaret. En lucka som polisen nu vill täppa till.

Sedan id-kraven infördes i måndags har det varit omöjligt för flyktingar utan id-handlingar att ta sig in i Sverige med tåg över Öresundsbron.

Men flyktingarna kan ha hittat en ny väg in i landet. Fem taxibilar med flyktingar har de senaste dagarna stoppats av gränspolisen vid brofästet, en kraftig ökning jämfört med tidigare.

De aktuella bilarna har de fått tillåtelse att köra vidare utan åtgärd, men nu vill rättsväsendet stoppa vad som kan vara en ny flyktväg.

- Vi ser en ökad ström av taxibilar med kunder som kanske inte har korrekta handlingar för att få komma in i Sverige. Och eftersom strömmarna flyttar på sig måste vi också utveckla oss och följa med strömmen helt enkelt, säger Leif Fransson, kommissarie på gränspolisen i Malmö.

Samtliga taxichaufförer med flyktingar ombord kommer hädanefter att gripas och misstänkliggöras för människosmuggling. Om de faktiskt kommer att fällas och återstår att se.

- Det är ju en sak för åklagarna att göra en bedömning, och ytterst domstolen, att avgöra om det är en fråga om ett brott i form av människosmuggling eller inte, säger Fransson.

Åtgärden innebär att taxichaufförer nu själva måste kontrollera om deras kunder är flyktingar, något som kan vara nog så svårt för den enskilde taxiföraren, och polisens nya bud får kritik.

- Generellt tycker vi att det är en dålig idé. Vi menar ju att kontroller överhuvudtaget, det ansvaret ligger ansvaret ligger hos polisen, tullverket och kustbevakningen möjligtvis, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör på svenska Taxiförbundet. 

- Det kan ju inte vara en fråga för enskilda små företagare, och framför allt då taxiförare som är anställda på de här företagen. Det är ju barockt.

Trots kritiken kommer nu Taxiförbundet, precis som den danska branschorganisationen Dansk Taxi Råd att rekommenderas sina medlemmar att vara mycket restriktiva med vilka de plockar upp. Allt för att undvika att misstänkas för smuggling.

- Det här drabbar naturligtvis förarna som kört kunder över till danska sidan och då får en tom körning hem. Det blir ett avbräck på intäkterna. Det här drabbar branschen, framför allt drabbar det hårt lokalt, säger Claudio Skubla.

 

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 7 januari 2016


Osund konkurrens när kommunen kör egen regi


Som taxiföretagare reagerar skribenten när kommuner börjar köra saker i egen regi. Ta skolskjutsen som exempel, där kommunen inte ställer samma krav på sin egen verksamhet som på upphandlade företag.


Krönika Svenskt Näringsliv 7 januari 2016

I Strömstads kommun hade vi hand om skolskjutsen fram till mars i år. Vi uppfyllde alla de krav som kommunen har på en upphandlad taxiaktör, det vill säga att föraren måste ha taxiförarlegitimation, i bilen måste finnas alkolås, bilbarnkudde, brandsläckare och en skylt som visar att fordonet är en skolskjuts. Nu när kommunen själv kör sin skolskjuts struntar man i skylten - som är ett måste enligt lag - och självklart är det nära till hands att undra vad mer man struntar i då.

Samma kan gälla för exempel färdtjänsten där inte likadana krav ställs på kommuner som på oss företagare. Det blir en snedvriden konkurrens eftersom vi tvingas leva upp till mycket tuffare krav. När kommuner tar in fas 3-jobb genom att köra i egen regi tar man bort jobb för den seriösa taxiverksamheten. Samtidigt åsidosätter man lagen om offentlig upphandling när man gör så.

För oss i småorter medför detta att man slår undan benen för de lokala taxibolagen. Självklart förlorar vi i intäkter när vi inte längre får köra exempelvis skolskjuts. Som taxiföretag tar vi ett samhällsansvar och folk tar för givet att vi ska kunna köra dygnet runt. Har vi inte den intjäningen dagtid som vi tidigare haft har vi svårare att hålla ute fordon nattetid och kunna erbjuda den förväntade samhällservicen. Dessutom blir det svårare att få verksamheten att gå ihop ekonomiskt.

Ett annat exempel på osund konkurrens är att upphandlande enheter inte kontrollerar vinnande aktörer som de ska. Under en avtalstid på fem år kan kontrollen av en aktör vara nästan obefintlig. Det höjer inte våra taxiförares status på något sätt. Det krävs taxiförarlegitimation och för de flesta avtal behövs också kunskap i hjärt-lungräddning samt andra sjukdomstillstånd, för att inte tala om alkolås och regelbunden fartkontroll av våra fordon. Dessa är exempel på systemkrav som i slutändan är kostnadsdrivande. Även om vi inte vinner ett anbud så vill vi veta att den aktör som vann kontrolleras som sig bör. Annars är det helt enkelt inte konkurrens på lika villkor.

Som bekant får en kommun inte konkurrera med det privata näringslivet. Men när spelreglerna inte är samma för när kommunen kör i egen regi som när vi som privat aktör får uppdraget, händer just detta. Det är inte bara olyckligt för mig som taxiföretagare, utan också i ett större samhällsperspektiv där taxiservice fyller en viktig och oersättlig funktion.

Ingo Asplund
VD, Taxi Väst


Nyhet 6 januari 2016


Taxiförare bör vara vaksamma vid körningar från Danmark


- Polisen nya inriktning innebär att det enda hundraprocentigt säkra är att avstå från transporter över Öresund. Vid minsta osäkerhet angående passagerarnas rätt att komma in i Sverige bör taxiföraren alltid utnyttja möjligheten att tacka nej till körningen, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


Transportöransvaret för att kontrollera ID-handlingar vid färd över Öresund gäller inte för taxi. Taxiförare bör dock ändå ta ett stort ansvar för vem de kör, eftersom det är brottsligt att köra flyktingar över bron in i Sverige om de inte har alla dokument i ordning. Då kan föraren nämligen ställas till ansvar för människosmuggling.

Enligt uppgift kommer den svenska polisen från den 7 januari 2016 att stoppa alla bilar som färdas över Öresund för kontroll, taxi såväl som privatbilar. Skulle det visa sig att bilen innehåller passagerare som inte har rätt att passera gränsen, t.ex. ett giltigt visum utöver giltiga ID-handlingar, kommer föraren att gripas för förhör och åtalas om det visar sig finnas anledning.

- Polisens nya inriktning innebär att det enda hundraprocentigt säkra är att avstå från transporter över Öresundsbron. Det räcker tyvärr alltså inte att taxiföraren kontrollerar att kunden har giltiga ID-handlingar. Vid minsta osäkerhet angående passagerarnas rätt att komma in i Sverige bör taxiföraren alltid utnyttja möjligheten att tacka nej till körningen, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

 

 


Nyhet 28 december 2015


Uber behöver inte fler fans


Du har säkert någon i din egen vänskapskrets. Techkramaren, som gärna ser sig själv som digital pionjär, som vill vara först med det nya, som har förmåga att argumentera för att viss konsumtion skulle vara mer medveten än annan - men däremot helt saknar förmåga att ta till sig av argument för att Uber och liknande tjänster dras med obefintlig transparens och villkorsdumpning, skriver Andreas Gustavsson i Dagens ETC.


Dagens ETC den 28 december 2015:

Julen kom tidigt till Seattle. Den anlände 15 december, då fullmäktige beslutade att ett okänt antal förare som är anslutna till Uber och liknande taxitjänster framöver ska ha rätt att organisera sig fackligt. Sannolikt påverkas tusentals personer. Exakt hur många kan vi inte veta eftersom Uber vägrar dela med sig av sådan information. Det handlar om affärshemligheter, enligt företaget som den närmaste tiden även har civilrättsliga processer att se fram emot i USA. Det handlar om missnöjda förare, ett av dessa mål kommer att representera de 160 000 som kör eller har kört för Uber i Kalifornien.

Vad som är unikt med Seattle-beslutet är att staden på amerikanska västkusten gör en tolkning som på ett avgörande sätt skiljer sig från Ubers egen.

Uber presenterar sig konsekvent som en länk mellan förare och passagerare genom en smidig, säker mjukvara. Ett it-bolag, inte ett taxibolag. Den som väljer att köra via företaget är inte anställd, snarare en frilansande förare som kör så mycket den önskar, betalar andel av förtjänsten till Uber men själv ska sköta sina skatter.

Det är Ubers version. Och den svajar i och med att Seattle kräver att Uber ska lämna ut förarlistor till fackförbund, som kan kontakta alla berörda och sedan - om en majoritet vill - förhandla för dem kollektivt. Det signalerar arbetsgivaransvar. Uber kommer garanterat att överklaga.

De senaste åren har delningsekonomi blivit inte bara ett känt begrepp, utan något som allt fler människor använder. När vi reser bor vi hellre i Airbnb-bokade lägenheter än på vanliga hotell. När vi ska hem från festen ringer vi inte automatiskt taxi, nej, vi tar en Uber. Det får konsekvenser.

Hela den delningsekonomiska branschen omsätter globalt 130 miljarder kronor, enligt konsultföretaget PwC, och om ett decennium nästan 3 000 miljarder. Ingen kan längre avfärda den som marginell.

Skattemyndigheter har insett det och försöker agera. Men tonläget från politiker och andra reglerande krafter har i en minst lika viktig fråga generellt varit mer försiktigt. Hur är villkoren för den som tillgodoser tjänsterna?

"Man vill skapa en arbetsmarknad med individer som alltid är tillgängliga och redo att ta spridda uppdrag här och där. De vill bryta sönder gamla idéer om vad arbete, fritid och sömn är", säger Mattias Schulstad, utredare på Svenska Transportarbetareförbundet, om Uber.

Sådana varningar - om prekariat, om lönedumpning - viftas bort av tjänsternas användare. Reflexen är att tro på den som står för förändring snarare än att tro på den vars modell hotas av förändring. Ingen vill vara nostalgisk. Ingen vill sträva bakåt. Ingen vill vara dammigt analog. Och det var inte alltid bättre förut (den traditionella taxibranschen är ingen perfekt tillvaro). Men nytt är heller inte alltid bättre än gammalt.

Seattles politiker är noga med att poängtera att de kan formulera grundläggande regler för och samtidigt omfamna it-entreprenörskap. Det ena utesluter inte det andra.

"Avsikten är att skapa en miljö där innovation kan fortsätta, men inte på bekostnad av den som utför arbetet", säger fullmäktigeledamoten Mike O'Brien som tog fram förslaget.

Han får medhåll av Kshama Sawant, stadens första socialistiska ledamot sedan 1916, följaktligen ivrigt uppmärksammad av medier över hela världen (inklusive Dagens ETC). Hon talar om en skuldfälla, att arbetslösa privatpersoner belånar sig för att köpa bilar så att de kan Uber-köra, men att de ändå inte ens kommer upp i stipulerad minimilön (idag motsvarande 94 kronor/timme). Och om de klagar "deaktiveras" de som förare, applingo för att få sparken.

Uber är ett multinationellt bolag med verksamhet i över 200 städer, men företaget är beroende av att användarna ska fortsätta betrakta tjänsten som en vital uppstickare, inte som ett konventionellt företag - "the big guy", för att citera Ubers grundare Travis Kalanick.

Han är ytterst noga med sin slipslösa image. Ubers hemsida framhåller därför inte bara hans vd-egenskaper: "På något sätt har han också lyckats spela till sig världens näst högsta Wii Tennis-poäng. Game, set, match." Andra i ledningsgruppen presenteras som "otrolig vän" och "ivrig surfare". Sympatiska personer som erbjuder en sympatisk tjänst. Garanterad flexibilitet för både beställare och utförare. Härligt horisontellt. Frigörande. Saxat från sajten: "Var din egen chef och få betalt för att köra enligt ditt eget schema." Framtiden är här. Följ med, annars är du snart förbisprungen.

Allt sådant tycker Uber om att kommunicera (bland annat med hjälp av Barack Obamas tidigare kampanjchef, nu på företagets lönelista). Trots att Uber värderas till drygt 500 miljarder kronor, mer än General Motors. Trots att kritiken från förare återkommer.

Hur mycket bryr sig egentligen den som väljer att åka med Uber? Ja, hen betygsätter förarna, har åsikter om gränssnittets funktionalitet, om prisbild och tillgänglighet. Men lyssnar hen på 62-årige Don Creery? Han kör via Uber i Seattle. "De (Uber) vill slänga ordet 'delning' omkring sig. Kom igen, dela då med er av förmögenheten", säger han till Vice News.

Eller tas det notis om att flera länder har valt att agera mot UberPop? En av Ubers tjänster där privatbilister utan taxilegitimation kör passagerare mot betalning. Samåkning, enligt Uber. Olagligt, enligt Spanien, Frankrike, Tyskland med flera.

Sveriges regering har tillsatt en utredning som ska genomlysa taxinäringen, inte minst "taxiliknande samåkningsfunktioner". Kommer den att kunna förändra inte bara regelverk, utan även användarnas utpräglat positiva syn på Uber?

Tveksamt.

Det är lite som att tala konfliktmineraler med en Apple-fundamentalist.

Uber har framgångsrikt odlat fans, inte kritiska konsumenter.

Fans ställer sällan obekväma frågor, som: Exakt hur utgör Uber en delningsekonomi? Inte ens UberPop handlar ju om att dela. Bilägaren hyr ut lediga platser. Och sig själv bakom ratten.

Du har säkert någon i din egen vänskapskrets. Techkramaren, som gärna ser sig själv som digital pionjär, som vill vara först med det nya, som har förmåga att argumentera för att viss konsumtion skulle vara mer medveten än annan - men däremot helt saknar förmåga att ta till sig av argument för att Uber och liknande tjänster dras med obefintlig transparens och villkorsdumpning.

Problemet är att det finns väldigt, väldigt många techkramare. Inte minst hos granskande medier. Samtidigt kommer "delningsekonomin" att explodera 2016. Kombinationen är illavarslande för exakt alla utom för den appifierade tjänstesektorn.

 


Nyhet 22 december 2015


Flyget kvar på Bromma


Glädjande att regeringen lägger ned utredningen om Brommaflygets framtid. Bromma flygplats behövs för att möta människors behov av att mötas, göra affärer och skapa tillväxt i hela landet, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör för Svenska Taxiförbundet.


För ganska precis ett år sedan fick den tidigare näringsministern Anders Sundström (S) regeringens uppdrag att utreda framtiden för Bromma flygplats. Detta efter en hemställan från Stockholms stad.

Men nu har regeringen beslutat att ge utredningen ett nytt direktiv där frågan om Bromma flygplats stryks. I stället ska Anders Sundströms uppdrag begränsas till att pröva förutsättningarna för att utveckla flygkapaciteten och öka möjligheterna till bostadsbebyggelse i  Stockholmsregionen.


Nyhet 18 december 2015


En dyr julklapp från regeringen


God jul Sundsvall. Regeringen och Alliansen kommer med en dyr julklapp i form av världens högsta bensinskatt. En julklapp som kommer att återkomma varje år och som blir dyrare för varje år som går. Regeringen vill straffa landsbygden och Alliansen orkar inte med att stoppa förslaget. Notan skickas till landsbygden och till människor med knappa ekonomiska resurser.


Publicerat i Sundsvalls Tidning den 18 december 2015:

I budgeten för 2016 har Regeringen tillsammans med Vänsterpartiet lagt in en indexuppräkning av bensin- och dieselskatten som gör att den automatiskt kommer att höjas med två procent plus konsumentprisindex för varje år från och med 2017. Beroende på inflationen betyder det höjningar med omkring 50 procent på tio år och 120 procent på 20 år. Detta på en livsnödvändig vara som redan är beskattad med över 100 procent vid pump. Inget annat land har oss veterligen hittat på något liknande. Europas näst mest glesbefolkade land kommer att få högst energikostnader för vägtransporter. Enligt Skattebetalarnas förening kostar höjningarna över 2 400 kronor för mer än var fjärde hushåll i Sundsvall redan år 2018.

Skattehöjningarna får knappast människor att byta till biobränsle eftersom EU-regler gör att även skatten på biodrivmedel måste höjas. Följden blir endast minskad rörlighet och tuffare ekonomi för hushåll och företag. Det finns ingen som betalar så mycket för sina koldioxidutsläpp som en svensk bilist genom koldioxidskatt, energiskatt och koldioxidbaserad fordonsskatt. Över 4 000 kronor per ton - tala om incitament. Det kan jämföras med när du flyger till Thailand eller grillar en biff på sommaren, då betalar du noll kronor i koldioxidutsläpp.

Det paradoxala är att det finns en majoritet i riksdagen som är emot indexuppräkningen. Allianspartierna har under hösten haft en offensiv retorik mot höjda bränsleskatter, men visar nu på en feghet och oförmåga att agera gemensamt i opposition, genom att släppa igenom förslaget.

Trots ökad trafik minskar utsläppen från vägtrafiken. Det finns en bred samsyn i samhället om att det ska fortsätta så. Rätt miljöval ska löna sig och politiken borde fokusera på att hjälpa fram de alternativ som finns.

De folkvalda politiker som menar att hela Sverige ska leva uppmanas nu att stoppa denna missriktade pålaga.

Rickard Gegö

Vd Sveriges Åkeriföretag

Claudio Skubla

Tf förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

Fredrik Daveby

Vd Motormännen

Jesper Christensen

Generalsekreterare Sveriges MotorCyklister

Per Johansson

Vd Sveriges Snöfordonsleverantörer

Tommy Letzén

Vd Motorbranschens Riksförbund

Bertil Moldén

Vd BIL Sweden


Nyhet 18 december 2015


Förbundet välkomnar utredning av delningsekonomin


Svenska Taxiförbundet välkomnar finansmarknadsminister Per Bolunds initiativ att tillsätta en utredning av delningsekonomin. Vår förhoppning är att lagändringar ska komma till stånd så snart som möjligt som begränsar möjligheten för företag att strunta i skatt genom att etablera sig utomlands, lägga över allt skatteansvar på de anställda, och undvika transparens gentemot Skatteverket.


Svenska Taxiförbundet välkomnar finansmarknadsminister Per Bolunds initiativ att tillsätta en utredning av delningsekonomin. Vi håller med honom om att delningsekonomin är bra på många sätt. Vi är själva en del av delningsekonomin eftersom taxi är ett sätt att dela på bilar. Vi håller även med Bolund om analysen att "tillgänglighet för många konsumenter har blivit viktigare än själva ägandet", och i denna utveckling tror vi att taxi kommer att spela en viktig roll.

Trots delningsekonomins fördelar finns det dock ett antal utmaningar förknippade med fenomenet. Vi har under en tid varnat för att det finns aktörer som i delningsekonomins namn utnyttjar brister i dagens regelverk för att strunta i att betala skatt och öka sina vinster. I vårt fall är detta en viktig konkurrensfråga, men på sikt kommer det även att bli ett problem för välfärdssamhället. Det är därför mycket bra att Bolund tar upp dessa problem. Vi har väntat på att regeringen ska agera.

På taximarknaden har företaget Uber, genom tjänsten UberPOP, valt att konkurrera med etablerade företag genom att strunta i både regler och skatter. För chaufförer blir det omöjligt att tjäna pengar på UberPOP om man betalar skatt, vilket Uber också erkänt. Samtidigt marknadsför de tjänsten gentemot chaufförer som just ett sätt att tjäna pengar. På så sätt blir det tydligt att skattesmitande är en integrerad del i affärsmodellen. Utöver detta skickas alla löner via ett bolag i Holland, vilket gör det svårt för skatteverket att kontrollera inkomstuppgifterna.

Om denna affärsmodell skulle accepteras av regering och riksdag kommer det inte att dröja länge innan alla företag organiserar sig på samma sätt. För oss innebär detta ett problem redan nu, då våra medlemsföretag betalar skatt medan Uber tillåts strunta i det, vilket skapar en skev konkurrenssituation. På sikt kommer detta att leda till ett betydande inkomstbortfall för det offentliga.

Vi hoppas därför att lagändringar ska komma till stånd så snart som möjligt som begränsar möjligheten för företag att strunta i skatt genom att etablera sig utomlands, lägga över allt skatteansvar på de anställda, och undvika transparens gentemot skatteverket. Vi är trots allt positiva till att regeringen har börjat inse det finansiella allvaret i situationen. Vi är även positiva till att regeringen visar en ambition att inkludera företag inom delningsekonomin i de regelverk som andra företag redan idag behöver följa. Låt oss bara hoppas att det sker i tid.Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 16 december 2015


Claudio Skubla ny förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet


Svenska Taxiförbundets styrelse valde idag ny förbundsdirektör. Det blir Claudio Skubla, Förbundets tidigare kommunikationschef och tillförordnade förbundsdirektör som tillträder tjänsten.


"Det är med stor glädje jag välkomnar Claudio Skubla till vår nya förbundsdirektör, en självklar rekrytering", säger Svenska Taxiförbundets ordförande Peter Norman.

Claudio Skubla är 54 år och har sedan 2011 arbetat som kommunikationschef i Förbundet och sedan den 1 september i år som tillförordnad förbundsdirektör. Dessförinnan har han arbetat i Banverket, SL och ett antal konsultföretag specialiserade inom PR- och varumärkesfrågor.

"Claudio kan taxi och småföretagarnas villkor. Därtill vet han hur man driver branschfrågor och har ett bra kontaktnät i olika organisationer och i regeringskansliet. Jag ser fram emot att få samarbeta med honom för att ytterligare driva på en utveckling för taxinäringens bästa", säger förbundsordförande Peter Norman.

"Taxiföretagen bidrar positivt till samhället på många olika sätt. Samtidigt står den seriösa delen av taxinäringen inför tuffa utmaningar med pressad ekonomi och konkurrens från aktörer som ständigt hittar nya sätt att kringgå svensk lagstiftning. Att arbeta för en sund och blomstrande taxinäring är angeläget och jag är otroligt taggad för mitt uppdrag", säger Claudio Skubla.


Nyhet 15 december 2015


Regeringen vill straffa landsbygdens bilister


God jul Uddevalla. Regeringen och Alliansen kommer med en dyr julklapp i form av världens högsta bensinskatt. En julklapp som kommer att återkomma varje år och som blir dyrare för varje år som går.


Publicerat på Bohusläningen 15 december 2015:

Regeringen vill straffa landsbygden och Alliansen orkar inte med att stoppa förslaget. Notan skickas till landsbygden och till människor med knappa ekonomiska resurser. I budgeten för 2016 har regeringen tillsammans med Vänsterpartiet lagt in en indexuppräkning av bensin- och dieselskatten som gör att den automatiskt kommer att höjas med två procent plus konsumentprisindex för varje år från och med 2017.

Beroende på inflationen betyder det höjningar med omkring 50 procent på tio år och 120 procent på 20 år. Detta på en livsnödvändig vara som redan är beskattad med över 100 procent vid pump.

Inget annat land har oss veterligen hittat på något liknande. Europas näst mest glesbefolkade land kommer att få högst energikostnader för vägtransporter. Enligt Skattebetalarnas förening kostar höjningarna över 2 400 kronor för mer än var fjärde hushåll i Uddevalla kommun redan år 2018.

Skattehöjningarna får knappast  människor att byta till biobränsle eftersom EU-regler gör att även skatten på biodrivmedel måste höjas. Följden blir endast minskad rörlighet och tuffare ekonomi för hushåll och företag. Det finns ingen som betalar så mycket för sina koldioxidutsläpp som en svensk bilist genom koldioxidskatt, energiskatt och koldioxidbaserad fordonsskatt. Över 4 000 kr per ton - tala om incitament! Det kan jämföras med när du flyger till Thailand eller grillar en biff på sommaren, då betalar du noll kronor i koldioxidutsläpp.

Det paradoxala är att det finns en majoritet i riksdagen som är emot indexuppräkningen. Allianspartierna har under hösten haft en offensiv retorik mot höjda bränsleskatter, men visar nu på en feghet och oförmåga att agera gemensamt i opposition, genom att släppa igenom förslaget.

Trots ökad trafik minskar utsläppen från vägtrafiken. Det finns en bred samsyn i samhället om att det ska fortsätta så. Rätt miljöval ska löna sig och politiken borde fokusera på att hjälpa fram de alternativ som finns.

De folkvalda politiker som menar att hela Sverige ska leva uppmanas nu att stoppa denna missriktade pålaga.

Rickard Gegö

vd Sveriges Åkeriföretag

Claudio Skubla

tf förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

Fredrik Daveby

vd Motormännen

Jesper Christensen

generalsekreterare Sveriges MotorCyklister

Per Johansson

vd Sveriges Snöfordonsleverantörer

Tommy Letzén

vd Motorbranschens Riksförbund

Bertil Moldén

vd BIL Sweden


Nyhet 12 december 2015


Anropsstyrd trafik kan ge stora miljövinster


Stockholm är en av världens miljösmartaste regioner.


Publicerat på LT.se den 12 december 2015:

Sverige har kommit långt med klimatsmarta lösningar och minskade utsläpp samtidigt som tillväxten har varit hög.

Samtidigt behövs det kraftfulla åtgärder om vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle och möjliggöra för fler att ställa sin bil och i stället åka kollektivt.

Tillgängligheten i hela regionen och människors mobilitet är väldigt viktig, speciellt för dem som inte har tillgång till, inte kan, eller inte vill köra bil.

I regionkärnorna är tillgången till kollektivtrafik, gång och cykel god men ute på landsbygden är bilberoendet fortfarande stort.

Eftersom kollektivtrafiken är solidariskt finansierad med runt hälften av medlen från SL-taxan och hälften från landstingsskatten sätter det ramarna för hur mycket resurser kollektivtrafiken har.

Effektivare och smartare lösningar för trafiken i landsbygden kan göra att vi får mer kollektivtrafik för samma pengar. Inte minst nu, när kollektivtrafiken har fått ett inkomsttapp på omkring 500 miljoner kronor på grund av oppositionens röstande i landstingets budgetprocess.

Därför är möjligheterna att tänka i nya banor än viktigare i dag än vad de var i går.

En sådan lösning som vi i Centerpartiet gick till val på, och som landstingets trafikförvaltning nu utreder, är att pröva anropsstyrd trafik i glesbygd.

Anropsstyrd trafik skulle kunna användas med mindre fordon i stället för att köra bussar med få eller inga passagerare.

Människor som i dag inte har tillgång till kollektivtrafik skulle kunna pendla. Samtidigt skulle både pengar och miljö sparas. Idén med anropsstyrd trafik är redan verklighet i flera län.

I Kalmar län behöver den som vill resa boka resan två timmar i förväg och det har visat sig vara en populär variant för att klara av att ge landsbygden kollektivtrafik.

Med en bättre och effektivare kollektivtrafik får fler människor möjlighet att arbetspendla och åka till fritidsaktiviteter i hela regionen och inte bara i kärnorna.

Samtidigt får vi all trafik att fungera smidigare och kan minska på utsläpp från bilkörning och köer.

En förbättrad kollektivtrafik på landsbygden med nya smarta lösningar borde angå alla.

Som landstingspolitiker har vi ansvar att utveckla hela regionen och nu ser vi till att göra verklighet av våra vallöften.


Gustav Hemming (C)
miljö- och regionplaneringslandstingsråd 

Bosse Andersson (C)
vice ordförande i landstingets trafikplaneberedning

Tag Gripenstam (C)
gruppledare Södertälje, ersättare i landstingets trafiknämnd


Nyhet 12 december 2015


Forskel på deleøkonomi og Uber-økonomi


Uber har intet med deleøkonomi eller klog og grøn omstilling at gøre. Uber tilbyder en billig form for taxikørsel. I direkte konkurrence med landets taxivognmænd og taxichauffører. Det holder ikke. Hvad ville der ske, hvis man gjorde det samme i byggebranchen? Eller åbnede slagterbutikker i danske kældre?


Publicerat i Berlingske den 12 december 2015:

Vi kan ikke spå om fremtiden. Men vi skal naturligvis gå 2020, 2030 og 2040 i møde. For de beslutninger, vi tager nu, kan forme fremtiden. Og det gælder både fremtidens job, fremtidens velfærd og fremtidens muligheder for at dele og bruge vores ressourcer bedre via ny teknologi.

Derfor hilser vi naturligvis de nye muligheder for at dele med hinanden og skabe en klog og grøn økonomi velkommen. For eksempel via delebils-ordninger, som når to aalborgensere får et lift til Odense med en bilist fra Frederikshavn, der skal samme vej. Og som modydelse deler benzinregningen, mens regningen for forurening fra tre biler skrumper til en regning for en enkelt bil.

Det er jo både sund og grøn fornuft. Uanset om de tre nordjyder har fundet hinanden på vejen til Odense via Facebook eller GoMore's delebilsordning.

På samme måde er det grøn og sund økonomisk snusfornuft, når danskerne i tusindtal bytter brugt over nettet: Fra babytøj til konfirmationscykler, som børnene vokser fra, før der er kommet slidmærker eller ridser i lakken. Eller når husejere sender strøm produceret af solfangeren på taget videre ud i elnettet, når der er overskud af egenproduceret solenergi.

Men hvor der er nye muligheder, kan der også være nye store udfordringer. Og det er der naturligvis også i den nye såkaldte deleøkonomi og dens mange nye digitale tilbud.

Læs også: Klima-optimisme

Et af de nye tilbud hedder Uber, der tilbyder kunder kørsel mellem A og B til en fastsat pris via digital kontakt til villige chauffører med egen bil.

Og sagt med det samme: I vores øjne har Uber intet med deleøkonomi eller klog og grøn omstilling at gøre. Uber tilbyder en billig form for taxikørsel. I direkte konkurrence med landets taxivognmænd og taxichauffører - uden samme krav til sikkerhed, uddannelse, skattebetaling, løn og forsikringer.

På den måde kan Uber falbyde kørsel med passagerer til halv pris. Med betaling via kundernes kreditkort og en konto i Holland, hvor 20 procent af omsætningen ender ubeskattet og uden kontrol hos Uber, mens 80 procent af omsætningen sendes retur til chaufføren, hvorefter det er op til hans eller hendes egen samvittighed at svare skat af indtægten i Danmark.

Det siger sig selv, at den trafik ikke holder. For hvad sker der, når en tilsvarende app og digital platform kan tilbyde samme form for ydelse i byggebranchen. Eller uautoriserede frisørsaloner, tandlægeklinikker eller slagterbutikker i danske kældre og udestuer. Måske endda suppleret med betaling med Bitcoins eller andre former for digitale betalingsmidler, der kan skabe en helt ny parallel sort og ukontrolleret økonomi?

Hvis det sker. Hvem skal så betale for vores sygehuse, skoler og anden velfærd? Hvem kan kontrollere, om dagpenge og kontanthjælp udbetales til danskere uden arbejde? Og hvordan skal arbejdstilsynet og fagforeninger sikre, at arbejdsmiljøet er lovligt og lønnen er OK?

Vi kommer til at diskutere den rivende digitale udvikling med hinanden og med politikerne hurtigt. For hvor går grænsen mellem sort, grå og hvid? Og mellem fornuftig deleøkonomi til gavn for alle og skæv nasse-økonomi til skade for hele samfundet?

Læs også: Den 100-årige, der faldt i stemmetallene

Uber kan håndteres. Det bliver Uber allerede med forbud i Frankrig, Holland, Sverige, Norge og en lang stribe andre lande. Også de danske myndigheder har sat Uber på den sorte liste over ulovlige forretningsmodeller, der overtræder love, regler og almindelig sund forretningsmoral. Men hvordan sikrer vi, at de mere fornuftige, gavnlige og sunde nye muligheder kan fungere på den rigtige side af hegnet? Og på måder, der gavner hele samfundet? Det skal vi have fundet løsninger på meget hurtigt.

Vi skal have sikret lige beskatning og ens kontrol uanset, om man lejer sit sommerhus eller lejlighed ud via et bureau eller via digitale tjenester som Airbnb.

Vi skal have sikret klare grænser mellem delebils-ordninger og pirat-kørsel med alternative taxier via digitale tjenester som Uber.

Og som en vigtig selvstændig pointe: Udover klare rammer for registrering, betaling og skat skal der naturligvis ikke være i tvivl om, at den form for job og ansættelsesvilkår, Uber tilbyder, hverken er moderne eller innovative. Tværtimod har Uber skruet tiden tilbage til daglejer-vilkår uden sikker indkomst, pension, forsikring, feriepenge og tryghed.

Læs også: Send Byggemand Bob ind i klasseværelset

Vi skal naturligvis  sikre klare grænser mellem reel fornuftig deleøkonomi og gammeldags udnyttelse af smuthuller på arbejdsmarkedet. Der er tre klare udfordringer i diskussionen:

Der er forskel på, om man deler døde ting som græsslåmaskiner, biler eller solenergi - eller udnytter og sælger andres arbejdskraft.

Der er forskel på, om man deler en regning for et produkt, man bruger sammen, eller om man spekulerer i sort økonomi og virksomhedsdrift udenom moms, told og skat.

Og der er forskel på, om man arbejder sammen, eller om man laver et set up, hvor man optræder som arbejdsgiver, mens man omgår spillereglerne på arbejdsmarkedet ved at presse mennesker ud i gammeldags ansættelsesformer, der oven i købet går ud på at undgå at betale skat til vores alle fælles deleøkonomi: Det danske velfærdssamfund.


Nyhet 12 december 2015


Taxi och Slussombyggnaden 2016-2019


Stora planerade trafikomläggningar när Slussen byggs om – men taxi får undantag


Under 2016-2019 skulle taxi från början ha drabbats lika hårt som privatbilismen, t.ex. Munkbroleden (Skeppsbron avstängd för biltrafik ungefär i höjd med Zum Franziskaner) över till Södermalmstorg där man når Hornsgatan. För att komma till Katarinavägen skulle man få svänga av från Hornsgatan och ta sig via andra gator fram till Katarinavägen (som då är avstängd för buss- och biltrafik nere vid garageinfarten).

Efter en förtjänstfull dialog med Stockholms Stad, Trafikkontoret/Trafikplaneringen, kan Svenska Taxiförbundet meddela följande:

Taxi kommer att få att köra tillsammans med bussar i linjetrafik mellan Södermalm och Gamla stan på Katarinavägen och i Södra slingan i båda riktningar från 4/1 2015. Ingen annan trafik kommer att få köra där.

Detta görs på prov under januari, februari och mars 2016.

Om det visar sig att det fungerar väl för busstrafiken kommer man inte göra några ändringar, dvs. taxi får köra på Katarinavägen fram tills att den stängs.

Vi hoppas nu verkligen att alla inblandade visar varandra hänsyn så att det inte finns någon anledning för Stockholms Stad att ändra detta beslut.   


Nyhet 11 december 2015


Debatt: Taxi i stället för buss kan rädda landsbygden


Kollektivtrafiken och särskilt busstrafiken är dyr. Taxiförbundet menar att anropsstyrd kollektivtrafik med taxi är ett billigare alternativ på landsbygden. Kalmar läns anropsstyrda trafik är exempelvis dubbelt så effektiv som den traditionella kollektivtrafiken.


Publicerat på Dagens Samhälle den 11 december 2015:

Modellen för svensk kollektivtrafik har i princip sett likadan ut sedan 1800-talets ångbåtar och de första hästdragna spårvagnarna.

Det finns ett utbud av turer och det finns en turlista med tider. Oavsett om 0, 10 eller hundra personer åker med turen så används samma fordon, i de flesta fall en buss eller ett tåg.

Upphandlingarna handlar om beställningar av vanliga tåg- eller bussturer och inte om att på effektivaste sätt och med god kvalitet transportera resenärerna från A till B.

Detta har lett till en kraftig fördyring av svensk kollektivtrafik, särskilt busstrafiken. En rapport från Sveriges kommuner och landsting (2014) visar att under perioden 2007-2012 ökade trafikeringskostnaderna för busstrafiken med 5,1 miljarder, vilket motsvarar en kostnadsökning på 6,5 procent årligen.

För hela kollektivtrafiken gäller att en 2,6-procentig ökning av resandet har inneburit en ökning av kostnaderna med 6-8 procent årligen.

Samtidigt som politiken vill att kollektivtrafikresandet ska öka - och resorna blir dyrare - står svenska kommuner och regioner inför stora demografiska utmaningar.

I Stockholms län, exempelvis, står man just nu inför ett sparbeting i kollektivtrafiken samtidigt som invånarantalet kommer att öka med 230 000 personer till år 2020, enligt den senaste befolkningsprognosen. Besparingarna riskerar oftast att drabba länens utkanter, på landsbygden.

Svenska Taxiförbundet organiserar 4 500 taxiföretag runt om i Sverige. Våra medlemmar skulle gärna spela en mer aktiv roll än i dag när det gäller att nå målen för ett ökat kollektivt resande.

Vi tror dessutom att vi kan medverka till ökad kvalitet i kollektivtrafiken, särskilt på landsbygden.

På ett flertal ställen i landet, till exempel i Västra Götaland, Västernorrland och Kalmar län erbjuder man redan i dag anropsstyrd kollektivtrafik.

Att kollektivtrafiken är anropsstyrd betyder att resenärerna beställer en tur via telefon eller en app. Det innebär att turen går om någon vill åka med den och fordonet kan dessutom lättare anpassas till hur många resenärer som vill åka.

Flera möjligheter finns att anpassa anropsstyrd kollektivtrafik såsom att korta körsträckan, tillfälligt hoppa över hållplatser där ingen vill åka eller hämta upp närmare bostaden.

Den ekonomiska uppsidan är tydlig. I en rapport gjord av Handelns Utredningsinstitut i år framgår att Kalmar läns anropsstyrda trafik är upp till dubbelt så effektiv som den traditionella kollektivtrafiken med buss.

I dag ses det som naturligt att boende på landsbygden äger flera bilar. Det beror på att alternativen inte finns eller är tillräckligt attraktiva.

Underlaget räcker inte till en storskalig busslinje och pengar saknas. Genom att utnyttja effektiviteten och flexibiliteten hos anropsstyrd kollektivtrafik med taxi, kan nya områden försörjas med kollektivtrafik, fler hållplatser kan finnas och fler turer kan erbjudas.

Taxi är en del av den basservice som är hotad på landsbygden. Genom att våra medlemsföretag engageras i kollektivtrafiken kan taxinäringen överleva även på landsbygden, vilket skapar både arbetstillfällen och trygghet lokalt.

Alla som analyserar de svårigheter och utmaningar som svensk kollektivtrafik står inför kan se att det måste till nya innovationer och smartare lösningar.

Det är därför inte frågan om, utan när anropsstyrd kollektivtrafik med taxi måste införas. Låt oss hoppas att det sker så snart som möjligt, innan satsningarna blir till neddragningar med svåra konsekvenser för både miljö och svensk landsbygd.Nyhet 9 december 2015


Risk att delningsekonomin leder till otrygga anställningar


Digitaliseringen och delningsekonomin leder till nya möjligheter. Dessa möjligheter bör tas tillvara, men inte på bekostnad av välfärden eller enskilda individer, eller att konkurrensen mellan olika företag snedvrids, skriver Claudio Skubla, Svenska taxiförbundet.


Publicerat på DN Debatt den 9 december 2015:

På svenska taxiförbundet är vi glada över att skattefrågan tas upp i artikeln "Skatteavdrag sätter fart på framtidens delningstjänster" på DN Debatt (8/12). Frågan om hur företag inom den nya delningsekonomin ska bidra till den gemensamma välfärden är angelägen. Delningsekonomi är dock ett knepigt begrepp som används för att beskriva mycket. För att kunna diskutera lagförslag för delningsekonomin krävs det en diskussion om vad begreppet egentligen betyder:

1. En sorts delningsekonomi handlar om utlåning eller uthyrning av saker. Det kan handla om bilpooler eller uthyrning av skruvdragare eller kläder för att ta två exempel från debattartikeln.

2. En annan sorts delningsekonomi handlar om uthyrning av saker i kombination med en tjänst. Baghitch är ett bra exempel på detta. Utföraren av denna tjänst hyr dels ut sin bil, men de hyr också ut sig själva som chaufförer.

3. En tredje kategori av företag erbjuder bara tjänster, men kallar sig ändå för företag inom delningsekonomin. I dessa fall kan det vara svårt att se vad det är som egentligen delas, och vad som skiljer "delningen" ifrån ett riktigt jobb. Särskilt när personer försörjer sig på att "dela" sin arbetskraft.

Vi uppskattar att författarna försöker hitta en väg framåt kring hur delningsekonomin ska fungera i välfärdsstaten, genom att lansera idén om ett delningsavdrag. Samtidigt blir det, på grund av den stora variation som existerar inom delningsekonomin, svårt att hitta enkla lösningar som passar alla bolag. Det blir också svårt att jämföra ett potentiellt delningsavdrag med exempelvis schablonavdraget för att hyra ut en bostadsrätt i andrahand. Ofta innebär ju delningsekonomin inte en uthyrning av en fysisk resurs, utan en tjänst som utförs av en arbetstagare: En person vars alternativ är en vanlig anställning med lön, sociala avgifter och bidrag till välfärden i form av skatt.

Om man skulle införa ett delningsavdrag på det sätt som artikelförfattarna föreslår krävs också en tydlig gränsdragning. Bör vilket jobb som helst där man kan motivera en kollektiv vinning eller en effektiv resurshantering verkligen ses som ett jobb inom delningsekonomin? I sådana fall skulle ett delningsavdrag innebära ett generellt avdrag för en mycket stor del av Sveriges löntagare, vilket skulle innebära betydande intäktsbortfall för det offentliga.

Ibland kan man få intrycket att "delningsekonomi" i själva verket handlar om att arbetskraft organiseras med hjälp av appar, och att de som jobbar för delningsekonomiföretagen är kontraktspartners snarare än anställda. Detta har i sig dock inte så mycket med delning att göra, utan handlar snarare om ett sätt att organisera arbetskraft som har funnits mycket länge. Förespråkarna av detta system hävdar att det leder till frihet och flexibilitet, medan motståndarna hävdar att det leder till otrygga anställningar och att ansvar flyttas från arbetsgivare till arbetstagare.

Att författarna dessutom skriver att det "finns skäl att se över regelkrånglet även för den som anlitar, här skulle man till exempel kunna slopa arbetsgivaravgiften", visar ytterligare att vi här diskuterar något som kan förändra arbetsmarknaden och välfärdssamhället på ett ganska radikalt sätt. Enligt sajten Ekonomifakta innebär arbetsgivaravgifter en intäkt på över 470 miljarder per år, vilket är över en fjärdedel av de totala skatteintäkterna på ca 1640 miljarder.

Tveklöst innebär digitaliseringen och delningsekonomin nya möjligheter. Dessa möjligheter bör tas tillvara, men inte på bekostnad av välfärden eller enskilda individer, eller att konkurrensen mellan olika företag snedvrids.
Nyhet 7 december 2015


Claudio Skubla i Transportstyrelsens podd


Avregleringen var bra men det ställer krav på att myndigheter samarbetar och verkligen gör tillsyn av taxibranschen. Det säger Claudio Skubla, t f förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet i Transportstyrelsens poddradio.


Lyssna på podcasten via länken nedan. 


Nyhet 7 december 2015


Upphandling av skolskjuts och serviceresor i Kronobergs län


Kvalificering om deltagande i Region Kronoberg/Länstrafiken Kronobergs upphandling av skolskjuts och serviceresor mm i Kronobergs län


Kvalificeringen i rubricerad upphandling har nu påbörjats.

Annonsen finns publicerad i sin helhet på: 
https://tendsign.com/doc.aspx?ID=91759 (inloggning krävs)

Se även Länstrafikens hemsida för mer information: 
http://www.lanstrafikenkron.se/a/upphandling

De krav som ställs på anbudsgivarna framgår av bilaga 1.

Vänligen notera att det är av stor vikt för anbudsgivarna att bifoga de dokument och uppgifter som efterfrågas i bilaga 1 för att kunna erhålla kvalificering och delta i upphandlingen.

Upphandlingens referensnummer är Trafikupphandling LTK 2018-01.

Föreligger några oklarheter eller frågor, kontakta Clas Carlsson clas.carlsson@kronoberg.se eller på telefon 0707-65 80 41. 

Sista datum för att mota anbudsansökningar är 2016-01-25 kl 16.00. Anbudsansökningarna skall lämnas i ett förslutet kuvert märkt Trafikupphandling LTK 2018-01. Anbudsansökningar kan även lämnas via TendSign.

Thomas Nilsson

Trafikdirektör

Nyhet 7 december 2015


Debatt: "Uber smutskastar delningsekonomin"


Vi ställer oss bakom delningsekonomin. Men Ubers affärsmodell för tankarna till dåtiden snarare än framtiden. Det skriver Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla.


Publicerat på Di Digital den 7 december 2015:

Till att börja med vill vi klargöra att Taxiförbundet ställer sig bakom delningsekonomin. Vi är ju själva en del av den. I debattartikeln med titeln "Taxiförbundet smutskastar delningsekonomin", skriver Erik Wallin och Robin Szekely att delningsekonomi innebär "att privatpersoner i allt större utsträckning delar resurser med varandra på en mängd områden". Taxi är ett sätt att låta många personer dela på de bilar som redan finns, istället för att varje person ska äga varsin bil - på så sätt en del av delningsekonomin som de beskriver den.

Vi är glada att Erik Wallin och Robin Szekely lyfter frågan och vi delar bedömningen att dialog är vägen framåt. Faktum är att jag deltog på ett seminarium i riksdagen för inte alltför länge sedan där Erik Wallin också närvarade, där vi diskuterade just delningsekonomin tillsammans med Uber, politiker, näringsliv och andra aktörer som berörs av frågan. Mer initiativ av den här typen behövs. Alla tjänar på en nyanserad och saklig debatt om hur vi ska kombinera den potential som finns i delningsekonomin med ett välfungerande välfärdssamhälle.

Vad vi däremot inte håller med om, är att man kan likställa ett riktigt jobb med en riktig lön med att "få en flaska vin av en granne som tack för att ha vattnat blommorna när hon är på semester". Ett företag av Ubers storlek har ett ansvar att se till att skatt betalas för deras anställda, och att de följer gällande lagstiftning. Det håller inte att år 2015 undvika ansvar och därigenom skatter på det sätt som Uber gör, särskilt inte när ens företag är värderat till 62 miljarder dollar. En sådan konkurrensstrategi tycker vi för tankarna till dåtiden snarare än framtiden.

Om fler stora företag undviker ansvar och därmed skatter på samma sätt som Uber kommer detta att innebära stora konsekvenser för välfärdsstaten och samhällets utformning. Men redan idag innebär det konsekvenser för enskilda privatpersoner. Uber marknadsför sin tjänst UberPOP gentemot sina förare som ett sätt att tjäna pengar, medan man mot myndigheter och i media väljer att kalla upplägget för "samåkning" och argumenterar att "pengarna täcker precis kostnaden för bilen". Att Ubers kommunikation ser så olika ut gentemot olika målgrupper beror på att det går att tjäna pengar på UberPOP - men bara om man undviker skatt.

Ubers marknadsföring grundas alltså på förutsättningen att utföraren struntar i skatt. Det dubbla budskapet från Uber är oärligt och argumentationen riskerar att leda till att enskilda individer blir skyldiga skatteverket pengar utan möjlighet att betala tillbaka. Uber säger dessutom att allt som krävs för att köra UberPOP är ett B-körkort, samtidigt som UberPOP-förare har dömts för avsaknad av taxilicens. Att låta individer stå för det som i själva verket borde vara Ubers ansvar som arbetsgivare, utan att ens tala om det annat än i juridiska texter tycker vi minst sagt är mycket märkligt.

Erik Wallin och Robin Szekely skriver att vi definierar vår syn på begreppet delningsekonomi på ShareFix hemsida. Detta stämmer inte. Vår bild av vad delningsekonomi är stämmer väl överens med deras. Den definition de hämtat är ShareFix definition av delningsekonomi, avsedd att spegla hur Uber använder sig av begreppet för att slippa ansvar. Vi tror att delningsekonomin har en ljus framtid och ser framemot att vara en del av denna även i framtiden. Men för att detta ska bli verklighet måste de företag som verkar inom delningsekonomin ta samma ansvar som andra företag. Om det är någon som smutskastar delningsekonomin idag så är det Uber.

 

 


 

 


Nyhet 3 december 2015


Låt glesbygden få bättre SL-trafik


Anropsstyrd trafik skulle ge tillgång till kollektivtrafik även i glesbygd, skriver tre företrädare för Centerpartiet.


Publicerat i Norrtelje Tidning den 3 december 2015: 

Stockholm är en av världens miljösmartaste regioner. Sverige har kommit långt med klimatsmarta lösningar och minskade utsläpp samtidigt som tillväxten har varit hög. Samtidigt behövs det kraftfulla åtgärder om vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt samhälle och möjliggöra för fler att ställa sin bil och istället åka kollektivt.  Tillgängligheten i regionen och människors mobilitet är väldigt viktig, speciellt för dem som inte har tillgång till, inte kan eller inte vill köra bil. I regionkärnorna är tillgången till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar god men ute på landsbygden är bilberoendet fortfarande stort. 

Eftersom kollektivtrafiken finansieras  solidariskt med runt hälften av medlen från SL-taxan och hälften från landstingsskatten sätter det ramarna för hur mycket resurser kollektivtrafiken har. Effektivare och smartare lösningar för trafiken i landsbygden kan göra att vi får mer kollektivtrafik för samma pengar. Inte minst nu, när kollektivtrafiken har fått ett inkomsttapp på omkring 500 miljoner kronor på grund av oppositionens röstande i landstingets budgetprocess.

Därför är möjligheterna att tänka  i nya banor än viktigare i dag än vad de var igår. En sådan lösning som vi i Centerpartiet gick till val på, och som landstingets trafikförvaltning nu utreder, är att pröva anropsstyrd trafik i glesbygd.  Anropsstyrd trafik skulle kunna användas med mindre fordon istället för att köra bussar med få eller inga passagerare. Människor som i dag inte har tillgång till kollektivtrafik skulle kunna pendla. Samtidigt skulle både pengar och miljö sparas. 

Idén med anropsstyrd trafik  är redan verklighet i flera län. I Kalmar län behöver den som vill resa boka resan två timmar i förväg. Det har visat sig vara en populär variant för att klara av att ge landsbygden kollektivtrafik.
Med en bättre och effektivare kollektivtrafik får fler människor möjlighet att arbetspendla och åka till fritidsaktiviteter i hela regionen och inte bara i kärnorna. Samtidigt får vi all trafik att fungera smidigare och kan minska på utsläpp från bilkörning och köer. 

En förbättrad kollektivtrafik  på landsbygden med nya smarta lösningar borde angå alla. Som landstingspolitiker har vi ett ansvar att utveckla hela regionen och nu ser vi till att göra verklighet av våra vallöften.
 

GUSTAV HEMMING (C), BOSSE ANDERSSON (C), ANDERS OLANDER (C)

Nyhet 3 december 2015


Taxi Västerås hämtade kläder


Taxi Västerås kände att de kunde göra mer i samhället. Därför tog de nytta av de bilar som inte används och tog i kontakt med chaufförerna som ställde upp att jobba ideellt, för att åka och hämta kläder som lämnades hos Stadsmissionen i Västerås.


Publicerat på SVT Nyheter Västmanland den 3 december 2015:

- Det är ett enkelt sätt att engangera sig för hemlösa i Västerås. Det har en stor betydelse att komma i kontakt med människor som vill skänka men som inte har tid eller kan ha bil att åka ner själva, säger Joakim Andrezyus, taxichaufför.

- Sturegatan är vårt hjärta i verksamheten. Där kommer kläderna att delas ut i första hand och sedan ska resten säljas i vår second hand butik. Pengarna vi får in där går till de hemlösa, säger Caroline Kallenberg, insamlingschef på Stadsmissionen.

Vi fick följa med i går kväll när de åkte ut till de 60 hushållen som ville bidra med några påsar kläder. 

Se nyhetsinslaget genom att klicka på länken nedan. 


Nyhet 1 december 2015


Ring, så kommer "bussen" till glesbygden


Landstinget utreder möjligheten att införa så kallad anropsstyrd kollektivtrafik i länets glesbygder, bland annat i Norrtälje kommun.


Publicerat på Norrtelje Tidning den 1 december 2015:

Beställningstrafik skulle kunna vara en lösning för SL som har tuffa sparkrav på sig.

- Vi måste tänka i nya banor, säger Bosse Andersson (C), förste vice ordförande i landstingets beredning för trafikplanering.

Anropsstyrd trafik innebär att resenärerna ska kunna förbeställa sina resor som då kan utföras av buss, taxi eller annat mindre fordon. På så sätt ska kollektivtrafiken anpassas efter de resandes behov samtidigt som bussar slipper gå tomma.

- Det är både dyrt och dåligt för miljön med tomma bussar, säger Andersson.

Anropsstyrda bussar är inte bara ett sätt att spara pengar, enligt honom.

- Jag tror att det kan bidra till öka andelen som åker kollektivt i glesbygd, bara resandet görs attraktivt.

Anropsstyrd trafik finns på flera håll i landet, bland annat i Kalmar där den som vill åka i regel måste varsko två timmar i förväg.

Landstingets utredning för Stockholms län väntas bli klar i vår. Sedan väntar troligen ett försök i något glesbygdsområde.

Ett problem för politikerna är att SL i många fall sitter fast i långa avtal med entreprenörer som utför trafiken.

- Antingen får vi vänta ut avtalen eller också omförhandla dem, säger Bosse Andersson.


Nyhet 30 november 2015


Taxiförbundets reklamkupp – en Uberparodi


Bolaget Sharefix skulle bli en delningsplattform för hantverkartjänster. Nu står det klart att det hela är en reklamkupp från Taxiförbundet som ger pikar till konkurrenten Uber.


Resumé den 30 november 2015:

"Genom ett kreativt skatteupplägg kan vi erbjuda dig allt som etablerade byggfirmor kan, fast till ett betydligt lägre pris. Det är vad vi kallar disruptive!", skriver Sharefix på sin hemsida. Bolaget har den senaste veckan rönt uppmärksamhet bland branschfolk och många har undrat om det är fråga om ett skämt.

Nu står det klart att så är fallet. Di Digital skriver i dag att Sharefix är en kupp från Taxiförbundet som helt enkelt är trötta på taxitjänsten Ubers konkurrens. Taxiförbundet har alltid haft ett ont öga till Uber, som de menar smiter från skatten.

Claudio Skubla, tf förbundsdirektör för Taxiförbundet, säger till Di Digital:
- Sharefix finns inte idag, inte än iallafall. Men Uber gör ju det. Och på samma sätt som det här fiktiva företaget tillhandahåller bygg- och renoveringstjänster, precis så fungerar det med en tjänst som UberPOP, säger han.

Reklamfilmen som Sharefix publicerade har sedan i måndags visats över 40 000 gånger.
- Vi har haft en väldigt kort kampanjperiod och nu berättar vi att det är vi som ligger bakom. Vi tycker det är viktigt att få till en debatt om problematiken som uppstår, säger Skubla.


Nyhet 30 november 2015


Taxiförbundet bakom Uber-parodin Sharefix


"Slipp onödig skatt och krångliga regler". Så marknadsför sig det nya företaget Sharefix, som vill skapa en delningsplattform för hantverkarstjänster. I själva verket rör det sig om en reklamkupp från Taxiförbundet.


DI Digital den 30 november 2015:

"Genom ett kreativt skatteupplägg kan vi erbjuda dig allt som etablerade byggfirmor kan, fast till ett betydligt lägre pris. Det är vad vi kallar disruptive!" Så marknadsför sig det nya bolaget Sharefix.

Bolaget har rönt en del uppmärksamhet i sociala medier sedan det dök upp på webben för en vecka sedan. På webbplatsen framgår att det rör sig om en parodi, men inte vem avsändaren är.

Bakom Sharefix står den svenska taxinäringens intresseorganisation Taxiförbundet. Det bekräftar Claudio Skubla, tf förbundsdirektör på Taxiförbundet, för Di Digital.

Taxiförbundet anklagar sedan en tid tillbaka taxitjänsten Uber för "välplanerat och välorganiserat skattefusk".

"Digitaliseringen är på många sätt av godo. Men den har också en baksida, vilket det här fiktiva företaget belyser. Det handlar om möjligheter att undanhålla skatter och avgifter och därigenom skaffa sig konkurrensfördelar", säger Claudio Skubla.

"Sharefix finns inte idag, inte än iallafall. Men Uber gör ju det. Och på samma sätt som det här fiktiva företaget tillhandahåller bygg- och renoveringstjänster, precis så fungerar det med en tjänst som UberPOP", fortsätter han.

Taxiförbundets kritik handlar främst om det skattefusk som Ubers bolagskontruktion påstås öppna för.

Intäkter från UberPOP-förare i Sverige slussas direkt till Ubers europeiska moderbolag, registrerat i Nederländerna. 80 procent av pengarna betalas sen tillbaka till föraren, som förväntas sköta sin redovisning på egen hand.

Upplägget försvårar för Skatteverket som inte har någon möjlighet att kontrollera att förarna redovisar rätt intäkter, menar Taxiförbundet.

Skatteverket har avböjt att kommentera saken, med hänvisning till att myndigheten inte får diskutera enskilda fall i detalj.

En granskning av Sveriges Radio  visade nyligen att tre av tio UberPOP-förare inte säger sig betala någon skatt alls.

Den reklamfilm för Sharefix som finns publicerad har sedan i måndags visats över 40 000 gånger, säger Claudio Skubla.

Är det här ett seriöst sätt att försöka bilda opinion, tycker du?
"Vi har haft en väldigt kort kampanjperiod och nu berättar vi att det är vi som ligger bakom. Vi tycker det är viktigt att få till en debatt om problematiken som uppstår. Om vi inte gör någonting åt det här kommer fler företag att följa i Ubers spår. Det kan på sikt leda till att både skattemoralen och skattebasen urgröps. Det är en akut fråga för våra politiker och beslutsfattare att ta tag i", säger Claudio Skubla.


Nyhet 21 november 2015


Köpa en ny bil sällan en bra affär


Funderar du på att köpa bil? Då kan det vara värt att nagelfara kostnaderna först. SvD Näringslivs uträkning visar att för den som kör begränsat finns många alternativ för samma peng som att äga.


Publicerat på SvD.se den 22 november 2015:

Näst efter hem är bilen ofta det största köpet för ett hushåll. Därför är det inte konstigt att det också är ett köp som kantas av huvudbry. På senare tid har dessutom alternativen till att köpa en bil ökat snabbt i antal.

Tittar man rent ekonomiskt finns det många faktorer som påverkar kostnaden för att äga en bil - såsom nypris, värdeminskning, driftkostnader, försäkring och service.

Beräkningar från Motormännens riksförbund försöker ta in alla parametrar och kommer fram till att kostnaden för att äga en mindre ny bil är minst 4 420 kronor i månaden, alltså runt 53 000 kronor om året.

Då räknar de med en bil som kostar 155 000 kronor i nypris, som säljs vidare efter sex års användning och som körs 125 mil per månad.

För samma peng går det att åka taxi varannan dag eller nyttja en bilpool drygt fyra dagar i månaden - utan att behöva betala samma jämförelsevis höga initiala startkostnad och eventuellt ta ett billån. Ett annat alternativ som växer snabbt i popularitet är att hyra.

Läs mer under relaterade länkar nedan. 

Här är alternativet till att äga billigaste bilen (4 420 kronor i månaden (125 mil/månad):

 • 15 resor cirka med taxi i tio kilometer som tar cirka 15 minuter med taxibolag med jämförelsepris på 291 kronor. 
 • 70 timmar (motsvarande drygt fyra hela dagar då timpriset är 0 på natten) och 70 mil med "mellanstor" hyrbil från Bilpoolen med deras alternativ bilpoolen light. 
 • 10 resor i vardera fyra timmar med en genomsnittlig körsträcka på 10 mil med en Volvo V60 från Sunfleet.
 • 2 helger fredag till söndag med stor hyrbil såsom Volvo V60 eller Skoda Octavia med bränsle för uppemot 283 mil. Kostnad per helg 1 300 kronor, exklusive bränsle. Erbjudande hittas hos exempelvis Hertz och Avis vid sökning två veckor i förväg. 
 • Privatleasing av en Volvo V40 med bränsle för uppemot 266 mil (inklusive parkeringsavgift). 
 • 26 timmars användning av car2go (förutsatt att varje resa är högst 50 kilometer, annars tillkommer kilometeravgift). 

Fotnot: Kostnadsexemplet bygger på en bilkostnadskalkyl från Motormännens riksförbund. Nybilspris 155 000 kronor, sex användningsår. 1500 mil per år (bygger på ett högre bensinpris på 14,20 kronor/liter), service, reparation, värdeminskning, försäkring, parkeringskostnad på 3 500 kronor/år är inkluderat.Nyhet 20 november 2015


Regler om redovisningscentraler börjar gälla först 2017


Nu är det klart att reglerna om redovisningscentraler för taxitrafik börjar gälla först under 2017. Redovisningscentralerna kan börja bedriva verksamhet den 1 januari 2017. Från den 1 maj 2017 måste taxiföretag börja rapportera till redovisningscentralerna.


