Nyhet 10 maj 2016


Debatt: Peter Norman: Stäng smitvägen i taxibranschen


Alla måste ta ansvar för att upprätthålla en sund och rättvis taximarknad. Regeringen måste stänga den smitväg som i dag blivit ett problem för taxi men som snart också kan växa till ett stort problem för många andra branscher, skriver Peter Norman, förbundsordförande för Svenska Taxiförbundet.


 "Det finns tyvärr inga tecken på att Uber kommer att börja förse myndigheter med uppgifter"

Tack vare digitaliseringen kan vi stå inför en ljus ekonomisk framtid. Varje dag tillkommer nya företag som bygger på digitala affärsmodeller. Dessa kan effek­tivisera ekonomin genom att göra saker på ett mer effektivt sätt än tidigare. Men digitaliseringen utmanar också samhällsekonomin. Många av företagen i den så kallade delningsekonomin arbetar med "independent contractors" i stället för anställda medarbetare, vilket innebär att före­tagen helt frånhänder sig arbetsgivaransvaret.

Samtidigt innebär digitaliseringen att alla företag kan verka över nationsgränserna på ett annat sätt än tidigare, i synnerhet de nya företagen som från början skapats utifrån en global tanke. Dessa två trender innebär tillsammans att skatteintäkterna från ­arbete, som är den i särklass viktigaste skattebasen, blir mer lättflyktiga. Eftersom vi står inför ett ökande behov av skatteintäkter kommande decennier, bland annat av demografiska orsaker, bör vi ta detta på allvar.

Den senaste tiden har massmedierna avslöjat en stor omfattning av offshorestrukturer via bland annat Panama i syfte att komma undan skatt. Reaktionerna på dessa avslöjanden har naturligtvis blivit kraftiga och reaktionerna handlar inte bara om vad som är lagligt respektive olagligt, utan också om vad som är lämpligt. Skatteplanering som kan uppfattas som skatteflykt upprör människor.

Panamaavslöjandet kommer att skynda på arbetet med internationella skatteavtal och lagstiftning i syfte att motverka skatteflykt, men det kommer också påverka hur vi ser på företagens hållbarhetsarbete. Det har länge sagts att hållbarhet i såväl närings­liv som offentligt beslutsfattande handlar om långt mer än miljöfrågor. Frågan om undvikande av skatt utgör ett konkret exempel på bristande social och ekonomisk hållbarhet. Företag kommer att ­behöva bli mer transparenta om hur de tar ansvar för att betala in rätt skatter och de kommer fram­för allt att bli mer granskade på den punkten. Denna granskning kommer inte bara att handla om det rättmätiga kravet att företagen ska betala rätt skatter. I andra led kommer även andra frågor som har med transparens att göra: Företagen behöver kunna visa hur de fullgör sin rapporteringsplikt till berörda skatte­myndigheter. I nästa led behöver de också visa att de inte samarbetar med andra företag som smiter från den plikten.

En förändring av skattereglerna behöver dock göras. När globala storföretag skjuter ifrån sig ansvaret för skatter och avgifter till sina uppdragstagare, enskilda personer som förväntas att själva betala in skatt, arbetsgivaravgift och moms, samtidigt som dessa företag verkar över nationsgränserna, behövs nya regler som tvingar dem att rapportera uppgifter till skattemyndigheter, även utländska betalningar. Det är tack vare frånvaron av en sådan regel som taxiföretaget Uber kan fortsätta att undvika skatt med sin lågpristjänst Uberpop. Tjänsten bygger på taxikörningar med privatregistrerade bilar utan taxa­meter - den sorts kassaregister som alla taxibilar bör ha och som lagrar uppgifter som sedan rapporteras till Skatteverket. Betalningen för en resa med Uberpop går direkt till ett företag i Nederländerna som kontrolleras av Uber. Därifrån överförs pengar till förarens bankkonto i Sverige, utan att Uber betalar in källskatt, arbetsgivaravgift eller moms. Uberpop överlämnar åt föraren att ansvara för inkomstredovisningen. Granskningar som gjorts av bland andra SVT och Sveriges Radio visar att inkomstredovisningen ofta fallerar.

Trots att Uber rimligen lagrar motsvarande data som annars lagras i en taxameter rapporterar inte Uber några uppgifter till Skattemyndigheten. Det finns tyvärr inga tecken på att Uber kommer att börja förse myndigheter med uppgifter. I stället kommer fler globala storföretag att tillkomma, som har liknande affärsmodeller och kringgår skatt på samma sätt.

Det brådskar därför med att införa en regel om att Uber och andra internationella företag blir skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket. Det brådskar också att införa krav på att alla taxibilar ska ha en taxameter som automatiskt överför uppgifter till Skatteverket. Regeringen har senarelagt pågående taxiutredning, vilket är bra om det innebär att utredningen på ett bättre sätt kan anpassa förslagen till den snabbt förändrade verkligheten. Men det vilar nu ett stort ansvar på regeringen att stänga den smitväg som i dag blivit ett problem för taxi men som snart också kan växa till ett stort problem för många andra branscher.

Regeringens nyligen presenterade tiopunkts­program mot skattefusk är ett steg i rätt riktning. Programmet omfattar åtgärder mot skattefusk på både internationell och nationell nivå. Bland annat signalerar regeringen att personalliggare ska införas i fler branscher och att kravet på kassaregister ska utvidgas. Det borde också innebära att kravet på taxameter alltid ska upprätthållas. Regeringens goda ambitioner behöver nu omsättas i verkligheten.

I väntan på politiska beslut är det viktigt att inte glömma hållbarhetsfrågan. Vill vi ha företag som växer och utvecklas på ett hållbart sätt för samhället, kan vi inte köpa tjänster av, eller samarbeta med, företag som medvetet och uppenbart kringgår skatt. Detta är i synnerhet inte acceptabelt när samma före­tag låter dem längst ner på stegen, enskilda förare med låg inkomst, dömas till böter för att Ubers taxirörelse inte uppfyller lagens krav.

Om alla tar ansvar för att upprätthålla en sund och rättvis taximarknad där det är lika självklart att betala skatt som att köra med en trafiksäker bil, finns mycket att vinna. Taxinäringen har länge varit en viktig ingång till jobb. I dagens läge är det viktigare än någonsin att denna dörr är öppen. Inte en dörr till svarta jobb där vinsten försvinner till storföretag som kringgår skatt, utan en dörr till vita jobb.

Peter Norman

förbundsordförande, Svenska Taxiförbundet

Läs artikeln i Svenska Dagbladet<< Tillbaka