Nyhet 24 juli 2015


Taxi­pro­ble­men är väl vär­da en ut­red­ning


In­fra­struk­tur­mi­nis­ter Anna Jo­hans­son (S) ska till­sät­ta en taxi­ut­red­ning. Med tan­ke på både de pro­blem som av­re­gler­ing­en 1990 (un­der en S-re­ger­ing) med­för­de och som bara del­vis rät­tats till och de nya tek­nis­ka möj­lig­he­ter som bland and­ra Uber vi­sat på, är det rim­ligt att göra en ut­red­ning av om taxi­verk­sam­he­ten kan re­gle­ras på ett ef­fek­ti­va­re sätt utan att fö­re­ta­gens möj­lig­he­ter­na att ut­veck­las be­grän­sas.


Skånska Dagbladet den 24 juli 2015:

Även om det i fle­ra steg gjorts för­sök att få taxi­mark­na­den att fun­ge­ra bätt­re finns det fort­fa­ran­de pro­blem. När i prin­cip vem som helst kan köra taxi sö­ker sig lyck­sö­ka­re till bran­schen, även som svarttaxi. Det finns ock­så många ex­em­pel på att, främst i Stock­holm och i viss mån and­ra stör­re stä­der, taxi­fö­ra­re skör­tar upp kun­der, ofta ut­länds­ka tu­ris­ter, med sky­hö­ga pri­ser på re­la­tivt kor­ta av­stånd.

Även om det nu finns reg­ler om att pri­ser över 500 kro­nor ska upp­ges i för­väg och det näs­ta år blir ob­li­ga­to­riskt med så kal­la­de re­do­vis­nings­cen­tra­ler för taxi­bran­schen finns det fort­fa­ran­de sto­ra möj­lig­he­ter för en­skil­da taxi­fö­re­tag och fö­ra­re att gå för­bi re­gel­ver­ket.

Att ut­red­ning­en ska ut­re­da ob­li­ga­to­risk taxa­me­ter är där­för en god tan­ke. Sam­ti­digt ut­veck­las nya taxi­lik­nan­de tjäns­ter som kan sä­gas vara en typ av sam­åk­ning. Det ame­ri­kans­ka fö­re­ta­get Ubers verk­sam­het, som är en för­med­lings­cen­tral för den här ty­pen av tjäns­ter, ska nu prö­vas av EU-dom­sto­len. Ska det klas­sas som taxi­verk­sam­het el­ler som för­med­ling av tjäns­ter?

Ändå är det rim­ligt att ut­red­ning­en får stu­de­ra pro­ble­ma­ti­ken, bland an­nat med tan­ke på an­svars­frå­gor­na och hur verk­sam­he­ten ska be­skat­tas. Sam­åk­ning är inte skat­te­plik­tigt, men om det sker or­ga­ni­se­rat, sys­te­ma­tiskt och i vinst­syf­te kan­ske det kom­mer i ett an­nat läge. Kon­kur­rens­si­tua­tio­nen med tra­di­tio­nell taxi­verk­sam­het be­hö­ver ock­så klar­gö­ras.

Så ut­red­ning­en av taxi­verk­sam­he­ten har utan tve­kan vik­ti­ga upp­gif­ter fram­för sig.<< Tillbaka