Publicerat på Skatteverket den 20 november 2015:

Redan 2014 beslutade riksdagen att den som har taxitrafiktillstånd måste överföra taxameteruppgifter till så kallade redovisningscentraler. Redovisningscentralerna måste i sin tur lämna ut uppgifterna till Skatteverket. Avsikten med redovisningscentralerna är att bidra till konkurrens på lika villkor och en bättre fungerande taxinäring. Enligt riksdagsbeslutet från juni 2014 skulle de nya reglerna börja gälla den 1 januari 2016.

Flera remissinstanser såg behov av utsträckt tid

Flera remissinstanser, bland annat Skatteverket, Swedac och Transportstyrelsen, ansåg att det var för ont om tid för att införa reglerna på ett bra sätt. Regeringen föreslog därför att reglerna istället ska börja gälla senare, och att införandet delas upp i två steg. Riksdagen har sagt ja till förslaget. Det innebär att reglerna om redovisningscentraler för taxitrafik börjar gälla den 1 januari 2017, medan de regler som avser taxiföretagens skyldigheter börjar gälla den 1 maj 2017. Detta för att de blivande redovisningscentralerna ska hinna få tillstånd och starta sin verksamhet, innan skyldigheterna för taxiföretagen att börja överföra taxameteruppgifterna till redovisningscentralen börjar gälla.

Nyhet 18 november 2015


Svenska Taxiförbundet håller med Visitas vd


Även Svenska Taxiförbundet vill stoppa det konkurrenssnedvridande guldregnet av anställningsstöd. – Vi delar Visitas hållning om att byta anställningssubventionerna mot breda, stora sänkningar av de sociala avgifterna, säger tf förbundsdirektör Claudio Skubla.


- Det borde göras för alla personalintensiva branscher, som taxi, hotell och restaurang. Att fortsätta att i gamla hjulspår med bidrag och gratispraktikanter leder bara till mer fusk och ohederlighet.

Svenska Taxiförbundet företräder cirka 70 procent av taxibranschen, med runt 230 beställningscentraler med 4 500 anslutna taxiföretag.

Mycket talar för att ett antal företag överutnyttjar systemet med statliga anställningsstöd, säger Claudio Skubla, som konstaterar att taxibranschen i likhet med den övriga besöksnäringen lider av en extremt pressad lönsamhet. Taxiföretagens rörelsemarginal är sedan 2000-talets början i genomsnitt 2,3 procent.

I stället för att staten fortsätter att subventionera vissa företag borde särskilda åtgärder riktas mot arbetsintensiva branscher - som taxi - i form av en sänkning av arbetsgivaravgifterna.

- Det skulle i ett slag förbättra den ekonomiska situationen för taxiföretagen och skapa utrymme, vid en given lönenivå, för att snabbt anställa ett stort antal människor, inte minst unga och invandrare.

Taxibranschen är en viktig inkörsport för utrikes födda. Över 45 procent av alla förvärvsarbetande är utrikes födda, påpekar Claudio Skubla.

- Om regeringen menar allvar med att vilja minska arbetslösheten bland unga, utrikes födda och långtidsarbetslösa så finns en stor potential i att sänka skatterna för dessa grupper och de branscher som anställer dessa kategorier av arbetslösa. Det är inte rimligt att Sverige ska ha bland den högsta beskattning i världen på de med lägst löner.

Nyhet 17 november 2015


"Den som tar betalt för att skjutsa annan ska betala skatt" - Skatteverket tar tag i Uber-förarna


Skatteverket går nu ut och informerar om att privat-personer som kör andra mot betalning måste redovisa ersättningen i sin deklaration. Uppdragsgivaren ska lämna kontrollavgift.


Publicerat på Dagens Juridik den 17 november 2015:

Den omdebatterade taxitjänsten Uber Pop innebär att  privatpersoner utan taxilegitimation ges möjlighet att köra passagerare mot betalning.

Förare och passagerare hittar varandra via Ubers app och betalningen går också via Uber - som då tar 20 procent av pengarna. 

Hamnade i blåsväder
Uber har dock hamnat i blåsväder, bland annat eftersom taxichaufförer anser att konkurrensen snedvrids. 

Dessutom har företaget anklagats för skattesmitning och när Sveriges Radio gjorde ett stickprov bland förare som använder sig av Uber Pop visade det sig att tre av tio inte inte betalade skatt. 

Skatteverket går nu ut och informerar nu om att privatpersoner som kör andra mot betalning redovisa ersättningen som lön i sin inkomstdeklaration. Skyldigheten att deklarera inkomster från körningar gäller även om man bara har kört någon mot betalning enstaka gånger, enligt Skatteverket.

Uppdragsgivaren ska lämna kontrolluppgift
Om körningarna görs på uppdrag av någon annan ska denna uppdragsgivare normalt dra av för skatt och lämna kontrolluppgift till Skatteverket, skriver myndigheten. Om uppdragsgivaren finns i ett annat land måste man dock betala skatten själv.

Avdrag från ersättningen kan göras för bland annat bensin eller diesel och trängselskatt.

Frågan om moms är ännu inte klarlagd och Skatteverket uppger att myndigheten kommer att återkomma om detta inom kort.

Dessutom upplyser myndigheten om att det normalt krävs särskilda tillstånd från Transportstyrelsen för att köra andra mot betalning.

Regeringen utreder just nu nya förutsättningar inom taxibranschen och ny lagstiftning på området väntas.


Nyhet 17 november 2015


Ring så kommer "bussen"


Stora bussar som kör efter tidtabeller kan ersättas av mindre bussar eller bilar som kommer när det passar dig. Det kan bli verklighet på landsbygden i Stockholms län.


SVT den 17 november 2015:

Just nu utreder landstinget så kallad anropsstyrd trafik i glesbygden, skriver Dagens Nyheter.

Samtidigt genomför taxiförbundet en kampanj för just anropsstyrd trafik där bland annat landstingspolitikerna uppvaktas.

- Jag tycker att man tänker för mycket på att upphandla fordon, istället för att upphandla funktion och skapa flexibilitet. Man kan faktiskt anpassa fordonsstorleken efter hur många som är intresserade av att resa en viss sträcka vid en viss tidpunkt. Och på samma sätt som man kan upphandla bussföretag idag kan man också upphandla taxiföretag, säger Claudio Skubla, tf förbundsdirektör på Svenska taxiförbundet.

- Jag tycker att man ska omvärdera och utnyttja digitaliseringen i högre grad än idag. På Ekerö har man till exempel inte råd att köra stora bussar, men om vi behåller bussturernas hålltider utan att någon buss körs skulle privatpersoner istället via exempelvis en app kunna beställa in den, efter tidtabellen. Är det då bara en person som vill åka behöver man inte åka ut med en stor buss, utan istället sända en taxi. Då får kunden resan hen vill ha och kommunen sparar pengar, fortsätter Claudio Skubla.

Reaktioner från resenärer
SVT har pratat med flera resenärer i Södertälje som är skeptiska till förslaget.

- Det låter jättebra i teorin för det är ofta som bussarna kör tomma. Men jag tror inte det kommer fungera i praktiken. Folk kommer hålla på och ringa hela tiden, det kommer vara svårt att få ihop det, säger en av dem.

"Vill se en förutsättningslös utredning"
Trafiklandstingsrådet Kristofer Tamsons (M) ser att det finns ett behov av att tänka nytt kring busslinjer som med jämna mellanrum hotas av nedläggning.

- Jag vill se en förutsättningslös utredning som kommer med olika förslag. Det här är något vi kan titta på i kommande upphandlingar. Att köpa in småbussar eller personbilar där vi redan har bussar som köpts in är ju ingen besparing, säger Kristofer Tamsons till tidningen.

   Relaterade länkar:
 • SVT
Nyhet 17 november 2015


Ring efter "bussen" – när du själv vill åka


Stora bussar ersätts med små bussar eller bilar. Så kan framtidens kollektivtrafik se ut på landsbygden i Stockholms län. Landstinget har startat en utredning om anropsstyrd trafik, som redan finns på andra håll i landet.


- Kollektivtrafiken rullar på i gamla busshjulspår. De som ansvarar för trafiken handlar upp trafik med ett bestämt fordon - buss - i stället för att handla upp trafik. Med modern teknik går det att få bra kollektivtrafik med små fordon som kör när folk vill resa och inte efter en fix tidtabell, säger Claudio Skubla, tf förbundsdirektör i Svenska taxiförbundet, till Dagens Nyheter.

Taxiförbundet är mitt uppe i en kampanj för anropsstyrd trafik där bland annat landstingspolitikerna uppvaktas.

- Stora dyra bussar som fraktar luft är idiotiskt. Det blir billigare och effektivare med mindre fordon. Besparingarna kan man antingen lägga på att köra mer trafik där fler människor åker eller på att ge landsbygden tätare trafik, anser Claudio Skubla.

Landstingets politiker är inte ovetande om att busstrafiken på glesbygden kostar mycket per resenär. Därför har man beställt en utredning om anropsstyrd kollektivtrafik.

I andra delar av landet finns redan olika former av anropsstyrd trafik - som betyder att den som vill åka måste anmäla sin resa i god tid. I Kalmar län som har relativt mycket anropsstyrd trafik måste den som vill resa i regel varsko två timmar i förväg. I gengäld behöver resenären inte åka runt en lång slinga om det inte finns fler resenärer som anmält sitt intresse efter vägen.

Läs hela artikeln via länken nedan:


Nyhet 13 november 2015


Utökat dubbdäcksförbud i Stockholm - taxi undantas


Trafiknämnden beslöt på torsdagseftermiddagen att utöka dubbdäcksförbudet till även Fleminggatan och Kungsgatan från den 1 januari 2016. Sedan 2010 är dubbade vinterdäck förbjudna på Hornsgatan.


SVENSKA TAXIFÖRBUNDETS MEDLEMMAR medges dock tillstånd att t.o.m. 2016-04-15, med taxibilar utrustade med dubbdäck, trafikera gator inom Stockholms stad utan hinder av gällande lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon.

Tillståndet (klicka här för att ladda ner) gäller vid uppdrag för körningar till eller från Hornsgatan, Rosenlundsgatan, Varvsgatan, Fleminggatan och Kungsgatan.

Tillståndet ska medföras under färd och på begäran av polis eller bilinspektör överlämnas för kontroll. Medlemskap i Svenska Taxiförbundet ska kunna styrkas.

Tillståndshavaren ska underrätta respektive chaufför om de villkor som är förenade med tillståndet.


Nyhet 13 november 2015


Nytt TaxiindexNytt Taxiindex för anropsstyrd trafik

Vi vill uppmärksamma alla användare av Taxi-index på att SCB och Svenska Taxiförbundet just nu samarbetar med att ta fram en modell för ett nytt Taxi-index för anropsstyrd trafik. Detta index kommer att ersätta Svenska Taxiförbundets nuvarande Taxi-index och Statistiska centralbyråns egna Färdtjänstindex. Två index ersätts alltså av ett nytt index. Det nya indexet kommer att heta Taxiindex. 

Fördelarna med att ersätta två snarlika, parallellt löpande, index med ett nytt index är flera. Man tar tillvara den sakkunskap som finns inom Svenska Taxiförbundet tillsammans med den statistikkompetens som finns hos en opartisk myndighet som SCB. Syftet är att ta fram en ny skräddarsydd indexserie av hög kvalité som vid var tid är anpassad till aktuell kostnadsbild för taxiföretag.

Det nya Taxi-index för anropsstyrd trafik kommer att ha januari 2016 som bastidpunkt (= 100) och kommer att beräknas och presenteras fyra ggr per år i månaderna januari, april, juli och oktober. SCB kommer även att beräkna omräkningstal för totalindexet och kostnadsslagen så att nuvarande Taxi-index kommer att kunna länkas samman med det nya Taxi-index för anropsstyrd trafik. Därmed säkerställs tillämpningen av index då en avtalsperiod har sin början innan det nuvarande Taxi-index sista beräkning och avslutas efter att nya Taxi-index för anropsstyrd trafik har sin bas. 

Vårt nuvarande Taxi-index kommer att presenteras sista gången i mars 2016. Det första beräknade Taxi-index för anropsstyrd trafik kommer att komma ut i slutet av april 2016, då både januari och april kommer att presenteras. Vid samma tidpunkt kommer även omräkningstalen att redovisas av SCB. Priset för en årsprenumeration är 880 kr exkl. moms. Lösnummer kostar 240 kr exkl. moms. Beställning av det nya Taxi-index för anropsstyrd trafik sker hos SCB byggande.bebyggelse@scb.se

För det fall intresse finns för att fortsätta följa E85-index, vänligen hör av er till SBC även angående detta.
Relaterade dokument:
Taxiindex informationsblad
Nyhet 12 november 2015


Kör du folk mot betalning i din privata bil?


Om du som privatperson kör folk mot betalning i din privata bil ska du ta upp ersättningen som lön i din inkomstdeklaration. Det gäller även om du bara gör enstaka körningar.


Publicerat på Skatteverket den 12 november 2015:

Finns det uppdragsgivare i ett annat land? 
Om du gör dina körningar på uppdrag av någon annan, ska denna uppdragsgivare normalt dra av för skatt och lämna kontrolluppgift till Skatteverket. Om uppdragsgivaren finns i ett annat land måste du dock själv betala in skatten. Betala den löpande under året, så undviker du kvarskatt. Om du inte fått någon kontrolluppgift när året är slut ska du även redovisa ersättningen i din deklaration.

Avdrag
Från ersättningen får du dra av 18:50 kronor per mil du kört i tjänsten, det vill säga som du har tagit betalt för. Om du använder en förmånsbil och betalar drivmedlet själv är avdraget lägre: 6:50 kr per mil för diesel och 9:50 kr per mil för bensin och övriga drivmedel.

Du kan även få dra av merkostnader vid körningar i tjänsten, till exempel trängselskatt eller extra mobilkostnader på grund av körningarna. Du får dock inte göra avdrag för din mobiltelefon eller hela ditt abonnemang.

Moms
Skatteverket återkommer i fråga om moms inom kort.

Spara alla underlag 
Spara alla kvitton som visar vilken ersättning du har fått och vilka utgifter du har haft. Anteckna regelbundet, till exempel i en körjournal, hur mycket du har kört mot betalning.

Tillstånd hos Transportstyrelsen 
Tänk på att det normalt krävs särskilda tillstånd för den här typen av körningar. Om du vill driva näringsverksamhet med F-skatt måste du alltid ha tillstånd. Kontakta Transportstyrelsen om du vill veta mer om tillstånd för taxiverksamhet.

Transportstyrelsens information om yrkestrafik

Samåker du? 
Om du samåker till arbetet med till exempel en granne eller kollega är "bensinpengar" ni ger varandra inte skattepliktiga.

Bil till och från arbetet

Regeringen utreder området 
Regeringen utreder just nu nya förutsättningar inom taxibranschen och Skatteverkets möjligheter att utföra kontroller av taxiverksamhet. Skatteverket följer utredningens arbete. Här kan du läsa mer: 

Anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning


 


Nyhet 12 november 2015


Transportstyrelsen ser sänkta taxipriser


Jämförpriserna på taxi har sjunkit sedan årsskiftet, det visar Transportstyrelsens undersökning av taxibolagens jämförpriser i storstäderna.


Publicerat på Sveriges Radio Ekot den 12 november 2015:

- Det man kan konstatera är att risken för att taxikunderna ska drabbas av väldigt oskäliga priser har ju minskat väsentligt efter att ändringen infördes i och med årsskiftet, säger Maria Åkerlund handläggare på Transportstyrelsen.

Sedan årsskiftet måste alla taxibolag som har ett högre jämförpris än 500 kronor tala om för kunden vad hela resan kommer att kosta innan resan har påbörjats. Jämförpriset priset för en resa på 10 kilometer och som tar 15 minuter. Prisuppgiften ska dokumenteras så att den går att kontrollera om det skulle uppstå en tvist efteråt.

Lagändringen gjorde att flertalet taxibolag som hade ett högre jämförpris än 500 kronor sänkte priset. Det har flera stockholmsbaserade bolag berättat för Ekot när vi varit ute och frågat.

Transportstyrelsens studie visar nu också att samtliga tillfrågade 75 taxibolag i storstäderna i Stockholm, Göteborg och Malmö och Lund har jämförpriser som idag är under 500 kronor. Priserna i förra årets studie varierade från 1500 ner till 212 kronor. I årets studie av jämförpriserna från 212 kronor i Malmö upp till det högsta priset 499 kronor i Stockholm. Det går fortsatt att hitta enstaka taxibolag i Stockholm med ett högre pris men de ingår inte i Transportstyrelsen studie.

- Vi ser det ur kundens perspektiv att man har fått en bättre prisbild, säger Maria Åkerlund, på Transportstyrelsen.

767 taxikunder har också intervjuats svarar över 30 procent att de inte känner till att taxibilar idag har ett jämförpris som syns på en gul dekal i bilfönstret på alla taxibilar.

- Det är ju fortfarande ganska många taxikunder som inte känner till att det ska finnas en prisinformation. Sedan är det viktigt att de bolag som fortsatt har jämförpriser över 500 kronor att de ger resans pris på förhand till kunden, säger Maria Åkerlund.  


Nyhet 6 november 2015


Polisens larm: Varnar för svarttaxi


Skelleftebon beställde en svarttaxi via Facebooksidan ”Vem kör ikväll?”. Nu har mannen anmält att han har blivit misshandlad och rånad under färden.


Publicerat på Vk.se den 6 november 2015:

Händelsen inträffade för en vecka sedan i centrala Skellefteå.

- Mannen har i förhör berättat att han hade beställt en svarttaxi via Facebook-sidan "Vem kör i kväll?", och blivit upphämtad på en adress, säger Joakim Oja vid polisen i Skellefteå.

Efter en diskussion om priset för resan ska mannen plötsligt, där han satt i baksätet, blivit angripen av några personer som också satt i baksätet.

- Enligt anmälan har mannen blivit rånad och rejält misshandlad under färden, säger Joakim Oja.

På grund av att mannen var berusad samt att han blev misshandlad finns det delvis diffusa minnesbilder av händelsen, enligt polisen.

- Det här visar riskerna med att beställa en svarttaxibil. Man vet aldrig vem som sitter vid ratten eller vilka - som i det här fallet - följer med i bilen.

- Därför vill vi från polisen varna för att anlita den här typen av tjänster för att tjäna kanske en 50-lapp. Då är det bättre och säkrare att vända sig till de etablerade taxibolagen, påpekar Joakim Oja.


Nyhet 6 november 2015


Vägen till sund konkurrens i offentlig upphandling


Välkommen till ett branschgemensamt seminarium om offentliga upphandlingar, svartjobb och konkurrens på lika villkor den 11 november på Skatteverket i Solna.


Pressmeddelande från Skatteverket den 6 november 2015:

Datum:  11 november klockan 13.00-16.30

Plats:  Skatteverket, Korta gatan 10 (T-bana Solna Strand eller pendeltåg Sundbyberg)

Program:

Varför ska vi samverka?

Ingemar Hansson GD Skatteverket

Vilket stöd kan vi ge upphandlarna framöver?

Ylva Mannervik, ställföreträdande GD Upphandlingsmyndigheten

Är bra upphandling möjlig och på vem ska vi sätta krav?

Skatteverket och Upphandlingsmyndigheten - Fungerar detta med nuvarande regler etc? - Respektive generaldirektör under ledning av Lennart Ekdahl

Uppföljning i praktiken hur går den till?

Annelie Dufva, Upphandlingschef SKL Kommentus Inköpscentral AB

Mutor o korruption - hur ser verkligheten ut vid upphandling?

Gunnar Stetler, överåklagare Riksenheten mot korruption

Konsekvenserna för branschen och marknaden

Olof Johnson chefsjurist Sveriges Byggindustrier,  Mattias Schulstad, utredare Svenska Transportarbetareförbundet,  Ameli Andersson, ombudsman Kommunal

Paus med fika cirka 14:45-15:15

Så här tänker vi i regeringen

Anneli Roswall Ljunggren - civilminister Shekarabis statssekreterare - Hur påverkas Sveriges ekonomi?

Så här tänker vi från forskningshåll

Lars Korsell, enhetschef BRÅ -  Hur påverkas brottslingarnas ekonomi?

Problemen är stora och riskerna många men med modiga politiska beslut kan vi lösa mycket - kommer ni agera?

Annelie Dufva, Upphandlingschef SKL Kommentus Inköpscentral AB,  Erika Svanström, Sveriges Åkerier,  Annelis Roswall Ljunggren, statssekreterare,  Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO

Seminariet arrangeras av:

Skatteverket, Konkurrensverket, Upphandlingsmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Byggnads, GS, Kommunal, Sveriges Byggindustrier, Sveriges Åkeriföretag, SLA, Svenska Taxiförbundet, Almega, Sveriges Möbeltransportörers Förbund, Sveriges Tvätteriförbund och Frisörföretagarna.


Nyhet 4 november 2015


Skärpt syn på Taxi Göteborg


I Göteborg kommer taxichaffisarna att se garanterat bra ut i fortsättningen. Anledning: Taxi Göteborg blir nu först i landet med att syncertifiera sina förare.


Publicerat på Göteborgs-Posten Online den 4 november 2015:

Enligt regelverket finns det i Sverige inga krav på att taxiförare ska testa synen annat vid uppkörningen. Ingen uppföljning görs när körkortet ska förnyas.

Taxi Göteborg blir nu först i Sverige att syncertifiera sina chaufförer.

- Vi väljer att själva kräva kontinuerliga synkontroller på våra förare. Synen är naturligtvis oerhört viktig i trafiken och vi vill att våra förare ska vara branschens säkraste och ett föredöme i trafiken, säger Martin Lund, driftansvarig på Taxi Göteborg, i ett pressmeddelande. 

Certifieringen sker i samarbete med Synoptik, som tillsammans med Bilprovningen årligen undersöker privatbilisters syn. Enligt dessa undersökningar är var sjätte bilist är en direkt trafikfara på grund av sin dåliga syn.

Taxi Göteborgs samtliga förare kommer att syntestas i samband med att förarlegitimationen förnyas. Om chauffören behöver en full synundersökning, vilket syntestet ger svar på, ska den genomföras inom en månad.

Sedan ska linser eller glasögon eventuell synkorrigering ska införskaffas. 

Syncertifieringen,  som beskrivs som en enkel process, ska göras vartannat år.

Martin Lund ser synsatsningen som en konkurrensfördel.

- Självklart ser vi det som en fördel att våra förare är syncertifierade när våra kunder väljer taxibolag, men det här är en så viktig fråga för trafiksäkerheten att vi uppmanar alla taxibolag att följa vårt exempel, säger han.


Nyhet 3 november 2015


Norman vill säkerställa konkurrens på lika villkor


Svenska Taxiförbundets nya förbundsordförande Peter Norman är positiv till konkurrens, men kritisk till Ubers särskilda beskattningsvillkor. Nu vill han förändra branschen tillsammans med medlemmarna.


Publicerat på Di.se den 3 november 2015:

Tidigare finansmarknadsminister Peter Norman har valts till ny förbundsordförande för Svenska Taxiförbundet.

Som förbundsordförande vill han lyssna på medlemmarna och vad de vill förändra och utveckla inom taxinäringen.

"Jag vet att de tidigare har drivit frågor som rättvis konkurrens, lika villkor och större samverkan med landstingen", säger Peter Norman.

Gällande lika villkor på marknanden ser Peter Norman negativt på företaget Ubers särskilda beskattningsvillkor. Uber är ett amerikanskt it-företag som erbjuder beställning och betalning av texiresor genom en applikation. Uberförare betalar inte samma licens- eller registreringsavgifter som taxiförare. 

"Konkurrens är bra, men då behöver vi säkerställa att alla konkurrerar på lika villkor", säger han.

På måndagen meddelades det att Peter Norman blir styrelseordförande för Ambrosia Asset Management.


Nyhet 3 november 2015


Peter Norman ny ordförande i Svenska Taxiförbundet


Svenska Taxiförbundets kongress valde idag ny förbundsordförande. Det blir Peter Norman, tidigare finansmarknadsminister i Reinfeldts regering från 2010 till 2014, som ersätter tidigare förbundsordförande Bo Bylund.


- Peter Norman har en gedigen kompetens med stor erfarenhet från regeringskansliet och stora organisationer. Han är betrodd i breda kretsar vilket ger Svenska Taxiförbundet goda förutsättningar att samverka med politiker och beslutsfattare i myndigheter och näringsliv, säger valberedningens ordförande Dimitrios Faniadis.

Peter Norman, tidigare finansmarknadsminister i Fredrik Reinfeldts regering från 2010 till 2014, är utbildad civilekonom och har bland annat varit vd för Sjunde AP-Fonden, ordförande i Carnegie Investment Bank och direktör i Riksbanken.

- Peter Norman kommer redan från början att kunna vidareutveckla Förbundet, stärka myndighetskontakterna och bidra till en stark och enad taxinäring, säger Dimitrios Faniadis.

Kontaktinformation:

Dimitrios Faniadis 
Valberedningens ordförande 
0707 12 01 46

Peter Norman 
Förbundsordförande 
Svenska Taxiförbundet 
072-7202204

Claudio Skubla 
Tf Förbundsdirektör 
Svenska Taxiförbundet 
0736 35 02 25


Nyhet 2 november 2015


Infrastrukturministern talar på Taxiförbundets kongress


Tisdagen den 3 november medverkar Anna Johansson på Svenska Taxiförbundets kongress i Upplands-Väsby. Infrastrukturministern kommer bland annat att tala om regeringens pågående taxiutredning.


Publicerat på Regeringen.se den 2 november 2015:

- För att säkerställa taxikundernas trygghet, anställdas villkor och hållbara transporter, liksom för att stärka Sveriges ställning som handelspartner och besöksland, behöver taxibranschens regelverk skärpas. Därför tillsatte vi en taxiutredning. Det måste helt enkelt bli mer ordning och reda. Regeringens mål är att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. En bättre fungerande taximarknad är ett bidrag till att nå målet, säger Anna Johansson.

Tid: kl. 10.00
Plats: Scandic Infra City, Upplands-Väsby


Nyhet 2 november 2015


Uber överger tre tyska städer


Uber kommer att avveckla verksamheten i Hamburg, Frankfurt och Düsseldorf efter att Frankfurts regionala domstol i en dom förbjudit Uber att använda sig av chaufförer utan taxilicens. Det skriver Techcrunch.


Publicerat på DI.se den 2 november 2015:

Genom domen minskade också antalet förare Uber kan använda sig av och i Tyskland kommer endast Berlin och München nu ha tillgång till tjänsten.

Enligt domen kommer varje incident där en olicensierad förare kör resultera i böter om 270.000 euro.Målet drevs av branschorganisationen Taxi Deutschland och riktade sig främst mot samåkningstjänsten UberPOP.


Nyhet 2 november 2015


När blev det rumsrent att hylla svartarbete?


Det avgörande problemet med Uber (och Airbnb) är inte tekniken, det är att det i grunden är oschyst konkurrens. Att vem som helst, utan utbildning, kan köra taxi och dessutom inte på ett säkert sätt beskattas är inte rimligt.


Publicerat på Dagens Samhälle den 2 november 2015:

REPLIK. I Dagens Samhälle sjunger skribenten Jan-Olof Bengtsson (JOB) ut och hyllar i en perspektivartikel de så kallade delningstjänsterna Uber och Airbnb. Det han skriver är helt enkelt en ogrundad artikel som försvarar svartarbete.

Uber pop är en taxitjänst som innebär att du som privatperson kan anmäla ditt intresse för att köra åt dem. Om din bil uppfyller vissa krav så ansluts du och får bokningar via en app. Uber pop drar en avgift (sin vinst) och betalar resten ut till chauffören. Denne ska sedan själv betala in skatt för det den kör in.

Uber rapporterar inte  in vad de betalar ut till skatteverket, vilket hade gjort systemet mer transparent. Prisnivån på Uber är helt absurt låg, om man skulle räkna med att chauffören ska betala skatt, underhåll på bil och dessutom förtjäna sitt leverne på det.

Invändningen kommer då - men det är ju bara något man gör på sin fritid, som ett extraknäck. Min fråga blir då - i vilka andra branscher förväntar vi oss att folk ska kunna lönedumpa genom att jobba billigare bara för att det inte är personens huvudförsörjning?

Taxibranschen i Sverige är extremt avreglerad och de fantasiexempel som JOB hämtar från utlandet saknar helt relevans i en svensk kontext. Vem som helst kan för en mindre summa skaffa sig en taxilegitimation och för en obetydligt högre insats i tid och pengar även skaffa sig rätten att bli åkare (företagare). Dessa omfattas sedan av regler som täcker både kundernas säkerhet och ska säkerställa finansiellt fair play genom att man betalar in skatt.

Den svenska taxibranschen har stora problem, många förare jobbar extremt långa arbetsdagar för att få in en anständig lön även när de arbetar för de seriösa bolagen. En av få branscher där i praktiken renodlad provisionslön ingår i kollektivavtalet. Å andra sidan öppnar den helt fria prissättningen för att oerfarna kunder (till exempel turister) enkelt kan barskrapas av oseriösa friåkare.

Utöver dessa problem så har också överetableringen av taxi främst i storstäderna lett till att kommuner och landsting utnyttjat situationen och ägnat sig åt slarvig upphandling där priserna pressats i botten utan kvalitétsmässiga avvägningar och heller utan tanke på personalen. Här börjar saker och ting hända, både Landstinget i Dalarna och Göteborgs kommun har tagit steg i rätt riktning.

Problemet är inte  den "nya" tekniken. App- och webbokning förekommer hos alla större taxibolag i dag. Tvärtom finns inslag hos Ubers app som skulle vara intressant att föra över till taxibranschen, som att folk lämnar sitt kreditkortsnummer redan när de bokar. Det skulle förmodligen motverka okynnesbokningar som leder till bom-körningar och springnotor, samt öka säkerheten för chauffören vid våld och hot genom att kunden/förövaren lättare kan identifieras.

Det avgörande  problemet med Uber (och Airbnb) är inte tekniken, det är att det i grunden är oschyst konkurrens. Att vem som helst, utan utbildning, kan köra taxi och dessutom inte på ett säkert sätt beskattas är inte rimligt.

Antingen bestämmer man att det inte behövs en utbildning för att köra taxi och avskaffar taxilegitimationen och den kontrollfunktion som det innebär att företag och myndigheter kan stänga av en taxiförare som missköter sig - eller så ska alla som kör mot betalning omfattas av det. Mycket enkelt.

Precis samma frågor väcks när det gäller andra tjänster som Airbnb eller de restaurangtjänster som poppar upp och erbjuder matservering privat hemma hos folk - mot betalning. Hur skattas det? Vem säkerställer alkohollagens regler? Vem säkerställer mathygienen? Dessutom är det intressant att det sker inom branscher - som Hotell & Restaurang och Transport - där lönenivåerna och arbetsvillkoren redan är dåliga.

Frågan är när media på allvar ska börja granska den här branschen? När varenda semesterresenär skickar in egna semesterreportage till resetidningarna?

Mikael Wallgren, ledamot av regionfullmäktige V:a Götaland (v), taxitelefonist och medlem i Svenska Transportarbetareförbundet.


Nyhet 30 oktober 2015


Airbnb – ett hot mot jobben?


Nytänkare eller simpla skattesmitare? Populära tjänster som Airbnb och Uber höjs till skyarna – men ”delningsekonomin” väntas också leda till svartjobb och lönedumpning.


Publicerat på Icakuriren.se den 30 oktober 2015:

Appar och online-nätverk som förmedlar läkare, städare, snickare och husdjur för uthyrning. Liksom kemtvätt, köksutrustning, penningutlåning, semesterboende och snart sagt vilken yrkesperson eller tjänst som helst, bara några knapptryckningar bort - detta är "den nya delningsekonomin" som uppenbarligen är här för att stanna.  Marknaden växer så det knakar och revisionsjätten PWC uppskattar att värdet av delningsekonomin ska öka till 335 miljarder dollar, globalt sett, de närmaste tio åren. 

Utvecklingen har (förstås) kommit längst i USA, där exempelvis nästan en tredjedel av alla collegestudenter hyr in extralärare och byter begagnade skolböcker via sajten Chegg.  Det digitaliserade Sverige ligger också långt framme och är hem för startupbolag som Workaround, vars idé är att förmedla tomma kontorsplatser, men här som på många andra håll är det de kontroversiella företagen Uber och Airbnb som dominerar både marknad och debatt.


Struntar i skatter och avgifter

Den taxiliknande samåkningstjänsten Uber, i Sverige främst etablerad i Stockholm och Göteborg, samt Airbnb, en plattform för uthyrning av privatbostäder överallt, uppskattas av allt fler för tillgänglighet och låga priser men möter samtidigt massiv kritik både här och utomlands.

Under ett terrordrama i Sydney förra året då mängder av vettskrämda människor försökte fly, gjorde Ubers efterfrågealgoritmer att priserna sköt i höjden till fyra gånger det normala. Osäkerheten kring kontrollen av chaufförerna - Uber rekryterar förare med privatbil och vanligt körkort - har hamnat i fokus efter uppgifter om våldtäkter av passagerare i Amerika och Indien. Men framförallt handlar kritiken om oschyst konkurrens och skattesmitning. Enligt den traditionella taxibranschen är Uber i praktiken ett svarttaxiföretag som undergräver det så kallade samhällskontraktet:

- Det finns en naivitet här, där många ser Uber och (appen) Uber Pop som något nytt och fräscht. Men taxiappar fanns redan innan. Ubers enda innovation är att strunta i skatter och avgifter, om man nu kan kalla det för innovation. Förarna får sin ersättning direkt in på kontot från Uber i Holland, utan någon som helst transparens, dokumentation eller information gentemot det svenska Skatteverket. Det betyder svarta pengar, och att varje ny passagerare bidrar till en växande svart ekonomi, säger Claudio Skubla vid Svenska Taxiförbundet (Uber meddelar via en PR-byrå att man för närvarande saknar talesperson i Sverige).
 

Hot mot arbetsmarknaden
Airbnb, som enligt många erbjuder en genuinare turistupplevelse, har blivit ett hot mot hotellnäringen och är under attack av liknande orsaker som Uber. I Berlin förbjuder en ny lag korttidsuthyrning av  lägenheter på grund av farhågor om bostadsbrist vid alltför stor omvandling till turistbostäder.

I det stora perspektivet är bråken kring Uber och Airbnb antagligen bara en föraning om framtiden, då en långt mycket mer utbredd delningsekonomi väntas få dramatiska konsekvenser på arbetsmarknaden.

Medan teknikförespråkare understryker hur delningsekonomin ger konsumenterna mer makt, tid och lägre priser, när man via smarta digitala plattformar kan runda traditionella företag och göra affärer direkt med varandra, står det allt mer klart att tekniken knappast leder till nya, stabila jobb.
Swedbanks chefsekonom Anna Felländer beskriver i en statlig utredning hur delningsekonomin också är en slags inhopparekonomi, som uppmuntrar betalning per uppdrag istället för fasta löner. Det ger personer som tidigare haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden en chans. Samtidigt pressas inkomsterna ner av korta, osäkra anställningar och en ökad andel egenföretagare som bjuder under varandra för att få uppdrag och hålla sig flytande. Detta är den nya arbetsmarknad som online-nätverken verkar bidra till.

Anna Felländer spår en ökning av klassklyftorna i digitaliseringens spår. Även om tekniken underlättar livet för massor av människor, tycks teknikskiftets verkliga vinnare vara ett ganska litet antal "superstars", de ofta USA-baserade teknikföretag med relativt få anställda som står bakom delningsekonomins populäraste plattformar och just nu översvämmas av riskkapital.

Utnyttjning och otrygghet

Flera av dessa företag - Uber, Lyft, Homejoy, Postmates och Caviar - har stämts inför rätta av advokaten Shannon Liss-Riordan i USA. Anledningen är att företagen anlitar frilansare som åläggs samma krav som anställda, men inte får någon säkerhet i utbyte. Frilansarna förutsätts istället själva stå för all risk, utrustning och försäkringar, en brist på anställningstrygghet som enligt Liss-Riordan är olaglig.

- Vi får ett helt annat samhälle om de här nätverken blir en ryggrad i arbetsmarknaden, om riskerna förflyttas till den enskilda individen, säger Anders Sandoff som är lektor på Handelshögskolan i Göteborg.

- Företag som Taskrabbit, som outsourcar alla slags ärenden och tjänster för hemmet, kan förstås upplevas som något alldeles fantastiskt. Men den som åtar sig uppdrag via plattformen har kanske inte så många andra alternativ. Man blir väldigt exponerad av de offentliga omdömena av servicegrad, priskonkurrensen är hård och jag har svårt att tro att man helt kan försörja sig på detta.

Är inte delningsekonomin, med hyres-, låne- och bytesappar, väldigt bra för miljön?

- Nä, inte i det stora hela. Bilpooler är rätt, men att uthyrning av borrmaskiner, skruvmejslar och liknande sällanköpsvaror skulle ha någon större inverkan på miljön tror jag är önsketänkande. Det blir för krångligt, när du behöver sådana grejer vill du ha dem direkt och inte behöva boka och riskera att de är upptagna.


Nyhet 29 oktober 2015


Reglering av delningsekonomin fokus i EU:s nya inremarknadsstrategi


I veckan presenterade Europeiska kommissionen en ny inremarknadsstrategi. Ett av de områden som Kommissionen tittat närmare på i strategin är den så kallade delningsekonomin. De föreslår bland annat att en europeisk agenda för delningsekonomin ska tas fram. Kommerskollegiums fokus ligger på frågan kring en eventuell reglering av delningsekonomin.


Publicerat på Kommers.se den 29 oktober 2015:

Fenomenet delningsekonomi handlar om att dela med sig och att samarbeta med hjälp av digitala plattformar och det diskuteras flitigt just nu. På engelska används uttryck som "sharing economy" eller "collaborative economy". Välkända tjänster är exempelvis Airbnb, Uber och BlaBlaCar, men antalet tjänster som erbjuds är stort och ökar ständigt.

Det har under en längre tid pågått en debatt kring den här typen av tjänster. Vissa av dem är kontroversiella och har lett till protester och ageranden av olika slag från lagstiftare i vissa länder. Detta har i sin tur satt fokus på om delningsekonomin måste regleras och om det i så fall bör ske på EU-nivå.

Delningsekonomi är ett mycket brett koncept vilket gör det mycket svårt att reglera fenomenet som sådant. Därför är Kommerskollegiums ståndpunkt att eventuella problem istället bör hanteras i den sektor problemet uppstår eller i samband med den specifika typ av tjänst som problemet rör. Eventuell lagstiftning måste vara flexibel för att kunna hantera marknadens utveckling och det är viktigt att åtgärder inte påverkar innovationsbenägenheten negativt och inte heller spiller över på andra sektorer och tjänster och skapar oönskade effekter där.

I syfte att dels bringa klarhet i vad delningsekonomin faktiskt är (och kan bli) och dels diskutera just reglering av den, anordnade Kommerskollegium, Utrikesdepartementet och Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen ett seminarium i Bryssel den 12 oktober.

Både möjligheter och utmaningar för delningsekonomin diskuterades. Talarna och paneldeltagarna bestod bland annat av forskare, företag inom delningsekonomin och företrädare för offentlig sektor. Flera av deltagarna, som hade olika utgångspunkter, var överens om att det finns stor potential i delningsekonomin men att ny lagstiftning troligtvis inte är nödvändig i nuläget.


Nyhet 26 oktober 2015


Taxi Stockholm satsar stort på elbilar


Biltrafiken är identifierad som ett av de stora klimathoten idag och därför arbetar Taxi Stockholm med en nollvision för utsläpp från fordonsflottan. Nu har bolaget tagit ytterligare ett steg mot visionen. Styrelsen för Taxi Stockholm-koncernen har beslutat att göra en större elbilssatsning under 2016. Antalet elbilar kommer att flerdubblas från dagens nio till ett femtiotal.


Publicerat på Transport och Logistik den 26 oktober 2015:

Antalet elbilar kommer att flerdubblas

 - Styrelsens miljövision är att ha en vagnpark helt utan fossilt utsläpp och nu när snabbladdarna i Stockholm blir fler är tiden mogen att ta det här steget. Taxi Stockholm kommer att öka till ett femtiotal elbilar under 2016, säger Natalia Santos, pressansvarig på Taxi Stockholm.

Nästan hela Taxi Stockholms vagnpark är redan idag miljöbilar, de flesta drivs med biogas. Undantaget är de större modellerna där ett bra alternativ saknas. För att sänka utsläppsnivåerna till noll är elbilen, tankad med grön el, just nu det alternativ som ligger till hands.

En förutsättning för att fatta beslutet har varit att se till att det går att bedriva taxiverksamhet som det finns ekonomi i med dem. 2014 satte Taxi Stockholm in de två första elbilarna i taxitrafik som ett test och ökade antalet till dagens nio under 2015.

Idag är det Tesla model S och Nissan Leaf som kan dyka upp när man bokar en taxi. Men vilka bilar det blir framöver återstår att se.

- Taxi Stockholm kommer att bevaka vilka alternativ som kommer på marknaden och de elbilar som passar våra krav, på säkerhet och komfort för våra kunder och på ekonomi för åkaren, kommer att kunna vara aktuella, säger Natalia Santos.


Nyhet 22 oktober 2015


Uber är skattesmitare


Kritiken haglade när Uber mötte branschorganisationen Svenska Taxiförbundet på ett seminarium i riksdagen. ”Vi låter ett stort, internationellt företag smita från sin skatteplikt. Det är en akut fråga”, sa Claudio Skubla, tillförordnad direktör för Svenska Taxiförbundet.


Publicerad på Di Digital den 22 oktober 2015: 

Taxibolaget Ubers verksamhet i Sverige bygger på välplanerat och välorganiserat skattefusk. Det hävdade Claudio Skubla, tf förbundsdirektör för branschorganisationen Svenska Taxiförbundet, under ett seminarium i riksdagen på tisdagen.

Seminariet, på temat delningsekonomin, anordnades av Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson för M och vice ordförande i trafikutskottet. Claudio Skublas motpart i diskussionen var Lars Dyrhagen, head of public policy för Uber i Sverige och Skandinavien.

Deltog i debatten gjorde även Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom på Swedbank, Mårten Blix, doktor i nationalekonomi samt entreprenörerna Magnus Engervall och Erik Wallin, grundare av Flexidrive respektive Baghitch.

Replikskiftena mellan Uber och Svenska Taxiförbundet kom att dominera diskussionen: 

"Det här är inte en trafikfråga, det är en skattefråga. Hela Ubers koncept bygger på skattesmitning", sa Claudio Skubla.

Hans kritik syftade på Ubers bolagskonstruktion i Sverige. Intäkter från förare som använder bolagets plattform slussas direkt till Ubers europeiska moderbolag, registrerat i Nederländerna.

80 procent av pengarna betalas sen tillbaka till föraren, som arbetar som egenföretagare och alltså förväntas sköta sin redovisning på egen hand. Ubers avgift på 20 procent stannar i Nederländerna.

Upplägget innebär att Uber inte behöver betala bolagsskatt i Sverige. Det försvårar dessutom för de svenska myndigheterna, som inte har någon möjlighet att begära ut handlingar från Uber för att kontrollera att förarna redovisar rätt intäkter, hävdar Claudio Skubla.

Det till skillnad från hos svenska taxiföretag, som hanterar transaktionerna i svenska bolag och därmed står inom räckhåll för myndigheternas kontroller, enligt Claudio Skubla.

En granskning av Sveriges Radio  visade nyligen att tre av tio UberPOP-förare inte säger sig betala någon skatt alls.

"Vi har inga problem med nya konkurrenter eller teknisk utveckling. Det vi vänder oss emot är att stora, internationella företag tillåts spela enligt helt andra regler än de lokala aktörerna i Sverige", fortsatte Claudio Skubla.

Ubers Lars Dyrhagen bemötte kritiken genom att framhålla förarnas eget ansvar.

"Uber är en teknikplattform. Vi matchar de som kan erbjuda transport med de som behöver förflytta sig från en plats till en annan. Men vi kan inte betala någon annans skatt åt dem. Driver du ett eget företag måste du själv bestämma hur du vill göra", sade han, med syftning på att Ubers förare inte är anställda utan arbetar som egenföretagare.

Han betonade dock att Uber inte har för avsikt att smita från sina plikter:

"I vissa länder har vi tagit fram avtal med politikerna för att säkra att redovisningen sker korrekt och att det blir lättare för förarna att skicka in sin redovisning. Om vi använder tekniken på rätt sätt så kan vi lösa de här frågorna", sa Lars Dyrhagen.

"Det är vårt jobb att se till att det här fungerar. Om vi som plattform inte lyckas göra det som samhället kräver så ska politikerna givetvis stänga ned oss", fortsatte han.

Uber klev in på den svenska marknaden under vintern 2013. Idag hanterar bolaget "tiotusentals körningar varje vecka" och har "flera tusen förare" som använder plattformen i Sverige, enligt Lars Dyrhagen. Majoriteten av dem är licensierade taxiförare som använder tjänsten Uber Black, alltså "vanliga" Uber-bilar.


Nyhet 21 oktober 2015


Hot och våld mot taxichaufförer - så vanligt är det


Att taxichaufförer utsätts för hot och våld av kunder är inte ovanligt. Men, bortsett från taxirån, saknas statistik. – Det är en gråzon som vi inte har en aning om, säger Claudio Skubla vid Svenska Taxiförbundet.


Publicerad på DT.se den 21 oktober 2015:

I måndags omringades och hotades en taxichaufför av fem män på Tjärna Ängar.

Bilen slogs sönder.

Både kunden och föraren chockades svårt.

Var femte taxichaufför utsätts för hot.

En av tio utsätts för våld.

På grund av det har var femte förare funderat på att sluta.

Mest utsatta är taxichaufförer med invandrarbakgrund.

Det är oftast alkohol- eller drogpåverkade kunder som hotar eller misshandlar förarna.

Det visar siffror från Tya, Transportsfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd.

Statisktiken är fem år gammal och baserad på en enkät som cirka 24 000 taxiförare svarat på.

- Men det är de senaste siffrorna som vi känner till. Samtidigt är den här hotbilden, där chaufförer blir påhoppade och misshandlade, en gråzon vi inte har en aning om, säger Claudio Skubla, tillförordnad förbundsdirektör på Svenska taxiförbundet.

Någon annan dokumentation, än just förarnas egna svar, finns inte.

- Det vi har att gå på är statistik från brottsförebyggande rådet. De noterar taxirån. Det är det enda vi med säkerhet vet och har siffror på, väpnat och oväpnat rån.

- Tänker man på hur många taxiresor det åks per år är taxirånen relativt låga och minskar hela tiden. Det beror mycket på att man har skyddskameror i bilar och att kontanthanteringen mer eller mindre försvunnit.

För fem år sedan dömdes två män till tio års fängelse för ett brutalt taxirån under en färd mellan Borlänge och Ludvika.

Bland annat fick taxichauffören opereras för knivskador i tunn- och tjocktarm.

För tre år sedan dömdes två män till två års fängelse för att ha rånat, misshandlat och dödhotat en taxichaufför i Falun.

Så sent som för en knapp månad sedan  misshandlades en taxichaufför i Smedjebacken.

Säkerheten är viktig, poängterar Claudio Skubla.

Skyddskameror och överfallslarm från arbetsgivaren är en förutsättning.

- De stora bolagen är duktiga på att utbilda förare i att hantera hotfulla situationer och hätsk stämning. Men ytterst ligger landar det på den enskilde individen i samhället. Man beter sig inte så, säger Claudio Skubla.

Stefan Dangardt, kommunikatör vid dalapolisen, är häpen över måndagens händelse på Tjärna ängar:

- Det vanliga är att taxichaufförer utsätts för rån och ibland bedrägerier. Men det här typen av situationen har jag aldrig tidigare hört talas om, säger Dangardt.

Nyhet 20 oktober 2015


Nu kan svenska gasbilar tanka på Köpenhamns flygplats


Som något helt nytt öppnar nu ett tankställe för gasbilar på Köpenhamns flygplats. Från och med den 22 oktober kan taxibilar från Sydsverige som dagligen kör till och från Köpenhamns flygplats via Öresundsbron tanka på danska flygplatsens nya gastankställe. Tankstället erbjuder gas till alla gasbilar, inte bara till taxibilar, som här kan tanka billigare gas än i Sverige.


Publicerad på Naturgas.dk den 20 oktober 2015: 

Det nya tankstället är ett resultat av ett avtal mellan Københavns Lufthavne A/S (CPH) och HMN Naturgas-koncernen, som är Danmarks största gasbolag.

På tankstället kan alla personbilar och andra lättare fordon tanka naturgas och koldioxidneutral biogas - eller en blandning.

På Köpenhamns flygplats välkomnar man det nya gastankstället:

- Vi är glada för att HMN Naturgas har etablerat ett gastankställe på Köpenhamns flygplats som är öppet för allmänheten. Vår plan är att öka från 25 till 40 miljoner passagerare per år och det nya tankstället ger möjligheter åt alla att tanka mer miljövänligt, säger Christian Poulsen, vice vd, Assets & Technology på Københavns Lufthavne A/S (CPH).

Utöver det nya tankstället med allmän tillgång har flygplatsen också sitt eget gastankställe. Det använder medarbetarna till godstransporter/transporter på flygplatsens så kallade airside-område, som är stängt för allmänheten. CPH köpte förra året sex gasbilar för detta ändamål och har köpt ytterligare sex stycken i år.

- På flygplatsen testar vi själva just nu potentialen genom att använda gas som drivmedel i stället för bensin och diesel i CHPs egna fordon. Här är vårt primära fokus att förbättre luftkvaliteten på flygplatsens angöringsområde, men på CPH har vi också ett tydligt mål för att minska koldioxidutsläppen per passagerare, även om vi växer. Så givetvis följer vi också med i utvecklingen inom till exempel biogas,säger Christian Poulsen.

 

Ny trend: Danmark tar efter Sverige när det gäller gasbilar

Med det nya tankstället på Köpenhamns flygplats finns det nu elva allmänna gastankställen i Danmark. Och nya tankställen är på gång.

- I Danmark har vi nu börjat ta efter Sverige. Vi ska bygga en infrastruktur så att man i så gott som alla delar av landet relativt snabbt kan nå ett gastankställe. När det har gått mycket snabbare i Sverige än i Danmark så beror det främst på att svenska politiker av miljö- och klimathänsyn har varit framsynta och på ett tidigt stadium skapat några förmånliga ramvillkor med bidrag och avgiftsrabatter på biogas till fordon, säger Susanne Juhl, vd vid HMN Naturgas I/S.

HMN Naturgas I/S är moderbolag i HMN Naturgas-koncernen, som 57 danske kommuner äger tillsammans.
 

Sverige nu uppe i 50 000 gasbilar

Danmark är fortfarande ett lilleputtland i förhållande till Sverige, där det enligt branchorganisationen Energigas Sverige nu finns mer än 210 gastankställen och drygt 50 000 gasbilar.

Därmed har antalet svenska gasfordon stigit med mer än 300 procent sedan år 2007, då antalet var drygt 15 000. Det visar siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) och Energigas Sverige.

Sverige är nummer fyra på EU-listan över gastankställen. Överst ligger Italien med 1 040 tankställen. Tyskland är nummer två med 920 medan Frankrike intar tredjeplatsen med 310 tankställen till gasfordon. Tillsammans finns det 3 280 gastankställen i EU-länderna.

HMN Naturgas ser många möjligheter för att gas - särskilt biogas - till bilar kommer att öka i Danmark de kommande åren.

- Energibolagen kan ju i princip etablera gastankställen nästan överallt i Danmark eftersom vi har ett mycket väl utbyggt naturgasnät. Vi ska i första skedet bygga tankställen på en rad strategiskt viktiga platser i landet. Med mer än tio tankställen kan vi nu säga att vi har kommit igång med det arbetet. En del av tankställena har fått offentliga bidrag, men området saknar fortsatt politisk medvetenhet, säger vd:n för HMN Naturgas I/S Susanne Juhl.
 

Fakta om gastankställen på flygplatser:

•  Tankställets fysiska placering vid Köpenhamns flygplats (fil för nedladdning)

•  Det finns andra EU-länder, som har flygplatser med tankställe för gasbilar, bland annat Sverige, Tyskland och Holland.

•  Det finns två svenska flygplatser med gastankställen: Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport.

•  USA är det land i världen som har flest flygplatser med gastankställen.


Nyhet 19 oktober 2015


14 000 väljer elbilstaxi


ABB, Vattenfall, IBM och Riksbyggen prioriterar nu elbilar när de beställer taxi från jobbet.


Publicerad på Affärsvärlden.se den 19 oktober 2015:

"För oss var det en självklarhet att bli en del av Nollzon och på så vis bidra med minskade utsläpp och buller. Det här är det enklaste hållbarhetsinitiativ som ett företag kan göra", säger Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall.

Regeringen har satt som mål att Sverige ska ha en fossilfri fordonsflotta 2030. För att nå målet måste elbilsförsäljningen ta fart. Men vem investerar i elbilar om det inte finns snabbladdare och vem investerar i snabbladdare om det inte finns elbilar? Det är frågan som Nollzon, en ideell förening grundad av ABB, Vattenfall, IBM, Gröna Bilister och Sustainable Innovation vill lösa.

"Tanken är att Nollzon ska skapa efterfrågan på elbilstaxi. Om tiotusentals anställda automatiskt prioriterar elbilar när de beställer en resa så kommer taxibolagen köpa fler elbilar och elföretagen bygga fler snabbladdare", säger Roland Elander, chef för affärsutveckling på Sustainable Innovation som koordinerar initiativet.

Totalt är det nu cirka 14 000 anställda som efterfrågar elbilstaxi. Företag registrerar sin kontorsadress på nollzon.se och ger därmed förtur till elbilstaxi när de beställer en resa till eller från arbetsplatsen. Taxi Stockholm märker redan att efterfrågan har ökat. "Vår vision är en transporttjänst utan fossilt utsläpp. Nio elbilar är i trafik just nu, och vi planerar att köpa många fler", säger Belan Bahram, elbilsexpert på Taxi Stockholm.

Vägtrafiken svarar idag för nästan en tredjedel av hela Sveriges klimatutsläpp och 60 procent av all användning av fossila bränslen. Grundarna av Nollzon uppfattar taxi som en viktig startpunkt för övergången till fossilfria alternativ. 

"Vi vill att hela Sverige inom några år ska vara en enda stor Nollzon, där inte bara taxibolagen kör med elbilar, utan även lokala budfirmor", säger Jenny Miltell, produktchef för snabbladdare på ABB. All el i Vattenfalls snabbladdare kommer från vind- och vattenkraftverk.


Nyhet 18 oktober 2015


Begreppsförvirring och principupplösning


Grannen i Georgetown, mysig stadsdel i USA:s huvudstad Washington, var inte så noga med kvitton. När han ringde efter taxi kom hans privata limousintjänst, en luftkonditionerad Lincoln med uniformerad kvinna vid ratten. Han betalade alltid kontant, sköna gröna dollar, rundhänt eftersom det låg i affären att han ville gynna denna form av etniskt småföretagande, ett slags exklusiv svarttaxi i dubbel bemärkelse.


Publicerad på SvD.se den 18 oktober 2015:

Det var en välsignelse i en korrupt stad där det var hopplöst att ringa en växel efter bil, och där priset reglerades efter zontaxa. Konsekvensen var fallfärdiga bilar, analfabetiska förare, hund i framsätet oavsett om du hade bett om det (sällan).

En kväll avstigen ett flygplan kastade jag mig på flygplatsen in i en sådan rostig hundtaxi och bad om Vita huset, "men fort". Jag hade länge längtat efter den repliken. Mannen bakom ratten ursäktade sig med att han också just hade landat, till nyligen stridsvagnsförare i etiopiska armén. Så kunde jag visa vägen? Det kunde jag.

Detta var i förra årtusendet; före GPS-kartornas tid. Nuförtiden kallas det Uber och lanseras som nyskapande, hyllat särskilt av libertarianer som glömt att konkurrens enligt vedertagna marknadsekonomiska principer ska bedrivas på lika villkor. Allt är inte välkommet bara för att det är nytt. Fråga oss som åkt med riksdagens upphandlade taxibolag i åratal, inte för att förarna hittade vägen utan för att de var billigast. Tur att man hade bott i stan i 40 år.

Till överkursen  i Uber-frågan hör att en grupp förare i USA har stämt företaget för att få bli anställda istället för egenföretagare (The Economist 19/9). De har kommit på att någon måste betala deras pensioner, sjukvård och sociala försäkringar, eftersom kundernas slantar inte räcker, särskilt inte om man ska skatta för dem. Taxi, var god dröj!

Man kan skönja liknande principlöshet när det gäller en annan pophajp, Airbnb. Bakom det i förstone trevligt entreprenöriella i att hyra ut "sin" bostad till gästande döljer sig en vanlig men grov missuppfattning: att en bostadsrättsinnehavare äger lägenheten, som vore den en ägarlägenhet. Men så är ju inte fallet. Det hörs på namnet; man har köpt rätten att bo i en förening. Det är föreningen som äger och bestämmer.

Vår lilla förening skulle inte fungera om alla "hyrde ut" lägenheterna som vore vi hotell. Och vad säger skattemyndigheterna om dessa hotelljärers intäkter? Givet bokostnaderna i innerstaden är det rostfritt en mycket lönsam verksamhet genom utnyttjande av en annans äganderätt. Inte undra på att byggarna nu rapporterar att allt fler bostadsrätter köps och säljs utan att någon flyttar in.

Apropå begreppsförvirring och principupplösning noterar jag att folk och medier åter har börjat säga att "jag har sjukskrivit mig". Inte undra på att ohälsotalen åter exploderar, när de sjuka har tagit över "sjukskrivningen" från läkarna.


Nyhet 12 oktober 2015


Peter Norman föreslås som ny förbundsordförande


Det tidigare statsrådet Peter Norman föreslås bli ny ordförande för Svenska Taxiförbundet.


Publicerad på Taxiidag.se den 12 oktober 2015: 

Peter Norman representerade Moderaterna och var Sveriges finansmarknadsminister i regeringen Reinfeldt från 2010 till 2014. Norman är utbildad civilekonom och har bland annat varit vd för Sjunde AP-Fonden, ordförande i Carnegie Investment Bank och direktör i Riksbanken.


Nyhet 3 oktober 2015


Kräver poliskontroller av taxichaufförer


Efter Aftonbladets avslöjande om hur flyktingar utnyttjas av taxichaufförer kräver Svenska Taxiförbundet att polisen ökar kontrollen. Polisen måste göra razzior med Skatteverket för att stävja beteendet, menar Claudio Skubla, tf förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. – Det är inte klokt att man utnyttjar flyktingar så här. Det smutsar ned hela branschen, säger han.


Publicerad på Aftonbladet.se den 3 oktober 2015:

- Det är fruktansvärt och omoraliskt att göra så här mot människor som redan är i en väldigt utsatt situation, säger Claudio Skubla, tf förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet, när han får höra att taxichaufförer tagit överpriser av flyktingar.

Han blir bestört av uppgifterna men förklarar att förbundet har svårt att agera eftersom de bolagen som har tagit för höga priser inte är anslutna till facket - trots att de är några av de största bolagen i regionen.

- Det finns en god anledning till att de inte platsar hos oss. Vi har kvalitetsnormer och krav på ekonomin. Ett av bolagen har dessutom direkt kriminella kopplingar.
 

Vill öka insatserna

I stället kräver Claudio Skubla att polisen ökar insatserna mot taxichaufförer. Det bästa är planerade kontroller av bilar tillsammans med Skatteverket. Då kollas allt från mönsterdjup på däck till taxameterställning. Genom att jämföra ett utdrag från taxametern med senaste deklarationen kan chauffören direkt sättas dit för skattebrott.

- Det är ett sätt att störa dem och det är avskräckande. När kontroller görs sprids ryktet snabbt inom kåren och alla chaufförer blir mer skötsamma.

Claudio Skubla har märkt en trend att den här typen av insatser görs allt mer sällan - trots att den ger mycket goda resultat.

- Man har upptäckt skattebrott och folk som fuskar med sjukskrivning. Vid ett tillfälle fann man även vapen.

 "Kan bli böter direkt"

En taxichaufför kan agera på två sätt för att hålla sig inom lagens ram. Antingen sätter denne direkt igång taxametern och låter den ticka hela vägen eller så gör man upp ett pris i förväg. Det uppgjorda priset ska direkt skrivas in i taxametern och stå angivet under hela resan.

När kunden är framme får hen ett kvitto på den angivna summan.

- Om man däremot inte erbjuder ett kvitto är det direkt ett skattebrott. Om en representant från Skatteverket hade suttit med i bilen då hade det blivit 13 000 kronor i böter direkt.

Har man däremot gjort upp ett pris och detta inte står inskrivet i taxametern har föraren, enligt Claudio Skubla, formellt bjudit på resan.

- Då är det kunden som har övertaget. Om föraren plötsligt skulle vilja ha mer rekommenderar jag kunden att vägra och tillkalla polis.


Nyhet 1 oktober 2015


Nya regeringsuppdrag för schyssta villkor i yrkestrafiken


Regeringen har idag gett Transportstyrelsen i uppdrag att följa upp genomförda reformer och utreda sju aktuella frågor inom yrkestrafiken. Prioritet har givits till att utreda frågan om ett skärpt beställaransvar, detta ska redovisas redan i mars 2016.


