Nyhet 5 juli 2016


Studie visar: Kollektivtrafikens marknadsandel kan fördubblas med politiska åtgärder


Det går att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. Det visar en idéstudie som WSP tagit fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.


WSP har analyserat tre olika paket av åtgärder som alla når målet. Det samhällsekonomiskt mest effektiva skulle enligt idéstudien vara att satsa på ett kombinerat paket av både kollektivtrafikfrämjande och privatbilshämmande åtgärder.

Det kombinerade paketet skulle påverka de transportpolitiska målen positivt, liksom målet om ett fossilfritt transportsystem och arbetsmarknadsregionernas utveckling.

Regering och riksdag har ställt sig bakom kollektivtrafikbranschens fördubblingsmål. Riksdagen gav ett tillkännagivande till regeringen 2015 om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att nå branschens mål om en fördubblad kollektivtrafik, inte minst genom att ge kollektivtrafikbranschen de förutsättningar som krävs när det gäller exempelvis infrastruktur.

I den ekonomiska vårpropositionen för 2016 skrev regeringen att incitamenten för att välja kollektivtrafik framför privatbil måste stärkas och att infrastrukturen ska stödja målet om att fördubbla kollektivtrafikandelen med anledning av infrastrukturplaneringen.

- Från Svenska Taxiförbundet ställer vi helhjärtat upp på arbetet med att minska privatbilismen. Taxiföretagen erbjuder den typ av mobilitetstjänst som behövs i framtidens städer, tillsammans med annan smart kollektivtrafik, bilpooler och cyklar. Taxi är också en viktig  service för att få en levande landsbygd. Här ser vi en oroande utveckling där regionala kollektivtrafikmyndigheter runt om i landet genomför upphandingar av färdtjänst och skolskjuts på ett sådant sätt att taxinäringen slås ut, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

 

Rapporten är en idéstudie från WSP och ska fungera som underlag för fortsatta diskussioner om hur fördubblingsmålet kan nås och hur kollektivtrafiken kan bidra till att utveckla samhället, minska klimatutsläppen och vidga arbetsmarknadsregionerna.
Relaterade dokument:
WSP Åtgärder fördubbling

<< Tillbaka