Nyhet 18 januari 2016


Polisens roll vid id-kontroller


Sedan 4 januari måste transportörer som tar passagerare från Danmark till Sverige kontrollera att passagerarna har giltiga identitetshandlingar. Polisens uppgift är att kontrollera transportören.


Polisen 20160118

Polisens uppgift enligt förordningen är att kontrollera att transportören har fullgjort sin skyldighet, det vill säga att kontrollera att transportören har genomfört en identitetskontroll av samtliga passagerare. Till stöd för polisens arbete har Gränspolissektionen vid den Nationella operativa avdelningen i en skrivelse gjort en tolkning av förordningen. Skrivelsen uppdaterades 18 januari 2016. Förordningen gäller passagerartrafik med tåg, buss eller båt mellan Danmark och Sverige.

Vad är en giltig handling och hur visar transportören att kontroll skett?
För att en identitetshandling ska anses som giltig ska den vara utfärdad i syfte att fastställa innehavarens identitet. För att underlätta arbetet för polisanställda som ska granska och säkerställa att transportören har utfört identitetskontroller har polisen tagit fram en lista med exempel på handlingar utfärdade i Sverige, Norden och EU/EES som bedöms uppfylla förordningens krav på giltig id-handling med fotografi. Observera att listan inte är uttömmande.

Transportören ska kunna visa att kontrollskyldigheten är uppfylld. Enligt polisens uppfattning krävs då någon form av dokumentation där det framgår vilken typ av handling som förevisats, att personen som uppvisat handlingen är den person som handlingen avser, samt handlingens serienummer. Polisen har dock inte mandat att bestämma vilka id-handlingar som transportören ska godta eller på vilket sätt kontrollen ska genomföras. Den beslutande myndigheten i dessa frågor är Transportstyrelsen. För att en transportör ska kunna anses ha brustit i sin kontrollskyldighet av en uppvisad handling ska det ha varit uppenbart att handlingen inte var giltig.

Allmänt kan sägas att polisens kontroll ska genomföras på ett sådant sätt att resenärerna påverkas i så liten utsträckning som möjligt samt att kontrollerna ska genomföras i samband med gränskontroll vid inre gräns.

Fakta:
Förordningen (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.
Den 21 december 2015 trädde en ny lag i kraft som ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat. Regeringen har med stöd av denna lag utfärdat förordningen (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Förordningen trädde i kraft den 4 januari 2016.

Det övergripande syftet med förordningen är att upprätthålla den allmänna ordningen och den inre säkerheten i landet. Enligt bestämmelserna i förordningen ska transportörer som transporterar passagerare till Sverige från Danmark kontrollera att passagerarna innehar en giltig identitetshandling. Att transportören genomför en grundläggande kontroll ska bidra till att hindra att utlänningar reser in i Sverige utan erforderliga handlingar.

Läs förordningen i sin helhet på regeringskansliets webplats (välj Författningar i fulltext och sök SFS 2015:1074)

Polisens tillämpning av förordning om identitetskontroller
Frågor och svar om tillfälliga gränskontroller
<< Tillbaka