Nyhet 23 juli 2015


”Regelverket för taxi bör skärpas”


Taximarknaden i Sverige fungerar inte tillräckligt bra. Regeringen fattar därför nu beslut om direktiv för en utredning för skärpt regelverk i taxibranschen, skriver infrastrukturminister Anna Johansson (S).


SvD Debatt den 23 juli 2015:

En väl fungerande taxiverksamhet i hela landet är ett viktigt komplement både till den traditionella kollektivtrafiken och till privat bilanvändning. Men i dag fungerar inte taximarknaden i Sverige tillräckligt bra.

Många förare vittnar om dåliga arbetsvillkor, inte minst i storstäderna kan det vara svårt för besökare att välja rätt taxi. Seriösa och välfungerande taxiföretag riskerar att bli utkonkurrerade av oseriösa bolag. Det kan skada Sveriges rykte som besöksland, men också som handelspartner. I förlängningen kan det gå ut över jobben i besöksnäringen.

För att säkra både taxikundernas och förarnas trygghet, liksom för att stärka Sveriges ställning som handelspartner och besöksland, behöver branschens regelverk skärpas. Det måste helt enkelt bli mer ordning och reda. Regeringens mål är att Sverige ska uppnå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. En bättre fungerande taximarknad är ett bidrag till att nå målet.

Regeringen fattar därför nu beslut om direktiv för en utredning för skärpt regelverk i taxibranschen. Det handlar bland annat om att se över hur och om användandet av taxameter kan göras obligatoriskt, och även se om en ny definition för taxiliknande verksamhet där taxameter inte används kan skapas.

Samåkning som sker ideellt mellan privatpersoner är positivt och ska självklart vara tillåtet. Men på senare tid har det uppstått problem med taxiliknande samåkningsfunktioner som sker på rent kommersiell grund. Det råder stor osäkerhet om rätt skatter och avgifter betalas och vilken trygghet såväl förare som passagerare har. En del i utredningens arbete kommer att vara att titta på en definition för vad som är samåkning och vad som ska klassas som ren taxiverksamhet.

Sedan början av året finns ny lagstiftning på plats som innebär att polisen kan beslagta registreringsskylt eller fordonsnycklar för att förhindra fortsatt körning med en taxibil som bedöms vara trafikfarlig, eller som inte har rätt tillstånd. Dessutom måste en taxikund få en prisuppgift av föraren redan i förväg om jämförpriset överstiger 500 kronor. Under 2016 blir det obligatoriskt med så kallade redovisningscentraler för taxibranschen. Genom att alla intäkter måste redovisas till myndigheterna blir det lättare att kontrollera att alla taxibolag gör rätt för sig. Även detta kommer att främja de seriösa taxibolagen och se till att rätt skatter och avgifter betalas.

Tillsammans med de förslag utredningen nu ska arbeta fram kan detta innebära att taximarknaden i Sverige börjar fungera bättre. Det ger möjligheter till ökade skatteintäkter som kan finansiera en bättre skola och välfärd. Ordning och reda på taximarknaden ger även en bättre arbetsmiljö för förarna och inte minst fördelar för alla som regelbundet eller bara ibland åker taxi.

Anna Johansson (S)

infrastrukturminister

 << Tillbaka