Publicerat på Regeringen.se den 1 oktober 2015:

- Att marknaden för vägtransporter fungerar på ett bra sätt är viktigt för välstånd och utveckling, såväl i Sverige som i EU. Samtidigt får företagens och arbetstagarnas friheter att röra sig över nationsgränserna inte leda till att den grundläggande principen om lika lön för lika arbete undergrävs. Social dumpning och missbruk av regelverk måste därför motverkas. Genom ett intensifierat arbete för sund konkurrens, hållbara transporter och schysta villkor kan den svenska transportbranschen ges bättre förutsättningar att bidra till regeringens arbete för en positiv utveckling och ett Sverige som konkurrerar med hög kompetens och innovationskraft inom EU och globalt. Så kan också branschen bidra till att vi når EU:s lägsta arbetslöshet år 2020, och till minskad miljöpåverkan, säger Anna Johansson.

Transportstyrelsen får även i uppdrag att följa upp de nya reglerna för cabotagetransporter, åtgärder vid hindrande av fortsatt färd och obligatorisk prisuppgift vid taxiresor som trädde i kraft under 2015.

- Jag är glad att vi idag fattat beslut om att starta denna breda utredning. Det är en viktig del i regeringens arbete för ordning och reda på arbetsmarknaden, säger Anna Johansson.

Transportstyrelsen uppdrag består av att:

 1. Se över om den nuvarande regleringen av beställaransvar skapar tillräckliga förutsättningar för ordning och reda i transportbranschen (redovisas 15 mars 2016).
 2. Utreda möjligheterna att låta åtgärder vid hindrande av fortsatt färd bestå under längre tid än 24 timmar, samt låta en polisman eller en tulltjänsteman besluta om klampning.
 3. Se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från reglerna om kör- och vilotider.
 4. Överväga olika alternativ för hur EU:s regler kan ändras så att krav på dokumentation ska kunna ställas direkt i samband med vägkontroller av godstrafik. Transportstyrelsen bör även bevaka EU-kommissionens pågående arbete med att ta fram nya förslag inom vägtransportområdet.
 5. Se över införlivandet av Europeiska unionens bestämmelser om kombinerade transporter i svensk rätt.
 6. Kartlägga, analysera och vid behov föreslå förändringar beträffande hantering av och inriktning för Sveriges bilaterala och mulitlaterala vägtransportavtal. Transportstyrelsen ska särskilt överväga om det är motiverat med förändrade villkor för s.k. tredjelandstransporter till och från Sverige av transportföretag med säte i andra länder i Europeiska unionen.
 7. Utreda behov av utökade vinterdäckskrav för tunga fordon.

Transportstyrelsen får även lämna andra förslag till förbättringar av reglerna om yrketrafik på vägområdet.

Uppdragen ska genomföras i samarbete med Polismyndigheten, Tullverket och Kommerskollegium, samt berörda branschföreträdare och arbetsmarknadens parter.

En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 15 mars 2016. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 maj 2017.


Nyhet 30 september 2015


Fritt val ger nöjdare kunder


Sju bolag kommer att konkurrera om resenärerna med färdtjänsttillstånd i Stockholms län. Enligt Fredrik Wallén har målet med upphandlingen varit att förbättra kvaliteten för att så många som möjligt ska bli nöjda med sina resor.


Publicerad på Upphandling24 den 30 september 2015:

Den som reser med rullstolstaxi i Stockholms län kan från den 1 april nästa år framöver välja mellan inte färre än sju taxibolag. Landstinget har tecknat avtal med företagen Ekeröbilarna, Haninge & Nynäshamns Taxi (ny), Samtrans, Sirius Omsorg (ny), Södertälje Taxi, Taxi 020 och Taxi Kurir.

- Tack vare att resenärerna har kunnat välja vem som ska leverera deras resor har rullstolstaxi många nöjda resenärer, säger Fredrik Wallén, ordförande för färdtjänstberedningen i Stockholms läns landsting.

Han beskriver ett avtal med god konkurrens mellan bolagen:

- Vi har vägt in utbildning för förarna, hur klagomål hanteras och kvalitet i hur resorna praktiskt hanteras. Resenärerna kommer därför att få fler goda valmöjligheter.

Upphandlingen gäller i två år (med två års förlängningsmöjlighet) och berör 13 000 resenärer med färdtjänsttillstånd.

- Det rör sig om cirka en miljon resor där vi hoppas kunderna kommer att välja våra bolag framför konkurrenterna. Kundvalet inom färdtjänsten är viktigt för oss och vi är övertygade om att vi kan erbjuda en mycket god tjänst, säger Ole Oftedal, vd för Fågelviksgruppen där Taxi 020 och Taxi Kurir ingår.


Nyhet 29 september 2015


Regeringen föreslår att redovisningscentraler för taxi senareläggs


Regeringen har beslutat om förslag till riksdagen om en proposition för att den nya lagen om redovisningscentraler för taxitrafik ska börja gälla den 1 januari 2017, istället för den 1 januari 2016.


Publicerat på Regeringen.se den 29 september 2015:

Anledningen är främst att de närmast berörda myndigheterna anser att den extra tiden behövs för att det nya systemet med redovisningscentraler ska kunna fungera på ett bra sätt. Dessutom föreslår regeringen att bestämmelserna i taxitrafiklagen som styr taxifordonens anslutning till redovisningscentraler ska börja gälla fyra månader efter den nya lagen om redovisningscentraler har börjat gälla. Även här är bakgrunden synpunkter från myndigheterna på hur det nya systemet ska kunna införas på ett så bra sätt som möjligt.

I propositionen redogör även regeringen för sin bedömning att taxitrafiklagens krav på att överföring av taxameteruppgifter till redovisningscentraler ska ske digitalt och trådlöst inte bör leda till krav på digitala signaturer, kryptering eller nya särskilda anordningar till taxametrar.

 

Nyhet 26 september 2015


Uber Pop hotar välfärdsstaten


Uber Pops verksamhet är snarare ett hot mot välfärdsstaten än taxibranschen. Om Uber Pop i sin nuvarande form tillåts växa kommer vi också få se andra tjänster som kan beställas på en mobilapp och betalas skattefritt på liknande sätt, skriver ­Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet.


Publicerad i Svenska Dagbladet den 26 september 2015:

Det finns en taxitjänst som erbjuds i Stockholm där betalningen för taxi­resan dras från kundens kontokort varefter 80 procent av det belop­pet överförs till förarens lönekonto via ett företag i Holland, utan att företaget betalar in källskatt eller arbetsgivar­avgift. Företaget i Holland informerar heller inte Skatteverket om utbetalningen. Någon moms dras aldrig från betalningen. Upplägget med raka rör ner i plånboken låter smidigt, men det finns en hake. Alla andra taxiföretag, ja alla andra företag över huvud taget som verkar i Sverige, måste dra källskatt samt betala in moms och arbetsgivaravgift.

Taxitjänsten som åsyftas är den del av Ubers verksamhet som bedrivs under namnet Uber Pop, där personer med vanligt körkort och en privatbil rekry­teras för att köra passagerare mot betalning via Uber Pops mobilapp. Denna verksamhet är ett problem på flera sätt, till exempel när det gäller kontrollen av förarna. Men det stora problemet är att varje ny förare som ansluts till Uber Pop, och varje ny passagerare som åker med, bidrar till att bygga en svart ekonomi. En försiktig beräkning base­rad på Ubers egen uppgift att de har tusentals anslutna förare i Stockholm visar att skatte­bort­fallet redan i dagsläget är 100 miljoner kronor per år, enbart i Stockholm. Summan motsvarar vad staten kommer att ta in genom den föreslagna halveringen av Rut-avdraget från årsskiftet.

Nyligen presenterade Uber en studie där man ­låtit konsultföretaget Copenhagen Economics ­beräkna att Stockholm skulle spara en miljard kronor genom ökad användning av Uber Pop i stället för andra bilresor. Det är inte första gången Uber använder miljöargument, men det framstår som högst oklart hur miljön skulle gagnas om fler skatte­fria Uber Pop-bilar cirkulerar i väntan på kunder. Vad studien framför allt bortser från är att den påstådda vinsten för samhällsekonomin skulle ske till priset av en omfattande svart ekonomi i transportsektorn. Vilka effekter det skulle leda till när det gäller skattemoral eller påverkan på beteendet i andra sektorer av ekonomin framgår inte av Ubers beräkningar.

Uber Pop har skapat en egen låtsasvärld där man varken betalar moms, inkomstskatt eller arbets­givar­avgift. Tack vare det kan Uber Pop locka passa­gerare som omedvetet och indirekt bidrar till att urholka det svenska samhällssystemet. Uber Pops förare frestas att bli skattesmitare och riskerar att i framtiden bli högt skuldsatta om Skatteverket skulle få tag på rätt information. Samtidigt ryktas det om en snar börsintroduktion av hela Uber som värderas till hundratals miljarder dollar.

Musikdelningsföretaget Napster startades 1999 och fick snabbt världens musikindustri att reagera. Fri nedladdning av all musik som någonsin spelats gjorde Napster till ett av världens snabbast växande företag någonsin. Erbjudandet lät för bra för att vara sant, vilket det också var. Rättighets­inne­havarna gavs nämligen ingen ersättning och snabbt började stämningsansökningarna komma in. Först från Metallica, sedan från Dr Dre och därefter från hela musikindustrin.

Napster smet från sina skyldigheter gentemot musi­ker och rättighetsinnehavare, vilket möjliggjorde den snabba tillväxten. Sagan blev kort, men Napsters grundare är ihågkomna för sin innovation. De gjorde det första programmet där man både kunde söka och dela musikfiler via en central server. I laglig form har den innovationen kommit för att ­stanna och det är väldigt roligt att svenska Spotify är det främsta företaget som använder ­denna idé i dag.

I likhet med Napster smiter Uber Pop från sina skyldigheter, men till skillnad från Napster har Uber Pop inte bidragit med någon ny intressant teknik. Taxiappar fanns redan innan. Uber Pops enda innovation är att strunta i att betala skatter och avgifter. Ja, inte ens det är en innovation.

Napsters grundare skapade och levde i en fantasi­värld där man inte behövde bry sig om att sluta avtal med dem som ägde rättigheterna till musiken. Fantasivärlden rämnade när rättighetsinnehavarna stämde Napster och så småningom vann gehör i domstol. I Uber Pops egna lilla värld finns ingen moms och man behöver inte dra någon källskatt ­eller betala in arbetsgivaravgift innan pengarna hamnar på lönekontot.

Napster var, för att använda dagens management-engelska, "disruptive" för världens musikindustri. Men Uber Pops verksamhet är snarare "disruptive" för välfärdsstaten än taxibranschen. Om Uber Pop i sin nuvarande form tillåts växa kommer vi också få se andra tjänster som kan beställas på en mobilapp och betalas skattefritt på liknande sätt. Skattemoralen och skatteunderlaget gröps ur. Detta kommer att pågå tills den makt som äger rätt att ­beskatta svenska folket - det vill säga riksdagen - tvingar alla företag, inklusive Uber Pop, att leva i samma värld, nämligen den riktiga världen.

Fågelviksgruppen som är Sveriges största taxi­företag betalar i dag omkring 1,5 miljarder kronor per år i löneskatt, arbetsgivaravgift och moms. Taxi Stockholm betalar ungefär en miljard kronor. Det är i allra högsta grad en politisk fråga att försvara denna ordning. Det brådskar dessutom. Uber Pops metod för att undvika skatt kan redan i dag kopieras av andra, vilket tekniskt sett är lätt att genomföra. Problemet kommer därför inte lösa sig av sig självt. Att inte agera nu är liktydigt med att sätta miljarder i skatteintäkter på spel.

Claudio Skubla

tf förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet


Nyhet 23 september 2015


Övervakning effektivt mot taxivåld


Med övervakning i bilarna minskar hot och våld mot taxichaufförer. Det menar taxibolag i Uppsala som UNT talat med.


Publicerad på UNT.se den 23 september 2015: 

På tisdagskvällen greps en man och en kvinna misstänkta för att ha varit våldsamma mot en taxichaufför. Och den 14 september blev en annan förare misshandlad av tre personer efter en körning.

- Det är ett ensamarbete och en utsatt situation, säger Kent Lundström, åkerichef på Taxi Kurir.

Alla företagets bilar är utrustade med överfallslarm. När föraren aktiverar det går en signal till växeln som ser var bilen är och kan larma polisen. En trafikförman åker också till platsen och i efterhand finns möjlighet att få kontakt med en psykolog via en bilförsäkring

- Ofta kan krisen komma först efteråt, säger Kent Lundström.

En del av Taxi Kurirs bilar är utrustade med kamera. Men inte alla, det beror på om åkarna själva köpt in en sådan. Kent Lundströms uppfattning är att de har en förebyggande effekt. Detsamma anser Niklas Fjärrstedt på Uppsala taxi.

- Det är numer inte särskilt vanligt med hot och rån mot taxichaufförer och vi tror att det beror på den övervakning vi har i bilarna, skriver han i ett mejl.

Enligt en undersökning från Transportarbetareförbundet från 2009 hade en av fem taxichaufförer blivit hotad och en av tio utsatts för våld. Facket har bland annat föreslagit att chaufförerna ska få utbildning i att hantera och bemöta kunder.

- Vi har lite av det i vår förarutbildning som alla genomgår. Men det är svårt att lära ut teoretiskt. Ingen situation är den andra lik och det är svårt att i förväg veta hur man kommer reagera, säger Kent Lundström.

 


Nyhet 23 september 2015


Lång avtalstid hämmar konkurrensen


Sju år är en alldeles för lång avtalstid vid upphandling av taxitransporter. Det anser Konkurrenskommissionen som pekar på att en så pass lång kontraktstid är mycket negativ för den lokala konkurrensen.


Publicerad på Upphandling24 den 23 september 2015:


Länstrafiken i Norrbotten påbörjade i april en upphandling av ramavtal för taxitransporter för färdtjänst med mera. Den totala kontraktstiden skulle efter förlängning kunna uppgå till mellan sex och sju år.

Konkur­renskommissionen, en näringslivet närstående expertgrupp, protesterar mot detta mycket långa avtal. Per Eklund, ledamot i Konkurrenskommissionen, förklarar:

- En så lång kontraktstid när det gäller en sådan lokal bransch som taxi är mycket negativ för den lokala konkurrensen, särskilt när det som i detta fall rör sig om ett ramavtal på cirka en halv miljard kronor.

Enligt upphandlingslagen krävs särskilda skäl för avtalstider på fyra år. Detta för att förhindra att den lokala konkurrensen sätts ur spel för lång tid.

- Så pass lång avtalstid kan inte minst försvåra för uppstickare att etablera sig.

Upphandlingen avbröts i maj månad. Konkurrenskommissionen noterar att detta inte skett på länstrafikens eget initiativ, utan först efter det att en leverantör påtalat felaktigheten till domstol.

- Långa avtal sätter konkurrensen ur spel onödigt länge och gör att skattebetalarna på sikt kan få betala onödigt mycket för som i detta fall färdtjänst, avslutar Per Eklund.


Nyhet 23 september 2015


Undantag för taxi från dubbdäcksförbud på gator i Stockholm


Trafikkontoret i Stockholm har beslutat ge Svenska Taxiförbundets medlemmar undantag från dubbdäcksförbudet.


Efter ansökan från Svenska Taxiförbundet har nu medlemmarna fått tillstånd att med dubbdäcksförsedda taxibilar trafikera Hornsgatan, Rosenlundsgatan och Varvsgatan för att hämta/lämna kunder.

Tillståndet (klicka här) ska medföras under färd och visas upp vid kontroll av polis/bilinspektör. Medlemskap i Svenska Taxiförbundet ska kunna styrkas.  


Nyhet 14 september 2015


Delningsekonomi tema för Förbundets Novemberkonferens


I anslutning till kongressen arrangerar Svenska Taxiförbundet årets Novemberkonferens den 4 november.


I anslutning till kongressen arrangerar Svenska Taxiförbundet årets Novemberkonferens den 4 november. Ledstjärna för konferensdagen är att det ska vara en aktiv och utvecklande mötesplats för alla i vår bransch.

I skrivande stund arbetar Svenska Taxiförbundet med att planera arrangemanget men redan nu kan vi avslöja konferensens tema: Delningsekonomi.

Utanför kongress- och konferenslokalerna arrangeras en utställning den 3-4 november. Hela evenemanget hålls på samma plats i Scandic Infra City i Upplands-Väsby.


Nyhet 11 september 2015


Nu införs Taxi Management System på Copenhagen Airport


Måndagen den 5 oktober 2015 införsTaxi Management System som innebär en utveckling av taxiangöringen på Copenhagen Airport.


Ni som önskar bli upprättade i systemet med era brobizzar från start skall vända er till taxi@cph.dk senast den 15 september.

Ni som inte ansluter er till starten får använda den manuella hanteringen av infartsbommen vi redogjort för i tidigare nyhetsbrev och som även finns att läsa på vår hemsida via länken nedan.

Det blir naturligtvis även möjligt att ansluta sig löpande framöver.

Nyhet 11 september 2015


Människor på landsbygden straffas


Sverige kommer att få världens högsta bensinskatt år 2019 om regeringens förslag blir verklighet. Notan skickas till landsbygden och till människor med knappa ekonomiska resurser. Sverige är betydligt större än centrala Stockholm.


Publicerad i Piteå-Tidningen den 11 september 2015:

Regeringen har föreslagit en skattehöjning med 60 öre på bensin och 66 öre på diesel. Men regeringen tillsammans med Vänsterpartiet nöjer sig inte med det. I budgeten väljer man även att smyga in ett indexsystem som gör att bensin och dieselskatten automatiskt kommer att höjas för varje år från och med 2017. Förslaget går ut på att drivmedelsskatterna räknas upp med fyra procent per år. På tio år kommer de att stiga med nästan 50 procent och på 20 år med cirka 120 procent.

År 2017 kommer Sverige att passera Storbritannien och få världens högsta dieselskatt. År 2019 passerar bensinskatten Hollands nivå. I Holland bor det 404 personer per kvadratkilometer, att jämföra med 13,5 i Piteå. Europas näst mest glesbefolkade land kommer att få högst energikostnader för vägtransporter. Jobb och företagande kommer att slås ut. Enligt Skattebetalarnas förening får nästan var tredje hushåll i Piteå mer än 2 400 kronor högre utgifter redan år 2018. Sedan kommer de alltså att öka år för år.

Trots ökad trafik minskar utsläppen från vägtrafiken. De ska fortsätta att minska. Rätt miljöval ska löna sig och politiken borde fokusera på att hjälpa fram de alternativ som finns. En extrem bränsleskattehöjning är dock inte hjälpsam, eftersom den kostar mest för dem som har lägst marginaler och svårt att investera i nya fordon. Dessutom drabbar den även biodrivmedel vilket på sikt försvårar en övergång. Regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, väljer att straffa människor på landsbygden. Vi ber dem tänka om. Det är orimligt att ha världens högsta drivmedelsskatter i ett av Europas glesast befolkade länder.

Rickard Gegö Vd Sveriges Åkeriföretag
Anna Grönlund Vice vd Sveriges Bussföretag
Claudio Skubla Tf förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet
Fredrik Daveby Vd Motormännen
Jesper Christensen Generalsekreterare Sveriges MotorCyklister
Per Johansson Vd Sveriges Snöfordonsleverantörer
Berit Johansson Förbundsordförande Sveriges Trafikskolors Riksförbund Tommy Letzén Vd Motorbranschens Riksförbund
Bertil Moldén Vd BIL Sweden


Nyhet 10 september 2015


Sverige får världens högsta bensinskatt


Regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, väljer att straffa människor på landsbygden.


Publicerad i Norran den 10 september 2015:

Sverige kommer att få världens högsta bensinskatt 2019 om regeringens förslag blir verklighet.

Notan skickas till landsbygden och till människor med knappa ekonomiska resurser. Sverige är betydligt större än centrala Stockholm.

Regeringen har föreslagit en skattehöjning med 60 öre på bensin och 66 öre på diesel. Men regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, nöjer sig inte med det. I budgeten väljer man att även smyga in ett indexsystem som gör att bensin- och dieselskatten automatiskt kommer att höjas varje år från och med 2017.

Förslaget går ut på att drivmedelsskatterna räknas upp med fyra procent per år. På tio år kommer de att stiga med nästan 50 procent och på 20 år med cirka 120. 2017 kommer Sverige att passera Storbritannien och få världens högsta dieselskatt. 2019 passerar bensinskatten Hollands nivå. I Holland bor det 404 personer per kvadratkilometer, att jämföra med 4,8 i Västerbotten.

Europas näst mest glesbefolkade land kommer att få högst energikostnader för vägtransporter. Jobb och företagande kommer att slås ut. Enligt Skattebetalarnas förening får var fjärde hushåll i Västerbotten mer än 2 400 kronor högre utgifter redan 2018. Sedan kommer de att öka år för år.

Trots ökad trafik minskar utsläppen från vägtrafiken. De ska fortsätta att minska. Rätt miljöval ska löna sig och politiken borde fokusera på att hjälpa fram de alternativ som finns. En extrem bränsleskattehöjning är dock inte hjälpsam eftersom den kostar mest för dem som har lägst marginaler och svårt att investera i nya fordon. Dessutom drabbar den även biodrivmedel vilket på sikt försvårar en övergång.

Regeringen, tillsammans med Vänsterpartiet, väljer att straffa människor på landsbygden. Vi ber dem tänka om. Det är orimligt att ha världens högsta drivmedelsskatter i ett av Europas glesast befolkade länder.

Rickard Gegö
vd Sveriges Åkeriföretag

Anna Grönlund
vice vd Sveriges Bussföretag

Claudio Skubla
tillförordnad förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

Fredrik Daveby
vd Motormännen

Jesper Christensen
generalsekreterare Sveriges Motorcyklister

Per Johansson
vd Sveriges Snöfordonsleverantörer

Berit Johansson
förbundsordförande Sveriges Trafikskolors Riksförbund

Tommy Letzén
vd Motorbranschens Riksförbund

Bertil Moldén
vd Bil Sweden


Nyhet 9 september 2015


Taxiappen Uber är inte kollaborativ


Den kollaborativa ekonomin är på tapeten och medierna gör sitt bästa för att hänga med. Här blir det problem, skriver Mira Gartz i Fria Tidningar idag.


Publicerad i Fria Tidningar den 9 september 2015:

Den kollaborativa ekonomin är på tapeten och medierna gör sitt bästa för att hänga med. Här blir det problem.

I ett TV4-klipp får vi möta Jan-Erik, en pensionerad lärare som kör taxi lite då och då genom UberPop. Jan-Erik gillar att köra för Uber, han får ju träffa nya människor. Att de nya människorna är hans kunder som betalar för en taxifärd från punkt A till punkt B lämnar reporten utanför. Han kallar UberPop för en del av den kollaborativa ekonomin, ekonomin där vi delar på resurser.

Vi måste definiera rätt om vi vill kunna se hur just den kollaborativa ekonomin påverkar samhället. Får vi miljövinster? Minskar ensamheten? Sparar vi pengar?

UberPop är en app som hjälper dig som vill köra (svart)taxi och dig som vill åka billig taxi att enkelt hitta varandra. Det stormas rejält kring Uber världen över, rättegångarna mot företaget avlöser varandra. Men skälen till att UberPop inte kan räknas till den kollaborativa ekonomin är inte moraliska.

Med UberPop väcks inga "sovande" resurser. Ubers taxiförare skulle antagligen inte kört Stockholm-Arlanda fyra gånger under en dag om de inte hade fått just de beställningarna. Endast om du som bilförare ändå skulle köra den där sträckan och plockar upp en liftare (betalande eller inte) på vägen, är det samåkning och kan kallas kollaborativt.

Rachel Botsman är ledande tänkare kring fenomenet kollaborativ ekonomi. Botsman definierar kollaborativ ekonomi så här: "Ett ekonomiskt system av decentraliserade nätverk och marknadsplatser, vilka låser upp värdet av underutnyttjade resurser genom att matcha behov och överflöd, på sätt som går förbi mellanhänder."

Kunden älskar UberPop. Det är billigt och bemötandet är fantastiskt. I Ubers taxi sker dock inte ett jämnt utbyte mellan föraren och kunden, det sker inte peer-2-peer. Därför blir det inte heller kollaborativt. Kunden betygssätter föraren med stjärnor. Får föraren ett för lågt snitt blir den avstängd från att använda appen, föraren får sparken utan uppsägningstid. Inte undra på att förarna gör sitt bästa för att hålla snittbetyget uppe: ger vatten på flaska, bär snygga kläder och håller bilen fräsch.

Det spelar stor roll hur vi definierar UberPop. Det kommer alltid dyka upp verksamheter som tänker utanför boxen. Dessa behöver regleras, bland annat för att sociala skyddsnät ska kunna säkras. Allt som är nytt har däremot inte samma utgångspunkt, logik eller samma mål. Ett taxiföretag ska därför inte regleras på samma sätt som en samåkningstjänst.

 

Mira Gartz

Miljövetare och medgrundare till DelaEko.se, Sveriges blogg om kollaborativ ekonomi.


Nyhet 9 september 2015


Första svarttaxi-domen mot UberPop-förare


Den 3 september dömde Stockholms tingsrätt (mål B8250-15) den första UberPopföraren för svarttaxi-verksamhet. Enligt domslutet döms den tilltalade för brott mot taxitrafiklagen 5 kap 4 § 1 st och för olaga taxitrafik, 5 kap 1 § 1 st, taxitrafiklagen.


- En stor eloge till de poliser som stoppade den här bilen och förstod vad som var på gång. Det är nämligen inte så att det syns utanpå en privatbil att det handlar om svarttaxi, säger Claudio Skubla, tf förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

När domen har trätt i laga kraft blir nästa steg att frågan om UberPop prövas i vidare perspektiv.

- De som kör svarttaxi för UberPop erbjuds inte bara en telefon med en app, de ingår också en noggrant reglerad överenskommelse om att utföra transporter för det stora, vinstdrivande företaget Uber.

Anders Berge, chefjurist i Svenska Taxiförbundet, betonar att det i taxitrafiklagen talas om ett s.k. beställaransvar, vilket innebär att den som yrkesmässigt sluter avtal med någon som ska utföra tillståndspliktiga persontransporter måste se till att giltigt taxitrafiktillstånd finns, annars kan man få fängelse eller böter.

- Kommer man upp i den här stora omfattningen som det tycks vara frågan om när det gäller UberPop, handlar det om rejält uppskalad svarttaxiverksamhet. Då borde straffvärdet vara högt inte bara för förarna, utan också för den som ligger bakom arrangemanget. Därför förvånar det mig att den här föraren bara fick 50 dagsböter, säger Anders Berge.

- Föraren riskerar även att bli skönstaxerad och då rejält skuldsatt för lång tid framöver.
Kontakt:

Anders Berge
Chefjurist

anders.berge@taxiforbundet.se
08 566 21 668
0705 36 37 46

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 2 september 2015


Ubers roll granskas av domare


Är Uber bara en förmedlare av resor eller har företaget ett arbetsgivaransvar för sina förare? Det är en fråga som en amerikansk domare vill ha svar på och som kan få avgörande betydelse för fler företag som förmedlar olika typer av tjänster.


Svenska Dagbladet den 2 september 2015:

Det är en amerikansk federal domare som beslutat att låta ett fall med en grupptalan gå vidare. Där hävdar några förare i Kalifornien att Uber behandlar sina förare som vanliga anställda utan att de får tillgång till de förmåner som anställda ska ha.

Beslutet återges av flera internationella medier som konstaterar att fallet, som nu kan drivas vidare, kan få stor betydelse både för Uber och andra företag som etablerat sig som en marknadsplats där uppdragstagare av olika slag erbjuder olika tjänster som att transportera folk, städa hem, leverera mat och så vidare.

Uber driver en nättjänst där de som vill göra en taxiliknande resa kan få kontakt med en förare via företagets app.

En talesperson för Uber säger till Wall Street Journal att företaget kommer att överklaga domarens beslut att låta fallet gå vidare. Grupptalan kan beröra 160 000 förare i Kalifornien. Den juridiska representanten för de förare som driver fallet hävdar att Uber bestämmer så många delar av förarnas arbete, som vilken taxa de kan ta ut, att de mer är att betrakta som anställda än som oberoende uppdragstagare. Av det skälet bör Uber också behandla dem som anställda med de förmåner som det ger.

En forskare vid Harvard Business School uppger för Financial Times att kostnaden för företag som driver den här typen av förmedlingsverksamhet i USA skulle gå upp med 25 till 40 procent om de inte längre betraktas som enkla förmedlingstjänster utan som vanliga arbetsgivare.


Nyhet 1 september 2015


Claudio Skubla tf förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet


Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Per Juth lämnar Svenska Taxiförbundet med pension. Claudio Skubla tillträder som tillförordnad förbundsdirektör den 1 september 2015.


Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Per Juth lämnar Svenska Taxiförbundet med pension.

"Jag utnyttjar möjligheten att gå tidigare i pension för att flytta utomlands. Om tiden vid Taxiförbundet finns bara positiva erfarenheter och minnen", säger Per Juth.

Claudio Skubla, 53 år, tillträder som tillförordnad förbundsdirektör den 1 september 2015. Han är marknadsekonom och har sedan 2011 arbetat som kommunikationschef i Förbundet. Dessförinnan har han arbetat i Banverket, SL och ett antal konsultföretag specialiserade inom PR- och varumärkesfrågor.

"Claudio kan småföretagarnas villkor, vet hur man driver branschfrågor och har ett bra kontaktnät i olika organisationer och i regeringskansliet. Jag ser fram emot att få samarbeta med honom för att ytterligare driva på en utveckling för taxibranschens bästa", säger förbundsordförande Bo Bylund.

 

Kontakt:

Bo Bylund
Förbundsordförande
070 581 82 40

Claudio Skubla
Tf Förbundsdirektör
0736 35 02 25

 


Nyhet 28 augusti 2015


Åka svart eller vitt?


Vad är ditt och din familjs liv värt? Hur viktigt är det för dig att spara några kronor och kanske komma fram eller riskera att hamna på sjukhus svårt skadad endast för att du valde att åka med en orutinerad bilförare? Var det värt det?


Vad är ditt och din familjs liv värt? Hur viktigt är det för dig att spara några kronor och kanske komma fram eller riskera att hamna på sjukhus svårt skadad endast för att du valde att åka med en orutinerad bilförare? Var det värt det?

Många väljer att åka svarttaxi med vem som helst, utan någon bekräftad yrkesförarutbildning som en taxilegitimation innebär. Varför lägga sitt eget liv och kanske sina barns i händerna på en som kan vara kriminell?

Att åka svarttaxi kan spara några kronor men ge men för livet, exempelvis om man blir våldtagen, vilket har hänt allt för många gånger. Likaså om olyckan är framme och det då visar sig att svarttaxin inte alls var försäkrad på rätt sätt.

För att få taxilegitimation kollas man i brottsregistret, hur synen och den allmänna hälsan är. Du får inte köra yrkesmässigt med personer i bilen om du har vissa hälsoproblem, dåligt hjärta eller viss diabetes. Vilken hälsostatus har svarttaxins förare när du kliver in?

Taxichaufförer är yrkeschaufförer med tiotusentalsmil bakom ratten per år! Det ger en kunskap och erfarenhet en vardagsbilist aldrig kan få. De blir helt enkelt proffs på att framföra fordon i trafiken.

All form av svarttaxi är olaglig så för din och din familjs säkerhets skull förordar Transportarbetareförbundet att man alltid åker med seriösa taxibolag. Taxiföretag som har kollektivavtal och följer de regler som gäller i Sverige. Det handlar om ditt liv!

Robert Savela,

ordförande Transportarbetareförbundet avd. 26 Norrbotten


Nyhet 24 augusti 2015


Transport: Svarttaxins gräddfil stöds av M


Dagens moderater tar avstamp i en flumliberalalism där en fortsatt avreglering av taxibranschen är den enda vägens politik, skriver förbundssekreterare Markus Pettersson i Dagens Arena.


Delningsekonomi är ett samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster.

Varsågod Moderaterna, där fick ni Nationalencyklopedins definition av vad delningsekonomi är.

Att samåka via tjänsten samakning.nu där människor som ska mellan samma platser åker tillsammans i en bil och delar på bränslekostnaden är delningsekonomi.

En tjänst som låter privatpersoner plocka upp passagerare mot betalning är taxitrafik.

Uberpop är en smartphonebaserad tjänst som bygger på att bilägare tjänar pengar på att köra privatpersoner. Företaget ställer inga krav på att föraren ska ha taxilegitimation eller att förarens bil ska vara ett registrerat taxifordon.

Svarttaxi säger branschen, svarttaxi säger Transportstyrelsen, "innovation" säger borgerliga politiker och debattörer med moderaten Jessica Rosencrantz, vice ordförande i riksdagens trafikutskott, i spetsen.

Avregleringen av taxibranschen ledde till kaos menade den tidigare moderata partiledaren Ulf Adelsohn. Dagens moderater har inte tagit till sig av lärdomen från 90-talet och sin forne partiledaren. De tar i stället avstamp i en flumliberalism där en fortsatt avreglering är den enda vägens politik.

Moderaterna tar strid för att göra taxibranschen, som redan har stora problem, till en bransch där förare och resenärer får en allt otryggare tillvaro. Varför vill moderaterna skada denna redan utsatta bransch genom att legitimera svarttaxi?

En fungerande marknad förutsätter att alla som verkar på den konkurrerar på samma villkor. Det är grundläggande. Att då som moderaterna verka för att ge svarttaxin en gräddfil bara för att den nu blivit tillgänglig via en app är mycket anmärkningsvärt.

Transport har ingenting emot teknik och nya innovationer i sig, men den nya tekniken ska omfattas av samma regler som gäller för övriga utförare på den marknad där dom agerar. Annars skapas en skev konkurrenssituation vilken straffar seriösa företag som följer lagar och regler.

Det är detta vi vänder oss emot - inte innovationen i sig. En teknik som dessutom redan återfinns hos de etablerade taxiföretagen sedan ett antal år tillbaka.

Var i, menar Jessica Rosencrantz, ligger skillnaden om hon använder en app eller blir inropad in en civil bil vid torget, om ingen av dessa följer lagar och regler?

Är det så att Moderaterna inte förstår skillnaden på delningsekonomi och svarttaxi? Eller är det här en ny policylinje från Moderaterna som syftar till legitimera svarttaxi?

Den företagarfientliga flumliberalism som moderaterna nu ger uttryck för ställer vi oss mycket frågande till.

Menar Moderaterna allvar med att det existerande regelverket för taxi inte ska gälla om resan beställs via Uberpop?

Markus Pettersson, förbundssekreterare, Svenska Transportarbetareförbundet


Nyhet 18 augusti 2015


Fortsatt strid om taxi i bussfiler


Taxibilar har under en period haft möjlighet att på försök köra i några av kollektivtrafikens filer i centrala Göteborg, och nu ska antalet gator utökas. Men Taxiförbundet är missnöjt med att det inte har gäller körfält på Övre Husargatan och Göta älvbron på dagtid.


-- Det tycker vi inte alls är bra. Och de invändningar som tjänstemännen på trafikkontoret har haft om felplacerade trafikljus och hög belastning på vissa av kollektivkörfälten skulle man ha kunnat åtgärda med ganska enkla medel.

Enligt kollektivtrafiklagen är taxi en del av kollektivtrafiken, säger Claudio Skubla på Svenska taxiförbundet. Efter flera års utredning har nu trafiknämnden fattat beslut om att taxi ska få använda ett antal gator i centrala staden där det idag bara får köras bussar.

Flera av bussfilerna runt Östra Nordstan och Drottningtorget samt runt Stampbroarna och Allén ingår i den provomgång som en majoritet av politikerna i trafiknämnden givit klartecken för.

Sedan tidigare pågår i området en provperiod på några centrala gator.

Men på Övre Husargatan, Göta älvbron och Södra vägen utefter Heden blev det stopp för taxi och färdtjänst för denna gång.

Men Taxiförbundet och Claudio Skubla ser ändå Göteborgs trafiknämnds senaste beslut som en delseger.
-- Det här är väl ett steg i rätt riktning. Även om bland annat Göta älvbrons kollektivfiler stod högt på den lista vi hade lämnat till trafikkontoret.

-- Vi tycker att det är märkligt att vi tidigare inte fått tillstånd till de kollektivfält vi nu har möjlighet att köra i, menar Claudio Skubla.


Nyhet 5 augusti 2015


Färsk rapport visar: Få resor med färdtjänst leder till allvarliga fel


Ytterst få resor med färdtjänst leder till allvarliga fel. Det visar en färsk studie av statistik från Göteborgs Stad och Stockholms Läns Landsting. - Trots att misstagen är ytterst få ser vi att det finns en förbättringspotential, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.


En färsk orsaksstudie och analys av de misstag som begås i färdtjänsten visar att ytterst få färdtjänstresor leder till allvarliga fel. Av 5,4 miljoner genomförda resor i Stockholm och Göteborg under år 2014 har:

 1. 0,4 promille kommit för sent
 2. 0,04 promille har körts till fel adress
 3. 0,02 promille har lett till en olycka

Händelser kategoriserade som olyckor är ofta orsakade av att fordonet blivit påkört av annat fordon och är utanför förarens kontroll. Hälften av dem skulle dock gå att förebygga om föraren hade:

 1. Följt anvisningarna, t ex följt resenären till dörren
 2. Spänt fast säkerhetsbälte eller rullstol
 3. Kört mjukt och försiktigt

- Trots att misstagen är ytterst få ser vi att det finns en förbättringspotential och därmed möjlighet att komma närmare vår nollvision för färdtjänsten, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.

Avtalen i sig är dock en orsak till att det blir fel.

- Snäva tidsramar vad gäller väntetider leder till missnöje hos brukarna, då fordonet inte får vänta längre än vad avtalet medger, säger Claudio Skubla.

Även PUL leder till incidenter.

- Personuppgiftslagen innebär att föraren inte får information om vilken funktionsnedsättning som brukaren har. Det är ett stort problem när det gäller dementa personer som kan ge ett klart intryck och insistera på att bli körda till annan adress än den uppgivna, säger Claudio Skubla.

Studien är genomförd av WSP på uppdrag av Svenska Taxiförbundet och bygger på statistik från Göteborgs Stad och Stockholms Läns Landsting. Hela rapporten kan laddas ner via länken nedan.
Relaterade dokument:
WSP Nollvision för färdtjänsten
Nyhet 4 augusti 2015


Färsk studie visar: Taxi kan ge mer kollektivtrafik för pengarna


Mindre fordon och smartare upphandlingar kan ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det visar en färsk studie av Kalmar Länstrafiks satsning på anropsstyrd trafik.


Taxi kan ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det visar en färsk studie av Kalmar Länstrafiks satsning på anropsstyrd trafik. Medan en buss i linjetrafik har en rörlig kostnad om 25 kr/km, kostar ett mindre anropsstyrt fordon enbart 15 kr/km och då enbart då det är i trafik.

- I stora delar av landsbygden rullar stora bussar med enstaka passagerare. Även i storstadstrafik går bussarna nästan tomma utanför rusningstid. Det är inte samhällsekonomiskt vettigt. Inte heller bra om vi ska klara målet om ett fördubblat kollektivtrafikresande, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.

En satsning på bättre regional service med anropsstyrd trafik skulle sannolikt leda till att många familjer, som idag äger flera bilar, kan klara sig med bara en enda bil. Stora bussar som fraktar luft i brist på resenärer kan ersättas med anropsstyrd taxi i linjetrafik. Taxi kan även användas till att mata fram till stomlinjer som då kan rätas ut och göras effektivare med kortare restider som följd.

- Upphandlarna måste börja tänka och handla funktion istället för fordon. En ny syn på taxi och kollektivtrafik är den enda framkomliga vägen om vi ska kunna öka resandet med kollektivtrafiken i stad och landsbygd och därtill få mer kollektivtrafik för pengarna, säger Claudio Skubla.

Studien är genomförd av HUI Research på uppdrag av Svenska Taxiförbundet och bygger på underlag från Kalmar Länstrafik. Hela rapporten kan laddas ner via länken nedan.
Relaterade dokument:
HUI Anropsstyrd trafik
Nyhet 2 augusti 2015


Svenskerne jagter Uber


Sverige har et liberalt taxamarked, der er åbent for alle, men alligevel bliver Uber jagtet og mistænkt for skatteunddragelse. Taxabranchen mener, at tjenestens tvivlsomme skatteforhold giver dem en urimelig konkurrencefordel, som presser priserne i bund.


Berlingske den 2 augusti 2015:

Det er måske det mest liberale taxamarked i verden. I Sverige kan alle, der har lyst, etablere en taxavirksomhed, mens det i Danmark kun er få firmaer, der har lov til det. Der er en række regler, der skal overholdes - f.eks. skal bilen have et taxameter og en oversigt over priser - men bortset fra det har branchen været fuldstændig afreguleret siden 1990.

»Vi har egentlig det, der er indbegrebet af fri konkurrence,« siger Claudio Skubla, som er kommunikationschef i det svenske taxaforbund.

Hele tiden på tæerne
Det er med stolthed i stemmen, han fortæller, hvor åbent det svenske marked er for konkurrence, og hvordan det tvinger selskaberne til at være på tæerne hele tiden med den nyeste teknologi og den bedste service.

Alligevel har forbundet i de seneste to år bekæmpet den kontroversielle amerikanske bildelingstjeneste Uber, som tager udgangspunkt i en app, hvor passagerer kan finde en Uber-chauffør i deres område.

Uber ejer ingen biler selv, men lader privatpersoner køre for dem, og som bliver betalt med 80 procent af prisen for en tur med en kunde. De resterende 20 procent tager Uber selv.

»Vores kritik mod Uber var i første omgang, at de benægter, at de driver taxa-virksomhed. Derfor mener de ikke, at de skal køre med taxameter, og det gør, at kunderne ikke bliver registreret. Og så foregår betalingen på en app, der har hjemme i et helt andet europæisk land, og så forsvinder pengene ud af landet,« siger Claudio Skubla og tilføjer:

»Det bekymrer os, at skattemyndighederne ikke kan kontrollere det. Det muliggør jo, at de kan undgå skat og presse priserne i bund. Så bliver det en konkurrence på ulige vilkår.«

Tvivlsomme skatteforhold
Taxaforbundet vurderer, at der forsvinder en milliard svenske skattekroner fra taxabranchen hvert år, og at Uber står for en god andel af det beløb. Når et beløb overføres til en Uber-chauffør, bliver det sendt til virksomhedens afdeling i Holland, og det giver de svenske myndigheder hovedpine.

»Skatten er 60 procent af prisen, man betaler, når man kører taxa. Og når Uber ikke betaler skat, kan de presse prisen i bund på en helt anden måde, end vi kan,« siger Claudio Skubla.

Det har nu fået myndighederne til at indlede et stort gennemsyn af taxabranchen, og som er rettet mod Uber.

Den socialdemokratiske infrastrukturminister, Anna Johansson, er forsigtig med at nævne den amerikanske tjeneste, som har været i Sverige siden januar 2013. Men hun siger, at undersøgelsen er rettet mod »taxalignende bildelingstjenester«, hvilket er svært ikke at forbinde med Uber.

»Taxabranchen viser tegn på ulig konkurrence, men også risikable arbejdsforhold og dårlig sikkerhed for kunderne,« siger hun til Dagens Nyheter og fjerner tvivl om, hvad der er taxavirksomhed og ikke er.

»Hvis jeg kræver betaling for at køre dig rundt i min bil, er det taxavirksomhed, og gør jeg det uden taxameter i bilen, er det ulovligt. Punktum,« siger Anna Johansson.

Hun balancerer på en knivsæg, for den svenske regering har samtidig et mål om, at der skal være mere samkørsel og færre biler på vejene i Sverige.

»Vi må kigge på grænsedragningen mellem de muligheder, man har for at finde sammen i samkørsel på en god måde, som er noget positivt, men at skille det fra en kommerciel virksomhed,« siger Johansson.

Det er lige præcis i definitionen af, hvad Uber er for en tjeneste, virksomheden slår ned på. Alex Czarnecki, der leder Ubers udbygning i både Danmark og Sverige, afviser, at de er et taxaselskab.

»Vi ser os slet ikke som konkurrenter til de eksisterende taxaselskaber. Vi mener ikke, vi er på taxamarkedet, men på mobilitetsmarkedet. Jeg synes, vi er meget større konkurrenter for bilindustrien, fordi vi deler biler. Målet er, at det skal være billigere at køre med Uber end at købe en bil,« siger han til Berlingske.

»Vi er et teknologifirma, som har en tjeneste, der forbinder passagerer og førere,« tilføjer Alex Czarnecki.

Særlige tjenester
Da Uber blev lanceret i Sverige slog, de sig ikke op som en ny konkurrent på taxamarkedet. De indledte med at lancere tjenesten UberBlack i Stockholm, som minder om en limousineservice. Personer, der downloader appen, kan med tjenesten bestille en bil, som er lidt finere end de fleste. Uber har også haft en helikoptertjeneste ved enkelte særlige lejligheder.

Men det er frem for alt tjenesten UberPOP, der skaber kontroverser, for det er den tjeneste, der minder mest om taxavirksomhed. Det er den, som har gjort, at tjenesten er forbudt i flere lande og kæmper med adskillige sagsanlæg.

Det er Uber blandt andet i Danmark, hvor tjenesten blev meldt til politiet af Transportstyrelsen den samme dag, den blev lanceret i november 2014. Uber er også blevet indbragt for EU-Domstolen i en sag, der ligesom sagen i Danmark endnu ikke er en afgørelse på endnu.

Indtil der kommer en afgørelse, kører Uber ufortrødent videre, og i Danmark har firmaet netop oprettet en filial i Aarhus og ansat 13 nye IT-ingeniører. Alex Czarnecki kalder Danmark for »det hurtigst voksende marked i Norden«.

»Der er stor mulighed for et firma som os til at udvikle vores tjeneste i Danmark. Der har været en stærk modtagelse fra både chauffører og passagerer i Danmark. Vi er meget begejstrede for det danske marked og den måde, vi er blevet modtaget på i Danmark,« siger han.

Men I har flere sagsanlæg mod jer, og det danske taxamarked er meget restriktivt. Sætter det ikke en dæmper på begejstringen for Danmark?

»Danmark er et af de steder, hvor der er stor mulighed for en øget liberalisering. Der er flere personer, som støtter os i at have en mere åben dialog om, hvordan vi kan lave om på det. Vi er optimistiske for udsigterne til at forklare fordelene ved vores virksomhed,« siger Alex Czarnecki.

Ingen mærkbar nedgang
På trods af, at taxaforbundet i Sverige taler med store bogstaver over for Uber, har den etablerede branche ikke mærket en markant nedgang, siden den amerikanske tjeneste er blevet lanceret.

»Det er svært for os at gøre op, hvor stor en andel der går til Uber, fordi markedet er så afreguleret. Men det er ikke sådan, at resten af branchen bløder. Vi har heller ikke som sådan noget imod Uber, men det er vigtigt for os, at konkurrencen sker på lige vilkår. Konkurrence er godt. Det tvinger branchen til at udvikle sig,« siger Claudio Skubla fra taxaforbundet,

Han praler af, at konkurrencen har gjort, at de svenske taxaer er så avancerede og brugervenlige som muligt. Meget af det sker gennem passagerernes smartphones, og derfor undrer Skubla sig over, at Uber brander sig så stærkt på at være førende på teknologien.

»Uber hævder, at de har revolutioneret markedet med deres teknologi, men sådan en teknologi (apps på smartphones, red.) har de eksisterende taxaselskaber i Sverige allerede. Fordi markedet er så liberaliseret, tvinger det selskaberne til at forny sig. I andre lande, hvor markedet er mere restriktivt, kan man jo ikke engang betale med kort i taxaerne,« siger han.

I det hele taget har Claudio Skubla svært ved at se, hvad det er for en tjeneste, de kan bidrage med på det svenske taxamarked. Et af Ubers mål er at »nå derud i landene, hvor de eksisterende taxaselskaber ikke findes«, som også Alex Czarnecki formulerer det over for Berlingske.

»De siger, at de vil forbinde landet bedre i områder, hvor der ikke er offentlig transport, men det gør de slet ikke. De etablerer sig i Stockholm og i andre storbyer. Så alt det, de siger stemmer jo ikke med, hvad de gør,« siger Claudio Skubla.

Efter planen skal den svenske udredning af taxamarkedet og Uber være afsluttet senest 1. juli 2016.


Nyhet 31 juli 2015


Facebookgruppen hemlig efter granskning


Facebooksidan " Svarttaxi i Jämtlands län!" som fungerar som en bokningscentral blev hemlig strax efter vår publicering av granskningen. Facebooksidan kan nu endast ses av de som redan är medlemmar.


SVT den 31 juli 2015:

Gruppen på Facebook har också bytt namn och innehåller inte längre ordet "Svarttaxi". Vi har sökt de två personer som till i går kväll stod som administratörer i gruppen. En av de båda svarade också i telefon men lade på luren innan vi hann ställa några frågor om hur de ser på verksamheten inom facebookgruppen.  Relaterade länkar:
 • SVT
Nyhet 31 juli 2015


Svarttaxi eller samåkning? Facebook-gruppen blev dold när den blev känd


Den öppna facebook-gruppen för svarttaxi i Jämtland blev sluten när den blev offentligt känd. En mindre sluten grupp finns också kvar. Till skillnad från i Norrbotten reagerar inte den etablerade taxibranschen i Jämtland lika starkt mot den tveksamma konkurrensen.


Östersunds-Posten den 31 juli 2015:

- Jag tycker det är ett gränsfall. När ungdomar som kör runt bara för att de tycker det är roligt emellanåt skjutsar någon annan är det väl en sak, men det är mer allvarligt när det blir organiserat som det blir när det finns facebook-grupper, säger vd för Taxi Östersund Per-Åke Pettersson.

Han har aldrig polisanmält den grupp som legat öppen med namn på alla medlemmar. Men polisen har varit medveten om att körningarna förekommer, säger han.

Men den nya tekniken har annars gjort att den etablerade taxibranschen ser mer allvarligt på konkurrens från svarttaxi än förr.

Regeringen ska utreda samåkningen, föranledd av amerikanska företaget Huber som nu finns i Sverige och som lanserat en app för samåkning. Är det svarttaxi eller inte?

Och tack vare facebook-grupper kan alltså de som vill köra för betalning hitta kunder som vill ha skjuts.

I torsdagens berättade Jämtlandsnytt om en 2 000 medlemmar stor och öppen grupp under namnet Svarttaxi i Jämtlands län. Den blev hemlig genast efter publiceringen.

Men en annan sluten grupp finns också och är aktiv medan en tidigare grupp med äldre inlägg inte längre ser ut att användas. Liknande grupper med namnet Vem kör i kväll? finns i hela landet.

I Norrbotten rasar taxibranschen mot att kunder och bilar möts på det här sättet.

- Jag har polisanmält det här, men det krävs väl en våldtäkt innan någonting händer, säger styrelseordförande för Luleå Taxi, Niklas Karlsson, till NSD.

I Luleå ligger bilder på bilarna som kör ute på facebook-gruppen och det går att betala både kontant och med swisch. Facebook, som ju finns i Luleå, visade ingen förståelse när Niklas Karlsson försökte stoppa svarttaxin den vägen, enligt NSD.

- Det var hopplöst. Jag fick ett goddag yxskaft-svar, säger han till tidningen.

Med samma typ av app som taxiföretagen själva använder har Uber gjort entré i Sverige. Här kan närmaste bilar mötas med närmaste kund, men utan taxameter.

- Man vet inte hur långt någon har kört, hur mycket de har tjänat och hur mycket de därför ska betala i skatt, säger Claudio Skubla, kommunikationsansvarig för Taxiförbundet.

- Det riskerar att underminera laglig taxi. De här nya fenomenen omkullkastar allt. Vi har ju taxameter som Skettemyndigheten kan granska.

Nu ska detta fenomen utredas. Är det delningsekonomi eller svarttaxi? BlaBlaCar är ett annat europeiskt fenomen som ännu inte kommit till Sverige. Det började som ett sätt att få skjuts men också här har minibussar med åtta säten börjat dyka upp, mer som flygtaxi.

 


Nyhet 30 juli 2015


Svarttaxi samordnas via facebook


På Facebook finns en grupp som heter Svarttaxi i Jämtland. Det är en grupp som har tusentals följare och där körningar förmedlas inom gruppen.


SVT den 30 juli 2015:

Varje dag dyker nya förfrågningar upp i Facebookgruppens flöde. Både av de som vill ha skjuts och de som vill köra. Körningar förmedlas helt öppet med namn och telefonnummer.

- Att det finns ungdomar som skjutsar kompisar och som har lite ont om besninpengar, det tycker jag är en sak. Men när man organiserar taxi på det här sättet och gör det svart, det är klart att jag är kritisk till det, säger Per-Åke Pettersson som är vd på taxi Östersund.

Han anser att polisen borde ta krafttag mot den här verksamheten men hos polisen är ärendet inte så prioriterat som Per-Åke Pettersson hade velat.

Ska granskas
- Vi har inte fått in så många anmälningar mot svarttaxiverksamhet, säger Mats-Ove Edvinsson vid polisen.

Men här finns det ju en Facebookgrupp, kan ni inte själva göra en anmälan och börja utreda?

- Det är något vi ska titta närmare på. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra men det finns möjlighet till det, säger Mats-Ove Edvinsson.

Enligt taxitrafiklagen så riskerar en svarttaxi-förare upp emot 1 års fängelse  Relaterade länkar:
 • SVT
Nyhet 29 juli 2015


Taxibolag tar hjälp av solen


Nu inleder Uppsala Taxi 100 000 och Upplands Energi ett samarbete som ska få taxibolagets elbil att gå på solenergi.


Upsala Nya Tidning den 29 juli 2015:

Med hjälp av en solceller som monterats fast på taxibolagets kontorstak och en egen laddningsstation ska elbilen laddas med solel.

-  Vi tror mycket på den smarta lösningen att producera egen elenergi till eldrivna fordon. Vi har insett vikten av ett arbete som inte bara tar hänsyn till miljön utan vi jobbar även aktivt för att förbättra den, säger Göran Söderquist, vd på Uppsala Taxi.

Uppsala Energi ser samarbetet som ett sätt att ge taxi-kunderna en möjlighet att åka eldrivet.

-  Det är en liten glimt av hur vi miljömässigt korrekt kan transportera oss men också en möjlighet att ge alla en vetskap kring hur långt utvecklingen egentligen kommit, säger Joacim Eronen, vd på Upplands Energi.


Nyhet 25 juli 2015


Taxiförbundet välkomnar utredning av branschen


I veckan meddelade regeringen att de ska utreda skärpta taxiregler för att komma åt oseriösa bolag i taxibranschen. Svenska taxiförbundet är positiva till initiativet, men vill ha åtgärder snabbt.


SVT den 25 juli 2015:

I veckan skrev infrastrukturministern att regeringen vill skärpa taxireglerna för att hindra att seriösa bolag konkurreras ut av oseriösa företag. Man vill tillsätta en utredning som bland annat ska se över om användandet av taxameter kan göras obligatoriskt samt försöka tydliggöra var gränsen går mellan samåkning och kommersiell taxiverksamhet. Initiativet välkomnas nu av Svenska Taxiförbundet.

- Att se över regelverket för taxibranschen och samtidigt se vad som kan gå under benämningen samåkning är ett stort steg i rätt riktning, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet i ett pressmeddelande.

Krävs snabba åtgärder
Men taxiförbundet menar att fenomenet med illegal samåkning riskerar att växa explosionsartat, och att lagstiftarna inte hinner med. Nu vill de se snabba åtgärder.

- Regeringens utredning får inte leda till att inrikesminister Anders Ygeman och rikspolischef Dan Eliasson nu lutar sig tillbaka i väntan på dess resultat och eventuell kommande lagstiftning - en process som kommer att ta flera år. Gällande lagstiftning gäller. Nu måste fler trafikpoliser rekryteras, särskilda grupper inom Polisen skapas, utbildas och ges ett tydligt uppdrag att granska, kontrollera och motarbeta svarttaxi dygnet runt, året runt, säger Claudio Skubla.

   Relaterade länkar:
 • SVT
Nyhet 24 juli 2015


Ministerns utredning kan stoppa Uber


Taxiföretaget Uber har väckt stor uppståndelse både i Sverige och utomlands, och på flera håll har företagets tjänster förbjudits. Nu tillsätter den svenska regeringen en utredning som ser över regelverken kring taxiverksamhet.


SvD Näringsliv den 23 juli 2015:

I dag skriver infrastrukturminister Anna Johansson (S) på SvD Brännpunkt att regeringen inleder en utredning för skärpt regelverk i taxibranschen.

Bakgrunden är bland annat att "seriösa och välfungerande taxiföretag riskerar att bli utkonkurrerande av oseriösa bolag", enligt infrastrukturministern. Utredningen ska till exempel se över hur användandet av taxameter kan göras obligatoriskt.

Amerikanska Uber, som säljer taxiliknande tjänster via en mobilapp, har fått kritik för att inte följa nationella regler för taxibranschen och för att förarna inte använder taxameter. Men infrastrukturminister Anna Johansson vill inte peka ut företaget, som heller inte omnämns i debattartikeln i SvD.

- Vi utreder inte ett enskilt företag, vi tillsätter en utredning för att säkerställa en taxibransch som vilar på justa konkurrensvillkor, som följer skattelagstiftning och som följer arbetslivslagar, säger Anna Johansson till SvD Näringsliv.

Uber erbjuder flera tjänster i Sverige men samåkningstjänsten Uberpop, som innebär att förare och passagerare kopplas samman via en app i telefonen, är den som fått mest kritik.

Claudio Skubla, kommunikationschef på Svenska taxiförbundet, har tidigare sagt till SvD Näringsliv att tjänsten går att jämföra med svarttaxi-verksamhet.

Infrastrukturminister Anna Johansson menar att ideell samåkning är positivt men att det uppstår problem när samåkning sker på kommersiell grund. Därför ska regeringens utredning också fokusera på var gränsen för samåkning går.

- Om en tjänst har sålts ska man betala skatt och då ska man ha en F-skattsedel. Om man dessutom anlitar någon som utför tjänsten har man förmodligen ett anställningsförhållande och då har man arbetsgivaransvar. Då behöver man reda ut när det inte längre är privatpersoner som samåker utan att det i själva verket rör sig om taxiverksamhet.

Uber slår i från sig kritiken mot Uberpop och menar att det inte rör sig om taxiverksamhet utan om en digital samåkningstjänst. Alex Czarnecki, talesperson för Uber, skriver i ett mejl till SvD Näringsliv att företaget välkomnar regeringens utredning.

"Uberpop är en helt annan produkt och är strukturellt annorlunda från en taxitjänst. Uberpop är en samåkningstjänst som möjliggör för bilägare att spara pengar genom att samåka", skriver Alex Czarnecki.

I juli lade företaget ner Uberpop i Frankrike efter protester och flera länder har förbjudit företagets tjänster. Anna Johansson tror inte att liknande förbud blir aktuellt i Sverige.

- Nej, det tror jag inte utan vi tycker att det är positivt med ny teknik och att man erbjuder nya tjänster så länge man håller sig inom de ramar som finns, säger hon.

Reglerna kring Uberstjänster utreds också på EU-nivå. En spansk domare har, på Ubers begäran, bett EU-domstolen att undersöka huruvida företaget ska ses som ett transportföretag eller en digital förmedlingstjänst, skriver Sveriges radio. Det är avgörande för vilka regler som företaget ska följa där det senare alternativet öppnar för större friheter.

Resultaten av regeringens utredning ska redovisas senast den 1 juli 2016.

 


Nyhet 24 juli 2015


Taxiföretaget som hotar arbetsrätten


När den amerikanska taxiverksamheten Uber kom till Europa via USA höjdes många kritiska röster. Taxiförare i flera europeiska städer protesterade i rädsla för att bli av med sina jobb. Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Transportstyrelsen granskar nu den nya kontroversiella tjänsten som kan bana väg för en helt ny form av osäkra arbetsvillkor inom flera branscher.


Arbetaren den 24 juli 2015:

Uber startades av ett gäng IT-entreprenörer i San Francisco 2010 och är en internetbaserad app för beställning och betalning av taxiresor. Men företaget har inga egna bilar utan knyter i stället upp sig mot förare som med sina privata fordon hämtar och lämnar kunder genom kontakt via appen. Löneutbetalningen sker direkt och företaget tar 20 procent. Något som fått många att likna tjänsten vid svarttaxiverksamhet och som väckt hård kritik. 

Sveriges Radio har nyligen granskat företaget och de personer som knutit upp sig som förare mot Uberpop, den del av tjänsten där privatbilister hämtar och lämnar kunderna, och där visar det sig att endast en tredjedel betalar någon skatt på de intjänade pengarna. Uber själva lämnar inte heller ut någon information om vilka de samarbetar med till Skatteverket. Något som fått länder som bland andra Tyskland och Belgien att helt förbjuda den kontroversiella tjänsten.

