Nyhet 15 december 2014


Nu lanserar vi automatisk digital kontroll av taxiförarlegitimationer


Idag lanserar Svenska Taxiförbundet en ny tjänst för automatisk digital kontroll av taxiförarlegitimationer. Därmed får taxiföretagen tillgång till ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav och säkerställa att förarna har giltig behörighet.


Idag (15/12) lanserar Svenska Taxiförbundet en ny tjänst för automatisk digital kontroll av taxiförarlegitimationer. Genom att koppla upp sig mot systemet får taxiföretagen tillgång till ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav och säkerställa att förarna har giltig behörighet.

Smidig behörighetskontroll för taxi
Lösningen som nu lanseras bygger på att Svenska Taxiförbundet tecknar avtal med Transportstyrelsen om informationsförmedling av behörighetsuppgifter samt ett Personuppgiftsbiträdesavtal. Svenska Taxiförbundet ansluter beställningscentraler eller taxiföretag och förmedlar ansökan om medgivande för direktåtkomst till Transportstyrelsens vägtrafikregister. Efter medgivande upprättar Svenska Taxiförbundet ett affärsavtal med beställningscentraler och taxiföretag.

Frekventa kontroller viktigt
Tekniskt innebär lösningen att Transportstyrelsen öppnar en webservice som Svenska Taxiförbundet kopplas upp mot. På samma sätt sker en uppkoppling mot taxiföretaget som laddar upp en fil med förarnas personnummer. Om filen skickas före kl. 17.00 får slutanvändaren svaret senast kl. 06.00 och då har varje nummer försetts med uppgifterna Giltig, Ogiltig eller Saknas.

Användare som har ett relevant behov av kontrollen kan ansöka om att få Transportstyrelsens medgivande till Direktåtkomst. Förutom taxiföretagen anses även taxis beställningscentraler ha ett relevant behov av förarkontroll.

För systemets trovärdighet är det viktigt med frekventa kontroller. Prissättningen baseras på att kontrollen sker varje dag året om och kommer att kosta 43 kronor per förare och år.

Anslutning till Behörighetskontroll
Behörighetskontrollen har en egen hemsida med all information om tjänsten samt instruktioner om hur de taxiföretag och beställningscentraler som vill ansluta sig till systemet ska gå tillväga. Så här gör du:

  1. Gå till www.bky.se (efter den 15 december 2014)
  2. Fyll i företagets uppgifter
  3. Skriv ut och underteckna (behörig firmatecknare) de två blanketterna som genereras - Ansökan och Avtal
  4. Skicka blanketterna till Svenska Taxiförbundet, att. Maria Jemdahl, Box 20147, 161 02 Bromma. Förbundet registrerar ansökan och vidarebefordrar den till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen prövar om den sökande kan medges direktåtkomst. Räkna med en handläggningstid om cirka två veckor. När Transportstyrelsen medgett direktåtkomst kan avtalet slutföras och tekniken etableras.

Så ansluter du dig till Behörighetskontroll
Du ansluter till Behörighetskontroll genom att göra en enkel anpassning i ditt företags egna system. Du etablerar en egen web-klient som ansluter till BKY genom att använda det tekniska kontrakt som BKY tillhandahåller. Med web-klienten kan frågor och svar hanteras på ett friare sätt t.ex. genom att direktkoppla avvikelser direkt till taxameterns förarregister eller andra interna system.

För mindre företag som har enklare hantering av förarregister kommer BKY att tillhandahålla en applikation som ansluts i lokal datormiljö och genomför informationsutbytet helt automatiskt. Larmlistor genereras om någon behörighet saknas eller har blivit ogiltig om någon behörighet saknas eller blivit ogiltig.

I förberedelsearbete har dessutom de flesta leverantörerna av taxameter- och trafikledningssystem kontaktats. De har förberett och kommer att ta fram specifika lösningar för sina respektive system så snart efterfrågan tar fart.

Positiva röster
Sedan början av september i år har Taxi Stockholm deltagit i ett pilotprojekt för att säkerställa att den nya funktionen för Behörighetskontroll fungerar optimalt.

- Tidigare utförde vi tidsödande kontroller av våra förare manuellt. Nu när det är automatiserat spar vi massor av tid på administration, men framförallt är det en större säkerhet i kontrollen och det är enormt viktigt för oss på Taxi Stockholm, säger Isabelle Roos, ansvarig för behörighetskontroll på Taxi Stockholm.

- Från Transportstyrelsen är vi naturligtvis väldigt nöjda med att vi nu kan vara med och erbjuda taxiföretag ett lättillgängligt alternativ att kontrollera sina förares behörigheter, säger Mikael Kyller, Transportstyrelsens projektledare. I ett bredare perspektiv ligger det helt i linje med Transportstyrelsens roll att göra det så enkelt som möjligt för företag att fullgöra sina skyldigheter. Trygghet i transportsystemet är ett viktigt ledord och vi hoppas nu på bred uppslutning för att taxikunder och andra trafikanter ska kunna lita på att taxiförare har sina behörigheter i ordning.

Trepartssamarbete
Parallellt med utvecklingen av tjänsten för taxi har Svenska Taxiförbundet fört diskussioner med de övriga branschförbunden inom yrkestrafiken. Det har resulterat i att vi nu etablerar ett trepartssamarbete mellan Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag. Utveckling av tekniken för kontroll av körkortsbehörigheter, yrkeskompetensbevis och ADR-intyg kommer att omfatta samtliga yrkesförare och genomföras efter lanseringen av systemet för taxi.

 

Historik:
Svenska taxiföretag har enligt lag skyldighet att kontrollera att deras förare har en giltig taxiförarlegitimation vid anställningen samt att vidta åtgärder om det skulle vara så att behörigheten av någon anledning blir ogiltig. Den tillståndshavare som bryter mot detta riskerar böter eller fängelse i upp till sex månader.

Samtidigt har svenska myndigheter felaktigt ansett att Personuppgiftslagen, PUL, är ett hinder för en digital återrapportering av ogiltiga behörigheter till tillståndshavaren.

Svenska Taxiförbundet har under många år drivit frågan om att taxiföretagen ska få en effektiv digital återrapportering för att säkerställa behörigheten när föraren är i trafik.

Saken ställdes på sin spets när TV-programmet Uppdrag granskning våren 2012 i två program visade förare som körde taxi utan giltig behörighet. Det handlade om förare som i vissa fall var dömda för mycket grova brott men mörkade att taxiförarlegitimationen blivit indragen och fortsatte att köra taxi. TV-inslagen blev en väckarklocka för ansvariga politiker och beslutsfattare då inslagen tydliggjorde vilken betydelse förarna har för att garantera en trygg och säker taxiresa.

I samråd med Transportstyrelsen och Datainspektionen upprättades en manuell rutin hos Svenska Taxiförbundet som uppfyllde behoven temporärt. Via en lösenordskyddad webbsida har medlemmarna kunnat få information om taxiförarlegitimationer som blivit ogiltiga.

Svenska Taxiförbundet och Transportstyrelsen intensifierade dialogen och tog fram en lösning som förutom att den skulle vara tillåten enligt Personuppgiftslagen, PUL, också skulle vara möjlig enligt lagen och förordningen om vägtrafikregister, LVTR 2001:558 och FVTR 2001:650. Transportstyrelsen framställde en samrådsbegäran till Datainspektionen och resultatet av myndighetens svar öppnade upp möjligheter för en teknisk lösning som tillfredsställer lagstiftningen samtidigt som det går att uppnå önskvärd effektivitet och säkerhet.

 

 
Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka