Nyhet 17 oktober 2016


Debatt: Tydliga regler krävs – öppna inte för svarttaxi


Det är avgörande att utredningen om taxi är tydlig när det gäller samåkning. Annars är risken stor att kriminella försöker kringgå reglerna för taxikörning och skapar osund konkurrens. Det skriver Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet.


Svenska Dagbladet den 17 oktober 2016:

Om en dryg månad ska den statliga taxiutredningen vara klar. Utredningen är den största översynen av reglerna för taxi sedan avregleringen år 1990 och den sker i en tid när digitaliseringen utsätter lagstiftningen för stora prövningar.

Det svenska taxiregelverket utmanades nyligen av taxitjänsten Uberpop, men regelverket visade sig vara tydligt vilket ledde till att Uberpop stängdes. Ingen behöver idag tvivla på vad som gäller för att transportera personer mot betalning: Sverige har en avreglerad taximarknad där alla som har en taxi­förarlicens och betalar in sina skatter är välkomna att verka - oavsett vilken plattform man använder för att nå kunderna.

Utmaningen från Uberpop bekräftade också taxameterns viktiga roll som taxibranschens kassa­register. Detta förutsågs nog inte av de som vill luckra upp kravet på taxameter men är en naturlig reaktion på det skattekaos som visade sig följa i spåren av Uberpop. I våra samtal med politiska företrädare hör vi idag inga förslag om att lätta på reglerna om taxameter i taxibilar.

Den nya digitala tekniken leder dock till en frågeställning som fortsatt diskuteras: Samåkning. Möjligheten att organisera samåkning ökar med tillgången till olika digitala tjänster. Det är rimligt att förvänta sig att fler vill utnyttja detta, vilket inte bara gäller privatpersoner. Organiserad samåkning kan vara en möjlighet för samhället, till exempel i glesbygd där underlag för storskalig kollektivtrafik saknas. Det är därför viktigt att regelverkets framtida hantering av frågan om samåkning varken stänger dörren till riktig samåkning eller öppnar dörren för svarttaxi.

Samåkning är alltså en möjlighet, men om den som kör ska få ersättning för samåkningen finns skattemässiga problem och risker. Att ordna ett begränsat undantag för ersättning vid samåkning kan låta som en lockande lösning. Men det är i praktiken svårt att göra detta utan att öppna en bakdörr för kriminalitet och osund konkurrens. Utvecklingen kring Uberpop visar vad naivitet skulle kunna leda till. Undantagsregler kan missbrukas även om de skapats i all välmening. Om avsikten är att svenska medelklasshushåll ska dela på skjutsen ut till landet på helgen är risken stor att resultatet istället blir organiserad svarttaxi.

Även små undantag för "betald samåkning" kan komma att utnyttjas av kriminella nätverk. Brottsförebyggande rådets rapport "Kriminella nätverk och grupperingar" som nyligen publicerades ger en inblick i den informella ekonomi som finns i framförallt storstäderna. Rapporten pekar bland annat på storskaligt organiserat svartarbete och missbruk av bidrag från Arbetsförmedlingen och lönegarantier, exempelvis inom taxibranschen. BRÅ konstaterar att det till skillnad mot "vanlig" ekobrottslighet är fråga om personer som "ger sig in i legalt ­företagande i syfte att bryta mot reglerna och tjäna mer pengar än sina konkurrenter". Att öppna ­undantag från kraven att alla betalda transporttjänster ska ske professionellt och att alla inkomster ska beskattas riskerar att kraftigt öka de problem som redan förekommer.

Det är viktigt att frågan om samåkning får en samlad bedömning. Fallet med Uberpop visar att det finns ett stort tryck på möjligheten att erbjuda tjänster till lågt pris utanför det generella regel­verket. Under de kommande åren ska många personer ta sig in på arbetsmarknaden, vilket inte talar för att skapa undantag som riskerar att öka problemet med svarttaxi. Istället bör vi fråga oss hur marknaden för beskattade tjänster kan vidgas ­genom generella skattestimulanser.

Utmaningen att balansera den digitala utvecklingens fördelar och risker är naturligtvis svår. EU-kommissionen har tidigare i år presenterat skrivelsen "Europeisk agenda för delningsekonomin" som syftar till att hjälpa medlemsländerna att ta tillvara på delningsekonomins fördelar och att lyfta fram eventuella farhågor.

Kommissionen har en stark tro att nya digitala verktyg kan spela en snabbt växande ekonomisk roll för Europa. Kommissionen konstaterar visserligen att det kan vara lämpligt att införa tröskelvärden under vilka ekonomisk verksamhet anses utgöra en informell ekonomi mellan privatpersoner, men samtidigt är Kommissionen mycket tydlig med att skattskyldigheten ska vara lika för alla företag som erbjuder jämförbara tjänster. Man konstaterar också att om den som levererar en tjänst har ett vinstsyfte är denne en näringsidkare. Kommissionens skrivelse kan därför inte tas som en rekommendation att öppna ett undantag för ­betalning i samband med samåkning. Snarare är det viktigt att se till att alla känner till de regler och skyldigheter som finns, vilket Kommissionen konstaterar i sin slutsats.

Många väntar nu på att den pågående statliga taxiutredningen ska lösa de frågor som är utestående, vilket särskilt gäller frågan om samåkning. Lika viktigt som det är att uppmuntra samåkning är det att inte gå fel i sökandet efter lösningar. Vi har ett regelverk för professionell taxi som är tydligt i synen på svarttaxi och i kraven på de som utför taxitjänster. Detta regelverk bör inte bli mindre tydligt i ett läge med risk för organiserat regelbrott i syfte att vinna marknadsandelar.

Slutsatsen blir därför att utredaren bör låta samåkning vara just samåkning, det vill säga att två ­eller flera personer ideellt väljer att åka tillsammans om de har gemensam färdväg. Ersättning mellan privatpersoner i samband med samåkning ska därför endast kunna ges för att dela på kostnader, exempelvis bränsle, inte som ersättning för en tjänst.

Om digitaliseringen kan stimulera sådan sam­åkning kan det finnas mycket att vinna för hela samhället, likaså om vi kan hitta generella åtgärder som gör det billigare att efterfråga professionella, beskattade taxitjänster, exempelvis på glesbygden.

Claudio Skubla

Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet

 << Tillbaka