I Frankrike rasade så sent som i slutet av juni våldsamma protester då nästan 3 000 av landets taxiförare blockerade flera viktiga vägar i rädsla för att bli av med sina jobb om Uber och dess undertjänst Uberpop etablerar sig ytterligare. 

Inrikesministern Bernard Cazeneuve gick till hårt angrepp mot taxiförarnas metoder, men fördömde företaget och krävde att polis och åklagare skulle få ett stopp på verksamheten i landet. Något som också skedde i början av juli, då Uber meddelade att man drog in sin taxitjänst i Frankrike i väntan på att författningsdomstolen ska säga sitt om det förbud som redan är i kraft, men som varit svårt att tillämpa.

Även i USA har taxiförare och fackförbund protesterat eftersom de menar att trenden banar väg för en snedvriden konkurrenssituation där utbildade och legitimerade chaufförer förlorar på systemet.

I Sverige, där Uber sedan förra året finns etablerade i Stockholm och Göteborg, oroar sig många över utvecklingen som bygger på en slags app-anpassade springvikariat. 

Mattias Schulstad är utredare på Transportarbetarförbundet och jobbar mycket mot taxibranschen. Han säger till Arbetaren att Uber hjälper till att göra den svenska taximarknaden ännu mer avreglerad.

- Företaget slår ifrån sig all typ av arbetsgivaransvar.

Mattias Schulstad säger också att de från fackligt håll har svårt att diskutera problemen då Uber själva inte menar att de har något ansvar för de som kör. Företaget beskriver sig som ett teknikbolag snarare än företag som bedriver taxiverksamhet.

- Det blir ju svårt att föra dialog med ett företag som inte påstår sig ha något ansvar. På sikt riskerar det här att slå ut taxibranschen och det leder också till att man börjar ifrågasätta begrepp som kompetens, säkerhet och yrkeskunnighet. Det handlar helt enkelt om att arbetsgivaren får ännu mer makt över arbetssäljaren, säger Mattias Schulstad.

Till tidningen IDG säger Anders Sandoff, som är lektor i industriell och finansiell ekonomi vid Göteborgs universitet, att företag genom den nya informationstekniken i dag kan undvika transaktionskostnaden genom att lägga allt ansvar på individen. Något som han menar medfört en riskförflyttning från arbetsköpare till arbetssäljare.

Mattias Schulstad säger att det inte är teknikutvecklingen han och Transport vänder sig emot utan snarare sättet den används på.

- Vi är rädda därför att Uber kan konkurrera på helt andra villkor än de seriösa bolagen.

Claudio Skubla är arbetsköparorganisationen Svenska Taxiförbundets kommunikationschef och han säger till Arbetaren att de ser Ubers verksamhet som ett hot.

- Det handlar om klassisk svarttaxiverksamhet där förarna varken har trafiktillstånd för persontransporter eller försäkringar för yrkesmässig trafik. Därför måste vi ligga på och uppvakta så väl politiker som myndigheter för att mota Olle i grind, det gäller att få ett stopp för det här redan nu.

Hur påverkar det villkoren för taxiföretagens anställda?

- Det är klart de oroas över färre körningar och därigenom mindre betalt. Uber kan ju rekrytera vem som helst via sociala medier för en enda körning. Och då det är svårt att kontrollera för myndigheterna innebär det ju en enorm snedvridning i konkurrensen eftersom många kan köra på helt andra villkor.

Både Transport och Svenska Taxiförbundet menar att företaget varit duktiga på pr, och att de gömmer sig bakom formuleringar om så kallad delningsekonomi. Förutom taxibranschen oroas även övriga transportsektorn över utvecklingen. Studenter kan plötsligt lockas till att leverera paket för en tillfällig anställning på 20 minuter. Välbehövliga pengar för den som går på studielån. Något som redan prövats genom tyska DHL i Stockholm genom tjänsten Myways, där en person får ett sms med information om var en vara ska plockas upp och sedan lämnas. Betalning sker direkt via telefon. I andra länder har liknande system lanserats även för tyngre transporter. Och precis som UberPOP tycks vem som helst kunna ta på sig uppdraget, vilket får Claudio Skubla på Svenska Taxiförbundet att oroas.

- Det finns ingen som helst kontroll av vem som egentligen sitter bakom ratten.

Arbetaren sökte Uber för att låta företaget bemöta kritiken. Det visade sig inte vara det lättaste. Läs Ubers svar på våra frågor här.


Nyhet 24 juli 2015


Taxi­pro­ble­men är väl vär­da en ut­red­ning


In­fra­struk­tur­mi­nis­ter Anna Jo­hans­son (S) ska till­sät­ta en taxi­ut­red­ning. Med tan­ke på både de pro­blem som av­re­gler­ing­en 1990 (un­der en S-re­ger­ing) med­för­de och som bara del­vis rät­tats till och de nya tek­nis­ka möj­lig­he­ter som bland and­ra Uber vi­sat på, är det rim­ligt att göra en ut­red­ning av om taxi­verk­sam­he­ten kan re­gle­ras på ett ef­fek­ti­va­re sätt utan att fö­re­ta­gens möj­lig­he­ter­na att ut­veck­las be­grän­sas.


Skånska Dagbladet den 24 juli 2015:

Även om det i fle­ra steg gjorts för­sök att få taxi­mark­na­den att fun­ge­ra bätt­re finns det fort­fa­ran­de pro­blem. När i prin­cip vem som helst kan köra taxi sö­ker sig lyck­sö­ka­re till bran­schen, även som svarttaxi. Det finns ock­så många ex­em­pel på att, främst i Stock­holm och i viss mån and­ra stör­re stä­der, taxi­fö­ra­re skör­tar upp kun­der, ofta ut­länds­ka tu­ris­ter, med sky­hö­ga pri­ser på re­la­tivt kor­ta av­stånd.

Även om det nu finns reg­ler om att pri­ser över 500 kro­nor ska upp­ges i för­väg och det näs­ta år blir ob­li­ga­to­riskt med så kal­la­de re­do­vis­nings­cen­tra­ler för taxi­bran­schen finns det fort­fa­ran­de sto­ra möj­lig­he­ter för en­skil­da taxi­fö­re­tag och fö­ra­re att gå för­bi re­gel­ver­ket.

Att ut­red­ning­en ska ut­re­da ob­li­ga­to­risk taxa­me­ter är där­för en god tan­ke. Sam­ti­digt ut­veck­las nya taxi­lik­nan­de tjäns­ter som kan sä­gas vara en typ av sam­åk­ning. Det ame­ri­kans­ka fö­re­ta­get Ubers verk­sam­het, som är en för­med­lings­cen­tral för den här ty­pen av tjäns­ter, ska nu prö­vas av EU-dom­sto­len. Ska det klas­sas som taxi­verk­sam­het el­ler som för­med­ling av tjäns­ter?

Ändå är det rim­ligt att ut­red­ning­en får stu­de­ra pro­ble­ma­ti­ken, bland an­nat med tan­ke på an­svars­frå­gor­na och hur verk­sam­he­ten ska be­skat­tas. Sam­åk­ning är inte skat­te­plik­tigt, men om det sker or­ga­ni­se­rat, sys­te­ma­tiskt och i vinst­syf­te kan­ske det kom­mer i ett an­nat läge. Kon­kur­rens­si­tua­tio­nen med tra­di­tio­nell taxi­verk­sam­het be­hö­ver ock­så klar­gö­ras.

Så ut­red­ning­en av taxi­verk­sam­he­ten har utan tve­kan vik­ti­ga upp­gif­ter fram­för sig.


Nyhet 23 juli 2015


”Regelverket för taxi bör skärpas”


Taximarknaden i Sverige fungerar inte tillräckligt bra. Regeringen fattar därför nu beslut om direktiv för en utredning för skärpt regelverk i taxibranschen, skriver infrastrukturminister Anna Johansson (S).


SvD Debatt den 23 juli 2015:

En väl fungerande taxiverksamhet i hela landet är ett viktigt komplement både till den traditionella kollektivtrafiken och till privat bilanvändning. Men i dag fungerar inte taximarknaden i Sverige tillräckligt bra.

Många förare vittnar om dåliga arbetsvillkor, inte minst i storstäderna kan det vara svårt för besökare att välja rätt taxi. Seriösa och välfungerande taxiföretag riskerar att bli utkonkurrerade av oseriösa bolag. Det kan skada Sveriges rykte som besöksland, men också som handelspartner. I förlängningen kan det gå ut över jobben i besöksnäringen.

För att säkra både taxikundernas och förarnas trygghet, liksom för att stärka Sveriges ställning som handelspartner och besöksland, behöver branschens regelverk skärpas. Det måste helt enkelt bli mer ordning och reda. Regeringens mål är att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. En bättre fungerande taximarknad är ett bidrag till att nå målet.

Regeringen fattar därför nu beslut om direktiv för en utredning för skärpt regelverk i taxibranschen. Det handlar bland annat om att se över hur och om användandet av taxameter kan göras obligatoriskt, och även se om en ny definition för taxiliknande verksamhet där taxameter inte används kan skapas.

Samåkning som sker ideellt mellan privatpersoner är positivt och ska självklart vara tillåtet. Men på senare tid har det uppstått problem med taxiliknande samåkningsfunktioner som sker på rent kommersiell grund. Det råder stor osäkerhet om rätt skatter och avgifter betalas och vilken trygghet såväl förare som passagerare har. En del i utredningens arbete kommer att vara att titta på en definition för vad som är samåkning och vad som ska klassas som ren taxiverksamhet.

Sedan början av året finns ny lagstiftning på plats som innebär att polisen kan beslagta registreringsskylt eller fordonsnycklar för att förhindra fortsatt körning med en taxibil som bedöms vara trafikfarlig, eller som inte har rätt tillstånd. Dessutom måste en taxikund få en prisuppgift av föraren redan i förväg om jämförpriset överstiger 500 kronor. Under 2016 blir det obligatoriskt med så kallade redovisningscentraler för taxibranschen. Genom att alla intäkter måste redovisas till myndigheterna blir det lättare att kontrollera att alla taxibolag gör rätt för sig. Även detta kommer att främja de seriösa taxibolagen och se till att rätt skatter och avgifter betalas.

Tillsammans med de förslag utredningen nu ska arbeta fram kan detta innebära att taximarknaden i Sverige börjar fungera bättre. Det ger möjligheter till ökade skatteintäkter som kan finansiera en bättre skola och välfärd. Ordning och reda på taximarknaden ger även en bättre arbetsmiljö för förarna och inte minst fördelar för alla som regelbundet eller bara ibland åker taxi.

Anna Johansson (S)

infrastrukturminister

 


Nyhet 23 juli 2015


Regeringen utreder skärpta regler kring taxiverksamhet


Regeringen har idag tillsatt en utredning som ska se över regelverken för taxiverksamhet och samåkning. Det handlar bland annat om att se över hur och om användandet av taxameter kan göras obligatoriskt, se om en ny definition för taxiliknande verksamhet utan taxameter kan skapas och eventuellt lämna förslag, samt se över samåkning mellan privatpersoner.


Regeringen den 23 juli 2015:

- Vi behöver mer ordning och reda på taximarknaden. Både för att kunder och förare ska kunna känna trygghet, liksom för att stärka Sverige som besöksland och handelspartner. En bättre fungerande taxinäring med konkurrens på lika villkor främjar en god arbetsmarknad och är en viktig fråga för regeringen, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Utredningen ska även se över hur Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet kan förbättras, liksom anpassa dagens regler för taxi och samåkning till nya förutsättningar, till exempel nya tekniska lösningar som kan anses uppfylla kraven på en säker och laglig taxitrafik.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2016.

 

Nyhet 21 juli 2015


Uber - grön frälsare eller organiserad svarttaxi?


Framtidsteknik med kraft att lösa städers problem med trafikträngsel och avgaser eller ett vapen för att slå sönder arbetsrätten? Med massiv PR vill taxitjänsten Uber att du ska tänka det förra. Facket varnar däremot för lönedumpning och en helt ny syn på vad arbete innebär.


ETC den 21 juli 2015:

Arroganta lönedumpare som skiter i sina förare, och taxichaufförer som protesterar hela vägen från Paris till Washington DC. Taxitjänsten Uber har spridit sig som en löpeld över världen sedan starten i San Francisco 2009. Men trots framgång och hyllningar från en ung teknikgeneration så har de haft ett problem. Bilden av Uber som ett spännande startup-företag har i snabb takt utvecklats till ett mobbande monster som struntar i nationella lagar och lokala föreskrifter.

Uber vill själva sprida bilden av företaget som David i kamp mot Goliat, ett nytt och innovativt teknikföretag som slåss mot tröga institutioner, gamla taxikarteller och en otidsenlig lagstiftning. Men efter miljardinvesteringar och uppbackning av investmentbanken Goldman Sachs är rollerna plötsligt omvända. Travis Kalanick, vd och grundare av Uber, sade under en konferens i september i fjol att folk nu börjat uppfatta Uber som "the big guy". Uber hade vuxit ur sin gamla PR-kostym och såg sig desperat om efter en ny.

Uber for president

- Ubers absolut största kännetecken är deras väldigt medvetna PR-strategi. De hittar rätt målgrupp i rätt stad och de är väldigt duktiga på att få politiker och höjdare inom finansvärlden att prata om Uber, att åka Uber och försvara Uber, säger Mattias Schulstadt, utredare på Svenska Transportarbetareförbundet.

När taxiförarna i London protesterade genom att stå helt still under en lunchtimme i maj meddelade premiärministern David Cameron att han uppskattade den valfrihet Uber bidrog till och Ian Austin, Labourpolitiker och parlamentsledamot, twittrade irriterat att det tagit honom två och en halv timme att ta sig från Victoria till Westminister - nu skulle han skaffa Uber.

Att Uber siktat in sig på politiker var ingen slump. När den nya PR-kostymen skulle införskaffas fann de David Plouffe, strategen bakom Obamas presidentkampanj 2008 och i samma veva skrev Travis Kalanick ett blogginlägg där han lanserade "Uber the candidate". Ubers politiska kampanj tog sin början.

När Uber snackar framtidsvisioner lyfter de gärna hur de förenklar för människor att ta sig fram i städerna och hur de med hjälp av sin teknik minskar bilköer och utsläpp. I ett mejl till Dagens ETC skriver Daniel Byrne, på kommunikationsavdelningen i London, att Uber har en djärv vision för Europa där de vill "...få bort 400 000 bilar från gatorna, reducera trängsel och föroreningar, att hjälpa till att möta utsläppsnivåer och minska efterfrågan på parkeringar som idag tar upp så mycket som 15 procent av marken i många storstadsregioner."

Det kan tyckas paradoxalt att få bort bilar från gatan genom att få folk att åka mer med Uber. Själva menar företaget att det handlar om en mer effektiv användning av de bilar som redan finns. En annons i Stockholms tunnelbana skvallrar dock om att Ubers målgrupp inte är de som idag orsakar den trängsel och de avgaser som de vill få bort. Med vit text mot svart bakgrund står det skrivet "Garanterad sittplats, åk uberX gratis". Under texten - grafik föreställande Stockholms tunnelbanenät. För resenärerna i rusningstid är budskapet enkelt.

"Samåkningsplattform"

Det har snart gått ett år sedan den första Uber pop-bilen rullade ut på Stockholms gator, ett och ett halvt år efter att förtaget etablerade sig i samma stad med tjänsten Uber Black. Till skillnad från Uber Black som körs av förare med taxitrafikstillstånd och taxameter körs Uber pop av privatpersoner med deras privata bilar och i marknadsföringen mot potentiella förare beskriver de uppdraget som "det perfekta extrajobbet". I mejlet till Dagens ETC förklarar Daniel Byrne tjänsten såhär: "Uber pop är vår innovativa samåkningsplattform som för samman åkare med körare i ett område".

- De är väldigt intresserade av att uppfattas som en del av delningsekonomin och att de kallar det samåkning förvånar mig inte. De försöker hela tiden hitta nya begrepp och lösningar som gör att de kan kringgå lagstiftningen, säger Mattias Schulstad.

Clinton oroas

Claudio Skubla, kommunikationschef på Svenska Taxiförbundet, är kritisk till formuleringen då ordets innebörd oftast tolkas som att flera människor åker ihop och delar på kostnaden. Åker du med Uber pop, är det istället precis som att åka taxi, minus taxitrafiktillståndet och taxametern. Du beställer en bil och betalar föraren för att köra dig dit du vill.

- De kallar det för samåkning men Uber pop är ingenting annat än svarttaxi i en app, säger Claudio Skubla.

Själva väljer Uber inte gärna att ta ordet taxi i sin mun, när de talar om sig själva. Ubers fullständiga företagsnamn är Uber Technologies Inc och Daniel Byrne skriver i sitt mejl till Dagens ETC att "Uber är ett teknikföretag som för samman körare med åkare, inte ett taxiföretag".

 Genom att kalla sig för någonting annat vill Uber att allmänheten ska uppfatta dem som någonting annat, tror Mattias Schulstad. Genom att sköta hela affärstransaktionen via appen minskar möjligheterna för samhällets kontrollfunktioner att se till att det går rätt till, samt att de som kör för Uber får ta del av såväl arbetsmarknadens skyldigheter som rättigheter.

- Vi brukar säga att teknik och globalisering trycker på för en avreglering av arbetsmarknaden. I en kapitalistiskt ordnad värld är det målet och nu har man hittat ett verktyg för att nå dit. Här funkar Uber som en murbräcka för att komma vidare i större liberaliseringskampanjer, säger Mattias Schulstad.

Hans tankar delas med den nu presidentkampanjande Hillary Clinton som i ett tal härom veckan luftade sin oro för hur Uber och liknande tjänster förändrar arbetsmarknaden genom att skapa en så kallad "gig-ekonomi".

- Man vill skapa en arbetsmarknad med individer som alltid är tillgängliga och redo att ta spridda uppdrag här och där. De vill bryta sönder gamla idéer om vad arbete, fritid och sömn är, säger Mattias Schulstad.  Relaterade länkar:
 • ETC
Nyhet 17 juli 2015


Svarttaxi sprids via Facebook: "Vi har anmält det"


En stor svarttaxirörelse har växt fram i Norrbotten via Facebook. Något som får taxibranschen att rasa. "Jag har polisanmält det här, men det krävs väl en våldtäkt innan någonting händer", säger Niklas Karlsson, styrelseordförande i Luleå Taxi.


Norrländska Socialdemokraten den 17 juli 2015:

Det är via olika grupper på Facebook som heter "Vem kör ikväll" följt av ortsnamn som svarttaxifenomenet växt fram. Nästan varje stad i Norrbotten har en egen sida - och bara i Luleå har sidan snart 1 300 medlemmar.

Där tar flera privatpersonen chansen att tjäna extra pengar genom att erbjuda taxitjänster. En del lägger ut bilder på den bil som används följt av mobilnummer. Många tar betalt både med kontanter eller swisch.

Priserna som erbjuds är avsevärt lägre än de etablerade taxibolagen.

Affärer görs upp väldigt snabbt och enkelt. Någon lägger ut en fråga om vem som kan köra från en plats till en annan. En person svarar. Sedan görs priset upp på privat diskussionstråd.

Denna verksamhet har fått branschen att reagera kraftfullt.

Niklas Karlsson på Luleå Taxi vände sig först till Facebook för att få företaget att stänga ner sidorna som erbjuder svarttaxi.

- Men det var hopplöst. Jag fick ett goddag yxskaft-svar.

Då vände han sig till polisen.

- Det har väl gått ett par månader sedan jag anmälde det här. De sa att det var intressant, men sedan dess har jag inte fått någon återkoppling. Jag tror inte att de gjort något åt det.

Luleå Taxi är Luleås klart största taxibolag med 70 bilar i drift inkluderat dotterbolag.

- Vi har väl inte märkt någon stor nedgång i trafiken, men svarttaxi är ju något som används mest av ungdomar. De skapar nya resemönster. En dag är de vuxna och ska åka flygtaxi...

Men mest reagerar Karlsson på att verksamheten faktiskt är olaglig.

- Det finns lagar för yrkestrafik, men polisen verkar inte prioritera frågan alls. Men det krävs väl att det sker en våldtäkt eller nåt för att man ska reagera.

Niklas Karlsson ser faror både för förare och resenärer.

-  Jag har sett att det även är tjejer som agerar chaufförer. Hon kanske plockar upp tre killar som ber om att få bli körda till Bälingeberget. Vad som helst kan ju hända. Våra bilar har ändå larm, radio och en taxameter som uppdaterar var bilen är var 15:e sekund. Om något skulle hända kan vi snabbt vara tio taxibilar plus polis på plats.

Även Taxiförbundet har drivit kampen mot svarttaxiverksamheten på nationell nivå.

I ett brev direkt till inrikesminister Anders Ygeman efterlyser Taxiförbundet att regeringen ska ge polisen ett särskilt uppdrag att granska, kontrollera och motarbeta svarttaxi.

Polisen i Norrbotten meddelar att man vet om fenomenet och har börjat titta på det.

- Men vi har inte kommit särskilt långt. Nu under sommaren prioriteras viktigare brott. Sedan ska ta tag i det. Polisen har noterat vad som pågår, säger Maria Jakobsson vid polisens kommunikationsavdelning.

Nyhet 17 juli 2015


Låt inte Uber undgå sitt ansvar


Att försvara delningsekonomi och kollektiva lösningar är rätt, men att försvara ett multinationellt företag som undviker arbetsgivaransvar, kringgår svensk lagstiftning och undanhåller skatteintäkter är fel, skriver Karin Svensson Smith (MP).


Expressen Debatt den 17 juli 2015:

I en debattartikel den 16/7 skriver Lars Adaktusson (KD) om vad han menar är fördelar med tjänsten och företaget Uber. Till skillnad från Bryssel, som Lars Adaktusson använder som utgångspunkt för sin artikel, har Sverige en avreglerad taximarknad med tuff konkurrens sedan år 1990. Att företag erbjuder taxibokning genom en app är inget nytt här. Det som framför allt skiljer Uber från taxibolagen är tjänsten UberPOP. UberPOP marknadsförs som en tjänst inom det som kallas för delningsekonomin och aktualiserar intressanta frågor som har relevans för fler sektorer än bara transportsektorn.

Delningsekonomi bygger på att de resurser som redan finns i samhället ska tas tillvara på ett mer effektivt sätt, genom att kunna lånas eller hyras ut till andra personer än ägaren. Kollektiva lösningar och effektivt resursutnyttjande är mycket bra, och underlättar för oss att leva en hållbar livsstil, särskilt för att nå stadsmiljömål är det viktigt att privatbilismen minskas till förmån för kollektivtrafik, bilpooler, cykel och taxi. Samtidigt får vi inte tillåta att aktörer utnyttjar det populära begreppet för att slippa ta ansvar.

UberPOP går ut på att Uber förmedlar taxikunder till chaufförer som inte är anställda av företaget, och som saknar taxitrafiktillstånd. På så sätt försöker Uber smita undan arbetsgivaransvar, samtidigt som chaufförerna får ta allt ansvar för att följa regler, sköta skatter och avgifter. Transportstyrelsen kallar detta för svarttaxiverksamhet och konsekvensen blir, som Sveriges Radio visat, att chaufförer inte betalar skatt.

Att försvara delningsekonomi och kollektiva lösningar är rätt, men att försvara ett multinationellt företag som undviker arbetsgivaransvar, kringgår svensk lagstiftning och undanhåller skatteintäkter är fel. Rättvisa villkor för taxiägare är lika viktigt som för övrig yrkestrafik. Ohederlig konkurrens ska bekämpas, inte uppmuntras.

Karin Svensson Smith (MP)

Ordförande i riksdagens trafikutskott

 


Nyhet 16 juli 2015


Uber i ny tvist – döms till mångmiljonböter


Kontroverserna kring taxitjänsten Uber fortsätter. Nyligen ålade en domare i Kalifornien företaget att betala 7,3 miljoner dollar i böter efter att företaget vägrat att överlämna information som ingår i delstatens tillståndskrav.


SvD Näringsliv den 16 juli 2015:

Det handlar bland annat om olycksstatistik och information om hur tillgängliga de fordon som företaget använder är för passagerare med funktionshinder, skriver brittiska The Guardian. Sådan information är ett krav i det avtal som tillåter Uber och dess konkurrenter, som till exempel Lyft, att verka i delstaten.

Ubers talesperson Eva Behrend skriver i ett uttalande att domen är en stor besvikelse och att företaget kommer att överklaga.

"Uber har redan tillgodosett substantiella mängder data, samma information som har accepterats på annat håll utan klagomål", skiver hon enligt The Guardian.

Behrend tillägger att mer detaljerad information hade riskerat förarnas och passagerares integritet.

Det är inte första gången som Uber hamnat i en tvist med myndigheter. I januari förbjöds företagets samåkningstjänst Uberpop i Frankrike. Trots förbudet fortsatte verksamheten till juli då företaget själva meddelade att de lade ner tjänsten efter att förare från andra taxibolag bland annat blockerat vägar under protester mot tjänsten.

Även i Portland har Uber förbjudits efter en långtgående konflikt med stadens myndigheter, och i april förklarade en domstol i Bryssel Uber olaglig i Belgien.

Taxiföretaget har också fått kritik i Sverige. Den har handlat om att företaget inte följer nationella regleringar för transportsektorn och för att de inte använder taxameter.

Uberpop är en samåkningstjänst som kopplar samman förare som har plats över i bilen med passagerare. En av de som framfört kritik mot tjänsten är Svenska taxiförbundet. Kommunikationschefen Claudio Skubla menar att Uberpop går att likna med svarttaxi-verksamhet och att tjänsten riskerar att förstöra det arbete som förbundet lagt ner på att motverka illegala aktörer på marknaden.

- Vi har jobbat i många år med att få ordning på taxibranschen med lagstiftning och hårdare regelverk, men vad som händer är att Uberpop riskerar att rädda kvar de här avarterna i branschen, säger han.

Företaget granskas nu av Ekobrottsmyndigheten. Tillsammans med bland annat Skatteverket, Transportstyrelsen, Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten tittar man på om regelverk efterföljs och om skatter betalas på ett korrekt sätt, skriver Ekobrottsmyndigheten på sin hemsida.

 


Nyhet 9 juli 2015


Nytt angöringssystem för taxi vid Copenhagen Airport


Copenhagen Airport inför ett nytt angöringssystem för taxi; Taxi Management Service (TMS). Startdag för införandet är ännu inte fastställt men kommer sannolikt att ske i slutet av augusti år.


Copenhagen Airport inför ett nytt angöringssystem för taxi; Taxi Management Service (TMS). Startdag för införandet är ännu inte fastställt men kommer sannolikt att ske i slutet av augusti år.

Dokumentet "Taxi Management, Terms of Use" kommer att finnas tillgängligt på Copenhagen Airports hemsida www.cph.dk/parkering så snart definitiv startdag är fastställd. Systemet omfattar all taxiverksamhet på flygplatsen och en angöringskostnad för att hämta passagerare införs.

För dansk taxi innebär införandet ganska stora fysiska förändringar med remote-system där danska taxibilar tvingas använda en depå innan man kommer in i nuvarande taxiränna som dessutom minskas ner i omfång.

Svenska Taxiförbundet hör till de som fått del av information om systemet och upplever den tänkta lösningen som väl genomtänkt. Systemet ger fortsatt möjlighet för svensk taxi att angöra flygplatsen på ett bra sätt.

De nyheter som tillkommer jämfört med idag är:

 1. Två upphämtningsplatser skapas längst fram. En förbättring jämfört med idag för förbeställda bilar då föraren kan möta upp kunderna och därefter hämta upp de på upphämtningsplatsen. Fördelningen av de nio första platserna för spontankunder kommer att finnas kvar som idag med den skillnaden att den flyttas två platser bakåt med anledning av upphämtningsplatserna.
 2. Skyltning kommer att ske för de platser som är avsedda för förbeställda resor.
 3. De som väljer att inte göra en anmälan enligt alt 1 nedan tvingas göra ett val på en skärm i samband med infart till taxi-området.
 4. En självkostnadsavgift på 12,80 DKK ex. moms införs för taxi som ska hämta passagerare.

Copenhagen Airport står inför en expansion av verksamheten både i samband med färdigställande av Fehmarn Belt-förbindelsen och när det gäller ökad flygverksamhet. En ny tågstation kommer att byggas på flygplatsen. Den ska stärka flygplatsen som nav när det gäller resande i norra Europa och beräknas stå klar samtidigt med Fehmarn Belt-förbindelsen. Copenhagen står inför en stor utmaning eftersom det är den befintliga markytan som används idag som är tillgänglig i samband med expansionen. Ett intensivt arbete har pågått en längre tid för att effektivisera och förbättra för att underlätta för framtiden. Införandet av Taxi Management Service är ett led i arbetet.

Principen för införandet av Taxi Management Service är att systemet innefattar en självkostnad, 12,80 DKK ex moms, som tas ut av taxiföretag som hämtar resenärer på flygplatsen. Fokus på att reducera kostnader för flygplatsen samtidigt med förbättrad service är ytterligare en. I det arbetet är nuvarande taxiangöringsyta viktig att utnyttja mer kostnadseffektivt än tidigare. För taxibranschen som helhet innebär det att systemet ska minimera den tid varje taxibil tillbringar på flygplatsen.

Det kommer att finnas tre möjligheter till för svensk taxi vid hämtning av resenärer på Copenhagen Airport:

 1. Bil med brobizz anmäld i TMS. Brobizzen fungerar som betalningsmedel. Direkt tillgång till den svenska filen utan någon åtgärd från föraren. Registreringsnumret läses av. Om bilen enbart ska göra en avlämning har man två minuter på sig att passera genom avhämtningszonen innan systemet registrerar infarten som en avhämtning och därmed en debitering.
 2. Okänd bil med brobizz. Gällande brobizz används som betalningsmedel. Manuell betjäning via skärm vid infarten. Föraren väljer avlämning eller avhämtning av resenär. Vid enbart avlämning är det två minuter som är gränsen för passage. Se alt 1.
 3. Okänd bil utan brobizz. Kreditkort används som betalningsmedel. Manuell betjäning via skärm vid infarten. Föraren väljer avlämning eller avhämtning av resenär. Vid enbart avlämning är det två minuter som är gränsen för passage. Se alt 1.

Ovanstående tre punkter gäller även för limousintransporter. Skillnaden är att limousiner kör till särskilt uppmärkt område.

De svenska bolag som kör "Airline crew" från terminal 3 skall anmäla detta särskilt till taxi.cph@dk

Anmälan skall innefatta information om vilka flygbolag det gäller och i vilken omfattning.

Även fortsättningsvis kommer det att vara möjligt att köra passagerare till och från Hilton på samma sätt som i dag.

Ni som önskar anmäla närvaro på Copenhagen Airport enligt alt 1 ovan vänder er till taxi.cph@dk och ber om ett "Stamdataskema". Detta fyller ni i och returnerar till flygplatsen.

Vid behov av ytterligare information kontakta:

www.cph.dk/parkering
Vagttelefon +35 31753599
Mail: taxi@cph.dk

 

 


Nyhet 9 juli 2015


Rebecka fick raggnings-sms – från Ubers chaufför


Rebecka Nyberg skulle hem från en kompis i lördags. Men efter resan med Uber plingade det till i mobilen. Dagen efter fortsatte det. – Det är oseriöst och obehagligt gjort av honom, han måste ha suttit och spanat in mig i bilen, säger hon till Aftonbladet.


Aftonbladet den 9 juli 2015:

Vid 16.30-tiden i lördags åkte Rebecka Nyberg hem från en tjejkompis i Stockholm efter att hon hjälpt henne att borra. Eftersom hon hade mycket verktyg att bära på beställde hon taxi från företaget Uber.

Ett par timmar efter att hon kom hem fick hon ett sms:

"Hej finis...allt är bra? Undrar om vi kan ses nångång om du har tid över? Hör av dig sen", skrev personen.

- Jag tänkte först att det var någon som råkat skicka fel, säger Rebecka till Aftonbladet.

"Oseriöst och obehagligt"

Mannen slutade dock inte, och efter en kort sms-konversation dagen efter framkom det att han var chauffören som kört hem henne på lördagen.

- Det är oseriöst och obehagligt gjort av honom, han måste ha suttit och spanat in mig i bilen. I längden blir det också någon slags kvalitetsmärkning av Uber. De har ansvar för sina chaufförer, säger Rebecka Nyberg.

Hon berättar att hon tidigare haft problem med en stalker och att konversationen därför också väckte en del jobbiga känslor.

- Jag har skyddat nummer så att man inte ska kunna komma åt det någonstans, säger hon.

Stängs av under utredning

Rebecka hade svårt att hitta hur hon skulle få tag på Uber, det finns till exempel inget nummer att ringa. Därför valde hon att lägga ut konversationen på deras Facebooksida för att fler skulle se och därmed öka chansen för ett svar. Senare mejlade hon också företaget.

När Aftonbladet kontaktar Uber ger de snabbt besked om att chauffören ifråga stängts av från deras plattform i väntan på en utredning.

"Vi har nolltolerans mot olämpliga kontakter med kunder. Vi har kontaktat den här kunden för att erbjuda vårt fulla stöd och se till så att hon är okej", skriver en talesperson för Uber i ett mejl till Aftonbladet.

Ersättningen: 104 kronor

Enligt Rebecka ska chauffören ha försvarat sig bland annat med att han har flickvän. Hon är ändå positiv till att de hört av sig ganska snabbt men besviken över att de endast ersätter hennes resa på 104 kronor.

- Det är jättebra att de hör av sig och beklagar men att ge mig 100 kronor i ersättning känns futtigt. Tar de detta på allvar? Och problemet med att de har bristande bakgrundskontroller kvarstår, säger hon.

I förra veckan avslöjades flera brister i Ubers bakgrundskontroller av Dagens Industri. Tidningen rapporterade också att Uber bland annat använder den kontroversiella databasen Lexbase för att kolla upp sina förare.


Nyhet 9 juli 2015


Uber-chauffören till Rebecka: “Hej finis, kan vi ses?”


Rebecka Nyberg åkte hem med UberPOP, och senare samma kväll fick hon ett SMS från föraren som ville "ses nån gång". "Då har han suttit och spanat in mig under taxiresan och sparat ner mitt nummer", säger Rebecka vars förtroende för Uber fått sig en rejäl törn.


Dagens Industri den 9 juli 2015:

Under torsdagsförmiddagen har en post på Ubers Facebooksida börjat cirkulera så smått. Den är skriven av Rebecka Nyberg, och hon berättar att hennes UberPOP-förare efter taxiresan kontaktat henne med frågan om en dejt.

Rebecka Nyberg berättar för Di Digital att hon hade varit hemma hos en kompis på Södermalm, och sedan velat ta en taxi hem eftersom hon hade tunga saker att bära.

"Själva resan var ganska normal, skulle jag säga. Jag var ganska tyst för jag var trött. Han började prata om var han bor och så, men jag svarade ganska kort. Eftersom det inte hände särskilt mycket under själva resen förstod jag inte senare att det var han som smsade", säger hon.

Några timmar senare får hon ett sms från ett okänt nummer. "Hej finis", inleder personen och fortsätter med att föreslå att "ses nångång".

"Min första tanke var att någon skickat fel, för jag lämnar inte ut mitt nummer särskilt ofta. Jag hade en stalker i höstas, så efter det finns jag varken på hitta.se eller eniro", säger Rebecka Nyberg.

Rebecka Nyberg tycker det känns otryggt att chauffören uppenbarligen har fri tillgång till hennes personuppgifter.

"Jag kan känna att han sitter där i form av yrkesperson, anställd av Uber. Samtidigt agerar han som privatperson, och då blir det diffust var gränserna går. Han vet hur jag ser ut, och han har mina kontakt- och personuppgifter. Det är en konstig situation där han vet allt om mig och jag vet ingenting om honom", säger hon.

Rebecka Nyberg försökte hitta ett telefonnummer till Uber, men utan framgång. Därför publicerade hon en post på tjänstens Facebooksida, och skickade dessutom ett mejl på torsdagsmorgonen. 

Fram till lunchtid på torsdagen hade hon inte fått något svar.

"Det är inte att jag måste ha en ursäkt, jag vill bara veta att det här inte händer någon annan. Om de har så här dålig koll på sina chaufförer, vad händer nästa gång?", säger hon.

Di Digital har bett om en kommentar från Ubers PR-kontakt Helena Olsson, som i sin tur har bett om att få återkomma. Kort därefter säger Rebecka Nyberg att Uber ringt henne, bett om ursäkt, meddelat att de stängt av chauffören i fråga och kompenserat henne för resans kostnad.

Di Digital har i veckan avslöjat att Uber inte genomför den noggranna kontroll av sina förare som de påstår sig göra, utan nöjer sig med att kolla mot den kontroversiella webbtjänsten Lexbase. "Uber spelar rysk roulette med sin viktigaste tillgång - sina användare", skrev Di Digitals Josefin Jakobsson då.

 


Nyhet 6 juli 2015


Transportstyrelsen: UberPOP är olagligt


I flera länder är tjänsten UberPOP olaglig. Om en svensk domstol prövade tjänsten skulle samma sak sannolikt hända här. Det säger Bo Göingberg, utredare och expert på taxifrågor vid Transportstyrelsen.


Dagens Industri den 6 juli 2015:

Domstolar i Spanien, Tyskland, Nederländerna och Frankrike har redan slagit fast att samåkningstjänster som UberPOP bryter mot lagen. Det amerikanska bolaget stoppade nyligen sin verksamhet i Frankrike, ungefär ett halvår efter att förbudet infördes.

Även i Sverige ställer lagen hårda krav på den som vill livnära sig som taxiförare. Förare ska genomgå praktiska prov och få sin lämplighet kontrollerad av Transportstyrelsen innan de får sitt taxikörkort.

Det betyder att UberPOP sannolikt skulle förbjudas även här, om tjänstens laglighet prövades av en domstol.

"Rättsväsendet borde komma till den slutsatsen vid en eventuell prövning, det är min uppfattning. Jag har mycket svårt att tänka mig att man skulle se detta som någonting annat än yrkesmässig transportverksamhet", säger Bo Göingberg, utredare vid Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen har tidigare kritiserat Uber för att bolagets förare kör utan taxameter. Huvudproblemet med samåkningstjänsten UberPOP är ett annat: Att förarna kör utan taxikörkort. Det till skillnad från "vanliga" Uber-förare, som alla är legitimerade taxichaufförer.

"Reglerna är skrivna ur ett kundperspektiv. Taxikunder är ofta i en väldigt utsatt situation, ensamma med en förare och på udda tider. Det handlar om säkerhet och trygghet för passageraren", säger Bo Göingberg.

Vissa undantag finns i lagen, till exempel för de som vill samåka till eller från jobbet. Men enligt Bo Göingberg är det tydligt att UberPOP inte uppfyller de kraven.

"Det är ganska långsökt att den här föraren som kör för UberPOP skulle få kontakt enbart med kollegor från sitt jobb", säger Bo Göingberg.

 


Nyhet 6 juli 2015


Ubers förarkontroller är en bluff


Uber påstår att alla förare i Sverige utbildas, intervjuas och kontrolleras noga. I själva verket släpps de igenom nästan helt utan krav och kontroll, kan Di Digital avslöja.


Dagens Industri den 6 juli 2015:

Det var i höstas som taxibolaget Uber lanserade tjänsten tjänsten UberPOP i Sverige. Idén är att låta privatbilister plocka upp och ta betalt av medföljande passagerare.

Tjänsten är minst sagt kontroversiell. Domstolar i flera europeiska länder, likaså Transportstyrelsen i Sverige, har redan dömt ut den som olaglig. Nyligen avslöjade Sveriges Radio Ekot att tre av tio UberPOP-förare inte betalar skatt.

Dessutom har ett uppmärksammat våldtäktsfall i Indien rest frågor om hur väl bolaget kontrollerar sina förare.

I sin marknadsföring, där ordet "trygghet" är ett nyckelord, lyfter svenska Uber fram de krav som ställs på nya förare. "Förare måste kvalificera sig för att kunna erbjuda UberPOP. De intervjuas, genomgår utbildning, har haft körkort i minst tre år och har ett kontrollerat brottsregister", skriver bolaget. Samma sak upprepades i en intervju med SvD från i höstas, med Ubers dåvarande Sverigechef Robin Reznik.

Men påståendena stämmer inte, visar Di Digitals granskning. I själva verket ställer bolaget knappt några krav alls på sina förare, så länge de äger en bil och har ett körkort.

När vi själva anmäler oss till tjänsten blir vi godkända nästan helt utan kontroller.

Efter en intressanmälan blir vi först inbjudna att träffa Uber på ett "informationsmöte". Vi ombeds vidare beställa ett utdrag ur belastningsregistret och skicka det till bolaget.

När vi inte svarar på mejlen förändras budskapet. "Vi har gjort en preliminär kontroll av din bakgrund och den ser bra ut. Det betyder att du kan börja tjäna pengar med UberPOP redan imorgon!" skriver bolaget.

Om vi lovar att skicka in ett belastningsutdrag inom 14 dagar, heter det nu, så kan tjänsten aktiveras direkt, i väntan på att dokumentet når fram.

Efter att vi beställt ett utdrag från polisen, men inte skickat det till Uber, dröjer det mindre än 48 timmar innan vi är godkända som förare. Vi får inloggningsuppgifter till Uber Partner-appen och är klara att ta emot körningar.

Vi har då varken pratat med eller träffat en enda representant från Uber, ej heller genomgått någon utbildning. Vi har dessutom anmält oss med ett körkort som är knappt fyra månader gammalt.

Uber har avböjt att svara på Di Digitals frågor via telefon. Alex Czarnecki, bolagets etableringschef för norden, skickar istället kommentarer via mejl:

"För att göra vår registreringsprocess mer effektiv prövas ansökningarna mot en publikt tillgänglig databas över utfärdade domar. Förare som blir godkända genom detta test måste dock fortfarande skicka in ett officiellt utdrag ur belastningsregistret inom 14 dagar. Om detta inte sker blir föraren i fråga avstängd från plattformen", skriver han. Exakt vilken databas han avser är oklart.

"Vi undersöker just nu hur denna ansökan har kunnat bli godkänd, och har redan vidtagit åtgärder för att förhindra liknande situationer i framtiden", fortsätter Alex Czarnecki.

Svenska Uber står utan Sverigechef sedan i våras, då Robin Reznik lämnade bolaget. I samma veva flyttade marknadschefen Barbara Canales till New York för en ny roll som marknadsansvarig på Uber i USA.


Nyhet 3 juli 2015


Välj bort kaos och skattefusk


På ett rekryteringsmöte sa Ubers representant att de inte lämnar några uppgifter till Skatteverket och att inte särskilt många chaufförer nog ­betalar skatt heller.


Aftonbladet ledare den 3 juli 2015:

För en vecka sedan rådde kaos på Frankrikes gator. Nästan 3 000 taxichaufförer blockerade vägarna mot flygplatserna och protesterna blev våldsamma. Stenar kastades och artisten Courtney Love fick sin bil attackerad av personer med basebollträn.

Protesterna var mot den taxiliknande tjänsten Uberpop. Nu skapar den kaos även i Sverige.

- Om jag betalar skatt, då är det konkurs, sa en chaufför till radions Eko­nyheter i går.

Han kör bil genom Uberpop, som går ut på att privatpersoner mot betalning kör andra privatpersoner i sina bilar.

Tre av tio betalar inte skatt
Uber
förmedlar tjänsten och tar en delsumma. Ekobrottsmyndigheten ­började utreda Uber i våras, men nu när Ekot publicerade stickprover visade det sig att tre av tio förare inte betalar skatt. Det är knappast en slump.

På ett rekryteringsmöte sa nämligen Ubers representant att de inte lämnar några uppgifter till Skatteverket och att inte särskilt många chaufförer nog ­betalar skatt heller.

Taxibranschen i Sverige har redan ­låga löner och hårda villkor. Skräck­historier om långa pass, låga löner och en farlig arbetsmiljö kommer med ­jämna mellanrum.

Här kommer då ett företag som får personer att köra utan att betala skatt och som riskerar att pressa ut de ­seriösa.

Någon annan får betala
I våras sa polisen till Sveriges radio att tjänster som Uberpop ofta är förtäckt svarttaxiverksamhet. Uber slår ifrån sig kritiken med att de bara är en förmedlingstjänst. Att de inte ser problemet är inte särskilt förvånande. Det är ju Uber som tjänar pengarna. För­lorar gör alla företag och förare som skattar, har kollektivavtal och taxiförarlegitimation.

I Frankrike var det chaufförerna som protesterade högljutt. I Sverige får nu varje person som ska beställa en bil ta ett eget beslut.

Det finns inga riktigt billiga saker, ­utan någon annan får betala. Samma sak gäller med taxiresor. Konkurrera gärna, men det får aldrig bli lönsamt att fuska.


Nyhet 2 juli 2015


Ekot gör stickprov: Tre av tio Uberförare betalar inte skatt


Samåkningstjänsten Uber POP, där privatpersoner mot betalning kör passagerare i sina egna bilar, orsakar debatt på flera håll i världen. Bland annat anser taxichaufförer att de snedvrider konkurrensen. I Sverige finns tjänsten idag i Stockholm och Göteborg och när Ekot provåker visar det sig att flera förare säger att de inte betalar skatt.


Sveriges Radio Ekot den 2 juli 2015:

Företaget Uber har flera sorters taxitjänster i olika prisklasser. Den som vållat mest debatt, både i Sverige och i andra länder är Uber POP, som av företaget beskrivs som en samåkningstjänst där privatpersoner utan taxilegitimation kan plocka upp passagerare via en app. Passageraren betalar till Uber via sitt kreditkort och Uber tar 20 procent av kostnaden. Resten går till föraren.

När Ekot gör tio stickprovsresor med Uber POP som vanlig kund, visar det sig att tre av tio förare säger öppet att de inte betalar skatt.

Så här lät det under en resa med Uber POP.

Betalar du skatt?

- Jag betalar till Uber pop. Det är min privata bil. Om jag betalar skatt, då är det konkurs.

Är det ingen som kollar det?

- Du vet, allt kostar, tanka bensin, allt kostar.

De flesta, sju av tio som Ekot åker med, uppger dock att de betalar in skatt.

Ekot besöker även ett rekryteringsmöte som Uber håller för att locka nya förare att köra Uber POP. Där säger Ubers representant att de inte lämnar in några uppgifter till Skatteverket eftersom de anser att de inte har någon skyldighet att göra det. På frågan om hur de flesta förarna gör med skatten säger representanten för Uber att han inte tror att särskilt många betalar skatt.

Ekot har försökt komma i kontakt med Ubers huvudkontor i flera dagar, men den som ska svara på frågor är på resa, så de lämnar ett skriftligt uttalande.

"Alla parter undertecknar ett avtal som tydligt anger att förarna måste följa alla lagar som gäller lokala skatter och sociala avgifter."

Hos Skatteverket har man också märkt att fler förare hör av sig med frågor om Uber Pop, och hur skatten ska betalas. Pia Blank Thörnroos är skattejurist på rättsenheten.

- Alla måste ha klart för sig att utför man ett arbete och får betalt för det, tex kör någon i sin bil, är det alltid skattepliktigt, och det är något som ska deklareras. Och det är viktigt att komma i håg, säger Pia Blank Thörnroos.

På frågan om Uber POP är under utredning av Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Transportstyrelsen svarar Pia Blank Thörnroos så här:

- Det är ändå grundläggande principer i Sverige: betalar man ut ersättning för arbete till någon så är man skyldig att lämna kontrolluppgift om kostanden överstiger 100 kr. Man tycker att ett så stort förtetag borde känna till det.

Företaget Uber uppger att man under dagen kommer att kommentera Ekots rapportering.

 


Nyhet 2 juli 2015


Transportstyrelsen om Uber pop: Det rör sig om taxitjänster


Samåkningstjänsten Uber pop möjliggör för privatpersoner att köra passagerare i sina egna bilar emot ersättning. Företaget uppger vid rekryteringen av förare att de inte lämnar inkomstuppgifter för sina anställda till Skatteverket. Flera förare säger till Ekots att de inte betalar skatt för sina inkomster. Uber själva uppger att de enbart förmedlar kontakt mellan personer som vill köra och de som vill ha skjuts, men Transportstyrelsen är kritisk.


Sveriges Radio Lunchekot den 2 juli 2015:

Transportstyrelsen som granskat tjänsten som företaget erbjuder genom appen Uber pop anser att det rör sig om renodlade taxitjänster som kräver myndighetens tillstånd, säger utredare Maria Åkerlund på Transportstyrelsen.

- Om man tittar på definitioner av själva taxitrafik så är det trafik som sker mot betalning och mot allmänheten. När vi har gått in och tittat på Uber pops hemsida och den information som de lämnar där, så tycker vi att det uppfyller kraven på taxitrafik. Därmed så behövs också tillstånd och taxiförarlegitimation, vilket de inte har.

Transportstyrelsen inväntar polisens och ekobrottsmyndighetens förundersökningar, för olaga taxitrafik. Samtidigt som det från Skatteverket pågår utredningar om det också kan förekomma obeskattade inkomster i verksamheten.

- Vi avvaktar resultatet från dem och få se var de landar.

Eftersom Uber pop uppger att tjänsterna man tillhandahåller är enbart samåkning så faller det utanför Transportstyrelsens tillsyn. Men därför vill myndigheten få verksamheten rättsligt prövad, säger Maria Åkerlund vid Transportstyrelsen.

- Transportstyrelsen har tillsyn över de företag som har tillstånd. Så det här faller lite utanför vår ordinarie tillsynsverksamhet. Utan här är det ju viktigt att få in polisanmälningar och göra utredningar den vägen så att vi får en rättslig prövning av det här och får det säkerställt att det är olaga taxiverksamhet. Om verksamheten bedöms som taxitrafik, så ställer Transportstyrelsen krav på bland annat tillstånd.

- Då innebär det ju att de ska ha tillstånd och förarna ska ha taxiförarlegitimation. Har man inte det då är det olaga taxitrafik.

En av de polisanmälningarna mot Uber som nu behandlas av polisen har gjorts av Svenska Taxiförbundet.

- Det finns en polisanmälan riktad mot Uber. Om man bryter mot den här lagstiftningen riskerar man fängelse i upp till ett år, så det är så pass allvarligt, säger Claudio Skubla, kommunikationschef vid Svenska Taxiförbundet.

Vad är det ni har reagerat mot?
- Det är konkurrenssnedvridanden att undanhålla skatt, avgifter och moms. Det är klart att de kan hålla lägre kostnadsbild i deras företag och kan då konkurera ut seriösa företag.

- När vi pratat med departement, regeringen och myndigheter ser vi problemet och vi tror att det är bland annat detta som resulterat i att Ekobrottsmyndigheten tillsammans med Skatteverket och Transportstyrelsen nu granskar Uber.


Nyhet 26 juni 2015


Ny studie av färdtjänst: Ytterst få resor leder till allvarliga fel


Ytterst få resor med färdtjänst leder till allvarliga fel. Det visar en färsk studie av statistik från Göteborgs Stad och Stockholms Läns Landsting. - Trots att misstagen är ytterst få ser vi att det finns en förbättringspotential, säger Per Juth, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


En färsk orsaksstudie och analys av de misstag som begås i färdtjänsten visar att ytterst få färdtjänstresor leder till allvarliga fel. Av 5,4 miljoner genomförda resor i Stockholm och Göteborg under år 2014 har:

 • 0,4 promille kommit för sent
 • 0,04 promille har körts till fel adress
 • 0,02 promille har lett till en olycka

Händelser kategoriserade som olyckor är ofta orsakade av att fordonet blivit påkört av annat fordon och är utanför förarens kontroll. Hälften av dem skulle dock gå att förebygga om föraren hade:

 • Följt anvisningarna, t ex följt resenären till dörren
 • Spänt fast säkerhetsbälte eller rullstol
 • Kört mjukt och försiktigt

- Trots att misstagen är ytterst få ser vi att det finns en förbättringspotential och därmed möjlighet att komma närmare vår nollvision för färdtjänsten, säger Per Juth, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Avtalen i sig är dock en orsak till att det blir fel.

- Snäva tidsramar vad gäller väntetider leder till missnöje hos brukarna, då fordonet inte får vänta längre än vad avtalet medger, säger Per Juth.

Även PUL leder till incidenter.

- Personuppgiftslagen innebär att föraren inte får information om vilken funktionsnedsättning som brukaren har. Det är ett stort problem när det gäller dementa personer som kan ge ett klart intryck och insistera på att bli körda till annan adress än den uppgivna, säger Per Juth.

Studien är genomförd av WSP på uppdrag av Svenska Taxiförbundet och bygger på statistik från Göteborgs Stad och Stockholms Läns Landsting. Hela rapporten kan laddas ner via länken nedan.
Relaterade dokument:
WSP Nollvision för färdtjänsten
Nyhet 26 juni 2015


Uber har beställaransvar


Förbundet har vid ett flertal tillfällen uppvaktat representanter för regeringen i denna fråga. Trots Ubers uppenbara trots gentemot den svenska lagstiftningen har inte någon märkbar åtgärd initierats av regeringen.


Enligt svensk lagstiftning har Uber ett beställaransvar. I taxitrafiklagen (2012:211) står det följande:

"Har taxitrafik enligt denna lag bedrivits utan tillstånd, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har slutit avtal om transporten med trafikutövaren till böter eller fängelse i högst ett år, om han eller hon kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades."

Förbundet har vid ett flertal tillfällen uppvaktat representanter för regeringen i denna fråga. Trots Ubers uppenbara trots gentemot den svenska lagstiftningen har inte någon märkbar åtgärd initierats av regeringen.

Den 15 juni arrangerade Näringsdepartementet ett branschråd för yrkestrafiken inom vägområdet. Vid mötet deltog representanter för bl a Polisen, Transportstyrelsen och Svenska Taxiförbundet.

Bland övriga frågor diskuterades svarttaxi och UberPop och på en direkt fråga till Polisen om varför så lite görs inom området fick Förbundet svaret att fenomenet är nedprioriterat inom Polisen då det inte finns nationella mål för detta.

Polisens svar förnyar Svenska Taxiförbundets hemställan, 31 mars 2015, om att ge Polisen ett särskilt uppdrag att granska kontrollera och motarbeta svarttaxi. Uppenbart behövs det någon form av uppdrag uppifrån om något ska hända.
Relaterade dokument:
JDep svarttaxi 20150331
JDep Svar svarttaxi 20150519
Nyhet 25 juni 2015


Taxi kan spela större roll i kollektivtrafiken


Stora bussar som kör tomma på vissa linjer är dyrt. Flexiblare lösningar och mindre fordon kan effektvisera kollektivtrafiken, skriver Dagens Samhälle. Läs artikeln via länken nedan.
Relaterade dokument:
Dagens Samhälle 2015 06 25
Nyhet 23 juni 2015


Realstars och Taxi Göteborg tar ställning mot prostitution och trafficking under Volvo Ocean Race


I samband med Volvo Ocean Race, ett av sommarens stora event, inleds ett nytt samarbete mellan Realstars och Taxi Göteborg. Det är ett resultat av satsningen ”Innovation mot trafficking” med visionen om en traffickingfri besöksnäring för eventstaden Göteborg.


Ett 40-tal aktörer från Västsvensk besöksnäring har under våren varit delaktiga i rundabordsmöten för att gemensamt ta fram innovationer för att genom samverkan motverka prostitution och sex trafficking.

Visionen är en traffickingfri besöksnäring för eventstaden Göteborg. Nu vill Taxi Göteborg och Realstars som första steg uppmärksamma människohandeln och prostitution med ett budskap på taxibilarna som tar ställning och uppmanar näringsliv, allmänhet och ledande aktörer till både öppenhet och förebyggande åtgärder. Startskottet blir Volvo Ocean Race.

- Nu börjar sommareventen och vi ser fram emot folkfesten under Volvo Ocean Race. Samtidigt vet vi att efterfrågan ökar på många tjänster inför större evenemang, tyvärr även efterfrågan på sexuella tjänster där sexköp är ett lagbrott, säger Malin Roux Johansson, verksamhetsledare för Realstars.


Satsningen för branschen stöds av Vinnova och Realstars är initiativtagare. Realstars har idag samarbeten med flera hotell, bland andra Scandic, Hotel Flora och Clarion Hotel Post inom initiativet "Hotels Against Trafficking". Nu har flera aktörer i besöksnäringen involverats och samarbetet med taxiföretagen inletts.

Sexhandel och trafficking pågår i Sverige dagligen och är en del av det moderna slaveriet. Det är en social utmaning för besöksnäringen och ingen organisation kan arbeta på egen hand.

- Oavsett typ av event, mässa eller arrangemang som drar till sig besökare och publik vet vi av erfarenhet att sexhandeln har en tendens att öka, säger Mats Paulsson, inspektör hos polisens människohandelsgrupp i Göteborg.


En västsvensk samarbetsmodell och partnerskap som nu finns i startgroparna blir förutsättningar för en större satsning i nästa steg.

- För oss är det självklart att vara med och bidra på de sätt vi kan i arbetet mot trafficking. Det är en fråga vi arbetat med sedan länge, och vi ser nu fram emot ett fortsatt samarbete med Realstars och övriga besöksnäringen för att tillsammans hitta sätt att motverka trafficking, säger Martin Lund, Driftchef Taxi Göteborg.

Realstars fortsätter att utveckla samarbeten med taxiföretagen och stödja aktörer på liknande sätt som för hotell.

- Fokus har nästan uteslutande varit inriktat på att reagera på misstänkta incidenter. Vi vill nu också ge signaler och verktyg för att agera i förtid och förebygga, säger Malin Roux Johansson.


Trafficking utgör den näst största formen av organiserad brottslighet globalt

Prostitution och människohandel sker över gränserna. 27 % av offren för människohandel är barn.

Trafficking för prostitution står för 70 % av människohandeln och tillhör en av de grövsta människorättskränkningarna enligt EU. Det är framförallt kvinnor och barn som faller offer för människohandel för sexuella ändamål (95 %). Den här typen av brott är inte alltid synliga men sker mitt ibland oss.

För ytterligare information kontakta:
Malin Roux Johansson verksamhetsledare för Realstars, tfn 0707-47 41 87

Martin Lund, driftchef på Taxi Göteborg, tfn 031-65 15 02
Bilder för fri publicering kontakta: Anders Ekhammar, tfn 0707-46 25 79
www.realstars.eu och www.650000.se

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet - Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

Nyhet 23 juni 2015


Hypad tjänst räknas som svarttaxi


Du kan tjäna 2 000 kronor – redan till helgen. Så vill Uberpop i Göteborg värva fler bilförare till det som Transportstyrelsen och Taxiförbundet kallar svarttax


Göteborgs-Posten den 23 juni 2015:

För ett par veckor sedan, när Foo Fighters spelade, körde Peter Axelsson som vanligt taxi för Taxi Kurir. Han fick kunder som berättade om kompisar som åkt rekordbillig taxi - 200 spänn från Hisingen till Kullavik. Själv skulle han få ta ungefär 650 kronor.

- Det var Uberpop de hade åkt med, berättar han.

Han har kollat på Uberpops sajt vad som behövs för att ansöka om att bli förare.

- Ingen kvittoskrivare, inget taxileg, inget trafiktillstånd. Om jag bara körde lite så skulle det inte behövas.

Uber, ett amerikanskt företag, kallar tjänsten Uberpop för samåkningstjänst. Ett nätverk mellan privatpersoner, som via en app i mobilen gör upp om samåkning. Den som ska åka en viss sträcka kan hitta någon som just ska köra den sträckan med sin egen bil - och även betala via appen.

I dag har Uberpop möten i Göteborg för att rekrytera fler förare. "Tjäna 2 000 per helg" är rubriken på ett mejl till intresserade.

Att förarna alltså tjänar pengar på samåkningen gör att Uberpop bedriver olaglig taxitrafik, anser Svenska taxiförbundet som vänt sig till regeringen för att få stopp på både det företaget och liknande verksamheter.

- Det är med all sannolikhet storskalig svarttaxiverksamhet, säger förbundets chefsjurist Anders Berge. I lagen finns det några få undantag från vad som anses vara taxitrafik. Till exempel om man är på väg till sitt jobb och tar med någon annan i bilen. Men i nästan alla andra fall då man tillhandahåller en transport mot betalning så är det taxitrafik.

På Transportstyrelsen delar man Taxiförbundets uppfattning.

- Ja, utifrån företagets egen information så drar vi den slutsatsen, säger utredare Maria Åkerlund. De uppfyller kriterierna för taxitrafik och därför behöver de tillstånd, vilket de inte har.

Det gör också att Transportstyrelsen inte vidtar några åtgärder mot dem.

- Vi har tillsyn över verksamheter som har tillstånd. De som faller utanför är en polisiär fråga. Det har också gjorts polisanmälningar mot Uberpop som hamnat hos Ekobrottsmyndigheten, så vi avvaktar deras utredning.

Katinka Wall, pressansvarig hos Ekobrottsmyndigheten, kan inte säga mycket om Uberpop.

- I vår underrättelseverksamhet är mycket sekretessbelagt men de där tjänsterna har inte gått under radarn. Vi kartlägger och analyserar dem. Jag kan dock inte svara på om vi är klara med utredningen.

