Nyhet 18 juni 2015


Småföretagen ser ljust på framtiden


Småföretagskonjunkturen har utvecklats positivt och småföretagen ser ljust på framtiden. Förväntningarna inför kommande år pekar på en förbättrad tillväxttakt och 9 av 10 småföretag uppger att de vill växa men att de har tillväxthinder. Kompetensbrist, tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader är de största.


Årets Småföretagsbarometer visar att småföretagen ser positivt på framtiden. De anser dock att det finns tillväxthinder som måste addresseras om de ska kunna växa så mycket som de vill.

Sysselsättningen
Sysselsättningen har ökat sedan 2013 års rapport och trenden är fortsatt positiv. Totalt säger nästan vart femte företag (19 procent) att man ökat personalstyrkan det sista året medan endast 9 procent av företagen dragit ner på personal under samma tid.

Orderingång
Orderingången för landets småföretag har utvecklats positivt sedan 2013 även om den positiva trenden planat ut under 2014. Förväntningarna framöver är att orderingången ska växa. Dock har många företag tvingats att tacka nej till ordrar, hela 37 procent av företagen har tackat nej till order under det senaste året. Den huvudsakliga anledningen är att företagen uppger att de redan har mer att göra än de hinner med  men även arbetskraftsbrist (kompetens- och matchningsproblem) uppges vara en orsak.

Omsättning
Omsättningstillväxten har ökat sedan 2013 och det är framförallt industriföretagen som dragit utvecklingen. Totalt sett tror företagen i riket på en omsättningstillväxt de kommande tolv månaderna.

Tillväxthinder
Men även om småföretagen ser positivt på framtiden uppger de att deras tillväxt hämmas av ett antal faktorer. Kompetensbrist, tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader är de största tillväxthindren, enligt småföretagen. Även politisk osäkerhet upplevs av många småföretag som ett hinder för expansion.

Svenska Taxiförbundets kommentar:
Två mycket tydliga trender inom taxi är att bolagen blir allt större och att andelen aktiebolag ökar. Samtidigt är ekonomin ansträngd, vilket medför att företagen tvingas arbeta under mycket pressade marginaler. Till detta ska läggas att taxinäringen själv inte kan påverka kostnadsmassan i den omfattning som många andra branscher i tjänstesektorn då skatter och avgifter utgör stor del av kostnaderna. Detta i sin tur går ut över löner och lönsamhet. För att öka förädlingsvärdet, d.v.s. utrymmet för lönsamhet och löner, krävs att marknaden för taxiresande växer och att skatter och avgifter som belastar näringen minskar.


<< Tillbaka