Hos Citypolisen känner man inte till om det gjorts några anmälningar mot Uberpop - eller ens att de finns här. Helene Ransmo, tf chef för lokalpolisområde city, berättar att man några gånger om året gör riktade insatser mot svarttaxi.

Vad skulle hända om ni stoppade en misstänkt bil och föraren visar sig köra för Uberpop?

- Bra fråga. Det kan jag faktiskt inte svara på, säger hon.

Uber vill inte svara på hur många förare de har registrerade här. Vad gäller lagligheten kommenterar talespersonen Harry Porter:

- Vi anser att Uber verkar inom svensk lag. Dessutom för vi en konstruktiv dialog med beslutsfattare om fördelarna Uber kan medföra för Sverige när det gäller att minska trängsel och koldioxidutsläpp, genom att uppmuntra människor att lämna sin egen bil hemma.

 

Fakta: Uberpops krav på förarna

B-körkort sedan minst 3 år

Femdörrars bil från 2005 eller senare

Privat försäkring för bilen

Utdrag ur belastningsregistret


Nyhet 18 juni 2015


Indexrådet säkerställer neutrala affärer


Det branschgemensamma Indexrådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. Rådet ska identifiera och analysera de fall där kostnadsförändringar beroende på skatte- och avgiftsförändringar uppstår och påverkar affärsneutraliteten. Indexrådet arbetar med alla frågor som rör index i bussbranschen.


Parterna enas löpande om innehållet i indexrekommendationerna och ståndpunkter av principiell natur beslutas i de respektive styrelserna.

Det branschgemensamma indexrådet har medlemmar från Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och Svenska Taxiförbundet.

Kontakt: Ewa Rosén, Skånetrafiken.

Medlemmar Indexrådet

Från Svensk Kollektivtrafik: Ewa Rosén, upphandlingschef på Skånetrafiken, ordförande i rådet Reija Sintonen, Controller på SLL Trafikförvaltningen Jonas Kjernald, Chefscontroller på Västtrafik Tommy Laestander, Avtal & upphandlingsstrateg hos Länstrafiken i Västerbotten

Från Sveriges Bussföretag: Lars Annerberg, ansvarig för linjetrafikfrågor på Sveriges Bussföretag, sekreterare i rådet Daniel Lindin, Businesscontroller på Keolis Sverige AB Jan-Eric Wingren, Controller på Nobina Christian Plyhm, VD Söne Buss AB

Från Svenska Taxiförbundet: Anders Berge, Jurist


Nyhet 18 juni 2015


Småföretagen ser ljust på framtiden


Småföretagskonjunkturen har utvecklats positivt och småföretagen ser ljust på framtiden. Förväntningarna inför kommande år pekar på en förbättrad tillväxttakt och 9 av 10 småföretag uppger att de vill växa men att de har tillväxthinder. Kompetensbrist, tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader är de största.


Årets Småföretagsbarometer visar att småföretagen ser positivt på framtiden. De anser dock att det finns tillväxthinder som måste addresseras om de ska kunna växa så mycket som de vill.

Sysselsättningen
Sysselsättningen har ökat sedan 2013 års rapport och trenden är fortsatt positiv. Totalt säger nästan vart femte företag (19 procent) att man ökat personalstyrkan det sista året medan endast 9 procent av företagen dragit ner på personal under samma tid.

Orderingång
Orderingången för landets småföretag har utvecklats positivt sedan 2013 även om den positiva trenden planat ut under 2014. Förväntningarna framöver är att orderingången ska växa. Dock har många företag tvingats att tacka nej till ordrar, hela 37 procent av företagen har tackat nej till order under det senaste året. Den huvudsakliga anledningen är att företagen uppger att de redan har mer att göra än de hinner med  men även arbetskraftsbrist (kompetens- och matchningsproblem) uppges vara en orsak.

Omsättning
Omsättningstillväxten har ökat sedan 2013 och det är framförallt industriföretagen som dragit utvecklingen. Totalt sett tror företagen i riket på en omsättningstillväxt de kommande tolv månaderna.

Tillväxthinder
Men även om småföretagen ser positivt på framtiden uppger de att deras tillväxt hämmas av ett antal faktorer. Kompetensbrist, tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader är de största tillväxthindren, enligt småföretagen. Även politisk osäkerhet upplevs av många småföretag som ett hinder för expansion.

Svenska Taxiförbundets kommentar:
Två mycket tydliga trender inom taxi är att bolagen blir allt större och att andelen aktiebolag ökar. Samtidigt är ekonomin ansträngd, vilket medför att företagen tvingas arbeta under mycket pressade marginaler. Till detta ska läggas att taxinäringen själv inte kan påverka kostnadsmassan i den omfattning som många andra branscher i tjänstesektorn då skatter och avgifter utgör stor del av kostnaderna. Detta i sin tur går ut över löner och lönsamhet. För att öka förädlingsvärdet, d.v.s. utrymmet för lönsamhet och löner, krävs att marknaden för taxiresande växer och att skatter och avgifter som belastar näringen minskar.

Nyhet 15 juni 2015


Förbjudet att kopiera Taxi Göteborg


Friåkare förbjuds att kopiera Taxi Göteborgs gula rektangel med texten taxi.


Friåkare inom taxi i Göteborg, får inte längre använda loggor som kan förväxlas med Taxi Göteborgs, har Marknadsdomstolen slagit fast i en dom.

Det innebär att de inte får lov att använda en gul rektangel med texten Göteborg taxi eller taxi i.

Friåkare förbjuds också att använda texten Miljöfordon om de inte uppfyller utsläppskraven.

Riskerar en miljon i böter
De friåkare som bryter mot förbuden kan få böta en miljon kronor.

- Domen är mycket viktig och välkommen för Taxi Göteborg, men också för göteborgare och hitresta som genom domen nu väsentligt minskar risken att förväxla oss med andra aktörer, säger Thomas Krook, ställföreträdande vd på Taxi Göteborg i ett pressuttalande.

Taxi Göteborgs advokat Olof Jisland konstaterar att domen är ett prejudikat som kommer att innebära att många taxibilar i Göteborgsområdet inom kort kommer att ändra utseende.

- Nu går vi vidare, identifierar och kräver att andra friåkare slutar använda sig av Taxi Göteborgs kännetecken och grafiska manér. Vi kommer även att kräva att friåkare som har texten MILJÖFORDON på sina bilar, tar bort texten om bilen inte uppfyller utsläppskraven, advokat Olof Jisland på Advokatfirman Vinge.

Intill förväxling lika
Skälet att Taxi Göteborg pressat på om frågan om logotypen är att många friåkare härmat Taxi Göteborgs profil intill förväxling för att knycka kunder.

- Man ska vara trygg i våra bilar, förvänta sig en hög service och inte få några överraskningar när det gäller pris. Därför är det viktigt att minimera risken att våra kunder förväxlar oss med andra aktörer i branschen. Domen är viktig både för våra kunder och för taxibranschens trovärdighet, säger Thomas Krook.

Enligt domen ska den friåkaren även betala Taxi Göteborgs rättegångskostnader med 40 000 kronor.


Nyhet 6 juni 2015


Taxi ska bli nya ambassadörer


Nu ska taxi i Härnösand bli ambassadörer för sin hemkommun. Ett 30-tal chaufförer har fått en utbildning i Härnösands historia och kunskapen om viktiga byggnader av Härnösandskännaren Örjan Leek.


- Taxi är ofta det första ansiktet mot Härnösand för resenärer som kommer med flyget. Kan vi förmedla en positiv bild genom att berätta något om exempelvis en byggnad så stärker det också vårt eget varumärke, säger Hans Edin, chef på Härnösands taxi.

På måndagskvällen var det obligatoriskt närvaro till Örjan Leeks föredragning.

- Samtidigt kommer vi med en ny enhetlig uniform, berättar Hans Edin.

Den nya profileringen hänger samman med att Taxi Härnösand vunnit två viktiga upphandlingar.

Under sex år framåt kommer de att ansvara för färdtjänst och sjukresor inom Härnösands kommun. Dessutom har de vunnit en upphandling från Kristinaskolan.

- Vi ställer nu också större krav på uniformeringen än tidigare. Det är viktigt att vi inger ett förtroende när vi besöker sjukhus och offentliga institutioner, säger Hans Edin.

Chauffören Johan Malmberg ser bra fördelar när han visar upp sin nya mundering med slips.

- Jag tycker att det är helt riktigt att vi nu har en enhetlig klädsel. När vi väntar flygresenärer på Midlanda är det viktigt att man ser ren och fräsch ut, säger han.


Nyhet 29 maj 2015


Redovisningscentraler för taxitrafik


Under 2016 kommer du som har tillstånd att driva taxiverksamhet att behöva börja föra över uppgifter från varje fordons taxameterutrustning, trådlöst och digitalt, till en så kallad redovisningscentral.


Från redovisningscentralen förs uppgifterna sedan över till Skatteverket, när myndigheten begär det. Avsikten med redovisningscentralerna är att bidra till konkurrens på lika villkor och ge en bättre fungerande taxinäring.

Det är Transportstyrelsen som kommer att ta hand om registret över redovisningscentralerna och det är till dem redovisningscentralerna ska meddela om de saknar information från en taxameter. Det är även Transportstyrelsen som, enligt ett förslag, kommer att utfärda tillstånd till redovisningscentraler och utöva tillsyn över dem.

Driver du taxiverksamhet?
Du som driver taxiverksamhet kommer att behöva föra över taxameteruppgifterna till redovisningscentralen minst en gång i veckan. Du kan själv begära ut dina uppgifter från redovisningscentralen.

Kravet på att vara ansluten till en redovisningscentral kommer enligt det nuvarande förslaget från regeringen att gälla från den 1 juli 2016. Det betyder att du därefter måste börja föra över uppgifterna från och med det datum som du genomför din årliga besiktning av taxameterutrustningen. Om du köper ny taxameterutrustning eller gör justeringar som kräver en besiktning innan din årliga besiktning gäller kraven från det datumet.

Du kommer också att behöva anmäla vilken redovisningscentral du använder. Mer information om hur du gör publiceras på skatteverket.se under året.

Vill du driva en redovisningscentral?
Du som vill driva en redovisningscentral kommer att behöva tillstånd. Det går dock ännu inte att ansöka om tillstånd. Enligt ett förslag blir det Transportstyrelsen som ska utfärda tillstånd. Så snart regeringen har beslutat enligt förslaget kommer denna text att uppdateras.

Grundvillkoren för att få tillstånd är dock att:

 • din verksamhet har en så kallad verksamhetsansvarig
 • du bedöms som lämplig vad gäller ekonomiska förhållanden och anseende
 • du kan visa att du har teknisk utrustning som kan ta emot, lagra och lämna ut taxameteruppgifter på ett säkert sätt
 • du har teknisk utrustning som kan lagra taxameteruppgifter i sju år och föra över dem till Skatteverket på begäran
 • du inte driver verksamheten som en ideell förening eller stiftelse. 

Ett pågående arbete
I början av maj 2015 presenterade regeringen ett förslag till förordning. Regeringen kan fatta beslut om förordningen tidigast i höst. Om förslaget går igenom blir det Transportstyrelsen som får ansvaret att skriva de detaljerade reglerna (föreskrifterna). Arbetet kommer att genomföras i samarbete med Skatteverket och Swedac.

Lagen om redovisningscentraler träder enligt ett riksdagsbeslut från 2014  i kraft den 1 januari 2016. Regeringen har nu föreslagit att lagen i stället ska börja gälla den 1 mars 2016.

Förslaget innebär också att reglerna som ska gälla för redovisningscentraler ska träda i kraft en tid innan de som driver taxiverksamhet är skyldiga att föra över taxameteruppgifter. Detta är nödvändigt för att lämna utrymme för de blivande redovisningscentralerna att bli godkända och starta sin verksamhet innan de som driver taxiverksamhet är skyldiga att börja föra över uppgifter. Vilket enligt förslaget ska ske från den 1 juli 2016.  

Regeringens promemoria om redovisningscentraler för taxitrafik

Förslag till förordning om redovisningscentraler för taxitrafik

Lag om redovisningscentraler för taxitrafik

Samarbete mellan Skatteverket och Transportstyrelsen
Transportstyrelsen och Skatteverket förbereder arbetet med detaljerade regler på olika sätt. Vi tar in information om olika typer av taxameterutrustningar. Vi utreder också hur it-stödet för att kunna ta in nya uppgifter i Transportstyrelsens system behöver utvecklas. Transportstyrelsen, Skatteverket och Swedac kommer dessutom att bjuda in branschen till ett möte i september 2015.

Nyhet 29 maj 2015


PM om Redovisningscentraler på remiss


Näringsdepartementet har utarbetat en promemoria om redovisningscentraler som nu går ut på remiss. Promemorian innehåller förslag på framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter

Nyhet 21 maj 2015


Kommentar och svar om taxibranschen


Med anledning av ledaren "Facket vill att det blir färre taxijobb" (SvD 11/5), har följande kommentar inkommit. Läs även ledarens svar längre ner.


Svenska Dagbladets Ledarblogg den 21 maj 2015:

I en ledare i SvD den 11:e maj skriver Erik Hagström att bättre moral och hårdare kontroller skulle vara en bättre lösning än att till en viss del återreglera taxibranschen och framförallt allt att kräva kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Vår fråga till dig är, hur ska moral och kontroller kunna förbättra vår situation?

Ekots undersökning inom taxibranschen är inte unik. Transportarbetarförbundet gjorde en liknande undersökning år 2013 där fler än 1000 taxiförare besvarade frågor kring sina arbetstider och löner. Enligt den undersökningen var den genomsnittliga arbetstiden 190 timmar i hela landet. Det är mer än 20 timmars övertid varje månad, vilket bryter mot arbetstidslagen eftersom man passerar den tillåtna maxgränsen på 200 timmar på ett år.

Ekots undersökning bekräftar att läget inte har blivit bättre, snarare tvärtom - det har blivit sämre. Även Taxi för Bättre Villkor, som är en sammanslutning av taxiförare, gjorde en undersökning i början av detta år och vi fick samma resultat. Taxiförare tvingas arbeta långt fler timmar än vad arbetstidslagen tillåter för att kunna överleva ekonomiskt.

Den största anledningen till detta fenomen är överetableringen i de större städerna, och den existerar i allra högsta grad trots att Svenska Taxiförbundet har förnekat dess existens i flera år och hävdar att det är något de inte känner till. Utbudet av taxibilar idag är långt mycket högre än efterfrågan och det finns ingen annan marknad där man gör så. Vilket annat företag skulle låta utbudet överstiga efterfrågan då de riskerar ekonomiska problem. Varför skulle taxibranschen vara annorlunda?

Ett bevis på överetableringen är ett meddelande som en beställningscentral i Stockholm gick ut med till sina taxiförare en fredagskväll i början av januari i år. De bad 400 av 500 förare att åka hem för att det inte fanns tillräckligt med bokningar till alla. Denna händelse är inte unik, så här ser det ut varje dag, i hela landet.

Förutom att det inte finns tillräckligt med bokningar till alla, så finns det ett annat stort problem - de offentliga upphandlingarna kring färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar. Lägst bud vinner och ingen skänker ens en tanke på hur lite taxiförarna får i ersättning när de kör en resa som är finansierad av skattebetalarnas pengar. Man brukar säga att dessa resor utgör i snitt 50% av alla resorna som en taxiförare tilldelas.

Låt oss ta ett räkneexempel. En taxiförare kör privatkunder till 50% av sin schemalagda tid, ca 80 timmar, och får in 12 000 kr före skatt. Därefter kör han/hon resten av heltiden på färdtjänst, ytterligare ca 80 timmar. Det skulle ge ytterligare 4000 kr före skatt eftersom de låga priserna i anbuden ger upp till 67% lägre inkomster. Resultatet blir 16 000 före skatt! En inkomst man inte kan leva på. Det säger sig självt att man måste jobba ytterligare minst 80 timmar för att komma över 20 000, det vill säga 240 timmar arbetstid.

Detta är den bistra sanningen när lönen för de som saknar kollektivavtal baseras på rak provision. Tyvärr så blir timmarna allt fler eftersom många arbetslösa utbildas till taxiförare och fyller på en redan mättad marknad. Man skickar ut unga till en anställning där man varken har rätt till semesterersättning, pension, sjukersättning eller föräldraledighet bara för att man vill ge dem ett jobb, ett jobb som inte har någon framtid.

Resultatet visar man tydligt i P1:s radiodokumentär "Taxikungen" där man får följa med Hamza och hans vardag där han knappt får träffa sin familj på grund av sitt jobb. Facket vill inte att det ska bli färre jobb. Facket vill att det ska bli tryggare jobb för taxiförarna. På så sätt får även kunder som åker med det tryggare. Framförallt de inom färdtjänsten som behöver en utökad service men som idag inte kan få det på grund av trötta och stressade taxiförare som jobbar fler timmar än vad de är lediga. Varje dag. Året om.

Vi inom Taxi för Bättre Villkor anser inte att bättre moral och hårdare kontroller är lösningen på de problem som existerar oavsett vad Hagström skriver. Problem som förnekas till fullo av Svenska Taxiförbundet och taxikungen Rolf Karlsson. Karlsson menar att det inte finns några som jobbar enligt de förhållandena som vi redovisar - skandalöst låga löner, ingen semesterersättning, ingen tjänstepension, ingen sjukersättning eller föräldraledighet. Vi anser inte heller att sänkta skatter och bättre villkor för åkarna skulle lösa den akuta situationen vi har idag.

Att rörelsemarginalen ligger på 1,6 procent är inte för att utgifterna är för höga, utan det är intäkterna som är för låga. Att minska överetableringen resulterar i att färre bilar är ute samtidigt och därmed får man högre täckning per bil och högre intäkter, detta gynnar alla seriösa taxibolag och framförallt taxiförarna. Ett sätt att nå detta, är att sätta krav på kollektivavtal vid de offentliga upphandlingarna. Detta skulle leda till att taxibranschen självsaneras, precis som i alla andra branscher. Varför låta olönsamhet överleva med hjälp av bidrag? Kollektivavtal är en rättighet för alla, även för oss inom taxi och varför ska vi vara utan den rättigheten?

Michael Estwik, taxiförare
Ragnar Malmquist
, taxiförare
Elisabeth Henriksson
, taxiförare

Iwan Karlsson, taxiförare
Jessica Uljons
, taxiförare
Anders Jämthagen
, taxiförare
Roger Iversen
, taxiförare
Ulf Eliasson
, taxiförare


Erik Hagström, Svenska Dagbladet svarar:

Det jag vände mig emot, var problembeskrivningen i Sveriges radios granskning av taxibranschen, och några av de förslag fördes fram i samband med den. Det mest långtgående förslaget framfördes av ordföranden för Transportarbetareförbundet med sin önskan om återreglering av taximarknaden. Det finns problem inom taxibranschen, bland annat med fusk. Men att den stora skurken är avregleringen från 1990 stämmer inte. Problemet är att många uppenbarligen inte följer de lagar och regler som finns. I det hänseendet är moralaspekten central.

Fackförbundet, som vill se krav på kollektivavtal för hela branschen, har bara en anslutningsgrad på cirka 10 procent. Att de inte talar i alla taxiförares intresse framgår även tydligt eftersom ordföranden vill införa "ett regleringssystem som gör att man inte kan få ut hur många bilar som helst". Med bilar menas chaufförer. I stället för att låta kunderna avgöra hur många bilar det bör finnas, ska politiker och byråkrater styra över det. Alltså klassisk marknadsreglering, som på gammalt och välkänt manér inte skulle slå väl ut. Transportarbetareförbundet är dessvärre inte det första exemplet på fackförbund som vill stänga marknader i syfte att skydda sina egna. Att förbundet är helt öppet med detta är förvisso ärligt.

I stället för återreglering vore det bättre att se till att de lagar och regler som finns efterföljs. Mycket tyder på att Polismyndigheten inte kontrollerar taxametrar och vilotidsböcker i tillräckligt stor utsträckning. Av artikelrepliken att döma är frånvaro av kollektivavtal lika med fusk och utnyttjande. Enligt Företagarna har endast cirka 40 procent av de minsta företagen i Sverige kollektivavtal. En förklaring är att kollektivavtalen är framförhandlade utifrån de stora företagens utgångspunkter. Ungefär fyra av fem taxiåkerier har bara något enstaka fordon och som mest ett fåtal anställda.

De många taxichaufförer som inte har kollektivavtal omfattas av arbetstidsavtalet, vilket bland annat reglerar hur mycket man får jobba varje månad. Nu tycks det dock vara så att Arbetsmiljöverket, som har tillsynsansvaret, inte prioriterar kontroller i taxibranschen. Sveriges radios granskning kan säkert leda till något gott, exempelvis att kontrollmyndigheterna får upp ögonen för branschen. För övrigt är bättre kontroller redan på gång då lagstiftning om obligatoriska redovisningscentraler träder i kraft nästa år, vilket kommer att försvåra för oseriösa aktörer. Det är en bättre lösning än att straffa ut chaufförer, oavsett om de sköter sig eller inte, bara för att de inte har kollektivavtal och gör exakt som facket dikterar.

Nyhet 20 maj 2015


Ny vägledning för trafikförsörjningsprogram


Nu finns en uppdaterad vägledning för regionala trafikförsörjningsprogram. Vägledningens syfte är att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.


Vägledningen har tagits fram av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Sveriges Kommuner och Landsting har varit projektledare för arbetet.

Ett trafikförsörjningsprogram kan ses som ett kontrakt mellan politikerna och medborgarna om hur kollektivtrafiken är tänkt att fungera i länet. Vi gläder oss därför över att kunna erbjuda ett verktyg i det viktiga arbetet med att ta fram eller uppdatera ett program.

Inför starten med de första trafikförsörjningsprogrammen togs en vägledning fram av Partnersamverkan. Nu när det har gått några år har den uppdateras rejält utifrån nya kunskaper och insikter.

En stor skillnad mot den förra vägledningen är att vi har lagt ett större fokus på själva processen som det innebär att ta fram trafikförsörjningsprogram.

Den första delen i den nya vägledningen handlar därför om olika aktörers ansvar och roller och vikten av kommunikation. Samråd, förankring och dialog behövs för att skapa förutsättningar för en kollektivtrafik som motsvarar allas förväntningar. Det behövs också som ett stöd till hur samordning med andra planeringsprocesser, genomförande och uppföljning kan gå till.

I den andra delen av vägledningen beskrivs vi de olika delar som bör ingå i trafikförsörjningsprogrammet: nuläge och behovsanalys, en gemensam vision och värdegrund, långsiktiga mål för kollektivtrafiken, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, strategiska val, förutsättningar för kommersiell trafik samt ekonomiska konsekvenser och finansiering.

Vägledningen hänvisar även till Partnersamverkans arbete med avtal. Här finns en process och modellavtal som passar både beställare och trafikföretag, för att kunna ta tillvara samlad kompetens och få ökad affärsmässighet. Läs mer om avtalsprocessen.

Partnersamverkan består av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Trafikverket och Jernhusen.

 


Nyhet 18 maj 2015


Beställningstaxi istället för buss till Burgsvik


Nu gäller nya turlistor för bussarna på Gotland. Fler turer på några linjer men på morgonturen på linje 11 från Hemse till Burgsvik blir det beställningstrafik med taxi på försök under den närmaste månaden.


Region Gotlands Kollektivtrafikavdelning testar nu beställningstrafik på linje 11 - sträckan Hemse busstation-Burgsvik vid morgonturen 7.55. Regionen har beslutat att under perioden 18 maj till 12 juni låta de som vill resa med morgonturen ringa till Samres och berätta var de vill kliva på och kliva av men det måste göras dagen innan före klockan 16. Namn, resdag och på och avstigningsplats skall anges och betalning sker med busskort eller påbörjad biljett. Då blir det en taxi som kommer och ingen buss, säger busstrafikledaren Classe Wallin.

Det har inte varit många som rest på linjen. Regelbundet är det en person som arbetar i Burgsvik som brukar åka fem dagar i veckan och han åkte idag. Det är också några skolelever som kliver på längs sträckan varannan vecka, som tillhör de reguljära resenärerna. Därför vill regionen nu testa med mindre fordon.


Nyhet 15 maj 2015


Debatt: ”Motarbeta svarttaxi i alla dess former”


”Att Ekobrottsmyndigheten granskar Ubers verksamhet är ett stort steg i rätt riktning. Fler trafikpoliser måste rekryteras för att granska, kontrollera och motarbeta svarttaxi”, skriver Per Juth och Claudio Skubla.


SVT Opinion den 15 maj 2015:

Företaget Uber, som värderas till 410 miljarder kronor, vill göra gällande att de bedriver en nästintill ideell verksamhet för samhällets bästa.

Även om syftet ter sig gott, då de i sin marknadsföring beskriver tjänsten UberPop som samåkning och en del av delningsekonomin, finns det saker som talar dem emot.

Inte minst det faktum att de tar betalt för sin tjänst.

I vår tidigare debattartikelSVT Opinion är dock inte udden riktad mot de verksamheter som blommar upp utanför lagens råmärken.

Vår kritik vänder sig främst mot det ointresse som våra tillsynsmyndigheter hittills har visat vår bransch och de avarter som riskerar att svälla i teknikutvecklingens namn.

Därför ställer vi oss mycket positiva till Ekobrottsmyndighetens beslut att granska taxitjänsten UberPop ur flera aspekter. Enligt Ekobrottsmyndigheten kan det vara fråga om skattesmitning.

Till skillnad från UberPop ter sig Skjutsgruppens syfte betydligt mer vällovligt.

Trots detta valde vi att nämna dem i vår artikel. Skälet är att även om de skulle förbjuda försäljning och möjligheten för föraren att gå med vinst, så öppnar deras verksamheter upp för att bedriva otillåten eller olaga taxitrafik.

Det räcker med att gå in på Skjutsgruppens Facebook-sida för att hitta exempel där transporter erbjuds mot ersättning. Och på GoMores hemsida kan man läsa att det är "lika enkelt att köpa skjuts som att köpa en tågbiljett".

I Taxitrafikförordningen (2012:238) framgår det klart och tydligt vad som inte anses vara taxitrafik.

Det är transport av passagerare till eller från en arbetsplats, skola eller annan lokal där bilföraren eller passageraren arbetar eller utbildar sig. Detta förutsatt att transporten sker i samband med att bilföraren färdas till sitt arbete eller sin utbildningsplats.

Det kan också vara transport med personbil av skolelever mellan bostad och skola eller del av en sådan transportsträcka. Förutsatt att transporten utförs av en förälder eller annan anhörig till någon av eleverna. Eller transport med utryckningsfordon.

Undantagen från vad som anses vara taxitrafik är alltså få, vilket Taxitrafikförordningen tydligt beskriver.

I en debattartikel på SVT Opinion skriver Ubers representant Jo Bertram att "Tjänster som dessa möter det som folk efterfrågar - ett bättre utnyttjande av våra befintliga resurser och att det sker på ett smidigt sätt."

Men för dessa ändamål finns redan ett stort antal alternativ inom ramen för vad som till vardags benämns kollektivtrafik, dvs taxi, buss, spårvagn, tunnelbana och tåg.

Att Ekobrottsmyndigheten granskar Ubers verksamhet är ett stort steg i rätt riktning. Nu måste också regeringen agera kraftfullt och använda de verktyg som står till buds.

Skatteverket och Transportstyrelsen måste öka sin samverkan med övriga tillsynsmyndigheter. I synnerhet Polisen måste ta detta på betydligt större allvar.

Fler trafikpoliser måste rekryteras, särskilda arbetsgrupper måste skapas, utbildas och ges ett tydligt uppdrag att granska, kontrollera och motarbeta svarttaxi i alla dess former dygnet runt, året runt.

I annat fall riskerar UberPop och liknande verksamheter att svälla okontrollerat och snart bli omöjliga att göra någonting åt.

Det gagnar varken kunderna, de seriösa taxiföretagen eller samhället i dess helhet.

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 13 maj 2015


Delningsekonomin skakar om allt fler branscher. Men vad händer med jobben i Uber-samhället?


Uppstickarna Uber och Lyft har utmanat taxibranschen världen över och höjs till skyarna som affärsmodeller för framtiden. Samtidigt varnar kritiker för att bolagen driver arbetsmarknaden i en riktning som kan leda till fler osäkra jobb.


IDG den 13 maj 2015:

Idén är enkel. Via nätverk online kan människor lätt skapa egna kanaler för att låna sommarstugor, hyra lägenheter, samåka eller byta prylar i stället för att köpa nya. Uppmärksamma entreprenörer fattade snabbt galoppen och startade bolag, där kärnan är att göra affärer på denna nya marknad. Detta är den så kallade delningsekonomin.

Det är en marknad som växer snabbt. Enligt beräkningar från Pricewaterhousecoopers kan "the sharing economy" omsätta 335 miljarder dollar globalt om tio år. Bolag som Uber, Airbnb, Lyft och Taskrabbit är pionjärerna.

Gemensamt för många av de bolag som verkar inom delningsekonomins ramar är att de inte har så värst många anställda. De kallar sig techbolag som förmedlar en tjänst, en plattform, där kund och producent sätts i kontakt med varandra. Varumärket utåt är inte den enskilde chauffören, snickaren, eller uthyraren.

I USA har delningsekonomin tagit betydligt mer fart än i Sverige, med företag som via appar förmedlar allt från matleveranser till läkare. Advokaten Shannon Liss-Riordan tillhör inte skaran som lovprisar techbolagens nya affärsmodeller.

Hon har stämt fem av de största on-demandbolagen i USA: Uber, Lyft, Homejoy, Postmates och Caviar. Enligt henne anlitar de människor, som står för utrustning och personal, som entreprenörer. Men belastar dem samtidigt med samma krav som om de vore anställda. De arbetar alltså under anställningsliknande förhållanden, utan säkerheten av att ha en anställning.

Här i Sverige ligger vi fortfarande några steg bakom. Uber, med sina taxitjänster, började köra i Stockholm först 2014. Och än så länge finns inga bolag som förmedlar frilansande läkare via en app. Men utvecklingen lär komma i kapp oss. Vad betyder det i så fall för svensk arbetsmarknad?

- Det sker en riskförflyttning. Förut existerade anställningar för att det var billigare. I dag, genom informationsteknik kan företagen undvika den transaktionskostnaden genom att lägga ansvaret på individen, säger Anders Sandoff, lektor i industriell och finansiell ekonomi vid Göteborgs Universitet.

Riskförflyttningen sker enligt Anders Sandoff från kapitalägare till f-skattinnehavare. Att små bolag, med f-skattsedel, är arbetsgivare är förvisso inget nytt. Men fortsätter utvecklingen mot en starkare delningsekonomi kan det på sikt påverka arbetsmarknaden.

- Man kan säga att man arbetar under anställningsliknande förhållanden hos bolag som Uber. Det är inget nytt, det är precis som med klädbolagens tillverkningsprocesser där man outsourcat och inte har ansvar för hela produktionskedjan. Men det är ett annat samhällskontrakt än vad vi varit vana att se på arbetsmarknaden i Sverige, säger han.

Modellen bygger på att nätverken online länkar samman kunden med ägare, utan att bolaget bakom behöver ta ansvar för vare sig kapitalbindning eller beläggning. I enskilda fall kan detta upplevas som positivt, säger Anders Sandoff, och sänka trösklar på arbetsmarknaden och uppmuntra ansvarstagande.

- Men även om den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten är tydlig så är detta inte lika uppenbart för den sociala dimensionen. För att affärsmodellen ska fungera utan ett anställningskontrakt där kvaliteten i tjänsten garanteras av företaget fordras att individen kan garantera kvaliteten. Detta löses genom att prestationer betygssätts och redovisas öppet på nätet, säger han.

Att ständigt ha denna betygsättning hängande över sig tror Anders Sandoff kan få också negativa konsekvenser. Det blir helt enkelt mycket svårare att ha en dålig dag på jobbet.

- Ett förslag för att göra denna typ av delningsekonomi mer hållbar är att även själva ägandet av förmedlingsnätverket delas med de som ingår i detsamma. Det kan till i viss utsträckning kompensera för denna utsatthet.

Än så länge är det inte många som tittat på effekterna av en växande delningsekonomi i Sverige, inte utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Fokus har i många fall legat mer på techbolagens nya finesser och smarta lösningar. Inom akademin och landets fackorganisationer vänder och vrider man fortfarande på perspektiven. Lars Jagrén är chefsekonom på Unionen.

- Delningsekonomin underlättar för ny teknik att komma in på marknaden, det minskar trösklarna och ökar rörligheten på arbetsmarknaden. När fler delar så får det också ner kostnaderna för att testa ny teknik, som nya bilar. Det kan också bidra till ökad konkurrens, till konsumenternas fördel, säger han.

Men det finns blinkande varningslampor. Unionen har med rådande regelverk inte möjlighet att kontrollera om egenföretagare följer arbetstidsregler och andra villkor.

- Det kan bli problem om delningsekonomin leder till nedåtgående löner eller försämrade villkor. Att det missbrukas och leder till ojämlikhet, det kan bli ett problem, säger Lars Jagrén.
Samtidigt ser Lars Jagrén att denna typ av plattformar också kan vara ett komplement på arbetsmarknaden.

- Förmedling av mer kvalificerade arbetsuppgifter till extraknäckande studenter är ett exempel. Förmedling och utvärdering av tjänster på trovärdiga plattformar kan leda till både kvalitetshöjning och mer effektiv allokering av resurser än tidigare. Utförarna av tjänsterna måste dock ha möjlighet att kunna leva en dräglig tillvaro, ha en tydlig rollfördelning inför uppdragsgivaren samt ha tillgång till välfärdsstatens diverse system, som pensioner, försäkringar, föräldraledighet, säger han.

Ansvar - ett ord som ofta dyker upp bland både förespråkare och skeptiker. Ansvar från bolagets sida att faktiskt se till att de som knyter sina tjänster till dem också arbetar under schysta villkor. Ansvar för att de tjänsterna utförs korrekt och till skäligt pris och ansvar över bolagets varumärke och anseende. Men också ett ökat kundansvar.

Rikard Hegeland är grundare och delägare i Workaround, ett slags Airbnb för kontorslokaler. För dem handlar delningsekonomi mångt och mycket om hållbarhet. Men också om ett annat sätt att bygga affärsmodeller och kundrelationer.

- I och med att de här tjänsterna skapar mer transparens på marknaden tror jag att det kommer att krävas att man förmår erbjuda det kunden vill ha. Så länge man gör det så kommer de gå en ljus framtid till mötes, säger han.

Samtidigt kan den öppenheten också betyda att bolag snabbt kan slås ut. Kan man inte hävda sig i konkurrensen märks det fortare. Således kan ett startup som får ett rykte om sig av att inte erbjuda bra villkor för anställda, frilansare och konsulter tappa både arbetskraft och kunder.

Om och hur företag som Uber och dess gelikar kommer att påverka den svenska arbetsmarknaden vet vi inte än. Är delningsekonomin en konsekvens av den digitala revolutionen eller en produkt av en samhällsekonomisk utveckling?

Ny teknik har i alla tider förändrat villkoren på arbetsmarknaden. Spinning Jenny, innovationen som effektiviserade textilindustrin samtidigt som den tog ifrån arbetarna jobbet, var startskottet för industrialiseringen. Och ett bevis på att utvecklingen inte går att stoppa.

   Relaterade länkar:
 • IDG
Nyhet 13 maj 2015


”Olaga taxi” organiseras


”Vill jag så har jag tio körningar om dagen”


Flamman den 13 maj 2015:

Bilen som kör upp vid trottoarkanten är en vanlig personbil. Men föraren beter sig som en professionell chaufför när han kliver ur och artigt håller upp dörrarna för oss.

"Är det mycket nu?", frågar jag.
- Det är olika, men vill jag så har jag tio körningar om dagen, svarar han.
En stund senare blir vi avsläppta vid vår destination. Kostnad: Drygt 60 kronor. Eller lite mer än halva priset jämfört med när vi åkte ungefär samma sträcka med en vanlig åkare knuten till samma bolag som förmedlat kontakten med vår chaufför för dagen.

Flamman har testat Uber Pop. Taxibolaget Ubers nya tjänst som sammanför privatbilister med människor som vill ha skjuts till en billig penning. Organiserad svarttaxi, enligt branschorganisationen. En billig och säker samåkningstjänst, enligt Uber.

Inget legitimationskrav
Pengarna utbyts inte i bilen, utan genom att passageraren registrerar sitt kontokort hos Uber och sedan debiteras för resan. Uber betalar sedan ut en del av pengarna till chauffören. Det är förarens ansvar att se till att skatter och avgifter blir betalda. Chaufförerna och deras bilar måste leva upp till vissa krav som företaget ställer. Bland annat ha haft körkort i minst tre år och kunna visa upp ett prickfritt belastningsregister. Men det finns inget krav på taxilegitimation eller F-skatt. Uber Pop-föraren som Flamman åkte med har ett företag som är avregistrerat från F-skatt i en helt annan bransch än taxibranschen.

Helt klart är att det finns ett kommersiellt intresse i tjänsten. Vi har tittat på Ubers app, som visar var det finns lediga bilar, några gånger de senaste dagarna. I centrala Stockholm har det då alltid funnits en Uber Pop-bil tillgänglig inom tio minuter.

För att ha något att jämföra med registrerade vi en profil på ett av de största svenska forumen för samåkning med en mer ideell prägel. Vi bad om skjuts från Centralen i Stockholm. Resultat efter två dagar: Inget napp.

"Olaga taxitrafik"
- Utifrån hur Uber beskriver tjänsten på sin hemsida ser vi det som olaga taxitrafik. Taxitrafik definieras som att man ställer förare och bilar till förfogande och att det sker yrkesmässigt, säger Maria Åkerlund, från Transportstyrelsen till Flamman.

Samåkning, menar hon snarare rör sig om människor som åker till samma arbetsplats eller skola tillsammans.

- Det här är personer som betalar för att åka en resa och då blir det taxitrafik.
Hon påpekar också att Uber inte ställer krav på taxilegitimation på Uber Pop-förare.

- Det finns anmälningar gjorda och just nu pågår utredningar om det här.

Fotnot: Flamman har försökt nå Uber för en kommentar. Ubers internationella presstjänst skriver i ett mejl till Flamman att "myndigheter inte hört av sig" i frågan om anklagelser om svarttaxi.

"En renodlad svarttaxitjänst"
Enligt Svenska Taxiförbundet råder det inga tvivel om att Uber Pop är olagligt. "Det riskerar att slå ut den seriösa taxiverksamheten", säger kommunikationschefen Claudio Skubla.

- Uber Pop är en renodlad svarttaxitjänst som bygger helt och fullt på skatteundan­dragande, även om företaget självt kallar det för en "samåkningstjänst".

Det säger Claudio Skubla, kommunikationschef på Svenska Taxiförbundet, och poängterar att det inte är någon tvekan om att Uber Pop är olagligt. Tjänsten utförs i privata fordon, som inte är taxiregistrerade, av privatpersoner som saknar både taxiförarlegitimation, trafiktillstånd och företagsförsäkring för yrkestrafik. Därmed uppfyller inte utövarna vad som krävs enligt taxitrafiklagen.

- Pengarna som betalas in redovisas inte, skattas inte, det är svarta pengar, säger Claudio Skubla.

Vad får det för konsekvenser?

-  Snedvriden konkurrens. Om transporttjänsten är likadan i övrigt så är det klart att många väljer det billigare alternativet. Det utarmar antalet körningar som den seriösa taxiverksamheten kan få vilket leder till att seriösa förare och företag, som vill betala skatt, riskerar att slås ut.

Krävs en ökad tillsyn
Förra veckan blev det klart att Ekobrottsmyndigheten ska granska Ubers verksamhet, eftersom det kan vara fråga om skattesmitning, vilket Svenska Taxiförbundet välkomnar. Samtidigt poängterar Claudio Skubla att det krävs betydligt fler insatser för att råda bot på problemet.

- Lagstiftningen måste skärpas och polisen måste bli effektivare. Rekrytera fler trafikpoliser, skapa särskilda arbetsgrupper och ge polisen ett aktivt uppdrag att jobba med detta dygnet runt.

- Ytterst är det regeringen, och inrikesminister Anders Ygeman, som måste se till att detta prioriteras.

Mattias Schulstad, som är utredare på Transport, håller med om att det krävs en ökad tillsyn av taxitrafiken. Och han understryker att samtliga tillsynsmyndigheter måste samarbeta.

- Arbetsmiljöverket bedriver inte ens tillsyn i dag, trots att det finns stora arbetsmiljöproblem inom taxibranschen, säger han.

När Flamman berättar för Claudio Skubla att vi har testat Uber Pop, och att det kostade runt 60 kronor att åka från Kungsbron till Slussen (cirka två kilometer), räknar han ut att samma sträcka skulle kosta runt 120 kronor med Taxi 020.

- Men det är ett seriöst taxiföretag som betalar skatt, moms och yrkesförsäkringar. Uber verkar se sig själva som en slags blandning mellan Moder Teresa och Greenpeace, som att de gör samhället någonting gott, men att syssla med skattesmitning talar faktiskt emot det, säger Claudio Skubla.

 


Nyhet 11 maj 2015


Facket vill att det blir färre taxijobb


Utomstående som kräver kollektivavtal får problem med bevisföringen. Frånvaro av facklig inblandning är knappast någon vattentät förklaring till oseriös företagsverksamhet. Däremot skulle krav på kollektivavtal kunna leda till uppsägningar av chaufförer, vilka trots relativt tuffa arbetsvillkor finner det bättre än att leva på bidrag.


Svenska Dagbladet ledare den 11 maj 2015:

Taxibranschen förfaller. Åtminstone om man ska tro Ekots granskning från förra veckan. Förklaringen till moraset är avregleringen år 1990. Retoriken beskriver en marknad som präglas av så kallad överetablering. Begreppet är inte klart definierat, men att det har en negativ innebörd är underförstått. Bättre var det när politiker och byråkrater kunde skapa perfekt jämvikt mellan utbud och efterfrågan. Politiker förstår ju marknaden bättre än kunderna och företagarna, tycks man mena. Därav detaljstyrning.

En annan version av verkligheten är att den friare taximarknaden har lett till fler bilar, nöjda kunder, företagare och jobb. Jämfört med tillståndet innan den S-regeringens avreglering av taxibranschen för 25 år sedan, är det stora framgångar. Innan 1990 var servicen så bristfällig att bilar vara svåra att få tag på, "taxi, var god dröj" var dock vanligare.

Skråtänkandet har vidare försvagats tack vare teknikutvecklingen. Det är klart att det kan vara trevligt med chaufförer med oklanderlig lokalkännedom, men att GPS nu finns att tillgå är nog många taxichaufförer och kunder tacksamma för.

Samtidigt visar Ekots granskning på problem med skattefusk och i vissa fall beklämmande låga timlöner. Men lösningen är bättre moral och kontroller, inte återreglering. Tack vare de nya kraven på pristransparens kan gisslet med ockerpriser förhoppningsvis bli historia. Sedan årsskiftet måste bolag som har jämförelsepriser på över 500 kronor i förväg ge kunden besked om resans slutpris. Lagändringen är ett bra exempel på att det är möjligt att stoppa lurendrejare, utan att straffa hela sektorn.

Utomstående som kräver kollektivavtal får problem med bevisföringen. Frånvaro av facklig inblandning är knappast någon vattentät förklaring till oseriös företagsverksamhet. Däremot skulle krav på kollektivavtal kunna leda till uppsägningar av chaufförer, vilka trots relativt tuffa arbetsvillkor finner det bättre än att leva på bidrag.

Oviljan från främst små taxiföretag att teckna kollektivavtal lär bestå. Transportarbetarförbundets ordförande Lars Lindgren förstår möjligen det eftersom han propagerar för en återreglering av taximarknaden. Det byråkratiska paradis som hägrar är New Yorks kraftigt reglerade taxiindustri, med skråprägel och enorma etableringskostnader.

Byråkratisk behovsprövning är tänkt att strypa den påstått skadliga överetableringen. I stället stängs de som vill ha taxijobb ute. Talande är att Lindgren inte ser någon svårighet i att reglera hur många bilar som behövs i ett visst område. Fackledarens insats i debatten torde inte locka nya medlemmar då linjen han uttryckligen driver är att taxijobben bör bli färre.

Taxiföretagens kostnader utgörs till 60 procent av skatter och avgifter. Enligt Svenska Taxiförbundet var företagens rörelsemarginal 2013 i genomsnitt 1,6 procent.

Vad tjänstesektorn behöver, vilket taxibranschens små marginaler illustrerar, är lägre skatter och bättre villkor. Inte högre skatter, mer reglering och detaljstyrning.

Erik Hagström är praktikant på SvD:s ledarredaktion.


Nyhet 9 maj 2015


Debatt: Regeringsbeslut kan kosta taxibranschen en halv miljard


Risken är stor att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Det ska ställas i relation till branschens totala omsättning om 12–14 miljarder kronor.


Sundsvalls Tidning den 9 maj 2015:

Den 24 juni 2014 beslutade Sveriges Riksdag att en ny lag om redovisningscentraler för taxi ska införas den 1 januari 2016. Samtidigt beslutades dock att överföringen av taxameteruppgifter ska ske trådlöst.

Trådlös överföring är i sig inget bekymmer för taxiföretagen. Men i skrivande stund är Svenska Taxiförbundet allvarligt oroat över hur detta tilläggsbeslut ska tolkas av regeringen. Risken är stor att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Det ska ställas i relation till branschens totala omsättning om 12-14 miljarder kronor.

I stället för att stanna vid riksdagens beslut att överföringen ska ske trådlöst finns det signaler om att regeringen planerar för att ställa långtgående krav på verifikation, såsom digital signatur, och kryptering av taxameterinformationen. I dag är det bara nya taxametrar, godkända enligt MID (Mätinstrumentdirektivet) som klarar detta.

Ett sådant regeringsbeslut skulle innebära att säkra, tekniskt avancerade och fullt fungerande så kallade TX-taxametrar, som sitter i drygt 75 procent av Sveriges 16 452 taxifordon, över en natt måste skrotas och ersättas av nya MID-taxametrar à 35 000-50 000 kronor styck.

Men inte ens de företag som i dag har MID-taxametrar skulle slippa extrakostnader. För att en befintlig MID-taxameter ska fungera ihop med nya funktioner för verifikation och kryptering krävs en kompletterande tillsatsanordning à cirka 4 000 kronor.

För flertalet taxiföretag skulle ett sådant regeringsbeslut vara en katastrof. Taxiföretagen kännetecknas, i likhet med stora delar av tjänstesektorn, av en pressad lönsamhet. Inom taxibranschen är den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela 2000-talet är mindre än 2,3 procent. Det senaste året är den 1,6 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan fem och åtta procent.

En lagstiftning som ställer krav på nya MID-taxametrar kommer att utradera många taxiföretags överskott och försvaga deras förmåga att betala ut löner till de anställda i flera år. Hur det kommer att påverka förmågan att upprätthålla en önskvärd kvalitet i den regionalt upphandlade trafiken, såsom färdtjänst och skolskjuts, står skrivet i stjärnorna.

Den regeringsproposition som riksdagen behandlade grundar sig på utredningen Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66). Den har som utgångspunkt att ett införande måste kunna ske så smidigt och till så låg kostnad för taxiföretagen som möjligt.

Vi förutsätter att regeringen följer andemeningen i utredningens förslag och säkerställer att TX-godkända taxametrar även fortsättningsvis kan användas.

Väljer Regeringen att besluta om skarpare krav utgår vi ifrån att den också är beredd att låta staten stå för finansieringen av den pådyvlade tekniken - så som man har gjort i Tyskland och Belgien. Det blir ändå vinst i statskassan, såväl första året som åren därefter.


Nyhet 9 maj 2015


Svenska Taxiförbundet välkomnar granskning av Uber


Enligt Ekobrottsmyndigheten kan Ubers verksamhet vara fråga om skattesmitning, varför verksamheten nu ska undersökas ur flera aspekter. Det är ett besked som Svenska Taxiförbundet välkomnar. - Det här är så uppenbart en fråga om organiserad svarttaxi i stor skala och enligt vår uppfattning olagligt, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.


Enligt Ekobrottsmyndigheten kan Ubers verksamhet vara fråga om skattesmitning, varför verksamheten nu ska undersökas ur flera aspekter. Det är ett besked som Svenska Taxiförbundet välkomnar.

- Det här är så uppenbart en fråga om organiserad svarttaxi i stor skala och vi menar att det inte är någon tvekan om att det är olagligt, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.

Tjänsten UberPop utförs i privata fordon som inte är taxiregistrerade, detta av privatpersoner som saknar taxiförarlegitimation, trafiktillstånd och företagsförsäkring för yrkestrafik.

- Enligt taxitrafiklagen riskerar föraren fängelse i upp till ett år. Dessutom har den som organiserar en sådan verksamhet ett beställaransvar, vilket även det kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år, säger Claudio Skubla.

 

Läs Svenska Taxiförbundets debattartikel om Svarttaxi och UberPop i SVT Opinion via länken nedan.
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 8 maj 2015


Taxibranschen: Förmedlingstjänster ett växande problem


Ett nytt inslag i den svenska taxibranschen är förmedlingstjänster mellan privatpersoner som till exempel Uberpop. Det är trendigt i Storstadsregionerna men både polisen och taxiförbundet menar att det ofta är olagligt.


Per Juth, förbundsdirektör på Svenska taxiförbundet.

-- Det är polisen och endast polisen som kan lösa det här. Då tycker jag att det är konstigt att man inte är mer aktiv. För det är inte svårt att lista ut vilka det är.

Ett exempel är företaget Ubers tjänst som kallas Uberpop, som är den största av dessa förmedlingstjänster och som växer snabbt i storstadsregionerna.

Uberpops idé är att genom en app i mobilen föra samman folk som vill få skjuts med privatpersoner utan taxiförarlegitimation som i egen bil skjutsar kunderna mot betalning.

Det är inte självklart att det är olagligt att köra någon mot betalning, men om man gör det för att tjäna pengar gäller taxitrafiklagen, då man bland annat ska ha taxiförarlegitimation. Enligt Transportstyrelsen är Uberpops tjänst inte förenlig med Taxitrafiklagen, eftersom verksamheten betraktas som taxi.

- Vi anser att vi opererar inom lagens ramar, säger Jo Bertram som representerar Uberpop.

Bertram menar att Uberpops verksamhet är förenlig med den svenska taxitrafiklagen, men att de för diskussioner med beslutsfattare.

Kritiken om att Uberpop missbrukas som svarttaxi förstår hon inte och menar att intäkten är för låg för det.

Men Per Juth förbundsdirektör vid Taxiförbundet menar att det är svarttaxi vill att polisen borde bedriva ett aktivt tillsynsarbete.

Även polisen anser att samåkningstjänster som Uberpop ofta är svarttaxiverksamhet. Men förmedlingstjänsten gör det svårare för polisen att upptäcka, eftersom det rör sig om privatbilar som redan har en uppgörelse med kunden och inte åker runt och plockar upp kunder på gatan.

Johan Gramenius vid trafikpolisen i Stockholm, tycker att polisen bedriver ett aktivt arbete för att stoppa det.

- Antalet kontroller har ökat och de kommer att öka ännu mer. Men jag vill inte gå in på i vilken omfattning just nu.


Nyhet 8 maj 2015


Ekobrottsmyndigheten granskar Uber


Ekobrottsmyndigheten ska granska taxitjänsten Uberpops verksamhet, rapporterar Dagens Industri. Det kan vara fråga om skattesmitning, enligt Ekobrottsmyndigheten. Nu ska verksamheten undersökas ur flera aspekter.


Sveriges Radio den 8 maj 2015:

Både Skatteverket och Transportstyrelsen är intresserade av Ubers verksamhet, framför allt tjänsten Uberpop, som innebär att privatpersoner kan ta betalt för att köra passagerare.

Det kan vara fråga om olaga taxitrafik, enligt Transportstyrelsen, och Skatteverket aktualiserar frågan om var ansvaret för skatter och avgifter ligger.

 


Nyhet 6 maj 2015


Föreskrifter om personlig tidbok


Transportstyrelsen har utfärdat föreskrifter om personlig tidbok


Föreskrifterna (TSFS 2015:17), som träder i kraft den 1 juli 2015, ersätter nuvarande föreskrifter (VVFS 1994:40) om personlig tidbok m.m. som är  utfärdade av Vägverket.

Förändringarna är i huvudsak språkliga, dvs. de innebär inte någon förändring i sak.

Klicka på länken nedan om du vill titta på föreskrifterna.  
Relaterade dokument:
Föreskrifter om personlig tidbok 2015:17
Nyhet 6 maj 2015


Samråd för revidering av trafikförsörjningsprogram


Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västra Götalandsregionen inbjuder trafikföretagen till samråd för revidering av trafikförsörjningsprogrammet. Tid och plats: den 21 maj i Göteborg.


Kollektivtrafiksekretariatet som representerar den regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) arbetar nu med en revidering av Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram.

Under arbetet med Trafikförsörjningsprogrammet sker samråd med olika intressenter såsom trafikföretag, kommuner m.fl.

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver hur kollektivtrafiken ska utvecklas, och var fokus på kollektivtrafiksatsningar ska ligga.

Trafikförsörjningsprogrammet ska bland annat beskriva behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för kollektivtrafikförsörjningen. Det ska också bes­kriva alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten avser att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt,

Vi inbjuder därför genom kollektivtrafikens branschorganisationer till detta samråd och ber er vidarebefordra inbjudan till medlemmarna.

Tidpunkt:21 maj 2015 kl 10.00 - 15.00

Plats: Centralt i Göteborg, meddelas senare

Anmälan: Senast 11 maj till suzanne.frej@vgregion.se

Välkommen!

 

 

 

Nyhet 5 maj 2015


Debatt: Kan kosta branschen en halv miljard kronor


Den 24 juni 2014 beslutade Sveriges Riksdag att en ny lag om redovisningscentraler för taxi ska införas den 1 januari 2016. Samtidigt beslutades dock att överföringen av taxameteruppgifter ska ske trådlöst.


Kristianstadsbladet den 5 maj 2015:

Trådlös överföring är i sig inget bekymmer för taxiföretagen. Men i skrivande stund är Svenska Taxiförbundet allvarligt oroat över hur detta tilläggsbeslut ska tolkas av regeringen. Risken är stor att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Det ska ställas i relation till branschens totala omsättning om 12-14 miljarder kronor.

Istället för att stanna vid riksdagens beslut att överföringen ska ske trådlöst finns det signaler om att regeringen planerar för att ställa långtgående krav på verifikation, såsom digital signatur, och kryptering av taxameterinformationen. I dag är det bara nya taxametrar, godkända enligt MID (Mätinstrumentdirektivet) som klarar detta.

Ett sådant regeringsbeslut skulle innebära att säkra, tekniskt avancerade och fullt fungerande så kallade TX-taxametrar, som sitter i drygt 75 procent av Sveriges 16 452 taxifordon, över en natt måste skrotas och ersättas av nya MID-taxametrar à 35 000-50 000 kronor styck.

Men inte ens de företag som idag har MID-taxametrar skulle slippa extrakostnader. För att en befintlig MID-taxameter ska fungera ihop med nya funktioner för verifikation och kryptering krävs en kompletterande tillsatsanordning à cirka 4 000 kronor.

För flertalet taxiföretag skulle ett sådant regeringsbeslut vara en katastrof. Taxiföretagen kännetecknas, i likhet med stora delar av tjänstesektorn, av en pressad lönsamhet. Inom taxibranschen är den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela 2000-talet mindre än 2,3 procent. Det senaste året är den 1,6 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan 5 och 8 procent.

En lagstiftning som ställer krav på nya MID-taxametrar kommer att utradera många taxiföretags överskott och försvaga deras förmåga att betala ut löner till de anställda i flera år. Hur det kommer att påverka förmågan att upprätthålla en önskvärd kvalitet i den regionalt upphandlade trafiken, såsom färdtjänst och skolskjuts, står skrivet i stjärnorna.

Den regeringsproposition som riksdagen behandlade grundar sig på utredningen Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66). Den har som utgångspunkt att ett införande måste kunna ske så smidigt och till så låg kostnad för taxiföretagen som möjligt.Vi förutsätter att regeringen följer andemeningen i utredningens förslag och säkerställer att TX-godkända taxametrar även fortsättningsvis kan användas.

Väljer regeringen att besluta om skarpare krav utgår vi ifrån att den också är beredd att låta staten stå för finansieringen av den pådyvlade tekniken - så som man har gjort i Tyskland och Belgien. Det blir ändå vinst i statskassan, såväl första året som åren därefter.

 

 


Nyhet 4 maj 2015


Polisen gör inget åt svarttaxi


Skarpare lagstiftning för taxi och ny teknik leder till att svarttaxi riskerar att växa okontrollerat. Nu måste Polisen börja prioritera svarttaxi och inleda ett aktivt tillsynsarbete värt namnet. Det skriver Svenska Taxiförbundet i en debattartikel på SVT Opinion idag.


Motor-Magasinet den 4 maj 2015:

Skarpare lagstiftning för taxi och ny teknik leder till att svarttaxi riskerar att växa okontrollerat. Enligt Svenska Taxiförbundets granskning florerar det redan idag ett antal Facebook-grupper och webbaserade företag som erbjuder persontransporter mot betalning som utförs av privatpersoner.

Än värre är det på väg att bli. Sedan hösten 2014 finns det ett företag på den svenska marknaden som via appar organiserar sådan verksamhet i stor skala under varumärket UberPOP.

- Det handlar om tjänster som utförs i privata fordon som inte är taxiregistrerade av privatpersoner som saknar taxiförarlegitimation, trafiktillstånd och företagsförsäkring för yrkestrafik. Som kund har du inte en susning om vem som sitter bakom ratten, säger Claudio Skubla, kommunikationschef på Svenska Taxiförbundet.

Enligt Svenska Taxiförbundet är det ingen tvekan om att dessa företeelser strider mot taxitrafiklagen.

- Enligt taxitrafiklagen riskerar föraren fängelse i upp till ett år. Dessutom har den som organiserar en sådan verksamhet ett beställaransvar, vilket även det kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år, säger Claudio Skubla.

I en debattartikel på SVT Opinion idag uppmanar Svenska Taxiförbundet regeringen att omgående använda de styrmedel som står till buds för att motverka utvecklingen av svarttaxi.

- Vi förutsätter att inrikesminister Anders Ygeman ger Polisen ett särskilt uppdrag att granska, kontrollera och motverka svarttaxi. Polisen måste prioritera detta och inleda ett aktivt tillsynsarbete värt namnet, säger Claudio Skubla.


Nyhet 4 maj 2015


Kräver hårda tag mot svarttaxi


Skarpare lagstiftning för taxi och ny teknik leder till att svarttaxi riskerar att växa okontrollerat. Nu måste polisen börja prioritera svarttaxi och inleda ett aktivt tillsynsarbete värt namnet. Det skriver Svenska Taxiförbundet i en debattartikel på SVT Opinion idag.


Folkbladet den 4 maj 2015:

Enligt Svenska Taxiförbundets granskning florerar det redan idag ett antal Facebook-grupper och webbaserade företag som erbjuder persontransporter mot betalning som utförs av privatpersoner.

Sedan hösten 2014 finns det ett företag på den svenska marknaden som via appar organiserar sådan verksamhet i stor skala under varumärket UberPOP.

- Det handlar om tjänster som utförs i privata fordon som inte är taxiregistrerade av privatpersoner som saknar taxiförarlegitimation, trafiktillstånd och företagsförsäkring för yrkestrafik. Som kund har du inte en susning om vem som sitter bakom ratten, säger Claudio Skubla, kommunikationschef på Svenska Taxiförbundet.

Enligt Svenska Taxiförbundet är det ingen tvekan om att dessa företeelser strider mot taxitrafiklagen.

- Enligt taxitrafiklagen riskerar föraren fängelse i upp till ett år. Dessutom har den som organiserar en sådan verksamhet ett beställaransvar, vilket även det kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år, säger Claudio Skubla.

I en debattartikel på SVT Opinion idag uppmanar Svenska Taxiförbundet regeringen att omgående använda de styrmedel som står till buds för att motverka utvecklingen av svarttaxi.

- Vi förutsätter att inrikesminister Anders Ygeman ger Polisen ett särskilt uppdrag att granska, kontrollera och motverka svarttaxi. Polisen måste prioritera detta och inleda ett aktivt tillsynsarbete värt namnet, säger Claudio Skubla.

Även i Norrköping finns en grupp med namn svarttaxi på facebook. Under förra årets Bråvallafestival gick Norrköping kommun ut med en uppmaning på sin facebooksida att det florerade många svarttaxibilar i stan. Uppmaningen låg i vad en resa "normalt" sett brukar kosta från festivalområdet till stan, och att det bästa är att själv ringa efter en taxi i stället för att åka med chaufförer som ropar efter sina kunder.

 


Nyhet 4 maj 2015


Debatt: ”Polisen gör inget åt svarttaxi”


”Sedan hösten 2014 finns det företag på den svenska marknaden som erbjuder storskaligt organiserade persontransporter inom ramen för vad vi menar är svarttaxi”, skriver Svenska Taxiförbundet.


SVT Opinion den 4 maj 2015:

Ny skarp lagstiftning för taxi är avsedd att ge positiva effekter för kunderna, de seriösa företagen och samhället i dess helhet.

Digital behörighetskontroll av förare i realtid har nyligen införts. Likaså prisuppgift i förväg om jämförpriset överstiger 500 kronor.

Den 1 januari 2016 börjar även lagen om redovisningscentraler att gälla, vilken innebär skyldighet att tömma och spara uppgifter ur taxametrar i redovisningscentraler där informationen är tillgänglig för Skatteverket.

En negativ effekt av dessa åtgärder är att många av de individer som ägnar sig åt fiffel och fusk med skatter, avgifter och bidrag inom taxi flyttar sin verksamhet till andra mer svårkontrollerade områden.

I takt med att snaran dras åt om avarterna i taxibranschen kommer många ljusskygga individer att sugas upp av nya verksamheter såsom svarttaxi. 

Svarttaxi är ett vedertaget begrepp för persontransporter mot betalning som utförs av privatpersoner och som använder sina egna privata fordon som inte är taxiregistrerade.

Det handlar alltså om förare som saknar taxiförarlegitimation, trafiktillstånd och företagsförsäkring för yrkestrafik.

Ny teknik gör det enklare än någonsin tidigare att organisera sådan verksamhet.

Enligt Svenska Taxiförbundets granskning finns det redan idag Facebook-grupper och webbaserade företag som erbjuder persontransporter mot betalning, där utförarna inte uppfyller vad som krävs enligt Taxitrafiklagen, 1 kapitlet 3 §.

Än värre är det på väg att bli. Sedan hösten 2014 finns det företag på den svenska marknaden som erbjuder storskaligt organiserade persontransporter inom ramen för vad vi menar är svarttaxi.

Företeelsen handlar om att via appar knyta ihop privatbilister med resenärer och att ta betalt för transporterna som om det vore en laglig taxitjänst. Som kund har du inte en susning om vem som sitter bakom ratten.

Enligt Svenska Taxiförbundet är det ur ett legalt perspektiv ingen tvekan om att det här är olaga taxitrafik och kan enligt taxitrafiklagen 5 kapitlet 1§ ge föraren fängelse i upp till ett år.

Dessutom har den som organiserar en sådan verksamhet ett beställaransvar enligt taxitrafiklagen 5 kapitlet 3 §, vilket även det kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år.

Trots uppmaningar från Svenska Taxiförbundet gör polisen ingenting.

Vi har försett polisen med detaljerad information. Vi har deltagit i möten med representanter för polisen, Transportstyrelsen och Skatteverket och de har vänt sig mot oss och samstämmigt frågat vad Svenska Taxiförbundet kan göra.

Nu måste myndigheterna, och i synnerhet polisen, prioritera detta, sätta av resurser och inleda ett aktivt tillsynsarbete värt namnet.

Svarttaxi presenteras helt öppet på företags hemsidor och beskrivs då som en samåkningstjänst, exempelvis Uber Pop, Gomore och Skjutsgruppen, vilket är missvisande.

Samåkning är till exempel när föräldrar skjutsar egna barn till skolan eller andra aktiviteter eller då en granne delar bil till gemensam arbetsplats och eventuellt delar på kostnaderna för drivmedel.

I princip friskriver sig företagen helt från allt ansvar för transporttjänsterna. Förarna har det fulla ansvaret för löner, skatter och försäkringar samt även eventuella skadeståndskrav från tredje man.

Betalning sker i vissa fall via kort som resenären har registrerat hos företaget. Kvitto erhålls på mejl direkt efter avslutad körning. Ingen moms är specificerad på kvittot. Inga transaktioner av något slag sker i bilen.

Varken företag eller någon annan part redovisar förarnas inkomster. Det är förarnas ansvar att följa de lagar och regler som gäller, bland annat skattelagstiftningen.

Enligt Svenska Taxiförbundet råder det ingen tvekan om att dessa verksamheter är olagliga. Dessutom snedvrids konkurrensen, vilket leder till att de seriösa taxiföretagen som vill göra rätt för sig får svårt att överleva.

Andra länder har markerat kraftfullt mot dessa företeelser, bland annat mot Uber Pop.

I september år 2014 fattade Tyskland ett beslut som innebär att företaget tvingas böta 250 000 euro, motsvarande 2,3 miljoner kronor, för varje resa som genomförs. I bland annat Frankrike och Holland har polisen genomfört räder mot Ubers kontor som en del i deras utredningar av dess verksamhet.

Polisen och övriga tillsynsmyndigheter måste nu agera på ett liknande sätt, i annat fall riskerar dessa verksamheter att svälla okontrollerat och bli omöjliga att göra någonting åt.

Svenska Taxiförbundet uppmanar därför regeringen att omgående använda de styrmedel som står till buds för att motverka utvecklingen av det vi anser vara svarttaxi.

Därtill förutsätter vi att inrikesminister Anders Ygeman skyndsamt ger polisen ett särskilt uppdrag att granska, kontrollera och motverka ovan beskrivna och liknande verksamheter.

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 28 april 2015


Debatt: Kostsamt för taxibranschen


Risken är stor att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor.


Den 24 juni 2014 beslutade Sveriges Riksdag att en ny lag om redovisningscentraler för taxi ska införas den 1 januari 2016, vilken innebär skyldighet att tömma och spara uppgifter ur taxametrar i redovisningscentraler där informationen är tillgänglig för Skatteverket. Samtidigt beslutades dock att överföringen av taxameteruppgifter ska ske trådlöst.

Trådlös överföring är i sig inget bekymmer för taxiföretagen. Men i skrivande stund är Svenska Taxiförbundet allvarligt oroat över hur detta tilläggsbeslut ska tolkas av regeringen. Risken är stor att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Det ska ställas i relation till branschens totala omsättning om tolv till 14 miljarder kronor.

I stället för att göra halt vid riksdagens beslut att överföringen ska ske trådlöst finns det signaler om att regeringen planerar att ställa långtgående krav på verifikation, som digital signatur, och kryptering av taxameterinformationen. I dag är det bara nya taxametrar, godkända enligt MID (Mätinstrumentdirektivet) som klarar detta.

Ett sådant regeringsbeslut skulle innebära att säkra, tekniskt avancerade och fullt fungerande så kallade TX-taxametrar, som sitter i drygt 75 procent av Sveriges 16 452 taxifordon, över en natt måste skrotas och ersättas av nya MID-taxametrar à 35-50 000 kronor styck. Men inte ens de företag som i dag har MID-taxametrar skulle slippa extrakostnader. För att en befintlig MID-taxameter ska fungera ihop med nya funktioner för verifikation och kryptering krävs en kompletterande tillsatsanordning à cirka 4 000 kronor.

För flertalet taxiföretag skulle ett sådant regeringsbeslut vara en katastrof. Taxiföretagen kännetecknas, i likhet med stora delar av tjänstesektorn, av en pressad lönsamhet. Inom taxibranschen är den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela 2000-talet är mindre än 2,3 procent. Det senaste året är den 1,6 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan fem och åtta procent. En lagstiftning som ställer krav på nya MID-taxametrar kommer att utradera många taxiföretags överskott och försvaga deras förmåga att betala ut löner till de anställda i flera år. Hur det kommer att påverka förmågan att upprätthålla en önskvärd kvalitet i den regionalt upphandlade trafiken, såsom färdtjänst och skolskjuts, står skrivet i stjärnorna.

Den regeringsproposition som riksdagen behandlade grundar sig på utredningen Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66). Den har som utgångspunkt att ett införande måste kunna ske så smidigt och till så låg kostnad för taxiföretagen som möjligt. Utredaren menar att det i ett första led bör byggas ett system utifrån nu befintlig teknik för överföring och betonar att: "Enligt utredningens uppfattning ges Skatteverket och andra inblandade myndigheter goda möjligheter att upptäcka manipulation av utrustning redan genom kravet på överföring av taxameteruppgifter. De överförda uppgifterna kan då ge indikation på att dessa är manipulerade."

Svenska Taxiförbundet förutsätter att regeringen följer andemeningen i utredningens förslag och säkerställer att TX-godkända taxametrar även fortsättningsvis kan användas i taxiföretagens fordon.

Väljer regeringen att besluta om skarpare krav utgår vi ifrån att den också är beredd att låta staten stå för finansieringen av den pådyvlade tekniken, så som man har gjort i Tyskland och Belgien. Det blir ändå vinst i statskassan, såväl första året som åren därefter.


Nyhet 27 april 2015


Nytt avtal ger medlemsrabatt på Visma eEkonomi


Svenska Taxiförbundet förbättrar medlemsförmånerna ytterligare genom att teckna samarbetsavtal med Visma. Det nya avtalet trädde i kraft den 9 april 2015.


- Nu förbättrar vi medlemmarnas förmåner ytterligare genom att teckna samarbetsavtal med Visma Spcs, Sveriges största leverantör av ekonomisystem. Samarbetsavtalet ger Svenska Taxiförbundets medlemmar och medanslutna företag rabatt på det webbaserade ekonomiprogrammet Visma eEkonomi, säger förbundsdirektör Per Juth.

 • Visma eEkonomi är framtaget för att passa mindre företag som vill sköta sin ekonomi på ett så enkelt sätt som möjligt och kan användas var man än befinner sig.
 • Som taxiåkare tar du emot avräkningen från Beställningscentralen och får den bokförd direkt i Visma eEkonomi via bokföringsförslag.
 • När du lägger in leverantörsfakturor i Visma eEkonomi kan betalningsuppdragen skickas direkt till banken samtidigt som programmet bokför händelserna med automatik.

Du kan även hantera din lön, få hjälp med skatter och avgifter samt ta fram kontrolluppgifter direkt i Visma eEkonomi.

I ett samarbete med Taxiekonomen, Christer Franzén, har en taxikontoplan tagits fram som är speciellt anpassad för taxiåkare.

- Visma eEkonomi är, med sin anpassade kontoplan för taxi, den optimala ekonomilösningen för dig som taxiåkare, säger Gunilla Jaltsén, Produktansvarig på Visma Spcs.

För mer information, klicka på länken nedan eller ring 0470- 70 61 61.

 

 


Nyhet 27 april 2015


Taxi 020 blir gratis reklampelare för välgörenhet


Taxi 020 ger välgörenhetsorganisationer möjligheten att få ökad synlighet och sprida sina budskap med hjälp av Taxi 020:s bilar. Nu är det BRIS som under nästan två månader får Taxi 020 som rullande reklampelare med gratis annonsering på ut- och insidan av taxibilarna. Framöver välkomnar Taxi 020 fler samarbeten som genom taxibilarna kan bidra till ett bättre samhälle.


Cision News den 27 april 2015:

Sedan den 14 mars har människor i Stockholm kunnat ta del av information från organisationen BRIS (Barnens Rätt I Samhället) på insidan och utsidan av Taxi 020:s taxibilar. Samarbetet är startskottet på Taxi 020:s satsning att synliggöra organisationer som bidrar till ett bättre samhälle.

- En av fördelarna med vår verksamhet är att det är lätt att sprida budskap till en bredare allmänhet. Med drygt 1200 gula bilar på gatorna i Stockholm är vi en kraftfull kanal för att nå ut. Det vill vi använda till att göra gott, säger Frederick Scholander, Marknads- och försäljningschef på Taxi 020.

Barnen en hjärtefråga - liksom miljö och mångfald
Taxi 020:s chaufförer kör många ensamåkande barn, vilket är en bakomliggande faktor till samarbetet med BRIS. Målsättningen är att även framöver samarbeta med organisationer som med omtanke och ansvar gör samhället lite bättre. Taxi 020 har länge varit branschens pionjärer vad gäller miljö, och är till exempel det första taxibolaget i landet som satte in en elbil som taxi. Med ca 3000 engagerade män och kvinnor från 55 olika nationer inom bolaget är mångfald också en fråga som ligger Taxi 020 varmt om hjärtat.

Välkomnar samarbetspartners med kreativa idéer
- Vår ambition är att fortsätta med liknande samarbeten framöver. Både rena annonsinitiativ, men även mer kreativa idéer. Vi är öppna för förslag på hur vi kan fortsätta att bidra i frågor som vi brinner för och som kan engagera våra chaufförer och kunder, säger Frederick Scholander, Marknads- och försäljningschef på Taxi 020. 


Samarbetet mellan Taxi 020 och BRIS pågår framtill mitten av maj 2015.

För mer information, vänligen kontakta: 

Frederick Scholander, Marknads- och försäljningschef på Taxi 020

Tel: 08-632 90 03, Mail: frederick.scholander@taxi020.se

 


Nyhet 27 april 2015


Debatt: Orimlig börda för taxiföretagen


Nya tekniska krav på taxameterinformation riskerar att bli ett hårt slag mot taxiföretagen, skriver Per Juth och Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet.


Upsala Nya Tidning den 27 april 2015:

Den 24 juni 2014 beslutade Sveriges Riksdag att en ny lag om redovisningscentraler för taxi ska införas den 1 januari 2016, vilken innebär skyldighet att tömma och spara uppgifter ur taxametrar i redovisningscentraler där informationen är tillgänglig för Skatteverket. Samtidigt beslutades dock att överföringen av taxameteruppgifter ska ske trådlöst.

Trådlös överföring är i sig inget bekymmer för taxiföretagen. Men i skrivande stund är Svenska Taxiförbundet allvarligt oroat över hur detta tilläggsbeslut ska tolkas av regeringen. Risken är stor att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Det ska ställas i relation till branschens totala omsättning om 12-14 miljarder kronor.

Istället för att göra halt vid riksdagens beslut att överföringen ska ske trådlöst finns det signaler om att regeringen planerar att ställa långtgående krav på verifikation, som digital signatur, och kryptering av taxameterinformationen. I dag är det bara nya taxametrar, godkända enligt MID (Mätinstrumentdirektivet) som klarar detta.

Ett sådant regeringsbeslut skulle innebära att säkra, tekniskt avancerade och fullt fungerande så kallade TX-taxametrar, som sitter i drygt 75 procent av Sveriges 16 452 taxifordon, över en natt måste skrotas och ersättas av nya MID-taxametrar à 35-50 000 kronor styck.

Men inte ens de företag som idag har MID-taxametrar skulle slippa extrakostnader. För att en befintlig MID-taxameter ska fungera ihop med nya funktioner för verifikation och kryptering krävs en kompletterande tillsatsanordning à cirka 4 000 kronor.

För flertalet taxiföretag skulle ett sådant regeringsbeslut vara en katastrof. Taxiföretagen kännetecknas, i likhet med stora delar av tjänstesektorn, av en pressad lönsamhet. Inom taxibranschen är den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela 2000-talet mindre än 2,3 procent. Det senaste året är den 1,6 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan 5 och 8 procent.

En lagstiftning som ställer krav på nya MID-taxametrar kommer att utradera många taxiföretags överskott och försvaga deras förmåga att betala ut löner till de anställda i flera år. Hur det kommer att påverka förmågan att upprätthålla en önskvärd kvalitet i den regionalt upphandlade trafiken, såsom färdtjänst och skolskjuts, står skrivet i stjärnorna.

Den regeringsproposition som riksdagen behandlade grundar sig på utredningen Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66). Den har som utgångspunkt att ett införande måste kunna ske så smidigt och till så låg kostnad för taxiföretagen som möjligt.

Utredaren menar att det i ett första led bör byggas ett system utifrån nu befintlig teknik för överföring och betonar att: "Enligt utredningens uppfattning ges Skatteverket och andra inblandade myndigheter goda möjligheter att upptäcka manipulation av utrustning redan genom kravet på överföring av taxameteruppgifter. De överförda uppgifterna kan då ge indikation på att dessa är manipulerade."

Svenska Taxiförbundet förutsätter att regeringen följer andemeningen i utredningens förslag och säkerställer att TX-godkända taxametrar även fortsättningsvis kan användas i taxiföretagens fordon.

Väljer regeringen att besluta om skarpare krav utgår vi ifrån att den också är beredd att låta staten stå för finansieringen av den pådyvlade tekniken - så som man har gjort i Tyskland och Belgien. Det blir ändå vinst i statskassan, såväl första året som åren därefter.

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 21 april 2015


Swedavia anpassar snäva övergångsregler vid ny miljöbilsdefinition


Swedavia anpassar nuvarande dispens för nya miljökrav om 24 månader till att omfatta 36 månader, vilket motsvarar minsta avskrivningsperiod för fordon.


Den 12 februari träffade Svenska Taxiförbundet representanter för Swedavia och diskuterade de snäva anpassningstiderna för nya miljökrav. Utgångspunkten var att vid den senaste ändringen av definitionen miljöbilar blev övergångstiden 2 år och det är för kort tid med hänsyn till ekonomiska avskrivningsregler. Som ett resultat av detta ändrar nu Swedavia övergångsreglerna vid Arlanda och Bromma flygplats.

I sitt beslut skriver Swedavia:

Från och med det datum som en ny miljöbilsdefinition börjar gälla nationellt, avser Swedavia ge de befintliga taxifordonen, som inte uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen, men uppfyllde den definition som ersätts, i taxipoängsystemet på Stockholm Arlanda Airport dispens. Denna dispens är tidsbegränsad.

För att göra en anpassning av nuvarande dispens om 24 månader till billeasingmarkanden för taxi, som oftast har en leasingperiod för fordonen på 3 år, samt minsta avskrivningsperiod för fordon på 3 år, har Swedavia nu beslutat att höja dispenstiden till att omfatta 36 månader.

Nyregistrering av miljötaxi efter det att den nya miljöbilsdefinitionen börjat gälla, kommer Swedavia att följa den nya definitionen och inte den gamla.

Efter den bestämda dispensperioden, kommer den nya miljöbilsdefinitionen att gälla för samtliga fordon i taxiflottan på Stockholm Arlanda Airport samt Stockholm Bromma Airport.

Detta innebär konkret att de fordon som är registrerade som miljöfordon i taxipoängsystemet, enligt den gamla miljöbilsdefinitionen, men ej klarar av gränserna för den nya, får fortsätta att trafikera Arlanda och Bromma under dispensperioden på 36 månader.

Ingen klimatavgift är aktuell under dispensperioden för de fordon som inte uppfyller den nya miljöbilsdefinitionen.


Nyhet 21 april 2015


Taxi Stockholm satsar på Tesla


Taxi Stockholm kommer att satsa på elbilen Tesla. Totalt kan upp till tio stycken exemplar av den amerikanska elbilen köpas in under 2015.


Svenska Dagbladet den 21 april 2015:

Taxibolaget har redan tagit den första bilen i drift. Det är en Tesla Model S som nu rullar runt i Stockholmstrakten, och fler bilar kan alltså komma att köpas in under året, uppger bolaget via sin sajt.

Vagnparken består nu till 96 procent av miljöbilar. Det finns också sedan tidigare två elbilar av märket Nissan Leaf.

 


Nyhet 14 april 2015


Regeringsbeslut kan kosta taxiföretagen en halv miljard kronor


Den 24 juni 2014 beslutade Sveriges Riksdag att en ny lag om redovisningscentraler ska införas den 1 januari 2016. Nu riskerar regeringen att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. – Det vore en katastrof för landets taxiföretag, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.


Pressmeddelande den 14 april 2015:

- Det finns en uppenbar risk att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Det ska ställas i relation till branschens totala omsättning om 12-14 miljarder kronor och vore en katastrof för landets alla taxiföretagare, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.

Inför sjösättningen av den nya lagen om redovisningscentraler, som börjar gälla den 1 januari 2016, finns det signaler om att regeringen planererar att ställa långtgående krav på verifikation, såsom digital signatur, och kryptering av taxameterinformationen. Det är tvärtemot förslaget i den utredning (Ds 2013:66) som föregick lagförslaget och Svenska Taxiförbundets och de seriösa taxiföretagens önskemål.

- Ett sådant regeringsbeslut skulle innebära att säkra, tekniskt avancerade och fullt fungerande så kallade TX-taxametrar, som sitter i drygt 75 procent av Sveriges 16 452 taxifordon, över en natt måste skrotas och ersättas av nya MID-taxametrar à 35-50 000 kronor styck, säger Claudio Skubla.

Taxiföretagen kännetecknas, i likhet med stora delar av tjänstesektorn, av en pressad lönsamhet. Inom taxibranschen är den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela 2000-talet mindre än 2,3 procent. Det senaste året är den 1,6 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan 5 och 8 procent.

- En lagstiftning som ställer krav på nya taxametrar kommer att utradera många taxiföretags överskott och försvaga deras förmåga att betala ut löner till de anställda i flera år. Hur det kommer att påverka förmågan att upprätthålla en önskvärd kvalitet i den regionalt upphandlade trafiken, såsom färdtjänst och skolskjuts, står skrivet i stjärnorna, säger Claudio Skubla.

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 14 april 2015


Skärpta krav försämrar skolskjutsar och färdtjänst


Det finns en uppenbar risk att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta den pressade taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Hur det påverkar förmågan att upprätthålla kvaliteten i den regionalt upphandlade trafiken, såsom färdtjänst och skolskjuts, måste nu diskuteras.


Dagens samhälle den 14 april 2015:

Den 24 juni 2014 beslutade Sveriges riksdag att en ny lag om redovisningscentraler för taxi ska införas den 1 januari 2016. Samtidigt beslutade dock riksdagen att överföringen av taxameteruppgifter ska ske trådlöst.

Trådlös överföring är i sig inget bekymmer för taxiföretagen. Men i skrivande stund är Svenska Taxiförbundet allvarligt oroat över hur detta tilläggsbeslut kommer att tolkas av regeringen. Det finns en uppenbar risk för att regeringen är på väg att fatta ett beslut som kommer att kosta taxibranschen uppemot en halv miljard kronor. Det ska ställas i relation till branschens totala omsättning om 12-14 miljarder kronor.

I stället för att stanna vid riksdagens beslut att överföringen ska ske trådlöst finns det signaler om att regeringen planerar för att ställa långtgående krav på verifikation, såsom digital signatur, och kryptering av taxameterinformationen. I dag är det bara nya taxametrar, godkända enligt MID (Mätinstrumentdirektivet) som klarar detta.

Ett sådant regeringsbeslut skulle innebära att säkra, tekniskt avancerade och fullt fungerande så kallade TX-taxametrar, som sitter i en majoritet av Sveriges taxifordon, över en natt måste skrotas och ersättas av nya MID-taxametrar à 35 000-50 000 kronor styck. En grov uppskattning är att drygt 75 procent av landets 16 452 taxifordon har en sådan installerad. Men inte ens de företag som i dag har MID-taxametrar skulle slippa extrakostnader. För att en befintlig MID-taxameter ska fungera ihop med nya funktioner för verifikation och kryptering krävs en kompletterande tillsatsanordning à cirka 4 000 kronor. 

För flertalet taxiföretag skulle ett sådant regeringsbeslut vara en katastrof. Taxiföretagen kännetecknas, i likhet med stora delar av tjänstesektorn, av en pressad lönsamhet. Inom taxibranschen är den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela 2000-talet är mindre än 2,3 procent. Det senaste året är den 1,6 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan fem och åtta procent.

En lagstiftning som ställer krav på nya MID-taxametrar kommer att utradera många taxiföretags överskott och försvaga deras förmåga att betala ut löner till de anställda i flera år. Hur det kommer att påverka förmågan att upprätthålla en önskvärd kvalitet i den regionalt upphandlade trafiken, såsom färdtjänst och skolskjuts, står skrivet i stjärnorna.

Den regeringsproposition som riksdagen behandlade grundar sig på utredningen Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66). Den har som utgångspunkt att ett införande måste kunna ske så smidigt och till så låg kostnad för taxiföretagen som möjligt.

Utredaren menar att det i ett första led bör byggas ett system utifrån nu befintlig teknik för överföring och betonar att: "Enligt utredningens uppfattning ges Skatteverket och andra inblandade myndigheter goda möjligheter att upptäcka manipulation av utrustning redan genom kravet på överföring av taxameteruppgifter. De överförda uppgifterna kan då ge indikation på att dessa är manipulerade."

Svenska Taxiförbundet förutsätter att regeringen följer andemeningen i utredningens förslag och säkerställer att TX-godkända taxametrar även fortsättningsvis kan användas i taxiföretagens fordon.

Väljer regeringen att besluta om skarpare krav utgår vi ifrån att den också är beredd att låta staten stå för finansieringen av den pådyvlade tekniken - så som man har gjort i Tyskland och Belgien. Det blir ändå vinst i statskassan, såväl första året som åren därefter.

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 13 april 2015


Ockerpriserna i taxibranschen minskar rejält


Sedan årsskiftet finns det en lag som säger att en taxiförare måste komma överens med sin kund exakt vad resan ska kosta om jämförelsepriset är 500 kronor eller högre.


SVT Stockholm den 13 april 2015:

Ockerpriserna bland friåkarna inom taxibranschen i Stockholm har nästan försvunnit helt.

Anledningen är att det sedan årsskiftet finns en lag som säger att en taxiförare måste komma överens med sin kund exakt vad resan ska kosta, om det så kallade jämförelsepriset är 500 kronor eller högre.

Jämförelsepriset visar vad det kostar att åka taxi per mil i en kvart.

- Tidigare fanns det jämförelsepriser på upp till 10.000 kronor och då kunde en taxiresa till Arlanda kosta 40.000 kronor, säger Per Juth som är förbundsdirektör för Svenska Taxiförbundet till SVT Nyheter Stockholm.

Måste skriva avtal
Om en taxiförare tar 500 kronor eller mer, måste numera ett avtal skrivas med kunden via en papperslapp, ett sms eller liknande.

På så sätt finns det bevis för vad resan skulla ha kostat om det blir diskussioner om slutpriset.

Den nya lagen har gjort att de flesta friåkare nu sänkt sina jämförelsepriser så att de ligger på 499 kronor eller lägre.

- Jag tror att 90 procent av friåkarna har sänkt sina priser. Jag har själv gått ner 150 kronor, säger Nikolaos Kalantzidis som är friåkande taxiförare till SVT Nyheter Stockholm.

- Vi har knappt fått in ett enda klagomål om ockerpriser sedan den nya lagen infördes, säger Per Juth.

"Risk för mer svarttaxi"
Ockerpriserna som gett Stockholm dåligt rykte inom turistnäringen verkar alltså i stort sett vara borta.

Men den nya lagen har också en baksida.

- Det finns en risk för att de oseriösa åkare som tidigare tog ut ockerpriser nu har gått över till att köra svarttaxi i stället. Det kan ju bli billigare för kunden, men samhället förlorar skatteintäkter och branschen blir oseriös, säger Per Juth.

 


Nyhet 13 april 2015


Sänkta taxipriser efter ny lag


Efter att en ny lag om information om taxipriser införts vid årsskiftet har de allra flesta taxibolag som tidigare hade höga jämförpriser nu sänkt sina priser.


Sveriges Radio Ekot den 13 april 2015:

- Nu kostar det 498 kronor, säger en taxichaufför till Ekot.

Vad kostade det innan årsskiftet?

- 655 kronor.

Flera andra taxiförare berättar att de sänkt sina jämförpriser, några har till och med halverat det från 998 till 498 kronor.

Allt tyder på att den nya taxiprislagen som innebär att kunder ska få ett pris på hela sin resa, innan resan börjats, har lett till att de taxiföretag som haft höga jämförpriser har sänkt sina priser.

Den nya lagen berör bara taxibilar som har ett jämförpris per mil som är över 500 kronor.

Men nu när flertalet har sänkt sina priser till 499 kronor och lägre så berörs de inte av lagändringen och behöver inte ge något maxpris på hela resan.

Från Trafikpolisen och Transportstyrelsen har man också uppmärksammat att många sänkt sina priser.

Och Transportsstyrelsen som de senaste fem åren har fått in i genomsnitt ett trettiotal klagomål per år gällande priser har hittills i år endast fått in ett klagomål.

Och flera taxiföretag som Ekot talat bekräftar att man nu prissänkt för att undgå krånglet med att uppskatta maxpris på taxiresor.

- Det är väldigt svårt att avgöra när kunden kommer in i taxin. Så man säger ursäkta resan kommer att kosta, ja, max tusen kronor, eller någonting sådant. Kan du skriva på här? Det är väldigt jobbigt att hantera, säger en taxiförare.

Taxiföretagen säger till Ekot att man nu när man sänkt priset också slipper polisens kontroller, nu när polisen ska se till att lagen efterlevs.

- Varje gång man blir stoppad av polisen så måste man redovisa en massa papper. Det kan ta nära en halvtimme och det gör att man förlorar kunder. Så varför ska man göra det? Så man sänker priset helt enkelt för att slippa onödiga poliskontroller.

Maria Åkerlund, utredare på Transportstyrelsen, är försiktigt positiv till att lagändringen kan ha lett till att de taxiföretagen med höga jämförpriser nu kan ha sänkt sina priser.

- Om man ser det ur kundens perspektiv så tycker jag att det är positivt. Det viktigast för oss är att kunden får rätt information eller får ett pris som kunden tycker är någorlunda rimligt, så det tycker jag är positivt, säger Maria Åkerlund.

Men samtidigt beklagar hon att den nya lagen uppfattas som besvärlig av branschens friåkare. För det var inte meningen.

- När vi jobbade med det här lagförslaget så tittade vi verkligen på att försöka göra den så enkel som möjligt för taxiföretaget att kunna leva upp till. Vi har ju också lämnat det öppet hur man ska välja att lämna den här uppgiften. Till exempel på papper eller via sms till kunden, just för att taxiföretaget skulle ha frihet att hantera den här lösningen själva, säger Maria Åkerlund.


Nyhet 9 april 2015


Ny ledning i Fågelviksgruppen


Den 8 april 2015 undertecknades kontrakt mellan Fågelviksgruppen och H.I.G. Capital om köp av hela Fågelviksgruppen Förvaltning AB. Det innebär att taxiorganisationer som bland annat TaxiKurir, Taxi 020, Taxi Skåne, Topcab samt Norgestaxi i Norge har fått ny ägare. I köpet ingår också beställningscentraler i Sverige och Lettland samt teknikutvecklingsbolaget Cabonline.


Pressmeddelande från Fågelviksgruppen den 9 april 2015:

Den nya ledningsgruppen består av Ole Oftedal, VD, Lars Schedin, Finansdirektör, Jan Ekenstedt, Affärsutvecklare, Magnus Klintbäck, VD TaxiKurir, Claes Löfvenberg, VD Taxi 020 och Anders Karlsson, VD Cabonline.

- Fågelviksgruppens starka position på den svenska och norska taximarknaderna är en god grund för fortsatt expansion och möjlig internationalisering. Kvalitetsfrågor och ökad service, med både säker och funktionell teknik, driver branschen framåt. Fågelviksgruppens beställnings- och applikationsteknologi är, redan i dag, bland de absolut främsta på världsmarknaden och med vår erfarenhet inom TMT-sektorn (TMT=Technology, Media, Telecommunications) kommer vi kunna bidraga till att bolaget fortsätter sin starka tillväxtfas, säger Carl Harring, Managing Director H.I.G. Capital.

- Fågelviksgruppen har utvecklat ett effektivt företag på en avreglerad marknad. Med starka lokala varumärken, effektiv support, komplett kundstruktur och moderna tekniksystem finns ett solitt och hållbart koncept att bygga vidare på. Taxi är en framtidsbransch där ny teknologi, miljöaspekter och accelererad urbanisering ger unika möjligheter både i Sverige och internationellt, förklarar Ole Oftedal, ny VD för Fågelviksgruppen.

För mer information, kontakta:

Carl Harring, Managing Director H.I.G. Capital, +44 7803046219, charring@higcapital.com

Ole Oftedal, VD Fågelviksgruppen Förvaltning AB, 070-5927599, ole.oftedal@fagelviksgruppen.se

Fågelviksgruppen Förvaltning AB
Fågelviksgruppen Förvaltning AB, FVG, grundades år 1989 och är i dag Europas ledande teknik- och serviceleverantör till taxibranschen. I Sverige och Norge är cirka 2 500 åkerier anslutna med tillsammans cirka 5 000 fordon under olika varumärken, bland annat TaxiKurir, Taxi 020 och Norgestaxi. Taxiägarna får genom FVG attraktiva kundavtal, branschledande teknikutveckling och tillgång till beställningscentraler.

År 2014 omsatte FVG cirka SEK fem (5) miljarder och man utförde cirka 50 000 resor per dygn.

H.I.G. Capital
H.I.G. Capital, är ett ledande globalt riskkapitalbolag, som grundades i Miami, USA år 1993. I dag har H.I.G. Capital amerikanska kontor över hela kontinenten, bland annat i New York, Boston, Chicago, Dallas, San Francisco, Atlanta och i Rio de Janeiro. Den internationella expansionen har resulterat i två europeiska fonder som förvaltas av kontoren i London, Hamburg, Madrid, Milano och Paris.

H.I.G. Capital förfogar över mer än USD 17 miljarder och har specialiserat sig på riskkapitalinvesteringar i medelstora bolag där man aktivt kan stödja bolagens tillväxt, till exempel genom investeringar i produktutveckling, internationalisering och/eller förvärv. Dessutom förvaltar H.I.G. Capital flera olika fonder, bland annat kredit-, fastighets- och tillväxtbolagsfonder.

Sedan år 1993 har H.I.G. Capital investerat i mer än 200 företag världen över. Företagets nuvarande portfölj innehåller cirka 80 företag med en sammanlagd omsättning på över USD 30 miljarder. Fågelviksgruppen är H.I.G. Capitals andra nordiska investering, efter förvärvet år 2013 av Zmarta, ett snabbväxande finansiellt teknologibolag. Båda förvärven har genomförts av H.I.G. Capitals nordiska team under ledning av MD Carl Harring.

För mer information, vänligen se H.I.G. Capitals hemsida, www.higcapital.com


Nyhet 7 april 2015


Stora TransportDagen 2015


Den 15 april är det dags för Stora Transportdagen 2015. Dagen syftar till att lyfta frågor som berör hela transportnäringen och samlar deltagare från näringslivet, politiken, myndigheter och organisationer.


Årets tema är framtid och infrastrukturminister Anna Johansson kommer att inleda dagen. Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör, Per Juth, kommer att hålla ett anförande. I år kommer Stora Transportdagen hållas på Konferens Odenplan, Odengatan 65 i Stockholm.

Anmäl dig direkt via länken nedan!


Nyhet 1 april 2015


Taxibilarna i Stockholm allt fler


Sedan avregleringen av taxinäringen 1990 har antalet taxibilar ökat med 65 procent i Stockholms län.


Antalet taxibilar har ökat kraftigt de senaste åren. Den största ökningen har skett i Stockholms län. Här är vi fått 65 procent fler taxibilar, jämfört med 1990. Samtidigt har dock befolkningen ökat.  Räknat i fordon per invånare är ökningen cirka 23 procent.

Enligt Taxiförbundet är den ökade tillgängligheten bra för resenärerna, men problematiskt för taxiförarna.

Kommunikationschef Claudio Skubla säger att utvecklingen gör det tuffare för taxibranschen.

- På en fungerande marknad ska det regleras av sig själv - att de med sämre service och teknik slås ut. Och det är kanske det vi ser just nu, säger Claudio Skubla och tillägger:

- Men ur kundperspektivet är det en bra tillgänglighet och rimliga priser.


Nyhet 30 mars 2015


Taxikurir får ny ägare: "Vår app ligger flera år före Uber"


Ett amerikanskt riskkapitalbolag köper bolaget som äger Taxi Kurir, Taxi 020 och Airport Cab. VA har intervjuat gruppens nya vd som ser börsnotering som sannolik. "Det är inte taxi var god dröj längre."


Veckans Affärer den 30 mars 2015:

Det amerikanska riskkapitalbolaget H.I.G. Capital köper Fågelviksgruppen som äger över 40 bolag i taxibranschen med varumärken som Taxi 020, Airport Cab och Taxi Kurir. Förvärvet sker via Ixat Holding och blev känt först dagen innan Konkurrensverket godkände affären.

"Vi skickade in affären till Konkurrensverket och trodde att det skulle läcka, men Ixat är Taxi baklänges och det är inte så många som känner till vad Fågelviksgruppen är", säger Ole Oftedal, som blir ny vd för Fågelviksgruppen efter att Rolf Karlsson efter 34 år har valt att sälja bolaget och går i pension.

H.I.G. Capital förvaltar idag cirka 100 miljarder kronor och investeringen sker via företagets Europafond.

Ole Oftedal är ingen duvunge precis, utan har en rad tunga poster i sitt CV med alltifrån Nordstjernan, Fritidsresor, Linjebuss, Addcore och Connecta till utbildningsföretag och medgrundare av fastighetsbolaget Klövern.

Han har tillbringat det senaste decenniet inom riskkapitalsfären samt som styrelseproffs och avvecklar samtliga uppdrag för att fokusera på Fågelviksgruppen - det som återstår är TCC i Norge, som precis har inlett en säljprocess.

H.I.G.:s köpeskilling är konfidentiell, men det finns en rad orsaker till att den amerikanska private equity-jätten väljer att gå in i taxibranschen, enligt Ole Oftedal.

En starkt bidragande sådan är att taxi utgör en allt viktigare del av samhällets infrastruktur. 50 000 personer flyttar till Stockholm årligen, taximarknaden har varit avreglerad i 25 år och det ställs också ökade miljökrav.

En annan bidragande orsak är den snabba teknikutvecklingen. Här handlar det om smidigare teknik för att boka och betala taxi till att knyta samman åkarnas och taxibilarnas system med centrala system. Det vill säga man kan enkelt avgöra hur många bilar som behövs i Södertälje vid en given tidpunkt.

En tredje förklaring är att Fågelviksgruppen är ett välskött familjeföretag med starka varumärken och hela 5 500 bilar i sitt stall, varav 900 i Norge.

Ole Oftedal hoppas nu kunna pressa biltillverkare som Volvo, Mercedes och Toyota för att hjälpa åkerierna för att få ned kostnaderna för att köpa in taxibilar.

Fågelviksgruppen hanterar också nästan hela marknaden för färdtjänst i Stockholm - Ole Oftedal hävdar att man har en 95-procentig marknadsandel på området. Här handlar det om långa kontrakt med krav på stora fordonsflottor.

Merparten av alla taxiresor sker på morgonen eller under kvällen, medan betydligt färre körningar sker mitt på dagen och det är här som färdtjänster kommer in i bilden.

"Genomsnittlig beläggningsgrad brukar ligga på 50 procent. Om vi kan höja den med 5 procent blir det pengar på sista raden. Så vi pratar om stora kapitaleffektiviseringar", säger Ole Oftedal.

H.I.G. Capital ser även goda möjligheter att exportera sitt taxikoncept till andra länder likt säkerhetsbolaget Securitas och serviceföretaget ISS inom sina branscher, men vilka länder man i så fall ska gå in i är inte klart ännu.

Det talas mycket om hur Uber har förändrat taxibranschen?
"Uber kanske inte är det bästa valet om man vet man att man ska komma till Arlanda vid en viss tidpunkt. Jag tycker också vår app ligger flera år före deras, men Uber har varit otroligt skickligt på att marknadsföra sig. Där har vi verkligen något att lära", säger Ole Oftedal.

Hur ser du på Taxi Stockholm då?
"Taxi Stockholm har bra service och är ett väl fungerande företag. Folk säger taxibranschen har dåligt rykte, men det är inget "taxi var god dröj" längre om man bokar via appen till fast pris.", säger Ole Oftedal.

Vad är er målsättning när det gäller tillväxt?
"Det vore bra om vi kunde fortsätta att växa med tio procent per år", säger Ole Oftedal. Förvärvet är klassiskt. H.I.G. Capital siktar på exit inom 6-7 år och ser en börsnoterings som ytterst sannolikt

Vad skulle kunna sätta käppar i hjulet för era planer?
"Bilarna blir mer intelligenta och det kommer även självkörande fordon. Vi måste vara med i det racet och verkligen satsa på ny teknik."

 


Nyhet 29 mars 2015


Taxiföretagen växer och blir färre


Taxinäringen förändras snabbt. Företagen blir större och färre. Samtidigt är ekonomin ansträngd. Det visar Branschläget 2015, Svenska Taxiförbundets årliga sammanställning om taxibranschen.


Sedan år 2000 har antalet taxibolag minskat med 21 procent. Antalet anställda har däremot ökat från 13.297 till 17.529. Siffrorna avser anställda och en försiktig uppskattning är att det fanns cirka 20.500 sysselsatta på heltid inom taxinäringen år 2006 och fler än 30.000 år 2014. Det visar Branschläget 2015, Svenska Taxiförbundets årliga sammanställning om taxibranschen.

- Konsolideringen inom taxibranschen har pågått ett tag nu och är en förutsättning för att företagen ska nå nödvändig lönsamhet. Bolag med stor omsättning har bättre förutsättningar än de mindre företagen, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.

Utvecklingen drivs på av branschens ekonomiska situation som är minst sagt ansträngd, vilket för med sig att företagen tvingas arbeta under mycket pressade marginaler. Den genomsnittliga rörelsemarginalen under hela 2000-talet är mindre än 2,3 procent. År 2013 var den 1,6 procent. För näringslivet totalt pendlar den mellan 5 och 8 procent.

- För att öka lönsamheten och lönerna krävs att marknaden för taxiresande växer och att skatterna och avgifterna, som är extremhöga för taxi, minskar. Alternativet är dyrare resor, säger Claudio Skubla.


Nyhet 27 mars 2015


Taxi Göteborg kör SVT


Nu är det klart att Taxi Göteborg ska köra alla taxiresor till och från Sveriges Television i Göteborg – taxibolaget vann upphandlingen.


Res- och transportforum den 27 mars 2015:

Det var helheten som Taxi Göteborg kunde erbjuda med service, tillgänglighet och pris som avgjorde till bolagets fördel.

- Vi ser det som ett prestigeuppdrag eftersom många av de personer som kommer att åka med oss är samhällsintressanta och kända av olika skäl, säger Petra Kling, marknadschef på Taxi Göteborg.

I upphandlingen var det viktigt att erbjuda ett konkurrensmässigt pris men också hög service och tillgänglighet.

- För oss är det viktigt att ha en leverantör som vi kan lita på och som har en hög naturlig servicegrad. Taxi Göteborg var det företag som bäst uppfyllde våra krav i upphandlingen och därför blev vårt val, säger Susanne Cornelius TM/Resesamordnare på SVT.

Taxi Göteborg har den senaste tiden vunnit ett antal större upphandlingar både offentliga och privata. Bland annat kommer Taxi Göteborg att vara exklusiv leverantör till Volvo Ocean Race.

- Vi har varit starka i upphandlingar den senaste tiden. Vi har ett mycket bra grunderbjudande och, som vi ser det, den bästa servicen. Tack vare en stor fordonsflotta kan vi dessutom ta komplexa uppdrag som kräver logistik utöver det vanliga, säger Petra Kling.


Nyhet 27 mars 2015


Färdtjänst och sjukresor får högt betyg


Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har analyserat kvalitet och nöjdheten för färdtjänst och sjukresor i hela landet. Resultatet visar att resenärerna är mycket nöjda med sina resor, 9 av 10 uppger att de är nöjda både med beställningen och resan sammantaget.


- Under 2014 har vi genom vår undersökning Barometer för anropsstyrd trafik intervjuat drygt 37 000 personer, säger Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik. Även om nöjdheten har minskat något sedan tidigare år ligger den på en mycket hög nivå.

Resenärerna intervjuas per telefon dagen efter genomförd resa. De tillfrågas om beställning och bemötande, samt intryck av resan. 93 procent anger att de är nöjda med förarens bemötande.

- De resenärer som hämtas i tid, kommer fram i tid och inte haft en lång väntetid i telefon är oerhört nöjda, säger Mattias Andersson. Hela 98 procent uppger då att de är nöjda.

Nöjdheten med bemötandet vid beställningen ligger på 92 procent för färdtjänstresor och 91 procent för sjukresenärer vilket självklart också är ett gott betyg för verksamheten.

 

Fakta
Barometern för Anropsstyrd trafik (ANBARO) är en löpande kvalitetsundersökning av färdtjänst- och sjukresor. Intervjuer genomförs dagligen året runt per telefon dagen efter genomförd resa. Under 2014 genomfördes totalt 37 726 intervjuer. Av dessa var

24 517 färdtjänstintervjuer och 13 209 sjukreseintervjuer. Totalt täcker undersökningen in färdtjänst och/eller sjukresor i 81 procent av landets kommuner.

Läs rapporten via länken nedan.

Nyhet 26 mars 2015


Riskkapitalbolag köper svensk taxikoncern


Ett stort amerikanskt riskkapitalbolag är på väg att ta över Fågelviksgruppen som kontrollerar stora delar av den svenska taximarknaden och med det även kontrakt på att köra färdtjänst i många kommuner. Ärendet behandlas just nu av Konkurrensverket.


Sveriges Radio P4 Stockholm den 26 mars 2015:

- Vi har fått in en anmälan om företagskoncentration och det är Ixat Holding som anmält att de förvärvat Fågelviksgruppen, säger Maria Ulfvensjö Baltatzis som är konkurrensråd på Konkurrensverket.

Anmälan som kommit in till Konkurrensverket handlar om företaget Fågelviksgruppen förvaltning AB som äger över 40 bolag inom taxibranschen. Varumärken som till exempel Taxi Kurir, Taxi 020, Airport Cab, Taxi Helsingborg och Taxi Skåne.

Totalt omsätter koncernen över fyra miljarder kronor om året och är den överlägset största aktören på taximarknaden i Skandinavien.

Företagen som tillhör Fågelviksgruppen har stora kontrakt på färdtjänst och andra samhällsbetalda taxiresor i svenska kommuner. I Stockholm har man 98 procent av landstingets persontransporter med personbil - i Göteborg och Malmö runt 50 procent. Men nu kan kontrakten på färdtjänstresorna alltså komma att tas över av ett amerikanskt riskkapitalbolag.

Enligt anmälan till Konkurrensverket har Fågelviksgruppen förvaltning AB köpts av ett företag som i sin tur ägs av en investeringsfond i det amerikanska riskkapitalbolaget HIG Europe Capital Group. Hur mycket man har betalat är hemligt. På Transportarbetarförbundet som organiserar taxichaufförer är man överraskad.

- Jag blev väldigt förvånad. När vi pratar om taxibranschen pratar vi ofta om en bransch som är i kris. Att man i den miljön väljer att investera är väldigt förvånande, säger Mattias Schulstad som är utredare på Transport.

Varför väljer de att investera i Fågelviksgruppen?
- Jag tror att man är ute efter de offentliga upphandlingarna, alltså resorna som finns. Till exempel Stockholms läns landstings upphandling är den tredje största i världen.

- Det vi är rädda för är att förarna får ta mindre del av kakan och att mer av vinsten kommer gå tillbaka till det amerikanska riskkapitalbolaget, säger Mattias Schulstad, utredare på Transport.

Ekot har sökt företrädare för Fågelviksgruppen men de avböjer att kommentera tills dess att Konkurrensverket är klara med sin granskning av affären.

Ekot har även sökt ägarna till riskkapitalbolaget utan att lyckas.

 


Nyhet 23 mars 2015


Lyft för kollektivtrafiken, Lantmäteriet öppnar sina kartdatabaser


Lantmäteriet tar nu det första steget mot att släppa alla sina kartdatabaser fria. Detta innebär ett stort lyft för arbetet med en nationell geodataportal för den samlade kollektivtrafiken, som X2AB driver inom ramen för projektet Gemensam teknikplattform för anropsstyrd och linjelagd kollektivtrafik.


Den 1 juli 2015 öppnar Lantmäteriet Översiktskartan för hela Sverige, som innehåller vägnät, bebyggelse, gränser, höjdkurvor och vattendrag.  Det riktigt stora steget tas sedan vid årsskiftet då en detaljerad vägdatabas öppnas, såväl som Terrängkartan, Fjällkartan och en rikstäckande realtidstjänst för mätning och positionering med meternoggrannhet.

Lantmäteriets beslut innebär ett stort lyft vad gäller integrering av anropsstyrd och linjelagd kollektivtrafik, där en gemensam plattform hittills har saknats.

Inom ramen för X2ABs projekt Gemensam teknikplattform för anropsstyrd och linjelagd kollektivtrafik pågår ett arbete med att etablera en gemensam geodataportal. Utgångspunkten är att skapa neutrala gränssnitt som stödjer ett helaresan-perspektiv. En resenär vars resa innehåller flera delresor ska uppleva resan som en sammanhängande enhet.

- Lantmäteriets beslut att öppna sina databaser innebär att den gemensamma geodataportalen nu kan bli verklighet. Vår förhoppning är nu att Sverige följer våra nordiska grannländer som har gjort statliga databaser, bland annat adressdata, tillgängliga för såväl ideella som kommersiella verksamheter helt utan kostnad efter att man konstaterat att detta är samhällsekonomiskt lönsamt, säger Charlotte Wäreborn Schültz, VD X2AB.

 

Fakta
Behovet av en nationell geodataportal som en del i kollektivtrafikens infrastruktur har blivit allt större i takt med att den anropsstyrda trafiken integreras i den allmänna kollektivtrafiken. Integrationen sker bland annat genom kopplade resor där resenären hämtas eller lämnas vid bostaden. Det är avgörande att den adressinformation som används är av hög kvalitet och koordinatsatt från samma källa så att en fysisk punkt befinner sig på samma geografiska plats i de olika tekniska systemen.

 


Nyhet 25 februari 2015


Taxikurir: "Vi ligger före Uber"


Uber gav sig in i Sverige år 2013 och skakade om marknaden med sin app. Nu slår Sveriges största taxibolag, Taxikurir, med cirka 2 000 bilar tillbaka. "Vi kan det Uber kan och mer därtill."


Publicerad i Veckans Affärer den 25 februari 2015:

"Uber har varit duktigt på att marknadsföra sig, men vi kan det Uber kan och mer därtill.", säger Karin Bergman, som är kommunikations- och pr-ansvarig på Taxikurir.

Taxikurir har precis dragit igång reklamkampanjen "Hopp in Hopp ut" där man vill berätta att resenärerna bland annat kan boka och betala resor direkt via företagets app - här erbjuds kunderna samtliga betalsätt: resekonto, faktura, kreditkort, PayPal och kontant.

"Uber har älskats av journalisterna för att man inte behöver några pengar i bilen, men vi ligger längre fram och har bara inte varit så duktiga på att nå ut med det", säger Karin Bergman, som är kommunikationsansvarig för Fågelviksgruppen, där bland annat Taxikurir, Taxi 020 och utvecklingsbolaget Cabonline ryms.

Taxikurir hävdar bland annat att man var först på marknaden med att erbjuda kontantfri taxibokning.

Karin Bergman menar också att Taxikurir skiljer sig mot Uber i det att många uppdrag går via en växel. Företaget följer svenska lagar och regler - han har en taxameter i bilen och alla chaufförer har taxilegitimation.

"Med en taxameter skattar du för de pengar som körs in", säger Karin Bergman.

Det rådde rena rama vilda västern på svenska taximarknaden fram till avregleringen år 1990 och Taxikurir, ihop med Svenska Taxiförbundet, driver en linje om att alla ska arbeta på lika villkor, enligt Karin Bergman.

Uber har gått ut med kampanjer om alltifrån leverans av glass till taxibåtar i skärgården, men lovat runt och hållit runt, enligt Karin Bergman.

"Man har varit duktiga på att paketera nyheter som egentligen inte är några nyheter", säger hon.

Taxikurir erbjuder fasta priser oavsett vad som händer på vägen med trafikstockningar och annat. Numera erbjuder man även fast pris via appen.

"Idag lever folk med sin telefon. Förutom att du kan få ett fast pris går det också att se var taxin befinner sig när du väntar på den", säger Karin Bergman.

Taxikurir är uppbyggd som en franchiseverksamhet, vilket innebär att chaufförerna och dess åkerier får tillgång till varumärket och körningar som kommer in via växeln.

"Vi erbjuder företag olika rabatter och då får förarna körningar, medan friåkare står och väntar utanför hotell och andra platser där det rör sig mycket folk."

Hur mycket har ni ändå inspirerats av Uber?
"Vi var ändå före dem när Uber kom till Sverige. Paradigmskiftet hade redan påbörjats och appar låg i tiden. Uber kan köra taxi, men man har ingen taxameter så det är svårt att veta hur mycket en resa egentligen kostar. Hos oss får man ett exakt pris", säger Karin Bergman.

Taxikurir har cirka 20 000 resenärer per dygn.

Ubers pressansvarige, Harry Porter, meddelar att bolagen inte vill kommentera vad konkurrenter gör eller rykten.

Han vill ändå poängtera att man via Uber-appen kan begära en rimlig bedömning av kostnaden för resan. Det vill säga man kan få reda på hur mycket en resa kostar innan man beställer en bil.


Nyhet 20 februari 2015


Debatt: Cykeln kan aldrig på egen hand ersätta bilen


Cykeln kan aldrig på egen hand bli en ersättning för resor i egen bil. Vårt klimat med långa vintrar, mörker och isande vindar talar emot det. Fler människor kommer även att se en kombination av taxi och övrig kollektivtrafik som det självklara valet, skriver Svenska Taxiförbundet.


Publicerad i Göteborgs-Posten den 20 februari 2015:

"Cykling bör ses som ett eget transportslag och inte vara underordnad biltrafiken", skriver trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP) och professor Christer Hydén.

Vi delar delvis skribenternas åsikt eftersom det är först då som vi kan få en samhällsplanering som leder oss mot ett minskat beroende av fossila drivmedel. Men cykeln kan aldrig på egen hand bli en ersättning för resor i egen bil. Vårt klimat med långa vintrar, mörker och isande vindar talar emot det. Likaså de faktum att Sverige är ett avlångt land med stora avstånd och att människors resbehov och resmönster varierar från gång till annan.

Krävs en ny syn
Om vi ska kunna minska vårt kompakta beroende av fossila drivmedel är det i första hand privatbilismen som måste minskas kraftigt. För att klara den utmaningen krävs det en ny syn på tjänsten biltransport i kombination med kraftfulla satsningar på taxi och övrig kollektivtrafik.

Taxi är, i sin ursprungliga form, ett förträffligt förflyttningssätt från dörr till dörr. Taxi är också den delen av kollektivtrafiken som är valbar för var och en som vill bli hämtad utanför sin dörr - i de fall som den övriga kollektivtrafiken via förutbestämda hållplatser och stationer inte räcker till.

I dag används taxi av affärsresenärer, av äldre människor som vill resa tryggt på kvällarna, av barnfamiljer när packningen är stor och av skolbarn, sjuka och funktionsnedsatta för att överhuvudtaget kunna ta sig från en plats till en annan.

Självklar kombination
Mycket talar för att fler och nya grupper av människor kommer att se en kombination av taxi och övrig kollektivtrafik som det självklara sättet att förflytta sig. Statistiken över körkort talar för att en ökande grupp unga vuxna inte kommer att köra bil överhuvudtaget. År 2012 var det 57 procent i åldern 18-24 år som hade körkort, jämfört med 76 procent år 1989.

För denna förändring talar också de höga kostnaderna för att äga och köra en egen bil. Enligt Konsumentverket kostar det drygt 6 400 kronor per månad eller cirka 77 600 kronor per år att äga en Volvo V70.

Genom att ersätta den egna personbilen med kollektivtrafik och cykel är det möjligt att få utrymme för mer angelägna utgifter. Dessutom finns möjlighet att slippa de bekymmer med skötsel, parkering och annat som ett bilinnehav medför. Det man sparar på att inte äga bil räcker med råge till att ta taxi vid behov och komplettera med att hyra bil på semestern.

Även landsbygden
Boende i storstadsregioner, där kollektivtrafiken är väl utbyggd, har givetvis bättre förutsättningar att klara sig utan egen bil. Men pengarna borde kunna användas bättre även av bilägare som bor utanför stadskärnorna och glesbygd. Här har kommunerna ett stort ansvar att utveckla bättre alternativ för sina medborgare så att de kan förflytta sig utan att vara helt beroende av egen bil.

Om kollektivtrafiken ska lyckas attrahera ett stort antal privatbilister krävs det en ny syn på tjänsten biltransport parad med ett antal framsynta politiska beslut på nationell och regional nivå. En satsning på bättre regional service med anropsstyrd trafik skulle sannolikt leda till att många familjer, som idag äger flera bilar, kan klara sig med bara en enda bil. Stora bussar som fraktar luft i brist på resenärer kan ersättas med anropsstyrd taxi i linjetrafik. Taxi kan även användas till att mata fram till stomlinjer som då kan rätas ut och göras effektivare med kortare restider som följd.

För närvarande använder dock den anropsstyrda trafiken med lätta fordon och den linjelagda busstrafiken olika teknikstandarder och gränssnitt. För att åstadkomma en mer flexibel kollektivtrafik med smarta lösningar måste teknik och standard anpassas till varandra.

Utvecklingsprojekt på gång
Dessa tankar har resulterat i ett utvecklingsprojekt, inom ramen för X2AB, som har tagit fram en specifikation för ett nationellt informationsnav som integrerar den anropsstyrda trafiken med kollektivtrafiken. I en rapport som färdigställdes i maj 2013 beskrivs den metodik och teknik som kan användas för att möjliggöra en bättre integration mellan de olika tekniska systemen, samt att ha en gemensam utgångspunkt i en geografisk databas. Geodata är en central komponent för att rätt fordon ska mötas vid rätt plats och vid rätt tid.

Arbetet går nu vidare med att etablera pilotprojekten. Det första genomförs för närvarande i Kalmar län. Det drogs igång i november 2014 och ska pågå i tolv månader. Samtidigt pågår planeringen för ett andra pilotprojekt i Norra Bohuslän. Vi ser mycket positivt på dessa projekt och vår förhoppning är att politiker på nationell och regional nivå ska ta till sig detta.

Även om det är riktigt att cykeln är oslagbar vad gäller energianvändning, materialåtgång och förslitning av infrastruktur, kan den aldrig bli annat än ett komplement till andra trafikslag som lämpar sig bättre för att möta människors skilda resbehov och resmönster. Här har cykeln, hyrbilen, taxin och den övriga kollektivtrafiken en gemensam utmaning. Det är den obefogade privatbilismen vi vill stävja.

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 18 februari 2015


Fyra av fem taxiförare fick böter


Flera taxichaufförer fick böter i förra veckan när Väsbys närpolis synade taxibranschen. Kontrollerna möjliggör också för andra myndigheter att kräva tillbaka miljonbelopp för fusk med skatter och bidrag.


Publicerad i Mitt i Stockholm den 18 februari 2015:

Det blev något nervöst bland taxi­chaufförerna när närpolisen i Väsby inledde sin kontroll vid stationen.

En förare började raskt anteckna i några papper. Det visade sig att han inte hade fyllt i sin vilobok ordentligt. Resultatet: 3 000 kronor i böter.

En fullständig taxikontroll tar omkring en halvtimme.

Taxametern ska gås igenom, viloboken läsas av och både förare och bil kontrolleras mot olika register.

- Man måste kunna ställa höga krav på yrkestrafiken. Som kund ska man kunna känna sig säker på att allt är i ordning, säger Thomas Björn vid närpolisen.

Av de fem taxibilarsom kontrollerades klarade sig bara en utan böter. En chaufför saknade en så kallad kontrollrapport, som fås vid besiktning, och togs ur tjänst.

Per Juth, förbundsdirektör på branschorganisationen Svenska taxiförbundet, är besviken.

- Det är upprörande att så många inte har ordning på grejerna.

Han välkomnar polisens kontroller.

- Det är enda sättet att få stopp på problemen. Samtidigt är branschen på alla områden bättre i dag än tidigare, säger Per Juth.

Men att skriva ut böter är bara en del av kontrollerna. Dokumenten skickar polisen sedan in till fler myndigheter där andra typer av fusk kan upptäckas.

- Det kan vara att man går på bidrag samtidigt som man kör taxi, säger Thomas Björn.

Bara i Stockholm ochUppsala län har Försäkringskassan sedan 2005 krävt tillbaka 15 miljoner kronor och stoppat utbetalningar för 20 miljoner tack vare taxikontrollerna. Det berättar enhetschef Thomas Falk som samtidigt tycker att branschen bättrat sig.

- För tio år sedan hade omkring 15-20 procent av alla chaufförer som stoppades någon form av ersättning från oss. I dag är den siffran cirka fem procent, säger han.

 


Nyhet 16 februari 2015


Stockholmstaxi vann i Skåne


Från 4 juli 2015 kommer Taxi Kurir i Stockholm att sköta Skånetrafikens beställningsmottagning för färdtjänst, sjukresor, anropsstyrd linjetrafik och närtrafik.


Publicerad i Res- och TrafikForum den 17 februari 2015:

Tjänsten är upphandlad i två lika stora uppdrag, båda med dygnet runt drift, men med skillnaden att det i det första uppdraget även ingår beställningar via e-post och fax. Taxi Kurir i Stockholm AB har tilldelats båda uppdragen.Taxi Kurir i Stockholm AB kommer i första hand att driva beställningsmottagningen från Lund. I samband med att nya avtalen träder i kraft upphör Samres avtal med Skånetrafiken.

Taxi Kurir i Stockholm AB:s avtal gäller under två år och kan förlängas med högst ett år. Beställningsmottagningen kommer i första hand att drivas från Lund, med stöd från verksamhet i Stockholm och i tredje hand går samtalen till Taxi Kurirs verksamhet i Lettland.

Med Taxi Kurir i Stockholm AB som ny leverantör, i kombination med en förbättrad avtalsmodell, ska ett gemensamt och mer kundfokuserat arbete skapas som ökar kundnöjdheten (NKI) både vid beställningsmottagandet men även som helhet. I upphandlingen har Skånetrafiken valt att införa en bonusbaserad ersättning som baseras på kundens nöjdhet.

- Vi ser fram emot samarbetet med vår nya leverantör Taxi Kurir i Stockholm AB. Uppdraget kommer att innebära större fokus på kunden, vilket känns bra, säger Lars Hellström, affärsområdeschef på Serviceresor, Skånetrafiken.

Mycket talar för en bra start när Taxi Kurir i Stockholm AB går in som beställningsmottagning. Företaget har redan idag en hög volym av samtal i sin verksamhet, cirka 3,5 miljoner samtal/år, och därför god kapacitet i form av bemanning att ta sig an Skånetrafikens uppdrag som omfattar cirka 850 000 samtal/år.

- Vi ser också att vårt nya avtal kan skapa ett positivt mervärde för våra kunder, t.ex. genom att beställningsmottagningen har sin huvudsakliga bas i Lund. Bland annat kan vi härigenom skapa ökad trygghet i själva uppstartsfasen kring teknik och utbildning, men även senare i den löpande verksamheten, säger Lars Hellström.


FAKTA/Upphandlingens anbudsgivare

Övriga anbudsgivare som konkurrerat om uppdraget har varit Transcall AB, Releasy Customer Management AB, Online Fulfillment Sverige AB, Samreis Eesti AS, Taxi Kurir i Malmö AB samt Samres AB. Taxi Kurir i Stockholm AB vann med att ha det mest fördelaktiga anbud utifrån pris och kvalitet (30 procent), där kvaliteten har utvärderats utifrån uppstartsplan 15 procent, kvalitetsplan 10 procent och erfarenhet 5 procent.
Källa: Skånetrafiken

 


Nyhet 11 februari 2015


Debatt: Stoppa överutnyttjandet av nystartsjobben


Mycket talar för att ett antal taxiföretag överutnyttjar nystartsjobben. Det visar att Arbetsförmedlingen måste bli bättre på att granska företagen, men också på behovet av en skatteväxling riktad mot arbetskraftsintensiva branscher. Det är en reform som gynnar båda unga och invandrare.


Publicerad i Dagens Samhälle den 11 februari 2015:

Överutnyttjandet av bidragen har debatterats flitigt och dess konkurrenssnedvridande effekter drabbar också taxi. Av detta skäl har Svenska Taxiförbundet tidigt gjort gemensam sak med Arbetsförmedlingen. Samarbetet går ut på att utbilda Arbetsförmedlingens tjänstemän om hur taxinäringen ser ut och fungerar. Det möjliggör för Arbetsförmedlingen att göra bättre bedömningar av var olika typer av subventioner fungerar eller inte.

Enligt färska uppgifter från Arbetsförmedlingen togs det beslut om 751 nystartsjobb inom taxi år 2014. Räknar vi in övriga former av bidrag såsom anställningsstöd, arbetspraktik, trygghets- och utvecklingsanställning rör det sig om 982 personer i hela Sverige år 2014. Det ska ställas i relation till antalet yrkesverksamma förare om cirka 30 000. Enligt våra beräkningar handlar det alltså om att cirka 2,5 procent av antalet yrkesverksamma förare i Sverige har en anställning med nystartsbidrag och 3,3 procent totalt med bidrag.

Trots att andelen nystartsbidrag i taxibranschen är blygsam, är det mycket som talar för att ett antal företag överutnyttjar systemet. Därför är det viktigt att Arbetsförmedlingen även blir bättre på att upptäcka vilka företag som sätter i system att använda subventionerad arbetskraft.

Att det krävs åtgärder för att få fler i arbete råder det dock inga tvivel om. Unga och utrikes födda är överrepresenterade när det gäller arbetslöshet. Kostnaderna för detta är stora inte bara i kronor och ören utan det skapar också ett utanförskap som skadar individen.

Trots att tjänstesektorn och taxibranschen är en viktig inkörsport till arbete också för unga och utrikes födda är en fortsatt rekrytering i dagsläget svår att se. Grundproblemet är de stora skattekilarna inom tjänstesektorn. De gör tjänsterna onödigt dyra, pressar företagens vinstmarginaler som därmed inte har råd att expandera och anställa mer personal. Det gäller särskilt inom taxibranschen där den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela 2000-talet är mindre än 2,3 procent. År 2013 är den cirka 1,6 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan 5 och 8 procent. Här hjälper inga nystartsbidrag i världen.

Skatter och avgifter, kostnader som företagen inte kan påverka, är en stor post i taxiföretagens totala kostnadsmassa jämfört med andra branscher. För taxiföretagen är hela 60 procent av kostnadsmassan skatter och tvingande avgifter. Ytterligare höjningar av skatter kommer att få stora konsekvenser för lönsamheten och förmågan att betala ut löner till de anställda.

Det är därför med oro som vi ser hur taxiföretagens mycket snäva marginaler äts upp av ständigt nya punktskatter, såsom fordons- och energiskatter, höjningar av trängselskatten och dess spridning till fler städer samt tvingande avgifter, såsom införande av väg- och broavgifter samt pålagor för att få tillträde till tåg- och flygterminaler.

I stället för att subventionera vissa företag och sänka skatterna för utvalda åldersgrupper i samhället torde riktade åtgärder mot arbetsintensiva branscher - som taxi - i form av en sänkning av arbetsgivaravgifterna vara en mer framkomlig väg. Det skulle i ett slag förbättra den ekonomiska situationen för taxiföretagen och skapa utrymme, vid en given lönenivå, för att snabbt anställa ett stort antal människor, inte minst unga och invandrare.

Decemberöverenskommelsen borde leda till att våra politiker nu börjar föra en aktiv politik som sänker trösklarna till anställning och egenföretagande i tjänsteföretagen. Om det finns allvar bakom orden att fler människor ska komma i arbete måste någon form av skatteväxling till, vilket i stort sett alla riksdagspartier har visat sig positiva till att pröva.

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 30 januari 2015


KollAs årskonferens den 4 mars - anmälan öppen!


Så förbättrar vi våra trafikavtal. Det är temat för årets KollA-konferens den 4 mars i Stockholm. Anmäl dig redan idag!


Vid årets seminarium kommer inkomna synpunkter och fortsatt arbete att presenteras, bland annat från de fyra regionala upphandlingsträffar som genomfördes under hösten 2014 med totalt 110 deltagare. Intressanta och goda exempel på avtal och avtalstillämpning kommer också att presenteras.

Konferensen riktar sig till upphandlare och upphandlingsansvariga av kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar hos regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag, landsting, kommuner och trafikföretag. 

Tid: Onsdag 4 mars kl. 10-15

Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15 bv, lokal Taube

Välkommen att anmäla dig via länken nedan!


Nyhet 25 januari 2015


Sänk löneskostnaderna där det ger mest effekt


För taxiföretagen är hela 60 procent av kostnadsmassan skatter och tvingande avgifter, skriver två företrädare för Svenska Taxiförbundet.


Dagens industri den 25 januari 2015:

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga har visat sig vara en ineffektiv jobbpolitik, anser finansminister Magdalena Andersson (23/1) och betonar att kostnaden för varje nytt jobb blir mycket hög.

Ett annat allvarligt problem är att en favorisering av vissa grupper resulterar i att olika grupper på arbetsmarknaden ställs mot varandra. En bättre åtgärd är att genomföra en generell sänkning för en hel bransch eller sektor som snabbt kan bidra till fler jobb och integration.

Tjänstesektorn är personalintensiv och därmed en viktig inkörsport till arbete också för unga och utrikes födda. Inom exempelvis taxi är över 45 procent av alla förvärvsarbetande utrikes födda, inom städbranschen 48 procent och inom hotell- och restaurang 35 procent. Detta ska ställas mot riket som helhet där knappt 15 procent av alla yrkesverksamma är utrikes födda.

Inom tjänstenäringen finns också goda möjligheter till karriär och eget företagande. Det går alldeles utmärkt att börja som anställd taxiförare för att så småningom starta ett eget företag och börja anställa egna medarbetare. Många invandrare tar vara på de möjligheterna, vilket har resulterat i att andelen utrikes födda företagare taxinäringen är hela 55 procent, enligt SCB.

Vad som också kännetecknar tjänsteföretagen är en pressad lönsamhet. Det gäller särskilt inom taxibranschen där den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela 2000-talet är mindre än 2,3 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan 5 och 8 procent.

Skatter och avgifter, kostnader som företagen inte kan påverka, är en stor post i taxiföretagens totala kostnadsmassa jämfört med andra branscher. För taxiföretagen är hela 60 procent av kostnadsmassan skatter och tvingande avgifter. Ytterligare höjningar av skatter kommer att få stora konsekvenser för lönsamheten och förmågan att betala ut löner till de anställda.

Det är därför med oro som vi ser hur taxiföretagens mycket snäva marginaler äts upp av ständigt nya punktskatter, såsom fordons- och energiskatter, höjningar av trängselskatten och dess spridning till fler städer samt tvingande avgifter, såsom införande av väg- och broavgifter samt pålagor för att få tillträde till tåg- och flygterminaler.

Ytterst påverkar det taxiföretagens möjligheter att anställa - trots att behovet av mer personal är skriande stort

En möjlig lösning är att genomföra riktade åtgärder mot arbetsintensiva branscher - som taxi - i form av en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Det skulle i ett slag förbättra den ekonomiska situationen för taxiföretagen och skapa utrymme, vid en given lönenivå, för att snabbt anställa ett stort antal människor, inte minst unga och invandrare.

Decemberöverenskommelsen borde leda till att våra politiker nu börjar föra en aktiv politik som sänker trösklarna till anställning och egenföretagande i tjänsteföretagen. Om det finns allvar bakom orden att fler människor ska komma i arbete måste någon form av skatteväxling till, vilket i stort sett alla riksdagspartier har visat sig positiva till att pröva.

Per Juth, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet
Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet

 


Nyhet 20 januari 2015


Facebookgrupper organiserar svarttaxi


Flera Facebookgrupper i Blekinge organiserar svarttaxiresor menar Svenska Taxiförbundet. I grupperna med tusentals medlemmar gör man upp om pris på resor hem från krogen.


Publicerad i Sveriges Radio P4 Blekinge den 20 januari 2015:

Facebookgrupperna har vi hittat i Karlskrona, Ronneby och Karlshamn. 

Vissa personer erbjuder sig att köra folk för pengar helg efter helg och priserna hamnar långt under vad en vanlig taxi skulle ta för samma resa.

"Förenat med fängelse"
När jag läser upp kommentarerna för Claudio Skubla som är kommunikationschef på Svenska taxiförbundet så menar han att det definitivt verkar handla om svarttaxi.

- Så fort det handlar om att man ska köra folk från en plats till en annan på det här sättet är det olaga taxitrafik och det är förenat med fängelse i upp till ett år, säger Claudio Skubla.

Hemsidor och appar
Han menar att det är en svarttaxiverksamhet som tar trafik från de vanliga taxiföretagen och han menar att myndigheter måste göra mer än de gör idag. Han pekar på att det finns både hemsidor och appar som fungerar på samma sätt som Facebookgrupperna.

Förnekar konkurrens
Enligt skaparen av gruppen i Karlskrona med 1800 medlemmar så drog han igång den för folk som behövde skjuts men som inte var sugna på att betala vanliga taxipriser.

Han menar att medlemmarna i gruppen inte skulle ta en vanlig taxi och därför konkurrerar det inte med taxibolagen.

Fenomenet ökar
Mikael Kyller som är utredare för väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen menar att det inte alltid är lätt att dra gränsen för vad som är lagligt och olagligt när det gäller detta. Men han ser att denna typ av initiativ ökar.

- De här grupperna blir fler och fler och många av dem är nog att betrakta som taxitrafik i lagens mening. I lagstiftningen står det så att om du ställer ditt fordon till allmänhetens förfogande och yrkesmässigt transporterar människor mot betalning är det taxitrafik, säger Mikael Kyller som är utredare för väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen.

Polisen menar att det ofta är svårt att bevisa att det handlar om svarttaxiverksamhet.Nyhet 20 januari 2015


Ta det lugnt i slasket...


Snö i kombination med temperatur runt nollan gör att det ofta bildas stora vattenpölar på vägbanan.


Då är det inte bara risk för vattenplaning utan även för att cyklister och gående får sig en ofrivillig dusch från din bil. Visa hänsyn mot människorna runt omkring dig i trafiken.


Nyhet 19 januari 2015


Taxi Stockholm köper in tio Tesla


Två Tesla Model S rullar nu som taxibilar i Stockholm och ytterligare åtta ska köpas in under 2015. Har du tur när du bokar din taxiresa kan det alltså bli en Tesla Model S som hämtar upp. Men Stockholm var inte först med Tesla Model S som taxi, Gävle Taxi fick sin första Tesla redan för ett halvår sedan.


Göteborgs-Posten den 19 januari 2015:

En del taxiåkerier i Sverige har använt elbilen Nissan Leaf som taxibil. Men kort räckvidd och relativt lång uppladdningstid gör att Leaf bara lämpar sig för en viss typ av körningar.

Men en elektrisk taxibil med 50 mils räckvidd och 20-30 minuters snabbladdning är betydligt mera användbar och därför rullar det sedan några veckor två stycken Tesla Model S hos Taxi Stockholm.

"Taxi Stockholm ligger i framkant inom miljöutvecklingen och hållbara transporter inom taxibranschen och det är ett naturligt steg att använda den stora utmanaren i bilbranschen - Tesla," säger Carina Herly som är marknadschef på Taxi Stockholm. "Vi hoppas på att våra kunder kommer att uppskatta initiativet."

Det går inte att specialboka just Tesla Model S när man ska beställa sin taxiresa i Stockholmstrakten. Men med lite tur kan det bli en elektrisk taxiresa och chanserna utökas under året då Taxi Stockholm ska köpa in ytterligare åtta Tesla Model S.

Men Stockholmarna var inte först med Tesla. Redan i början på juni 2014 invigde Gävle Taxi sin första Tesla Model S. Schiphol-flygplatsen utanför Amsterdam har inte mindre än 167 Tesla Model S som taxibilar och de har en speciell programvara som begränsar topphastigheten till 130 km/h och inte medger full acceleration, vilket ger bättre räckvidd.


Nyhet 18 januari 2015


Tryggare tillvaro för taxichaufförer


I Stockholms län rånades 18 taxibilar förra året och det är en kraftig minskning jämfört med året innan.


SVT ABC den 18 januari 2015:

Antalet taxirån är nu på den lägsta nivån på 25 år, visar statistik från Brå. Orsaken är bilar med säkerhetsutrustning och minimerad kontantbetalning.

- Flera av mina kollegor blev rånade för sex, sju år sedan, de blev hotade också. Men jag har inte hört någonting sådant de senaste åren, så det känns mycket tryggare nu, säger  Erdogan Äkbas som har kört taxi i Stockholm i omkring tio år.

I Stockholms län rånades 18 taxibilar förra året och det är en kraftig minskning jämfört med året innan då 29 taxirån begicks, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, som Svenska taxiförbundet tagit del av. Och det är ett långsiktigt och medvetet säkerhetsarbete som ligger bakom förändringen.

- Det här beror framför allt på att kontanthanteringen har minskat och att det sitter övervakningskameror i fordonen nuförtiden.  Det innebär ju att risken att åka fast är stor samtidigt som utdelningen är väldigt liten för den som genomför ett taxirån, säger Claudio Skubla, kommunikationschef på Svenska taxiförbundet.

Men varför rånas då fortfarande taxibilar?

- Uppenbarligen är det några som inte begripit. att det inte lönar sig, men de gör sig själva en otjänst eftersom det nästan inte finns några kontanter i bilarna, menar Claudio Skubla.

I Stockholms län, där rånen minskat från 29 till 18, skedde det dock två rån med skjutvapnen förra året, jämfört med ett 2013.

"En stor del av förklaringen är att nu finns säkerhetskameror i bilarna, minimal kontanthantering men även att våld mot taxichaufförer jämställs med våld mot poliser", skriver kommunikationschefen Claudio Skubla.

 


Nyhet 14 januari 2015


Fullt upp för taxi i halkan


"Jag har inte ens hunnit ta rast" säger en taxichaufför.


Publicerad i VLT den 14 januari 2015:

Taxi Västerås har haft fullt upp med körningar under hela dagen. När VLT ringde vid 19-tiden var alla bilar upptagna och väntetiden minst en halvtimme, vilket är ovanligt för en onsdagskväll.

- Jag vill åka hem, men det går inte för det är så många åkningar. Jag har inte ens hunnit ta rast. Jag gissar att det är för att folk inte vill gå i halkan, säger taxichauffören Mhiddin Ismail.
Han hade då jobbat från halv ett.

- Jag har redan haft 22 körningar. Vanligtvis är det ungefär 5-6, säger han.

   Relaterade länkar:
 • VLT
Nyhet 14 januari 2015


Taxi Stockholm skaffar superelbil


Taxi Stockholm fortsätter sitt elbilsförsök. Nu har de köpt in den hajpade superelbilen Tesla model S till sin flotta.


Tidningen Metro den 14 januari 2015:

Elbilsmodellen Tesla model S har vunnit flera priser och är omskriven för sin förmåga att laddas och kunna köra långt mellan laddningarna - samt för att den är snällare mot miljön än en bensindriven bil.
Nu är Taxi Stockholm först ut bland huvudstadens taxibolag med att köpa in ett exemplar av den avancerade Tesla-bilen. Men företaget är inte först i Sverige - redan i somras köpte Gävle Taxi in ett exemplar av elbilen, skrev Gefle Dagblad. 

Tesla Motors grundades av en grupp ingenjörer i Silicon Valley 2003 "som ville bevisa att elektriska bilar kan vara bättre än bensindrivna bilar", skriver bilföretaget på sin hemsida.

 


Nyhet 14 januari 2015


Nytt samarbete säkerställer förares behörighet


Nu får samtliga buss-, lastbils- och taxiföretag i Sverige tillgång till ett effektivt verktyg som säkerställer att deras förare har giltig behörighet.


Idag skriver Svenska Taxiförbundet ett samarbetsavtal med Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag om ett nytt system för behörighetskontroll. Därmed får samtliga buss-, lastbils- och taxiföretag i Sverige tillgång till ett effektivt verktyg för att säkerställa att deras förare har giltig behörighet.

Tjänsten, som lanseras under våren, går ut på att Svenska Taxiförbundet, i samarbete med Transportstyrelsen, öppnar en webservice där taxi-, buss- och åkeriföretagen laddar upp en fil med förarnas personnummer. Om filen skickas före kl. 17.00 får de svaret senast kl. 06.00 nästa dag och då har varje nummer försetts med uppgifterna Giltig, Ogiltig eller Saknas.

- Sveriges Åkeriföretag ser den här tjänsten som en positiv och efterlängtad möjlighet. Att det är enkelt, snabbt och pålitligt att säkerställa de anställdas behörighet underlättar åkarnas vardag, säger Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag.

- För bussföretagen är det här mycket efterlängtat. Ett verktyg som ger våra medlemsföretag möjlighet att på ett effektivt sätt säkerställa att förarna har giltig behörighet är något som vi länge kämpat för, säger Peter Jeppsson, vd i Sveriges Bussföretag.

- Det här ger landets taxiföretag ett smidigt och säkert verktyg för att mota bort förare som har betett sig så illa att de har förlorat sina behörigheter. Det gagnar kunderna, företagen och hela den seriösa taxinäringen, säger Per Juth, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

- Vi är väldigt nöjda med att kunna erbjuda ett lättillgängligt alternativ för att kontrollera förares behörigheter, säger Mikael Kyller, Transportstyrelsen. Vi hoppas nu på bred uppslutning för att resenärer och andra trafikanter ska kunna lita på att landets yrkesförare har sina behörigheter i ordning.
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 12 januari 2015


Muf-förslag ställer grupper mot varandra


Tjänstesektorn är personalintensiv och därmed en viktig inkörsport till arbete också för unga och utrikes födda, skriver Per Juth och Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, i en replik i Svenska Dagbladet.


Publicerad i Svenska Dagbladet Brännpunkt den 12 januari 2015:

"Låt de första 500 000 kronorna som intjänas vara skattebefriade", skriver Moderata Ungdomsförbundets ordförande Rasmus Törnblom ( 9/1). Tanken är god eftersom det skulle ge arbetsgivare möjlighet att anställa fler unga och nyanlända svenskar till lägre kostnader utan att nettoinkomsten sänks.

Tyvärr slår förslaget fel eftersom en favorisering av vissa grupper resulterar i att olika grupper på arbetsmarknaden ställs mot varandra. En bättre åtgärd är att genomföra en generell sänkning för en hel bransch eller sektor som snabbt kan bidra till fler jobb och integration.

Tjänstesektorn är personalintensiv och därmed en viktig inkörsport till arbete också för unga och utrikes födda. Inom exempelvis taxi är över 45 procent av alla förvärvsarbetande utrikes födda, inom städbranschen 48 procent och inom hotell- och restaurang 35 procent. Detta ska ställas mot riket som helhet där knappt 15 procent av alla yrkesverksamma är utrikes födda.

Inom tjänstenäringen finns också goda möjligheter till karriär och eget företagande. Det går alldeles utmärkt att börja som anställd taxiförare för att så småningom starta ett eget företag och börja anställa egna medarbetare. Många invandrare tar vara på de möjligheterna, vilket har resulterat i att andelen utrikes födda företagare taxinäringen är hela 55 procent, enligt SCB.

Tillväxtverket har i en rapport visat på den potential som finns genom bättre integration. Små företag som drivs av utrikes födda anställer generellt sett fler än de företag som drivs av inrikes födda och det är vanligt att företag som drivs av utomeuropeiska invandrare anställer personer som har invandrat. På så sätt bidrar ett ökat företagande hos utrikes födda till att minska arbetslösheten hos andra utrikes födda.

Vad som också kännetecknar tjänsteföretagen är en pressad lönsamhet. Det gäller särskilt inom taxibranschen där den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela 2000-talet är mindre än 2,3 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan 5 och 8 procent.

Skatter och avgifter, kostnader som företagen inte kan påverka, är en stor post i taxiföretagens totala kostnadsmassa jämfört med andra branscher. För taxiföretagen är hela 60 procent av kostnadsmassan skatter och tvingande avgifter. Ytterligare höjningar av skatter kommer att få stora konsekvenser för lönsamheten och förmågan att betala ut löner till de anställda.

Det är därför med oro som vi ser hur taxiföretagens mycket snäva marginaler äts upp av ständigt nya punktskatter, såsom fordons- och energiskatter, höjningar av trängselskatten och dess spridning till fler städer samt tvingande avgifter, såsom införande av väg- och broavgifter samt pålagor för att få tillträde till tåg- och flygterminaler.

Ytterst påverkar det taxiföretagens möjligheter att anställa - trots att behovet av mer personal är skriande stort.

En möjlig lösning är att genomföra riktade åtgärder mot arbetsintensiva branscher - som taxi - i form av en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Det skulle i ett slag förbättra den ekonomiska situationen för taxiföretagen och skapa utrymme, vid en given lönenivå, för att snabbt anställa ett stort antal människor, inte minst unga och invandrare.

Decemberöverenskommelsen mellan regeringen och Alliansen borde leda till att våra politiker nu börjar föra en aktiv politik som sänker trösklarna till anställning och egenföretagande i tjänsteföretagen. Om det finns allvar bakom orden att fler människor ska komma i arbete måste någon form av skatteväxling till, vilket i stort sett alla riksdagspartier har visat sig positiva till att pröva.

 


Nyhet 9 januari 2015


Laddare för el-taxi ska minska utsläpp och buller kring Arlanda


Nu ska det bli möjligt att snabbladda fler taxibilar som drivs med el på Arlanda flygplats.


Sveriges Radio P4 Uppland den 9 januari 2015:

Det är Vattenfall och Swedavia som med den här satsningen vill försöka minska på utsläpp och buller kring flygplatsen.

I dag finns en snabbladdare på flygplatsen, men den kommer nu alltså att kompleteras med ytterligare sex stycken och till en början kommer det att vara gratis att använda stolparna.

 


Nyhet 8 januari 2015


Tar taxi till lyckad integration


Nästan varannan taxichaufför är född i ett annat land. För många blir taxijobbet en biljett in i det svenska samhället.


Östgöta Correspondenten den 8 januari 2015:

Taxibil i Östergötland är länets största taxibolag med cirka 500 chaufförer knutna till sig. Runt 60 procent av dem är utlandsfödda. För alla Sveriges taxichaufförer är siffran 45 procent, enligt SCB.

- Det är ett yrke som är lätt att ta sig in i, det krävs bara att man tar taxileg. Och det är goda chanser att få jobb, säger Taxibils vice vd AnelOsmanagic.

Många av de utlandsfödda gör karriär i taxibranschen.

- Det är vanligt att man börjar som anställd chaufför. Sedan köper man sin bil. Och sedan börjar man anställa och köper några bilar till, berättar Osmanagic.

Ali Haji Hussein har gått den vägen. Han körde sin första taxitur 2007 - i dag har han sju bilar och fjorton anställda, varav åtta på heltid. Ingen av de anställda är född i Sverige.

- Att jobba är den viktigaste nyckeln för att komma in i samhället. Och taxijobbet är bra, man träffar alla möjliga slags människor och får träna på språket, säger han.

Läste maskinteknik

Ali Haji flydde från Somalia 1988 och hamnade på en flyktingförläggning på Öland.

- Det var verkligen bra där, vi kände oss mycket välkomnade. På den tiden fick man så mycket hjälp och information på en flyktingförläggning, både av personalen och av frivilliga. När jag fick mitt uppehållstillstånd hade jag lärt mig språket och var redo att satsa på en utbildning.

Ali Haji Hussein tycker att många av dagens nyanlända flyktingar får en mycket sämre start och han ägnar en stor del av sin fritid åt att informera och hjälpa dem.

- Nuförtiden behöver man inte stanna på förläggningen utan kan åka direkt och bo hos en kamrat. Många av dem som gör så lär sig ingen svenska och är inte alls förberedda när de får sitt uppehållstillstånd.

Ali Haji läste maskinteknik och fick så småningom jobb på Ericsson i Linköping, som senare blev Flextronics där han var linjeansvarig på mobilsidan.

Sadlade om

Men företaget skar ner och efter kortare anställningar på andra företag bestämde sig Ali Haji för att sadla om.

- Jag började köra taxi 2007, först på deltid, sedan på heltid. Efter ett tag frågade min chef om jag inte ville ta över företaget och anställa honom. Då delade vi på en bil, men jag köpte snart en till och sedan dess har företaget fortsatt att växa.

Taxijobbet har en stor fördel jämfört med jobbet på Ericsson.

- Där jobbade vi visserligen i ett team, men vi kunde bara prata med varandra på fikarasterna. Nu kan jag prata åtta timmar om dagen och jag tycker mycket om de samtalen. Alla människor har olika erfarenheter och jag får prata med folk i alla åldrar och från olika kulturer, säger Ali Haji.

Ali Haji säger att han inte stött på några fördomar eller negativa attityder under sina år som taxichaufför.

- Jag tror att det är handlar om språket. När man kan språket och vill diskutera så kommer det inget negativt, tvärtom.

 


Nyhet 7 januari 2015


”Språket nyckeln till ett arbete”


Rebwar Ameen, 33, är en av många utrikesfödda inom taxi. Han gillar kontakten med människor och att köra bil.


Norrköpings Tidningar den 7 januari 2015:

- Jag trivs med jobbet, de varierande arbetstiderna och att kunna hjälpa människor. Språket är nyckeln till ett arbete, säger han ödmjukt.

Rebwar kom till Sverige och Stockholm från södra Kurdistan, flyttade till Finspång 2008 och har idag jobbat som taxichaufför i fem år. I Sverige har han erfarenhet av anställningar inom både lokalvård och färdtjänst.

- Taxi är ett av de lättaste jobben att få för utlandsfödda. Många svenskar vill inte köra taxi; lönen är inte så hög och arbetstiderna många gånger inte så roliga. För att öka på min inkomst försöker jag jobba så mycket jag kan.

Svenska Taxiförbundet berättar att 45 procent av alla förvärvsarbetande i branschen är utrikes födda (SCB). Det är tre gånger så många som i vanliga fall. Taxijobbet blir en inkörsport på den svenska arbetsmarknaden. I Finspång har en handfull taxichaufförer av 20 rötterna i ett annat land.

- Det går alldeles utmärkt att börja som anställd taxiförare för att så småningom starta eget företag och anställa egna medarbetare. Många invandrare tar vara på de möjligheterna, vilket resulterat i att andelen utrikes födda företagare i taxinäringen är 55 procent, säger Claudio Skubla, kommunikationschef vid Svenska Taxiförbundet..

Tillväxtverkets rapport visar att små företag som drivs av utrikes födda generellt sett anställer fler än företag som drivs av inrikes födda. Det är vanligt att företag som drivs av utomeuropeiska invandrare anställer personer som har invandrat. På så sätt bidrar ett ökat företagande hos utrikes födda till att minska arbetslösheten hos andra födda i ett annat land.

- Taxi är mer beroende av våra utlandsfödda anställda än de flesta andra branscher. Utan våra invandrare stannar Sverige. Taxibranschen är bokstavligen ett exempel på detta, kommenterar Claudio Skubla

Taxiföretagens lönsamhet är dock extremt pressad. Bolagens rörelsemarginal sedan 2000-talets början är i genomsnitt låga 2,3 procent. Förbundet anser att en orsak till bekymret är att över 60 procent av kostnadsmassan för taxiföretagen är skatter och tvingande avgifter.

Claudio Skubla igen:

- Ytterligare höjningar av skatter får stora konsekvenser för lönsamheten, förmågan att anställa och betala ut löner. Öppenhet och mångfald präglar redan idag taxi. Med rätt förutsättningar kan vi bidra med ännu mer.

 


Nyhet 7 januari 2015


Taxinäringen skapar integration och arbete


Över 45 procent av alla förvärvsarbetande i taxibranschen är utrikes födda. Det är tre gånger så många jämfört med arbetsmarknaden i övrigt. – Utan våra invandrare stannar Sverige. Taxibranschen är bokstavligen ett exempel på detta, säger Claudio Skubla, kommunikationschef på Taxiförbundet.


Tidningen Arbetet den 7 januari 2015:

Branschorganisationen Taxiförbundet gläds åt sin attraktionskraft bland utrikes födda. Enligt SCB är 45 procent av alla som arbetare inom taxibranschen just födda i utlandet. Taxiförbundet påpekar även att det inte bara handlar om att locka nya anställda utan att branschen i stort ger möjlighet till eget företagande och klättring på karriärstegen.

- Många invandrare tar vara på möjligheterna, vilket har resulterat i att andelen utrikes födda företagare i taxinäringen är 55 procent, säger   Claudio Skubla, kommunikationschef på Taxiförbundet, i ett uttalande.

Men taxibranschen tacklas med små rörelsemarginaler och lönsamheten är knaper för många förare. Claudio Skubla efterlyser sänkta trösklar för eget företagande och anställning inom tjänstesektorn.

- Någon form av skatteväxling måste till, vilket i stort sett alla riksdagspartier har visat sig positiva till, säger han.

 


Nyhet 7 januari 2015


Nolltolerans mot bidragsfusk


Arbetsförmedlingens bidrag överutnyttjas, vilket gör det svårt för de seriösa företagen att överleva. - Istället för att subventionera vissa företag torde sänkta arbetsgivaravgifter vara en mer framkomlig väg, säger Per Juth, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


Arbetsförmedlingens subventionering av arbetskraft är omfattande inom stora delar av tjänstesektorn, vilket DN har uppmärksammat (6/1). Överutnyttjandet av bidragen snedvrider konkurrensen också inom taxi, varför Svenska Taxiförbundet tidigt har gjort gemensam sak med Arbetsförmedlingen.

- Samarbetet går ut på att utbilda Arbetsförmedlingens tjänstemän om hur taxinäringen ser ut och fungerar. Detta möjliggör för Arbetsförmedlingen att göra bättre bedömningar av var olika typer av subventioner fungerar eller inte, säger Per Juth, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Till detta ska läggas att Arbetsförmedlingen måste bli bättre på att upptäcka vilka företag som sätter i system att använda subventionerad arbetskraft. Om företaget är seriöst i meningen att de hjälper människor att komma in på arbetsmarknaden ska de som kommit in med hjälp av olika subventioner anställas även då tiden för subventionerna har gått ut.

- Så är inte fallet idag. Det är inte ovanligt att företag säger upp personal då subventionerna upphör för att vända sig till Arbetsförmedlingen igen för att hitta ny subventionerad arbetskraft, säger Per Juth.

Att det krävs åtgärder för att få fler i arbete råder det inga tvivel om. Unga och utrikes födda är överrepresenterade när det gäller arbetslöshet.

- Kostnaderna för detta är stora inte bara i kronor och ören utan det skapar också ett utanförskap som skadar individen, säger Per Juth.

Istället för att subventionera vissa företag torde sänkta arbetsgivaravgifter vara en mer framkomlig väg.

- Problemet idag är de stora skattekilarna inom tjänstesektorn som gör tjänsterna onödigt dyra och pressar företagens vinstmarginaler som därmed inte har råd att expandera och anställa mer personal, säger Per Juth.

Utöver minskad byråkrati för att administrera systemen är en sänkning av arbetsgivaravgiften konkurrensneutral. Med tanke på att skatten är 60 procent av kostnadsmassan för taxinäringen går det att se en sådan åtgärd som en skatteväxling där höga skatter på bland annat drivmedel och tvingande avgifter byts mot lägre skatter för arbete.

- Taxinäringen tillsammans med övriga tjänstesektorn skulle då kunna anställa den del av arbetskraften som idag inte kommer in på arbetsmarknaden. Vi vill inte ha bidrag, vi vill bidra till att minska arbetslösheten, säger Per Juth.

Nyhet 7 januari 2015


Företagare vill ha sänkta arbetsgivaravgifter


Sänkta arbetsgivaravgifter, det är småföretagens absolut viktigaste fråga och toppar därför önskelistan till näringsminister Mikael Damberg. Det visar en undersökning där 500 småföretagare tagit ställning till förslag på olika reformer som den nya regeringen borde ta tag i.


Publicerad i tidningen Entreprenör, januari 2015:

- För ett enmansföretag eller någon med en handfull anställda är varje nyanställning ett stort och riskfyllt steg. Jag tror att det är därför som sänkta arbetsavgifter rankas så högt, säger Thomas Goréus, vd på konsultmäklarföretaget Assistera som gjort undersökningen.

Småföretagarundersökning 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Svenska Taxiförbundets kommentar:
För taxiföretagen är hela 60 procent av kostnadsmassan skatter och tvingande avgifter. Det är därför med oro som vi ser hur taxiföretagens mycket snäva marginaler äts upp av ständigt nya punktskatter, såsom fordons- och energiskatter, höjningar av trängselskatten och dess spridning till fler städer samt tvingande avgifter, såsom införande av väg- och broavgifter samt pålagor för att få tillträde till tåg- och flygterminaler.

Ytterst påverkar det taxiföretagens möjligheter att anställa - trots att behovet av mer personal är skriande stort.

En möjlig lösning är att genomföra riktade åtgärder mot arbetsintensiva branscher - som taxi - i form av en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Det skulle i ett slag förbättra den ekonomiska situationen för taxiföretagen och skapa utrymme, vid en given lönenivå, för att snabbt anställa ett stort antal människor, inte minst unga och invandrare.


Nyhet 5 januari 2015


Sälj bilen och åk taxi istället tycker Svenska Taxiförbundet


Bilägare ägnar sig åt ett resursslöseri som inte bara drabbar miljön, utan också den egna plånboken. Tusentals kronor slängs i sjön varje månad i onödan. Det säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.


Publicerad i Motormagasinet den 5 januari 2015:

Enligt konsumentverket kostar det mer än 79 000 kronor per år att äga och köra en egen bil (Volvo V70).

- Det är en ekonomisk börda som de flesta bilägare blundar för. Förmodligen för att det blir för hemskt att se resultatet, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.

För den som väljer bort den egna bilen finns det tusentals kronor att spara.

- Den som reser med SL, Västtrafik eller motsvarande får ca 6 000 kronor över varje månad som kan användas till annat. De sparade privatbilspengarna räcker med råge till att ta taxi till och från jobbet när det regnar, från stormarknaden när kassarna är många och tunga och till att hyra bil på semestern, säger Claudio Skubla.

Exemplet utgår ifrån boende i en storstadsregion där kollektivtrafiken är väl utbyggd, men pengarna borde kunna användas bättre även av bilägare som bor i andra delar av Sverige. Här har kommunerna ett ansvar att ta fram bättre alternativ för sina medborgare så att de kan förflytta sig utan att vara helt beroende av egen bil.

- En satsning på bättre service med anropsstyrd taxi och anropsstyrd taxi i linjetrafik skulle sannolikt leda till att många familjer, som idag äger flera bilar, kan klara sig med bara en enda bil, säger Claudio Skubla.

 


Nyhet 4 januari 2015


Så mycket kostar den egna bilen


Enligt konsumentverket kostar det mer än 79 000 kronor per år att äga och köra en egen bil (Volvo V70). Det är en ekonomisk börda som de flesta bilägare blundar för. Förmodligen för att det blir för hemskt att se resultatet, som du hittar du via länken nedan.


För den som väljer bort den egna bilen finns det tusentals kronor att spara.

- Den som reser med SL, Västtrafik eller motsvarande får ca 6 000 kronor över varje månad som kan användas till annat. De sparade privatbilspengarna räcker med råge till att ta taxi till och från jobbet när det regnar, från stormarknaden när kassarna är många och tunga och till att hyra bil på semestern, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.

Exemplet utgår ifrån boende i en storstadsregion där kollektivtrafiken är väl utbyggd, men pengarna borde kunna användas bättre även av bilägare som bor i andra delar av Sverige. Här har kommunerna ett ansvar att ta fram bättre alternativ för sina medborgare så att de kan förflytta sig utan att vara helt beroende av egen bil.

- En satsning på bättre service med anropsstyrd taxi och anropsstyrd taxi i linjetrafik skulle sannolikt leda till att många familjer, som idag äger flera bilar, kan klara sig med bara en enda bil, säger Claudio Skubla.

Hämta beräkningarna via länken nedan.

 
Relaterade dokument:
Så mycket kostar den egna bilen
Nyhet 2 januari 2015


Hallå där!


Kärleken. Hjälten. Blindträff. Titlarna på novellerna i Taxiförbundets tävling är genomgående korthugget enordiga. Så även den vinnande novellen: Gatorna av Niclas Lindblad från Bromma.


Publicerad i Transportarbetaren den 2 januari 2015:

Din novell utspelar sig i Chile, varför?

- För att jag bodde och reste där för ungefär fem år sedan. Och då tog jag en taxi … och så hände i princip det som jag skriver i min novell.

Ska du fortsätta med noveller?

- Det ska jag säkert. Jag jobbar som frilansskribent och översättare., men jag är sugen på att skriva mer fiktion också.

Blev det mycket taxiåkande under jul och nyår?

- Ja, ett par resor i alla fall. Och visst, det kändes lite annorlunda efter novellprisvinsten. Jag har nog fått en mer positiv bild av taxi.

 


Nyhet 2 januari 2015


Fågelviksgruppen köper Taxi Borås


Fågelviksgruppen har köpt Taxi Borås och företaget får därmed samma ägare som den bittra konkurrenten Taxi Kurir.


Publicerad i Borås Tidning en 2 januari 2015:

-För vår del ser jag ingen nackdel. Vi fortsätter att driva vårt eget och det är bättre med en konkurrent i samma organisation än utanför, säger Sven-Erik Neergaard-Möller, vd för Taxi Borås.

Enligt honom kommer kunderna och allmänheten i Borås inte att märka någon skillnad:

-Man har inte köpt bolaget för att göra om det eller ändra varumärke eller något annat. Man tog över bolaget för att det är starkt och vill att vi ska fortsätta att vara starka och växa.

Fågelviksgruppen är den största aktören inom taxibranschen i Norden och äger sedan tidigare bland annat Taxi Kurir.

Efter köpet av Taxi Borås AB kommer man nu över beställningscentralen som varit hjärtat i bolagets verksamhet.

Bilarna ägs även i fortsättningen av åkare som var ansluta till Taxi Borås och delägare i bolaget. De sålde sina aktier till Fågelviksgruppen.

- Vi fick ett bud som man inte kunde säga nej till, berättar en tidigare delägare i Taxi Borås, som sedan något år kör under namnet Sverigetaxi.

Sven-Erik Neergaard-Möller vill inte nämna någon köpesumma. Han talar om långsiktig satsning i en bransch med små marginaler och tuff konkurrens:

- Jag tror att det här är mycket bra för oss. Vi varit själva i många är, men märkt att det för varje år som går blir svårare och svårare att både orka mer och upprätthålla lönsamhet.

Enligt honom har Taxi Borås varit offensivt och expansivt de senaste åren. Man har gått in i Göteborg med cirka 40 bilar och tagit hem ett avtal med Volvo group.

- Och hemma i Borås är vi väldigt inarbetade och starka.

Konkurrensen har varit hård mellan Taxi Borås och Taxi Kurir, med dålig stämning och företrädare för de olika bolagen som inte dragit sig för att kasta skit på varandra.

Ett bolag som tidigare körde under namnet Taxi Kurir i Borås gick i konkurs och försvann från den lokala marknaden 2013. Men bolaget som kör för Taxi Kurir i Göteborg började förra året med trafik i Boråsområdet.

Fågelviksgruppen äger alltså rätten till det namnet och kontrollerar även Taxi 020, Taxi Skåne, med flera. För ett år sedan köpte man Taxi Helsingborg som kört under namnet Sverigetaxi i den staden och i Malmö.

Man har även tagit över Sverigetaxi i Stockholm.

Taxibolag inom Fågelviksgruppen har ibland hamnat på kollisionskurs med personal och fack efter konflikter om avtal, löner eller andra villkor.

 


Nyhet 31 december 2014


Ny taxilag ska råda bot på orimlig prissättning


1 januari 2015 träder en ny lag i kraft som ska förhindra att taxikunder blir blåsta på orimliga summor pengar av oseriösa åkare. De nya reglerna välkomnas av kunderna - men taxibranschen varnar för att lagen riskerar att bli verkningslös.


Publicerad i TV4 den 31 december 2014:  Relaterade länkar:
 • TV4
Nyhet 30 december 2014


”Bidragen är förödande för taxi”


Taxibranschen har utretts gång efter gång. Leder utredningarna över huvud taget till någon förändring? Inte ett dugg, enligt Transport.


Publicerad i Transportarbetaren den 30 december 2014:

Fem år efter taximarknadens avreglering 1990 kom den första taxiutredningen. Det talades om utbrett skattefusk och att branschen behövde saneras. Sen har det rullat på med flertalet utredningar som har syftat till att komma till rätta med en allt mer haltande bransch.

Den senaste gjordes av Transportstyrelsen på uppdrag av förra regeringen och presenterades i mars 2014. Men den leder liksom sina föregångare inte till någonting, anser Lennart Sköld, Transports ombudsman med ansvar för förhandlingar inom taxiavtalet.

- Jag tycker det är synd att de inte ger något vid handen, säger han. Avregleringen är densamma som den varit från början och det är fortfarande fritt fram för vem som helst att starta taxiverksamhet.

Det utbredda missbruket av bidragen är en stor orsak till den havererade konkurrenssituationen, anser han och beklagar att detta inte finns med
i Transportstyrelsens rapport.

- Men vi fortsätter att trycka på politikerna om det här, säger Lennart Sköld. Vi anser att nystartsjobb och andra former av bidrag inom taxinäringen är förödande.

Svenska taxiförbundet, som företräder svenska taxiföretag, anser också att branschen behöver saneras. Men organisationen ser inte bidragsjobben som det största problemet.

- Redovisningscentraler är det absolut tyngsta frågan för oss, säger Svenska taxiförbundets kommunikationschef Claudio Skubla. Riksdagen har ju lovat att införa redovisningscentraler i januari 2016 och vi hoppas mycket på att Skatteverket kommer att använda sig ordentligt av det verktyget. Får vi bort fifflandet så får vi också en mycket renare bransch där tillgång kan möta efterfrågan, precis som det är tänkt.

Lise Pripp, Skatteverkets projektledare för införandet av redovisningscentraler i taxibranschen, tror att centralerna är rätt väg att gå för att få mer ordning och reda.

- Hela systemet är tänkt att kunna lagra sådana uppgifter som vi behöver för att kunna kontrollera hur man redovisar omsättningen och lönerna i taxiföretaget. Vi hoppas risken för att bli upptäckt blir mycket högre och att det blir svårare för oseriösa aktörer att vara kvar på marknaden.

Ansvaret för att se till så bidragen inte missbrukas ligger inte hos Skatteverket, men utifrån skattelagstiftningen kan verket upptäcka den som inte betalar rätt skatt och arbetsgivaravgifter.

- Vi kan hämta in uppgifter från andra myndigheter om de här bidragen för att kontrollera ända ner på individnivå vilka som har fått bidrag och jämföra med kontrolluppgifter på lön på samma personer.

Gör ni det?

- Ja det gör vi.

Hur ofta hittar ni oegentligheter?

- Jag har ingen statistik på hur ofta, men det händer.


Nyhet 29 december 2014


"Det är upp till var och en att ge dricks"


Ska man ge dricks efter taxiresan? Claudio Skubla på Svenska Taxiförbundet anser att det är upp till var och en att avgöra.


Publicerad i Sveriges Radio P4 Sörmland:

Claudio Skubla är kommunikationschef på Svenska Taxiförbundet och enligt honom är dricksen inget måste.

- Det kan vara en trevlig uppåtpuff om man är nöjd med resan, säger Claudio Skubla.

 


Nyhet 23 december 2014


Bebisen föddes i framsätet


När taxichauffören Zaki Alzubeidi inledde sjuktransporten var det tre personer i taxin. När bilen anlände till NÄL var det fyra - då hade en liten bebis fötts under färden. – Det är andra taxifödseln vi haft sedan 1987, säger Ingemar Asplund, driftschef på Taxi Väst.


Publicerad i Bohusläningen den 23 december 2014:

Bohusläningen har varit i kontakt med föräldrarna som vill vara anonyma. Men den sena sjuktransporten mellan norra Bohuslän och NÄL i söndags kväll blev en minnesvärd historia för taxichauffören Zaki Alzubeidi. Han kallades till en adress och trodde det var en helt vanlig sjuktransport - men det insåg han snabbt att det inte var.

- När jag kom dit var det en gravid kvinna som såg ut att ha väldigt ont. Jag satte henne i framsätet och pappan i baksätet och la en matta under henne, om det skulle hända något under färden, säger Zaki Alzubeidi.

Han och pappan satt och småpratade under resan mot NÄL. Mamman var tyst, men såg ut att ha ont. Efter ett tag tycktes värkarna komma väldigt tätt, tyckte Alzubeidi som själv har två barn som nu är 8 och 11 år.

- Jag började klocka henne lite för mig själv och insåg att jag nog var tvungen att öka farten, säger han.

Mamman fick allt ondare och Alzubeidi förstod att det var nära. Men han hade bara en sak i tanken - det var att få föräldrarna säkert och snabbt till NÄL.

Men födseln kom allt närmare och Alzubeidi ringde 112 där han blev kopplad till förlossningen. Just då passerade taxin rondellen innan NÄL och i det ögonblicket förstod han att bebisen redan var helt ute.

- Jag hann bara skrika att bebisen är ute och att dom fick komma ner och möta oss när vi kom fram, säger han.

Vid ankomsten till NÄL gick det hela väldigt fort. Personalen kom och tog hand om den lilla familjen som var omskakad men mådde bra. Taxichauffören var också skärrad efter den ovanliga händelsen. Men när Bohusläningen träffar honom har han fått lite distans till det han varit med om.

- Jag går bara runt och ler när jag tänker på det som hände. Först kändes det som en dröm alltihop men nu förstår jag att jag verkligen har varit med om det.

Han har själv helt andra erfarenheter av det där med barnafödsel.

- Helt ofattbart, jag trodde inte det kunde gå så fort. Mina egna barn har tagit betydligt längre tid på sig att komma ut, skrattar han.

Enligt Ingemar Asplund på Taxi Väst är det en extremt ovanlig händelse.

- Med tanke på hur många såna här transporter vi har varje år är det konstigt att det inte händer oftare. Men det är alltid lika skönt när det går bra.

Föräldrarna vill hålla en låg profil, men pappan vill väldigt gärna säga en sak:

- Vi vill självklart tacka taxichauffören. Han var så lugn och trygg.

 


Nyhet 21 december 2014


Gatorna, av Niclas Lindblad, vinnare i novelltävlingen Livet är en resa – berättelser från en Taxi


Novelltävlingen Livet är en resa – berättelser från en taxi är avslutad och en vinnare har korats. Juryn utsåg ”Gatorna” till bästa berättelse och vinnaren Niclas Lindblad från Bromma får diplom och en ny iPhone 6. Hedersomnämnanden får Åsa Gustafsson från Örnsköldsvik, Cornelia Sand från Trollhättan och Martin Ax från Linköping.


- Niclas Lindblad har i sin berättelse "Gatorna" visat hur betydelsefullt ett möte i en taxi kan vara. Han ger också en fin tolkning av taxiföraryrkets tjusning. Berättelsen är välskriven och en värdig vinnare av vår tävling, säger Claudio Skubla som är Svenska Taxiförbundets kommunikationschef.

Vinnaren Niclas Lindblad arbetar till vardags som frilansande översättare och skribent. På sikt hoppas han kunna skriva lite mer skönlitterära texter.

- Flera bidrag vittnar om hur en enskild taxiförare kan rädda situationen och ibland livet på en resenär. Att läsa berättelserna är en "feel-good"-upplevelse. Det passar bra i juletid, säger Claudio Skubla.

Hedersomnämnande ges till tre bidrag.

"Särskilda barn" skriven av Åsa Gustafsson i Örnsköldsvik visar en fin och vardaglig berättelse hur professionalitet och medmänsklighet ger kvalitet i skolskjutsar och färdtjänst, ett område där taxi ger viktiga bidrag till välfärden.

"Tack" av Cornelia Sand i Trollhättan fångar på ett medryckande sätt en hotfull nattlig situation där en taxichaufför blir räddningen. Berättelsen påminner om att taxi är den del av kollektivtrafiken som aldrig sover.

"Biljakten" av Martin Ax från Linköping är en mänsklig berättelse om hur en lekfull taxichaufför ger en familj på väg till flyget en fin start på semestern.

- Många har varit med om minnesvärda händelser i samband med en taxiresa. Vi bjöd in allmänheten att bidra med sina berättelser och ett urval finns nu på Taxiförbundets hemsida. De korta novellerna ger många exempel på hur betydelsefull taxibranschen är för människor i olika livssituationer, säger Claudio Skubla.

Läs fler berättelser via länken nedan.

 Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 19 december 2014


Försenad påminnelse om förnyelse av taxiförarlegitimation


Transportstyrelsen har en service om att i god tid skicka ut en påminnelse om förnyelse av taxiförarlegitimation. För cirka 900 innehavare av taxiförarlegitimation har dock påminnelse skickats ut först under vecka 50 där giltighetstiden redan gått ut eller går ut snart. Påminnelse skulle ha skickats ut tidigare.


Transportstyrelsen beklagar det inträffade.

En taxiförarlegitimation kan vara giltig trots att giltighetstiden har gått ut. För att en legitimation ska bli ogiltig, i de här fallen, krävs att Transportstyrelsen har meddelat föraren att legitimationen snart blir ogiltig, ett så kallat föreläggande. Ett föreläggande innehåller information om när legitimationen blir ogiltig. En påminnelse är inte ett föreläggande.

Taxiförare som har fått en påminnelse om att förnya sin taxiförarlegitimation bör göra detta så fort som möjligt.

 


Nyhet 16 december 2014


”Bil-Bosse” är en utdöende art


Tyréns har undersökt vardagsresandet i Tyresö kommun samt fördjupat sig i vilka rationella motiv och emotionella drivkrafter som ligger bakom valet av färdmedel. I en sammanställning av resultatet kan flera intressanta trender och spaningar utläsas.


Tyréns har undersökt vad som ligger bakom valet av färdmedel bland olika åldersgrupper i Tyresö kommun. Syftet är att lära känna invånarna och att identifiera vilka motiv, rationella såväl som emotionella, som styr deras resvanor. Studien, som är ett samarbete med bland andra Tyresö kommun, Trafikverket, Trafikförvaltningen (SL) och Nobina, ska användas som underlag i kommunikationskampanjer som syftar till att förändra invånarnas resbeteende och attityder.

- Den här studien ingår i ett metodutvecklingsprojekt för Mobility Management, vilket bygger på att lära känna sin målgrupp och få förståelse för vilka åtgärder som krävs för att de ska vilja förändra sitt resmönster, säger Jesper Johansson, projektledare på Tyréns. Därför är det viktigt att känna till vilka behov och drivkrafter som styr valet. De bilburna menar till exempel att flexibiliteten gör att de tar bilen till och från jobbet. Men i realiteten är det faktiskt bilisterna som anpassar sig som mest - och låter vardagen styras av bilköer och rusningstrafik. Kollektivtrafikresande anpassar resan efter omständigheter som inte beror på kollektivtrafiken, såsom lämning och hämtning på skola eller förskola.

Spaning nr. 1: "Bil-Bosse" är en utdöende art
Att höja sin status genom att köpa, äga och köra bil är på väg bort. Men den äldre generationen, främst män, håller fortfarande fast vid att bilen är en statusmarkör. Detta, i kombination med att löneförmåner såsom tjänstebil och fria parkeringar blir allt mer ovanligt, påverkar att "Bil-Bosse" är på väg att dö ut.

- Studien visar att bilen fortfarande är en manlig domän men frågan är hur länge den kommer att vara det, säger Jesper Johansson, projektledare på Tyréns. Vi kan se att den yngre och medelålders generationen inte värderar bilen lika högt som den äldre. Det ger oss en unik chans att ge unga ett transportsystem som de själva vill ha - och inte tvinga in dem i det system som "Bil-Bosse" är en produkt av.

Spaning nr. 2: Ökade bränslekostnader påverkar inte bilåkarna
Förändrade bränslekostnader och ägandekostnader påverkar inte bilistens val. De kostnader som kan få en bilist att byta transportmedel är synliga kostnader, såsom trängselskatt och parkeringsavgifter.

- Numera räknar bilister in bränslekostnaden i den fasta kostnaden och den påverkar inte deras bilanvändande, säger Jesper Johansson, projektledare på Tyréns. Fram till nu har det varit självklart att en större prishöjning skulle minska bilanvändandet. Men enligt resultatet från våra intervjuer måste det till en "oljekatastrof", det vill säga en extrem höjning, för att det ska komma att påverka resandet.

Spaning nr. 3: Kollektivtrafik är mer flexibelt än bil
Bilister väljer bilen för att de anser att bilen är det mest flexibla transportmedlet. Samtidigt är det billisterna som anpassar sig allra mest. I undersökningen framgår det att kollektivtrafiken är det mest flexibla och pålitligaste sättet att resa till och från jobbet i Stockholm.

- Bilisterna i undersökningen har en känsla av att bilen är det mest flexibla färdmedlet, men det är bara en upplevd känsla. Egentligen anpassar de sig helt och hållet efter köerna, säger Jesper Johansson, projektledare på Tyréns. Bilisterna väljer att åka innan eller efter rusning och anpassar sin vardag därefter.

Om Mobility Management
Tyréns har sett en ökad efterfrågan på Mobility Management-åtgärder (MM) och har gjort bedömningen att arbetet med MM kommer att öka i framtiden. MM handlar om att effektivisera användandet av transporter och infrastruktur, och via MM-åtgärder försöker man påverka resan/transporten innan den börjat. Forskning inom MM har visat att det är de så kallade mjuka åtgärderna som har störst effekt - och minskar medborgarnas bilanvändande till fördel för andra transportsätt. Det har dock varit svårt att komma fram till en övergripande metod för de mjuka faktorerna baserad på tidigare forskning. I och med denna studie vill Tyréns, tillsammans med sina samarbetspartners, vara med i den utvecklingen och ta fram metoder för att kunna identifiera motiven bakom resenärernas val, rationella såväl som emotionella.

Metodutvecklingsprojektet "Ny kvalitativ metod för beteendepåverkan gällande resvanor" har genomförts i samarbete med Tyresö kommun, Trafikverket, Nobina, Trafikförvaltningen (SL), Carlsöö & Co, X2AB och Energimyndigheten. Totalt har 45 intervjuer genomförts i Tyresö kommun.


Nyhet 15 december 2014


Nu lanserar vi automatisk digital kontroll av taxiförarlegitimationer


Idag lanserar Svenska Taxiförbundet en ny tjänst för automatisk digital kontroll av taxiförarlegitimationer. Därmed får taxiföretagen tillgång till ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav och säkerställa att förarna har giltig behörighet.


Idag (15/12) lanserar Svenska Taxiförbundet en ny tjänst för automatisk digital kontroll av taxiförarlegitimationer. Genom att koppla upp sig mot systemet får taxiföretagen tillgång till ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav och säkerställa att förarna har giltig behörighet.

Smidig behörighetskontroll för taxi
Lösningen som nu lanseras bygger på att Svenska Taxiförbundet tecknar avtal med Transportstyrelsen om informationsförmedling av behörighetsuppgifter samt ett Personuppgiftsbiträdesavtal. Svenska Taxiförbundet ansluter beställningscentraler eller taxiföretag och förmedlar ansökan om medgivande för direktåtkomst till Transportstyrelsens vägtrafikregister. Efter medgivande upprättar Svenska Taxiförbundet ett affärsavtal med beställningscentraler och taxiföretag.

Frekventa kontroller viktigt
Tekniskt innebär lösningen att Transportstyrelsen öppnar en webservice som Svenska Taxiförbundet kopplas upp mot. På samma sätt sker en uppkoppling mot taxiföretaget som laddar upp en fil med förarnas personnummer. Om filen skickas före kl. 17.00 får slutanvändaren svaret senast kl. 06.00 och då har varje nummer försetts med uppgifterna Giltig, Ogiltig eller Saknas.

Användare som har ett relevant behov av kontrollen kan ansöka om att få Transportstyrelsens medgivande till Direktåtkomst. Förutom taxiföretagen anses även taxis beställningscentraler ha ett relevant behov av förarkontroll.

För systemets trovärdighet är det viktigt med frekventa kontroller. Prissättningen baseras på att kontrollen sker varje dag året om och kommer att kosta 43 kronor per förare och år.

Anslutning till Behörighetskontroll
Behörighetskontrollen har en egen hemsida med all information om tjänsten samt instruktioner om hur de taxiföretag och beställningscentraler som vill ansluta sig till systemet ska gå tillväga. Så här gör du:

 1. Gå till www.bky.se (efter den 15 december 2014)
 2. Fyll i företagets uppgifter
 3. Skriv ut och underteckna (behörig firmatecknare) de två blanketterna som genereras - Ansökan och Avtal
 4. Skicka blanketterna till Svenska Taxiförbundet, att. Maria Jemdahl, Box 20147, 161 02 Bromma. Förbundet registrerar ansökan och vidarebefordrar den till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen prövar om den sökande kan medges direktåtkomst. Räkna med en handläggningstid om cirka två veckor. När Transportstyrelsen medgett direktåtkomst kan avtalet slutföras och tekniken etableras.

Så ansluter du dig till Behörighetskontroll
Du ansluter till Behörighetskontroll genom att göra en enkel anpassning i ditt företags egna system. Du etablerar en egen web-klient som ansluter till BKY genom att använda det tekniska kontrakt som BKY tillhandahåller. Med web-klienten kan frågor och svar hanteras på ett friare sätt t.ex. genom att direktkoppla avvikelser direkt till taxameterns förarregister eller andra interna system.

För mindre företag som har enklare hantering av förarregister kommer BKY att tillhandahålla en applikation som ansluts i lokal datormiljö och genomför informationsutbytet helt automatiskt. Larmlistor genereras om någon behörighet saknas eller har blivit ogiltig om någon behörighet saknas eller blivit ogiltig.

I förberedelsearbete har dessutom de flesta leverantörerna av taxameter- och trafikledningssystem kontaktats. De har förberett och kommer att ta fram specifika lösningar för sina respektive system så snart efterfrågan tar fart.

Positiva röster
Sedan början av september i år har Taxi Stockholm deltagit i ett pilotprojekt för att säkerställa att den nya funktionen för Behörighetskontroll fungerar optimalt.

- Tidigare utförde vi tidsödande kontroller av våra förare manuellt. Nu när det är automatiserat spar vi massor av tid på administration, men framförallt är det en större säkerhet i kontrollen och det är enormt viktigt för oss på Taxi Stockholm, säger Isabelle Roos, ansvarig för behörighetskontroll på Taxi Stockholm.

- Från Transportstyrelsen är vi naturligtvis väldigt nöjda med att vi nu kan vara med och erbjuda taxiföretag ett lättillgängligt alternativ att kontrollera sina förares behörigheter, säger Mikael Kyller, Transportstyrelsens projektledare. I ett bredare perspektiv ligger det helt i linje med Transportstyrelsens roll att göra det så enkelt som möjligt för företag att fullgöra sina skyldigheter. Trygghet i transportsystemet är ett viktigt ledord och vi hoppas nu på bred uppslutning för att taxikunder och andra trafikanter ska kunna lita på att taxiförare har sina behörigheter i ordning.

Trepartssamarbete
Parallellt med utvecklingen av tjänsten för taxi har Svenska Taxiförbundet fört diskussioner med de övriga branschförbunden inom yrkestrafiken. Det har resulterat i att vi nu etablerar ett trepartssamarbete mellan Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag. Utveckling av tekniken för kontroll av körkortsbehörigheter, yrkeskompetensbevis och ADR-intyg kommer att omfatta samtliga yrkesförare och genomföras efter lanseringen av systemet för taxi.

 

Historik:
Svenska taxiföretag har enligt lag skyldighet att kontrollera att deras förare har en giltig taxiförarlegitimation vid anställningen samt att vidta åtgärder om det skulle vara så att behörigheten av någon anledning blir ogiltig. Den tillståndshavare som bryter mot detta riskerar böter eller fängelse i upp till sex månader.

Samtidigt har svenska myndigheter felaktigt ansett att Personuppgiftslagen, PUL, är ett hinder för en digital återrapportering av ogiltiga behörigheter till tillståndshavaren.

Svenska Taxiförbundet har under många år drivit frågan om att taxiföretagen ska få en effektiv digital återrapportering för att säkerställa behörigheten när föraren är i trafik.

Saken ställdes på sin spets när TV-programmet Uppdrag granskning våren 2012 i två program visade förare som körde taxi utan giltig behörighet. Det handlade om förare som i vissa fall var dömda för mycket grova brott men mörkade att taxiförarlegitimationen blivit indragen och fortsatte att köra taxi. TV-inslagen blev en väckarklocka för ansvariga politiker och beslutsfattare då inslagen tydliggjorde vilken betydelse förarna har för att garantera en trygg och säker taxiresa.

I samråd med Transportstyrelsen och Datainspektionen upprättades en manuell rutin hos Svenska Taxiförbundet som uppfyllde behoven temporärt. Via en lösenordskyddad webbsida har medlemmarna kunnat få information om taxiförarlegitimationer som blivit ogiltiga.

Svenska Taxiförbundet och Transportstyrelsen intensifierade dialogen och tog fram en lösning som förutom att den skulle vara tillåten enligt Personuppgiftslagen, PUL, också skulle vara möjlig enligt lagen och förordningen om vägtrafikregister, LVTR 2001:558 och FVTR 2001:650. Transportstyrelsen framställde en samrådsbegäran till Datainspektionen och resultatet av myndighetens svar öppnade upp möjligheter för en teknisk lösning som tillfredsställer lagstiftningen samtidigt som det går att uppnå önskvärd effektivitet och säkerhet.

 

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 14 december 2014


Nu ska brottsdömda taxiförare stoppas


För snart tre år sen avslöjade SVT:s Uppdrag Granskning att brottsdömda förare kunnat köra taxi utan giltig behörighet. Men från och med imorgon införs ett nytt system som ska göra det lättare för taxibolagen att kontrollera förarlegitimationernas giltighet. Det välkomnas av taxibolagen i Tvärsnyttområdet.


Publicerat i SVT Tvärsnytt den 14 december 2014:

Efter uppdrag Gransknings avslöjande om att taxiförare som är dömda för grova brott kunnat mörka att förarlegitimationen blivit indragen och fortsätta köra taxi försökte Transportstyrelsen och branschorganisationen Svenska Taxiförbundet hitta ett enkelt sätt för taxibolagen att kontrollera att föraren faktiskt får köra taxi.

- TV-inslagen blev en väckarklocka för ansvariga politiker och beslutsfattare då inslagen tydliggjorde vilken betydelse förarna har för att garantera en trygg och säker taxiresa, säger Claudio Skubla, kommunikationschef för Svenska Taxiförbundet.

Imorgon lanseras den nya webbtjänsten som hjälper taxibolagen att kontinuerligt få information om en förares legitimation är giltig, ett arbete som idag är manuellt.

- Vi tycker att det är bra för idag är det krångligt, säger Gösta Ohlsson, VD för Taxi Kurir Sverige. Med det här nya systemet så blir det per automatik. Man lägger in sina förare också får man fram det här mycket snabbt och då kan man göra det oftare.

Han får medhåll från branschkollegan Kent-Åke Andersson som är styrelseordförande för Örebro Läns Taxi AB. Nu hoppas Gösta Ohlsson att tjänsten ska sprida sig till fler branscher.

- Jag tror att all yrkesmässig trafik följer efter och kan göra samma kontroller på bussförare och lastbilschaufförer, säger han.

 


Nyhet 11 december 2014


Uber-taxi i smitningsolycka


En förare vid ett etablerat taxibolag i Stockholm blev i slutet av november vittne till hur bil som körde för it- och taxibolaget Uber krockade och smet från olyckplatsen.


Publicerad i Affärsvärlden den 11 december 2014:

En taxichaufför vid ett etablerat taxibolag i Stockholm väntade fredagkvällen 28 november på sin körning utanför en port på Östermalm I Stockholm. I en skriftlig redogörelse för den egna organisationen, som Affärsvärlden har tagit del av, berättar han om hur en privatbil, vars ägare av registreringsnumret att döma hör hemma i Göteborgstrakten, tog upp resenärer i Stockholm. Enligt taxichaufförens anteckningar kom fyra unga kvinnor ut ur en port i närheten av den plats där taxin stod och väntade. Två av dem började gå mot taxibilen när en av dem med hög röst sade: "Nej, /.../, jag har bokat Uber". Därefter började personen leta bland de parkerade bilarna och frågade en man i en Opel om han körde för Uber. Mannen svarade han gjorde det.

Enligt chauffören satte sig kvartetten i Opeln varpå föraren började backa och krockade med bakomvarande bil:

- Föraren går ut och tittar på skadorna. Sedan smiter han. Han åker därifrån utan att meddela ägaren eller ens ta registreringsnumret på bilen som han krockat med, skriver föraren i sin redogörelse.

Taxiföraren granskade därefter Uber-bilen och noterade att den inte hade några som helst prisdekaler eller annan Taxi-märkning eller ens taxi -skyltar.

-  En privat bil ända från Västra Götaland kör taxikunder i Stockholm, med all sannolikhet utan taxi-leg och lagstadgade behörigheter, kommenterar föraren i sitt vittnesmål.

Svenska Ubers vd Robin Reznik kände inte till incidenten när Affärsvärlden överlämnar en kopia av vittnesmålet.

- Vi tar väldigt allvarligt på incidenter. Vi kommer undersöka den här informationen och eskalera till relevanta myndigheter och bilägare om det finns något i detta. Vi tar gärna emot ytterligare information om det finns mer.

Affärsvärlden väljer dock att inte lämna ut uppgifter om bilens registreringsnummer och ägarens namn till svenska Uber.

Ubers huvudkontor finns i San Francisco och bolaget har under de senaste åren enligt egen uppgift rullat ut sin verksamhet i cirka 250 städer i ett 50-tal länder runt om i världen.

Bolaget tillhandahåller appar i smarta telefoner som gör det möjligt att beställa och betala bilresor som liknar taxiresor. Uber värderades enligt amerikansk affärspress vid den senaste finansieringsrundan i november i år till ett sammanlagt värde om cirka 40 miljarder dollar, cirka 250 miljarder kronor.

Bolaget har fått hård kritik från den etablerade taxibranschen runt om i världen eftersom branschen menar att Uber utnyttjar kryphål i de lagar som reglerar taxiverksamhet. Här i Sverige har en del av de förare som kör för Uber till exempel dispens från kravet att använda taxameter vilket branschen menar inbjuder till fusk. Enligt svenska taxiförbundets förbundsdirektör Per Juth kan delar av Ubers verksamhet liknas vid organiserade svarttaxikörningar.


Nyhet 9 december 2014


Även Thailand stoppar Uber


Thailands transportmyndigheter förbjuder Uber. Det omdebatterade amerikanska företaget, där kunder kan beställa fram privata bilar via en app, agerar enligt myndigheterna illegalt då registrering av förare och försäkringar saknas, och betalningssystemet inte överensstämmer med thailändska regler.


Publicerad i Svenska Dagbladet den 9 december 2014:

Beskedet kom efter ett möte med representanter för taxiföretagen Uber, Grabtaxi och Easytaxi i Bangkok. De två sistnämnda samarbetar med traditionella taxibolag och har taxametrar.

Thailands åtgärd kommer någon dag efter det att Indien förbjudit oregistrerade internetbaserade taxitjänster, sedan en kvinna i Delhi anklagat en taxiförare från Uber för våldtäkt. Förbudet kan göra tusentals taxiförare arbetslösa, skriver BBC.

Ubers arbetsmetoder tidigare mött kritik i bland annat flera europeiska länder.


Nyhet 9 december 2014


Svenska Uber betalar inte in skatter i tid


Svenska Uber får kritik av sin revisor för att bolaget inte betalar in skatter och avgifter i tid.


Publicerad i Affärsvärlden den 9 december 2014:

Det internationellt hajpade it- och taxiföretaget Ubers svenska dotterbolag Uber Sweden AB får kritik av revisorerna för att bolaget inte har betalat in skatter och avgifter i tid. Det framgår av bolagets revisionsrapport för 2013 som är inlämnad till bolagsverket.

I rapporten skriver den auktoriserade revisorn Lena Krause att:

"Vi vill fästa uppmärksamheten på att bolaget vid flera tillfällen inte har betalat skatter och avgifter i rätt tid."

I den orena revisionsberättelsen riktar revisorn också kritik mot bolaget för att årsredovisningen för 2013 upprättats för sent.

Uber Sweden AB är ett dotterbolag till nederländska Uber International Holding BV.

Uber International kontrolleras i sin tur av en nederländsk kommanditbolagsorganisationsform som kallas Commanditaire Vennootschap, ett så kallat C.V.

Namnet på det bolaget är Uber International C.V, ett bolag som har sin bas i skatteparadiset Bermuda.

Enligt en artikel på den San Francisco-baserade sajten 48hillsonline.org kostar Ubers ansträngningar för att undvika att betala skatt i stater runt om i världen mångmiljonbelopp i uteblivna skatter.

Svenska Ubers vd Robin Reznik säger i en mail-kommentar till revisorns kritik att han beklagar det skedda:

- Det är viktigt för oss att betalningar och bokslut sköts korrekt. Om något kommit in sent är det beklagligt, säger han.

Ubers huvudkontor finns i San Francisco och bolaget har under de senaste åren enligt egen uppgift rullat ut sin verksamhet i cirka 250 städer i ett 50-tal länder runt om i världen.

Bolaget tillhandahåller appar i smarta telefoner som gör det möjligt att beställa och betala bilresor som liknar taxiresor. Uber värderades enligt amerikansk affärspress vid den senaste finansieringsrundan i november i år till ett sammanlagt värde om cirka 40 miljarder dollar, cirka 250 miljarder kronor.

Bolaget har fått hård kritik från den etablerade taxibranschen runt om i världen eftersom branschen menar att Uber utnyttjar kryphål i de lagar som reglerar taxiverksamhet. Här i Sverige har en del av de förare som kör för Uber till exempel dispens från kravet att använda taxameter, vilket branschen menar inbjuder till fusk. Enligt svenska taxiförbundets förbundsdirektör Per Juth kan delar av Ubers verksamhet liknas vid organiserade svarttaxikörningar.

Svenska Uber har ett par hundra åkerier som samarbetar med bolaget. Verksamheten bedrivs i Stockholm och Göteborg, enligt Robin Reznik.

Under det förra verksamhetsåret, trettonmånadersperioden 27 november 2012 till 31 december 2013, var omsättningen inom svenska Uber måttlig och landade på 3,9 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster slutade med ett överskott på 300 000 kronor.

Vd vill inte berätta hur bolagets försäljning har utvecklats i år.

- Vi är ett privatägt företag och kommunicerar resultatsiffror genom vår årsredovisning, säger Robin Reznik.

Den etablerade taxibranschen anser att delar av den Uber-ledda samåkningen är att betrakta som organiserad svarttaxiverksamhet. Vilket är Ubers bästa argument mot den typen av kritik?

- Samåkning handlar om att dela på resurser och kostnader för att få både ekonomi och miljö att räcka till även för kommande generationer. Det är vad vi testar och försöker utveckla med uberPOP, som är tillgängligt till en begränsad grupp användare. Det som händer inom delande-ekonomin kan förändra och effektivisera vår konsumtion, och vi vill vara en del i den utvecklingen, säger Robin Reznik.

 

 


Nyhet 8 december 2014


Indien stoppar Uber


Det omdebatterade taxiföretaget Uber förbjuds i Indiens huvudstad, sedan en förare i helgen gripits misstänkt för våldtäkt på en kund.


Publicerad i SVT den 8 december 2014:

"Transportdepartementet har med omedelbar verkan olagligförklarat alla aktiviteter relaterade till erbjudandet av transporttjänster från Uber.com", heter det i en kommuniké från myndigheterna i Delhi, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Den 32-årige föraren greps i söndags.

Uber utmålar sig som en revolution inom taxibranschen, där kunderna snabbt och enkelt kan beställa fram speciella bilar via en app. USA-företaget har redan värderats till 40 miljarder dollar (runt 300 miljarder kronor).

Men kritik finns, inte bara mot kontrollen av bilar och förare. I flera europeiska länder invänder traditionella taxiföretag att Uber startat utan alla tillstånd på plats

   Relaterade länkar:
 • SVT
Nyhet 8 december 2014


Apptaxin Uber kan bryta mot lagen


Uber, taxibolaget som inte är ett taxibolag, värderas nu till 41 miljarder dollar efter en ny investeringsrunda. Men deras taxameterlösa turer är olagliga i Sverige, enligt Transportstyrelsens utredare.


Publicerad i IDG den 8 december 2014:

Ubers värde stiger som en rymdraket för varje investeringsrunda, och motsvarar nu två årsbudgetar för Nasa.

Företaget har etablerat sig i 51 länder, inklusive Sverige, Norge, Danmark och Finland och i senaste investeringsrundan plockade de in 1,2 miljarder dollar, enligt Wall Street Journal, bland annat från Qatars investeringsmyndighet och flera hedgefondförvaltare.

Uberbilarna verkar gå som tåget runt om i världen, men i de nordiska länderna stöter den appbaserade taxitjänsten på patrull.

Efter bara tolv dagar i Oslo anmäldes de av kommunen.

- Det är vår uppfattning att de inte har de nödvändiga tillstånden för att köra i Oslo kommun, säger Hans Edvartsen, förvaltningsdirektör för stadsmiljöförvaltningen till E24.no.

Även i Danmark anmäldes Uber direkt av Trafikstyrelsen när de svarta bilarna började rulla i mitten på november, och anklagas för att bryta mot passagerarlagen, uppger TT.

Och i Finland anser experterna också att tjänsten bryter mot lagen, och det är framför allt grenen som Uber kallar för "samåkningstjänst", Uberpop, som sticker i ögonen.

- Ren samåkning genererar inga pengar till föraren, utom på sin höjd bensinpengarna. Så fort man kör i syfte att tjäna pengar är det taxiservice, och då behövs såväl licens som utbildning, säger Anne Kangasniemi, chefsjurist på Finlands taxiförbund.

Här i Sverige har Uber funnits längre, sedan början på 2013. Och även här har det debatterats flitigt om tjänsten följer lagar och förordningar eller inte.

Det har gått så långt att Uber påstått att den statliga myndigheten Transportstyrelsen vill "hindra innovation och skydda ledande taxibolag" genom att "trakassera Uber på gatorna".

Bo Göingberg är utredare på Transportstyrelsen, som har tillsyn över taxibranschen.

- Taxiåkare som har trafiktillstånd, förare med legitimation, bilar som är anmälda för yrkesmässig trafik och taxameter kan använda Uber som beställningscentral och köra för fast pris. Då ska man mata in det fasta priset i taxametern och betala skatt för det, säger han.

Det finns de som tar köruppdrag från Uber och uppfyller alla taxitrafiklagens krav, menar Bo Göingberg. Men Uber har varit tydliga med att deras fordon inte behöver taxameter, eftersom man bara kör beställningstrafik, och att deras tekniska lösning med app och gps är tillräckligt.

Men i lagen finns ingen skillnad på "beställningstrafik" och vanlig taxi, säger Bo Göingberg.

- Även andra taxisammanslutningar har den här möjligheten att beställa via en app och betala via kreditkortet sen. Men i de fallen har näringsidkaren ändå investerat i en dyr taxameterutrustning.

Trafikstyrelsen har inte beviljat dispens från taxameteranvändning med motivering att man tänker ta körningar från Uber.

- Så vitt jag vet har ingen sådan ansökan beviljats. De taxameterdispenser som finns är kontrakterade körningar som skolkörningar, färdtjänst och liknande, säger Bo Göingberg.

Så en Uberbil utan taxameter är olaglig?

- Ja.

Vd:n för svenska Uber heter Robin Reznik och han vill bara svara på frågor via e-post. Han skriver att "alla bilar som inte har dispens från taxameter har taxameter".

Sedan september testar Uber en ny sorts tjänst i Stockholm och Göteborg. Den kallas Uberpop och bygger på att vanliga bilägare, utan taxileg, taxameter och annat kör andra på beställning.

Uber själva kallar det för en samåkningstjänst, men även här är Transportstyrelsen negativ - med hänvisning till lagen.

- Då kommer man i ett gränsland mellan olaga taxitrafik och helt legitim samåkning. Vi har inte tagit någon ställning där, men jag kan tänka mig att det är stor risk att det hamnar under rubriken olaga taxitrafik. Under alla omständigheter får man inte erbjuda körning mot betalning om man inte har de tillstånd som behövs, utbildning och legitimation, säger Bo Göingberg.

Enligt Uber behöver de som deltar i Uberpop ingen taxilegitimation, och ska inte heller ha några.

"Bilägare som delar sin bil genom Uberpop bedriver samåkning och inte yrkestrafik", skriver Robin Reznik.

Han delar inte heller Bo Göingbergs uppfattning att det kan handla om olaga taxitrafik.

"Uberpop är en teknikplattform som gör denna matchning mellan bilägare och passagerare säker och effektiv", skriver Robin Reznik.

Och trots kritik från fackförbund, branschorganisationer och myndigheter så ser han positivt på framtiden och relationen med berörda myndigheter.

"Enligt vår erfarenhet delar vi synen på att vi vill uppnå bättre delande av resurser och teknikneutrala regleringar. I det arbetet vill vi vara en partner till myndigheter och vi ser positivt på hur transportmarknaden kommer utvecklas i Sverige. Delande-ekonomin har stort stöd i de nordiska länderna både från politiskt håll och från bilägare och användare - så vi ser positivt på möjligheter att utvecklas ytterligare."

TILLÄGG: Under måndagen 8 december förbjöds Uberpop i Nederländerna med hänvisning till landets taxilagstiftning och Uber slängdes ut ur New Delhi efter våldtäktsanklagelser mot en förare.  Relaterade länkar:
 • IDG
Nyhet 27 november 2014


Så ska taxifuskarna stoppas


Nya regler ska sätta stopp för oseriösa taxibolag. Om du sätter dig i en taxi där jämförpriset är mer än 500 kronor - då måste taxichauffören ge dig ett bindande pris för resan.


Publicerad i Sveriges Radio den 27 november 2014:

Den nya lagen ska börja gälla den 1 januari 2015. Konkret innebär det att taxichauffören måste ge dig en bindande uppgift om hur mycket taxiresan kommer kosta innan bilen börjar rulla, om jämförpriset för resan överstiger 500 kronor. 

Ett problem i dag är att många turister och äldre blir lurade när de sätter sig i en taxi. De är inte uppmärksamma på att jämförpriset är ovanligt högt och resan från Arlanda, som i vanliga fall ska kosta några hundra kronor, istället blir till tusenlappar.

- Regeringsbeslutet idag är ett viktigt steg i arbetet med att minska utrymmet för oseriösa taxiåkare. Att kunna lita på att man inte betalar överpriser i svenska taxibilar är viktigt för oss som bor här, men också för alla turister och affärsresenärer som besöker Sverige, säger infrastrukturminister Anna Johansson i ett pressmeddelande.

Polisen ska även kunna beslagta taxibilars registreringsskylt och taxameterutrustning om de inte uppfyller de nya kraven.

Svenska taxiförbundet har kämpat för lagändringen, men varnar samtidigt för att förändringen riskerar att bli ett slag i luften.  

- Vi är positiva till det i stort. Men att man gör en förändring innebär inte per automatik att det kommer att fungera. Det krävs en informationsinsats och att tillsynen ökar kraftigt, annars blir det nog ett slag i luften, säger Per Juth, förbundsdirektör för Svenska taxiförbundet.

Förhoppningen är att de nya reglerna kan sanera upp taxibranschen.

- Vi hoppas att den här lagförändringen ska ge resultat och få bort den del av taxinäringen som i det här fallet, inte gör något olagligt, men där många kunder blir ordentligt lurade. Nu blir det ett steg till där chauffören måste tala om maxpriset på resan, säger Per Juth.

 


Nyhet 27 november 2014


Tydligare prisuppgift förutsätter ökade insatser av polisen och övriga myndigheter


Svenska Taxiförbundet är försiktigt positivt till Riksdagens beslut om att prisuppgift ska lämnas före färd i de fall som taxins jämförpris är över 500 kronor. Men slänger in en brasklapp: - Den föreslagna åtgärden kommer inte att leda till att färre kunder luras per automatik. För att lagstiftningen ska få effekt krävs det att myndigheternas tillsyn av taxibranschen kraftigt och märkbart förbättras, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.


Från och med den 1 januari 2015 ska man vid beställningen av en taxiresa få en prisuppgift i förväg i de fall taxibolaget har ett jämförelsepris som överstiger 500 kr. Det beslutade Sveriges Riksdag den 26 november 2014.

Svenska Taxiförbundet är försiktigt positivt till förslaget men slänger in en brasklapp.

- Den föreslagna åtgärden kommer inte att leda till att färre kunder luras per automatik. För att detta ska ske krävs det att myndigheternas tillsyn av taxibranschen kraftigt och märkbart förbättras, säger Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.

Ett särskilt ansvar vilar på polisen som måste få upp antalet trafikpoliser och genomföra en rejäl satsning på kompetenta, bättre fungerande grupper som har i uppdrag att arbeta med taxi dygnet runt, året runt. Ju större regelverk, desto mer omfattande blir kraven på myndighetens operativa tillsyn.

- Det räcker inte med en verktygslåda med nya fina verktyg. Myndigheterna, och då främst polisen, måste också börja använda dem om det ska ge resultat, säger Claudio Skubla.

Claudio Skubla betonar att inrikesminister Anders Ygeman och den nye rikspolischefen Dan Eliasson har ett gyllene tillfälle att skärpa tillsynen av taxi.

- Den 1 januari 2015 ombildas de 21 polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet. Därmed finns förutsättningar för att ge polisen ett tydligare uppdrag och mer resurser avsatta för bevakning och kontroll av taxi och angränsande företeelser redan från start, säger Claudio Skubla.

 
Relaterade dokument:
Remissvar - Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik 501-kronan


Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 25 november 2014


”Problemet är att hitta rätt chaufförer att anställa”


För tolv år sedan började Gloria Sebalu köra taxi. Det blev räddningen som fick livspusslet att gå ihop och i dag har hon eget bolag med flera anställda. Nu vill hon expandera, men att hitta rätt personal är svårt.


Publicerad i Dagens Nyheter den 25 november 2014:

En taxibil blinkar och stannar i  parkeringsfickan vid sidan av vägen. Gloria Sebalu kliver leende ur bilen och hälsar. Hon började köra taxi 2002. Fem år senare startade hon det egna bolaget Sesiliya taxi efter att hennes arbetsgivare gått i konkurs. I dag har företaget sex bilar och fjorton anställda.

- Från början körde jag en gammal Volvo, men den höll bara i två år. Jag bestämde mig för att köpa en till bil, och efter tre år hade jag tre. Sedan har det bara fortsatt, berättar hon.

Från början var detkollegerna som uppmanade henne att ta klivet och köpa en egen bil. Enligt dem gjorde hon redan alla jobbuppgifter som en chef ska göra, så starta eget skulle inte vara något problem.

- Det kändes jättebra att få ett sådant förtroende från mina kolleger och jag märker också att de uppskattar det jag gör. Det märks att det finns behov av bra företag som tar hand om sina anställda, säger Gloria Sebalu.

Hon hittade till yrket som taxichaufför efter att hennes son diag­nostiserats med autism och hon som ensamstående förälder inte längre kunde eller ville arbeta kontorstider.

- Jag behövde ett yrke med mer flexibla tider som fungerade med livet, läkarbesöken och allt runt omkring. Jag trivs bra med taxi och med att driva eget, det ger mig den frihet jag behöver, säger hon.

Nu vill hon expanderagenom att köpa fler taxibilar och anställa mer personal. Men trots annonser hos Arbetsförmedlingen och på branschsidor har hon svårt att hitta chaufförer som uppfyller alla krav hon ställer på sina anställda.

- Det största problemet är att hitta folk som är kompetenta och som verkligen har servicekänsla och kan sätta kunden i fokus, säger Gloria Sebalu.

 


Nyhet 20 november 2014


Ojämlika villkor för buss och taxi


Det är snedvriden konkurrens och ger betydligt sämre miljö att inte låta taxi åka på bussgatorna, det menar Per-Åke Pettersson som är vd för Taxi Östersund. Han menar att taxi är kollektivtrafik på samma sätt som buss enligt dagens lagstiftning.


Publicerad på Svenskt Näringslivs nyhetssidor den 20 november 2014:

- Jag kan ta nattbussarna som exempel, de är både skattesubventionerade och får köra en kortare sträcka. De konkurrerar om samma kunder och vi som varken är subventionerade eller har rätt att åka den kortaste sträckan, måste därför ta ut en högre avgift. Det missgynnar både oss och konsumenterna, säger Per-Åke Pettersson.

Ojämlika villkor
Svenska Taxiförbundet anser att samtliga kollektivtrafikaktörers resurser, alltså även taxinäringens, måste genomlysas på ett bättre sätt i de olika regionala kollektivtrafikmyndigheternas trafikförsörjningsprogram än vad som nu ofta sker. Och de får ett visst medhåll av myndigheten Trafikanalys i deras rapport "Utvärdering av marknadsöppningar i kollektivtrafiken" från 2012. Där skriver de bland annat att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna inte tycks ha förstått att de ska jobba aktivt för att främja kollektivtrafiken oavsett vem som är utförare. Kommersiella aktörer ska kunna konkurrera på jämlika villkor som den subventionerade trafiken.

Per-Åke Pettersson tycker att flygtaxin i Östersund är ett tydligt exempel på att konkurrensen inte sker på lika villkor. Taxin tvingas till långa omvägar på grund av att de inte får åka på bussgatan mellan exempelvis Torvalla och Odensala och bussen/flygbussen och taxin konkurrerar om samma kunder.

- Om vi ska hämta en kund i Torvalla och nästa i Odensala måste vi köra ner på gamla E14 istället för att köra den snabbaste och kortaste vägen rakt genom skogen till Odensala. Det blir både dyrare för kunden och sämre för miljön, det borde tas i beaktande i en miljökommun som Östersund.

Varför är det viktigt för taxi att få åka i kollektiva trafikkörfält?

- Ur ett hållbarhetsperspektiv, både ekonomiskt och miljömässigt. Våra taxibilar går i snitt 15 000 mil per år och huvuddelen av de milen körs i Östersunds kommun och då tror jag att det skulle bli en avsevärd besparing både för miljön och ekonomin att korta resvägen.

Brett samarbete
Sedan 2008 har Svenska Taxiförbundet varit en aktiv part i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. De branscher som ingår är, förutom Svenska Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket. Fokus har legat på att utveckla kollektivtrafiken för att tillsammans kunna erbjuda resenären en attraktiv kollektivtrafik som också lockar fler. För att få ett ökat resande efterlyser Per-Åke Pettersson också en större samsyn lokalt.

- Jag har en känsla av att alla bevakar sina intressen och inte ser till resenärernas bästa. Jag menar att ansvaret för att skapa en större samsyn ligger hos den kollektivtrafikansvariga myndigheten.

"Tungt ansvar"
I länet ligger ansvaret för att utveckla kollektivtrafiken hos Regional Kollektivtrafikmyndighet, RKM, hos Regionförbundet där Ruth Ericsson är kollektivtrafikstrateg.

- Det ligger ett tungt ansvar på myndigheten när det gäller att sätta resenären i fokus och jag kan hålla med Per-Åke Pettersson att vi som myndighet kan ta ett större ansvar för att skapa samsyn kring resenären. Men det är inte lätt, alla aktörer drivs av sina särintressen och vad som är det bästa för resenären går alltid att resonera om, det finns inte "ett bästa" utan "många bästa" utifrån många olika resenärers behov, säger Ruth Ericsson, kollektivtrafikstrateg på RKM.


Nyhet 20 november 2014


Dela med dig av din taxiresa!


Just nu pågår Svenska Taxiförbundets novelltävling "Livet är en resa – berättelser från en taxi". De efterlyser historier från resenärer och det har enligt förbundet strömmat in erfarenheter.


Publicerad i Sveriges Radio P4 Kronoberg den 20 november 2014:

- Tanken med tävlingen är att lyfta fram äkta berättelser som visar upp taxibranschens positiva betydelse för människor i olika livssituationer. Därför bjuder vi in allmänheten att inspireras av andras berättelser på vår hemsida och dela med sig av sin egen berättelse från en taxiresa, säger Claudio Skubla som är Svenska Taxiförbundets kommunikationschef.


Nyhet 19 november 2014


Länsstyrelsen ger taxi undantag från dubbdäcksförbudet på Hornsgatan i Stockholm


Stockholms stad har för tredje gången avslagit en begäran från Svenska Taxiförbundet (Förbundet) om att ge taxifordon försedda med dubbdäck rätt att trafikera Hornsgatan i Stockholm. Förbundet överklagade till Länsstyrelsen i Stockholms län, som nu har gått med på Förbundets begäran.


Förbundets har tidigare fått avslag av Stockholms stad samma fråga. Tre år i rad. Detta trots att Transportstyrelsen, som är högsta instans i denna typ av överprövningsärenden, redan 2011 slog fast att taxibilarna inte borde omfattas av dubbdäcksförbudet. Transportstyrelsen hänvisade till att de lokala trafikföreskrifterna kunde utformas så att dubbdäcksförbudet inte gällde taxitrafik eller att undantag från förbudet kunde ges med stöd av 13 kap 3 och 4 § trafikförordningen.

Stockholms stad har ännu inte ändrat de lokala trafikföreskrifterna eller meddelat föreskrifter om undantag för taxi. Undantagsbeslutets giltighetstid är därför även denna gång begränsad, nu till den 30 april 2015, för att staden ska få möjlighet att ordna till regelverket. Svenska Taxiförbundet hoppas att Stockholms stad snarast kommer att ta fram ett bestående regelverk som ger dubbdäcksförsedda taxibilar rätt att vid behov trafikera Hornsgatan.

Eftersom Förbundet inte anses kunna föra talan för andra än medlemmarna är beslutet begränsat till taxiföretag som är anslutna till Förbundet.

Medlemmarna rekommenderas att skriva ut ett exemplar av länsstyrelsens beslut (se nedan) och se till att de förvaras i taxibilarna, samt se till att förarna är beredda på att vid behov  (t.ex. poliskontroll) styrka medlemskapet i Förbundet.

 
Relaterade dokument:
Undantag dubbdäcksförbudet 2014
Nyhet 19 november 2014


Nya protester mot taxibolaget Uber


Taxiföretaget Uber har stött på patrull i Danmark i samband med att bolaget lanserar sin tjänst där. Uber anklagas för att bryta mot passagerarlagen och sakna nödvändiga tillstånd, och har polisanmälts av Trafikstyrelsen.


TT, publicerad av ett stort antal redaktioner, bl a Dagens Industri den 19 november 2014:

På onsdagen startade bolaget, som redan finns i Sverige, verksamhet i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.

Uber har rört upp känslor i den traditionella taxirörelsen världen runt, bland annat eftersom bilarna har inte taxameter. En app sammanför registrerade användare med förare, och räknar ut ett pris. Här i Sverige har Svenska taxiförbundet varnat för snedvriden konkurrens och risk för skattefusk, något Uber har slagit ifrån sig.

I juni arrangerades strejker på flera håll i Europa och i USA hotas bolaget av stämningar i flera städer. I Tyskland har en domstol efter protester gett Uber tillstånd att fortsätta sin verksamhet.

 


Nyhet 19 november 2014


Taxikunder skriver sina reseupplevelser


Just nu pågår Svenska Taxiförbundets novelltävling Livet är en resa – berättelser från en taxi. Ett stort antal bidrag har strömmat in och några av dem kan redan nu läsas på Förbundets hemsida. En jury utser den bästa berättelsen som vinner en Iphone 6.


- Tanken med tävlingen är att lyfta fram äkta berättelser som visar upp taxibranschens positiva betydelse för människor i olika livssituationer. Därför bjuder vi in allmänheten att inspireras av andras berättelser på vår hemsida och dela med sig av sin egen berättelse från en taxiresa, säger Claudio Skubla som är Svenska Taxiförbundets kommunikationschef.

Resor kan göras på många olika sätt. Med taxi kan resan alltid anpassas till de egna behoven. Du kan ta dig dit du vill och när du vill, med personlig service eller hjälp när så behövs. Taxi är en del av kollektivtrafiken och kompletterar andra kollektiva färdmedel.

- Livet har sina toppar och dalar, vi upplever med- och motgång. Vi upplever och får erfarenheter, vi fastnar och går vidare. Det blir en resa. För viktiga delar av livets resa väljer du taxi. Dina upplevelser blir reseberättelser om dig, säger Claudio Skubla.

Novelltävlingen pågår fram till den 30 november 2014. De bästa berättelserna publiceras och en vinnare utses av en jury i mitten av december.Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 19 november 2014


Nytt moment i körprovet för taxi den 1 januari 2015


Den 1 januari skärps kraven för taxiförarlegitimation så att det praktiska körprovet kompletteras med ett moment som visar att föraren har förmåga att tillämpa kunskaper för att hitta till passagerarens resmål.


Den 1 januari 2015 kompletteras det praktiska körprovet som alla blivande taxiförare måste genomgå med ett moment som innebär att föraren ska klara att hantera en karta eller teknisk utrustning (till exempel GPS) för att ta kunden till rätt adress. Om föraren använder teknisk utrustning ska föraren också kunna visa att utrustningen används på ett trafiksäkert sätt under färden.

Hur går det nya momentet till?
Den sökande kommer inte att före genomförandet av körprovet veta vart färden ska gå, utan det kommer förarprövaren att ange under provet. Den blivande taxiföraren ska sedan med hjälp av karta eller teknisk utrustning visa att han/hon kan ta fram och köra den lämpligaste färdvägen till resmålet. Under provet ska föraren även hantera den tekniska utrustningen på ett trafiksäkert sätt.

Vid körprovet får karta eller teknisk utrustning användas. Om inte den sökande har med sig detta kan han/hon låna karta eller GPS av Trafikverket Förarprov under själva provet. I tidsbekräftelsen som den blivande taxiföraren får från Trafikverket Förarprov finns information om vilken GPS som lånas ut.

Varför införs det nya momentet?
Förutom att säkerställa att taxiförare kan hitta till passagerares resmål finns det andra aspekter. Det är viktigt att hitta den kortaste färdvägen för att inte orsaka onödigt långa färdvägar, vilket kan påverka både kostnaden för färden och miljön.

 


Nyhet 17 november 2014


Taxi Tesla, var god ladda!


Gävle Taxi är först i landet med supersportbilen i sin bilpark.


Publicerad i Helsingborgs Dagblad den 17 november 2014:

Det är galet egentligen, men helt sant. I Gävle kör det runt en supersportbil som taxi. En elbil av märket Tesla med ett inköpspris på 850 000 kronor. Gefle Dagblad skrev om saken i somras och då förklarade Gävle Taxis vd, Sven-Olov Hiller, att det skulle bli ekonomiskt lönsamt med Teslan trots prislappen.

"Den man tittar på vid en service på Teslan är bromsar och vindrutetorkare. Räknar man på milkostnaden är den här elbilen nio kronor billigare per mil än våra vanliga bilar som körs", säger han.

Jag kan tänka mig att det kan ramla in en hel del dricks också. Jag hade kunnat tänka mig att betala lite extra för att få åka i en el-Tesla. Jag utgår från att Gävle Taxi inte sätter in Teslan att köra sjukresor med.

El-Teslan fick i dagarna dessutom pris som Sveriges snyggaste taxi på persontrafikmässan. Föga överraskande kanske.


Nyhet 13 november 2014


Debatt: Uber bidrar inte med något nytt


Uber bidrar, ur ett tekniskt perspektiv, inte med något nytt till den svenska taxibranschen. Dessutom skapar det unga bolaget oreda i branschen då deras bilar inte använder taxameter. Detta skriver Claudio Skubla, kommunikationschef i Svenska Taxiförbundet.


Publicerad i Veckans Affärer den 13 november 2014:

Den svenska taxibranschen är unik. Till skillnad från hur den ser ut och fungerar i övriga länder i världen råder här fri konkurrens och etableringsrätt sedan år 1990, då den avreglerades. Det har resulterat i en kraftig ökning av antalet taxifordon och satsningar på service och teknikutveckling. "Taxi var god dröj", är sedan länge ett bortglömt skämt.

Därför är det fullt förståeligt att företaget Uber, och dess stödtrupper såsom Cyril Bouquet och Chloé Renault, ständigt väljer att beskriva hur taxibranschen ser ut i andra länder där den är hårt reglerad, servicen usel och tekniken eftersatt. I Sverige bidrar Uber inte med någon teknisk förändring att tala om. Här har den redan skett.

Ubers främsta bidrag till den svenska taxibranschen är att de med all tydlighet har visat att det finns ett hål i marknaden att fylla genom att erbjuda storstädernas elit eleganta, diskreta fordon, välklädda förare och en air av exklusivitet. Men ur ett tekniskt perspektiv är Uber bara ännu en aktör på en fri och avreglerad marknad och som erbjuder sina kunder en likartad app-teknik som de etablerade taxiföretagen i storstäderna redan använder sig av. 

Svenska Taxiförbundet har alltså inte någonting emot företaget Uber i sig, dess teknik eller eleganta bilar. Vår invändning mot Uber har bäring på de frågor som Svenska Taxiförbundet har arbetat för i mer än tio år och som syftar till att få en konkurrens på lika villkor.

Fiffel och fusk med skatter, avgifter och bidrag har länge plågat taxibranschen. Kunder har blivit skinnade, hotellpersonal hotad och staten lurad på skatteintäkter. Av det skälet har vi i arbetat intensivt för att bland annat få till stånd en lagstiftning om obligatorisk tömning och sparande av uppgifter ur taxametrar i redovisningscentraler. Det skulle ge Skatteverket och övriga myndigheter ett vasst verktyg för revision och kontroller av samtliga taxiföretag.

Förutsättningen är dock att samtliga fordon som används för persontransporter mot betalning har taxameter. En taxameter är nämligen inte bara en prisberäknare. Den är också ett kontrollinstrument för Skatteverket enligt skattelagstiftningen. Taxametern sparar uppgifter såsom totalt körda kilometer, betalda och obetalda, och vilken förare som har varit i tjänst.

Den 24 juni i år antog Sveriges Riksdag Lag om redovisningscentraler för taxi och som börjar gälla den 1 januari 2016. I dagsläget är det dock oklart om denna lag kommer att gälla samtliga taxifordon eller om det kommer att finnas möjlighet att få dispens från taxameterkravet. Med andra ord: Ska det äntligen bli ordning och reda i taxibranschen eller blir den nya lagen bara ytterligare några urvattnade rader i lagboken? 

Förutsättningen för konkurrensneutralitet inom taxi är idag att samtliga fordon har taxameter, att uppgifter ur dessa töms och sparas kontinuerligt och att myndigheterna genomför kontroller. Alla behandlas då lika.

Om detta är den framtida bästa lösningen återstår att se. Kanske går det att utveckla andra mindre kostsamma lösningar. Det skulle gynna såväl kunder som åkerier och beställningscentraler. Oavsett hur framtiden ser ut måste lika regler gälla för alla - idag och imorgon.

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 7 november 2014


Malmö: Politiker reagerar på taxikaoset


Taxibranschen måste återregleras. Det anser kommunalrådet Andreas Schönström (S) efter att ha sett Sydnytts granskning av taxiverksamheten i Malmö. Och för de taxiförare som kör för Malmö Stad lovar han förbättring med start nästa år.


Publicerad i SVT Sydnytt den 7 november 2014:

I flera reportage har Sydnytt kunnat visa att fusket inom taxibranschen i Malmö blir allt värre och att allt fler använder sig av bidrag från Arbetsförmedlingen för att trycka ner priserna. Och Malmö stad hjälper till att hålla nere priserna när de upphandlar till exempel färdtjänst och kommunala tjänsteresor, anser Transportarbetareförbundet.

- Man borde ju faktiskt med enkel matematik kunna räkna ut att får jag in ett anbud på de här kronorna så kan man inte bedriva ett företag, säger Lone Olsson på Transportarbetareförbundet.

Nya krav nästa år
Andreas Schönström lovade i vintras att Malmö stad skulle dra sitt strå till stacken för att förbättra situationen. Ännu har inget hänt visar Sydnytts granskning men enligt Andreas Schönström så är förändringar på gång.  Från och med nästa år kommer kommunen att ställa nya krav när de upphandlar samhällsresor.

- Det är villkor om lön, arbetstid och semester. Det är också villkor om diskrimineringslagstiftning, jämställdhetslagstiftning och föräldraledighet, säger Andreas Schönström.

Och i början på nästa år ska han lämna in en motion till Socialdemokraterna med krav på återreglering av branschen. Och han hoppas att partiet kommer driva den politiken.

- Vi kan påverka och se till att de som kör taxi för kommunen gör det schysst men till syvende och sist tror jag att det behövs en återreglering av den här branschen. Vi i Sverige måste inse att allting är inte bra som avregglerat. Det blir sådana här konsekvenser där människor far väldigt väldigt illa.

 


Nyhet 7 november 2014


Nya rutiner för administration av arbetsresor


Ändrade rutiner för administration av merutgifter för arbetsresor påverkar fakturahanteringen hos taxi- och hyrbilsföretag.


Från och med den 20 november 2014 ändrar Försäkringskassan sina rutiner för administration av merutgifter för arbetsresor. De nya rutinerna innebär att företag inte längre kan skicka fakturor som gäller arbetsresor direkt till Försäkringskassan. Fakturorna ska istället skickas till kunden som åkt med företaget eller hyrt bil av företaget.

Ändringen sker på grund av att Försäkringskassans inblandning i administrationen kring arbetsresor kan uppfattas som att myndigheten gör en direktupphandling vilket strider mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Eftersom det är den enskilde kunden som är beställare av resorna så är det också han eller hon som är betalningsansvarig. Försäkringskassan kan inte faktureras för varor vi inte upphandlat.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida via länken nedan.


Nyhet 6 november 2014


Malmö: Bidrag får taxibilarna att rulla


Antalet bidragsjobb inom taxibranschen i Malmö ökar kraftigt och Arbetsförmedlingen får signaler om att det förkommer fusk. Trots det gör myndigheten ingenting åt det hävdar facket och taxiföretagarnas intresseorganisation Svenska Taxiförbundet.


Publicerat i SVT Sydnytt den 6 november 2014:

Det blir allt vanligare att taxiförare anställs med olika former av bidrag, det vanligaste är ett så kallat nystartsbidrag, som man kan få om man anställer en långtidsarbetslös. Det gör att arbetsgivaren får tillbaka nästan halva lönekostnaden av Arbetsförmedlingen. Men de som inte får något bidrag anser att bidragen snedvrider konkurrensen.

- Vissa ägare har tjugo bilar och får pengar från Arbetsförmedlingen för sina förare. Men jag som jobbar åt mig själv, måste jobba tretton-fjorton timmar för att klara mig. Det är orättvist, säger taxiföraren Mangal Wrishmin.

Vanligare i Malmö än andra storstäder
I Malmö ökade antalet anställda med nystartsbidrag inom taxibranschen med 32 procent mellan 2011 och 2013, visar siffror från Arbetsförmedlingen. Bara hittills i år har 239 personer fått bidrag, bara i Malmö. I Stockholm och Göteborg där det finns betydligt fler taxibilar har 304 personer respektive 168 personer fått nystartsbidrag. Carita Wittfjord på Arbetsförmedlingen Teknik i Malmö tror att det helt enkelt beror på att arbetslösheten i Malmö är högre.

- Då är det fler som är berättigade till nystartsjobb i Malmö jämfört med de andra storstäderna, säger hon.

Bidragsfusket ökar
Och i takt med att bidragen ökar så kommer allt fler taxiföretagare på att de kan fuska menar fackförbundet Transport. På Malmökontoret får de signaler från  medlemmar om att det fuskas med bidragen.

- En arbetsgivare tar emot en arbetssökande och får ett nystartsbidrag där man för Arbetsförmedlingen uppger till exempel att den anställde får 30 000 kronor i månadslön. Men i verkligheten får den anställde kanske bara en viss procent av det han kör in. Och där är ingen som kontrollerar det, säger Lone Olsson på Transportarbetarförbundet.

Och bilden bekräftas av arbetsförmedlingen.

- Vi får faktiskt ganska ofta signaler om att det förekommer fusk och så fort vi får en sådan signal så utreder vi det, säger Carita Wittfjord.

Arbetsförmedlingen brister i kontrollen
Men både Transportarbetareförbundet och taxiföretagarnas intresseorganisation Svenska Taxiförbundet anser att Arbetsförmedlingen brister i sin kontroll av taxiföretagen.

- All den här sortens bidrag och olika system som gör det möjligt att fuska och fiffla gör ju att det blir en skev konkurrenssituation som skadar branschen. Myndigheterna borde vara lite mer restriktiva och försöka skapa sig en bättre inblick i hur det förhåller sig, säger Claudio Skubla, kommunikationschef på Svenska Taxiförbundet.

Men Arbetsförmedlingen menar att det inte är deras uppdrag att se till att taxiföretagarna inte fuskar med bidragen myndigheten betalar ut.

- Vi är ju ingen tillsynsmyndighet på det sättet. Vårt uppdrag är att lita på arbetsgivarnas uppgifter när de lämnar in det.

Vems ansvar är det då?

- Ja, där finns ingen tillsynsmyndighet när det gäller nystartsjobb.

Och taxiföraren Mangal Wrishmin tycker att det är oansvarigt av Arbetsförmedlingen att fortsätta ge ut bidrag.

- Hur kan de skicka pengar till den här branschen? Det är bara utnyttjande av våra skattepengar på en bransch som ingen har en framtid i, säger han.


Nyhet 6 november 2014


Nominera till Stora Trafiksäkerhetspriset 2015


Nu har nomineringstiden startat för Stora Trafiksäkerhetspriset 2015. Nomineringen till de tre kategorierna Årets Entreprenör, Årets Leverantör och Årets Beställare är öppen till 15 november 2014 och vinnarna presenteras i samband med Transportforum i Linköping den 8-9 januari 2015.


Nu är det återigen dags att nominera till Stora Trafiksäkerhetspriset. Syftet med tävlingen är att lyfta fram goda exempel inom trafiksäkerhet samt främja det fortsatta arbetet inom detta mycket viktiga område för yrkestrafik på väg inom godstransporter och persontrafik.

Kandidater kan vara företag eller organisationer med verksamhet i Sverige inom vägtransportområdet, som på ett aktivt sätt bidragit till att höja trafiksäkerheten. Enskilda insatser eller målmedvetet långsiktigt arbete är lika välkomna. 

Nomineringen till de tre kategorierna Årets Entreprenör, Årets Leverantör och Årets Beställare är öppen till 15 november 2014 och vinnarna presenteras i samband med Transportforum i Linköping den 8-9 januari 2015.

Anmäl ditt företag via länken nedan.

 


Nyhet 5 november 2014


Politiker: Inte bara chaufförernas fel


Det är inte bara taxibolagens fel att färdtjänsten fungerar dåligt. Det anser landstingspolitikern Tom Rymoen (M). – Ibland kräver vi att chaufförerna ska vara på två platser samtidigt, säger han.


Publicerad i Nerikes Allehanda den 5 november 2014:

NA har i flera artiklar beskrivit de stora problem som Länstrafiken har med färdtjänsten, sjukresor och annan så kallad anropsstyrd trafik. Det har aldrig fungerat så dåligt som nu.

Situationen är inte okänd för de ansvariga politikerna i landstingets nämnd för trafik, miljö och service. Enligt ordföranden Jonas Karlsson (S) följer man frågan noga.

- Det här är ett jättebekymmer, säger han.

Karlsson berättar att nämnden varje månad fått redovisningar av Länstrafiken om arbetet med att komma tillrätta med problemen.

- Vi har även diskuterat frågan med företrädare för länets kommuner.
Många taxiförare har hört av sig till NA och klagat på att Länstrafikens beräkningar för hur lång tid en körning ska ta är för snålt tilltagna. Förarna och åkerierna menar att de inte får betalt för allt arbete.

Att Länstrafiken pressar priserna vid upphandlingen gör också att ersättningen redan från början är låg, menar kritikerna. Taxi-Kurir har till exempel slutit två avtal där man erbjuder sig att köra för 279 respektive 282 kronor i timmen. Den summan ska täcka lön, avgifter, bensin, amorteringar med mera för åkeriägarna. Men Jonas Karlsson tycker det är märkligt att åkarna klagar.

- När vi upphandlar tjänsterna ställer vi hårda krav som taxibolagen måste garantera att de kan leva upp till. Det är en märklig ordning när de sedan i efterhand klagar på att villkoren är för dåliga, säger Jonas Karlsson och tillägger:

- Men vi diskuterar med taxibolagen om orimligheter när det gäller tiderna.

Har ni kommit till en punkt där ni funderar på att säga upp avtal med bolag som inte sköter sig?

- Vi har fört sådana diskussioner, men i första hand vill vi komma tillrätta med problemen. Sedan ska man komma ihåg att det inte är någon enkel process att säga upp ett avtal.

Moderata nämndledamoten Tom Rymoen är heller inte främmande för att se över de nuvarande avtalen. Men han framhåller att det inte bara är taxiförarna och åkeriernas fel när kunderna drabbas.

- Det brister även hos ledningscentralen hos Länstrafiken. Beställningar går till exempel inte ut i tid till entreprenören, säger Rymoen.

Han har ingen åsikt om avtalen som slutits ger för dålig ersättning till åkerierna och i slutändan även förarna.

- Däremot måste vi se över om Länstrafiken har för snäva tidsramar. Förarna måste ha en chans att utföra sina uppdrag på ett vettigt sätt. Ibland kräver vi att chaufförerna ska vara på två platser samtidigt, säger Rymoen.

 


Nyhet 5 november 2014


Malmö: Vilda västern bland taxibilarna


För låga löner, omänskliga arbetstider och ett utbrett fusk. Det är rena vilda västern inom taxibranschen i Malmö och det blir allt värre hävdar både facket.


Publicerat i SVT Sydnytt den 5 november 2014:

Transportarbetareförbundet och taxichaufförerna själva. "Salem" slutade köra taxi när han hamnade hos Kronofogden för att han inte kunde betala sina skatteskulder. Fram tills förra året jobbade "Salem" upp till sju dagar i veckan, ibland så mycket som tjugo timmar på en dag, och tjänade mellan elva och femton tusen kronor i månaden.- Jag bara sov och jobbade, till och med på helgerna. Jag jobbade långa pass och åkte sen hem. Det var väldigt slitsamt, jag var trött hela tiden, säger "Salem". Men "Salem" betalade inte så mycket i skatt som Skatteverket ville och han har nu skatteskulder på upp emot en miljon som han inte kan betala. Enligt "Salem" hade det inte gått runt ekonomiskt om han hade betalat vad han skulle.- Jag har inga pengar. Ska jag ta ett lån för att kunna betala?

Blir allt värre Flera taxichaufförer som Sydnytt pratat med berättar att man tjänar allt mindre på att köra taxi och att taxiförarna därför fuskar.  Och enligt Transportarbetareförbundet har situationen blivit allt värre. Så här beskriver ombudsmannen Lone Olsson situationen:- Total kaos, kaotisk, överetablerad, bara problem. Där är de som jobbar 300-400 timmar per månad för att få ihop en dräglig lön som man överhuvud taget kan överleva på.

Malmö sticker ut
På Skatteverket har man märkt att situationen i Malmö sticker ut om man jämför med Göteborg och Stockholm.- Vi har mycket låga fasta priser. Vi har en väldigt stor konkurrens och det är många bilar per tusen invånare, säger Lise Pripp som är Skatteverkets taxisamordnare. Den hårda konkurrensen kan enligt henne leda till ökat fusk.- Vi ser oredovisade inkomster, vi ser svarta löner, vi ser bristande bokföring eller bokföringsunderlag som ofta beror på att man inte har bra rutiner.

Behövs flera åtgärder
2016 träder en ny lag i kraft som innebär att uppgifter från taxibilarnas taxametrar förs över till redovisningscentraler som Skatteverket ska kunna kontrollera för att upptäcka fusk.  Men det behövs mer än så tror Lone Olsson på Transportarbetareförbundet.- Man måste kanske tillsätta fler trafikpoliser som ägnar sig helt och hållet åt taxi. Man måste kanske sätta till ännu fler på Skatteverket som sätter sig in i taxiproblematiken. Och "Salem" som numera är arbetslös och aldrig vill återvända till att köra taxi tror på en återreglering av branschen.- Ja, jag tycker att det vore bättre, så att det blir som i Danmark, säger "Salem".


Nyhet 4 november 2014


Från Senegal till Skåne och tillbaka


Till vardags sitter hon i Senegal och tar emot skånska färdtjänstbeställningar. Nu är Seynabou Dia på besök i Sverige – och får för första gången se de platser hon annars bara pratar om på telefon.


Hon håller på att bli en kändis i Sverige; 24-åriga Seynabou Dia från Senegal. På torsdag visas SVT:s dokumentär "Hallå Dakar" på bästa sändningstid.

Seynabou är en av filmens huvudrollsinnehavare. Under sin dryga vecka i Sverige har hon redan hunnit medverka i Morgonpasset i P3, suttit i tevesoffor och låtit sig intervjuas av lokala medier.

- Det är kul, men det känns nästan lite jobbigt också. Alla i Sverige kommer att veta allt om mitt liv, säger hon.

På måndagen är hon på Samres kontor i Helsingborg.

- Det är spännande att vara här. Att få se Hemköp och Ica och sjukhuset. Jag bokar resor till de här platserna nästan varje dag.

Utöver callcentret i Senegal har Samres ett i Moldavien, ett i Estland och två i Sverige. Det är här man hamnar som skånsk beställare.

LÄS MER: Trots gammalt missnöje förlängs avtal

Kanske hamnar man just hos Seynabou Dia, eller någon av de andra 64 anställda i Dakar.

- Jag är väldigt glad över att jag fick det här jobbet. Nu har jag råd att hyra en egen bostad tillsammans med en kompis.

Av 650 sökande blev Seynabou en av de 21 unga, språkbegåvade senegaleser som till slut anställdes när en ny grupp skulle rekryteras till callcentret. För att få lov att söka skulle man ha studerat engelska på universitetet.

Efter flera intervjuer och tester påbörjades en nio månader lång utbildning i svenska.

- Förutom själva språket fick vi lära oss mycket om svensk kultur. Vi fick titta på filmer; Jalla Jalla, Drömkåken, Sommaren med Göran...

- Och lyssna på Peps Persson och Lisa Nilsson.

Utbildningen var rolig, om än intensiv. Tillsammans med den svenska läraren skrattade de åt uttryck som "nu blir det andra bullar" och "han är verkligen ute och cyklar".

Seynabou trivs med sitt jobb. Säger att hon tjänar bättre än många andra senegaleser och att hon känner sig mer självständig i dag tack vare jobbet.

- I framtiden vill jag studera internationella relationer, kanske jobba på ambassad. Att behärska flera språk är makt.

Många kunder är trevliga, många är återkommande. De frågar om vädret i Dakar, skojar med de anställda när de ringer.

Men emellanåt kommer klagomålen: Folk som tycker att det är absurt att färdtjänstsamtal tas emot 650 mil ifrån beställaren, och som låter ilskan gå ut över Seynabou och hennes arbetskamrater.

- En gång började jag gråta efter ett sådant samtal. Men nu är det bättre.

Själv tycker Seynabou att det är positivt att utländska företag väljer att etablera sig i Dakar och i Senegal.

- Världen krymper, det handlar om globalisering. På det här sättet blir vi mer som en enhet, vi lär av varandra och om varandra.

Är det här då bra för den senegalesiska ekonomin och framtiden?

- Ja, jag tycker det. Det bidrar till Senegals utveckling, arbetslösheten är hög i mitt hemland.


Nyhet 30 oktober 2014


Skev beskattning för taxi motverkar regeringens sysselsättningsmål


- Skattebelastningen är tung för taxibranschen, mycket tyngre än för många andra branscher. Det motverkar regeringens mål att öka sysselsättningen, säger Per Juth, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet och talare vid seminariet Skatter och avgifter på kollektivtrafiken på Persontrafik 2014 torsdagen den 30 oktober.


Enligt beräkningar som experter tagit fram åt Svenska Taxiförbundet utgörs 60 procent av kostnaderna för taxiföretagen av skatter och avgifter, vilket är extremt mycket i jämförelse med till exempel en IT-konsult där de bara utgör 40 procent. 

- Det här missgynnar taxinäringen och menar regeringen allvar med att vilja minska arbetslösheten måste den göra något åt detta, säger Per Juth, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

För att öka inflödet till dessa mindre betalda jobb krävs skatteåtgärder.

- Det är inte rimligt att Sverige ska ha bland den högsta beskattning i världen på de med lägst löner. Många länder har ett högt grundavdrag för att de som har låga inkomster inte ska behöva betala skatt. I Belgien är grundavdraget flera gånger så högt som i Sverige, och i exempelvis Tyskland och Frankrike finns system för sambeskattning av makar som väsentligt sänker deras skattetryck, säger Per Juth.

I Sverige samverkar ett lågt grundavdrag, inkomstskatten och arbetsgivaravgiften till att skatten blir hög även för människor med låga och genomsnittliga inkomster. Det innebär en otrygghet i vardagen, minskat utrymme för eget sparande och minskad frihet för individen.

- Vi har lyft denna fråga och har både buss och tåg med oss. Men det är för taxi som trycket är allra högst. Om regeringen menar allvar med att vilja minska arbetslösheten bland unga, utrikes födda och långtidsarbetslösa så finns en stor potential i att sänka skatterna för dessa grupper och de branscher som anställer dessa kategorier av arbetslösa, säger Per Juth.

Seminariet genomförs på Persontrafik 2014, Stockholmsmässan i Älvsjö.
Tid: Torsdagen den 30 oktober kl. 14.00. Lokal: T1

 
Kontakt:

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25
Nyhet 29 oktober 2014


Snart grönt för taxi i bussfilerna


Johan Nyhus som är trafikkommunalråd har förståelse för taxiförbundets kritik mot de tjänstemän som taxi menar förhalar ärendet om taxi och färdtjänsts rätt att köra i kollektivkörfält.


Publicerad i Sveriges Radio P4 Göteborg den 29 oktober 2014:

Svenska Taxiförbundet kritiserade för några veckor sedan här i P4 Göteborg trafikkontoret för att förhala taxis möjlighet att använda sig av en del av kollektivtrafikfilerna i de centralare delarna av Göteborg.
Claudio Skobla som är kommunikationschef på Svenska taxiförbundet kallade tjänstemämnnens agerande för "ett styvnackat motstånd".

--  Jag tycker väl att det finns en viss berättigad kritik från taxiförbundet, medger Johan Nyhus

-  Jag hade väl också hoppats att det här skulle gå fortare. Då hade vi ju fått till testperioderna för att se om taxi kan köra i buss och kollektivfilerna.
Både taxinäringen och vi politiker i trafiknämnden är överens om att vi ska ha testperioder för att se om det fungerar, säger Johan Nyhus.

Även hos politikerna finns nu en otålighet över att tjänstemännen på trafikkontoret inte klarat av att plocka fram ett underlag för en period med testkörningar i vissa centrala kollektivkörfält.
Det handlar bl.a om Göta älvbron där taxi och färdtjänst kan bli stående under lång tid utan att ha laglig rätt att använda spårvagns och bussfilerna.

Johan Nyhus tvekar inte, taxi och färdtjänst är en del av kollektivtrafiken i Göteborgs stad.

- Vi ser taxi, färdtjänst och sjukresor som en del av kollektivtrafiken. Detta har vi utryckt väldigt tydli