Nyhet 28 december 2016


Pressmeddelande: Invandrare tar taxi till integration


Trots övergripande hinder för utrikes födda att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden finns det branscher och yrken som fungerar som en viktig inkörsport till det svenska samhället. En av dessa är taxibranschen där över 45 procent av alla förvärvsarbetande är utrikes födda.


Enligt SCB är 45 procent av alla förvärvsarbetande inom taxibranschen utrikes födda. Det är tre gånger så många som på arbetsmarknaden i övrigt. Inom taxi finns också goda möjligheter till karriär och eget företagande.

- Det går alldeles utmärkt att börja som anställd taxiförare för att så småningom starta ett eget företag och börja anställa egna medarbetare. Många invandrare tar vara på de möjligheterna, vilket har resulterat i att andelen utrikes födda företagare i taxinäringen är 55 procent, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Detta stöds i en rapport från Tillväxtverket som visar att små företag som drivs av utrikes födda generellt sett anställer fler än de företag som drivs av inrikes födda och att det är vanligt att företag som drivs av utomeuropeiska invandrare anställer personer som har invandrat. På så sätt bidrar ett ökat företagande hos utrikes födda till att minska arbetslösheten hos andra utrikes födda.

- Taxi är mer beroende av våra utlandsfödda anställda än de flesta andra branscher. Utan våra invandrare stannar Sverige. Taxibranschen är bokstavligen ett exempel på detta, säger Claudio Skubla.

Samtidigt är taxiföretagens lönsamhet extremt pressad med en rörelsemarginal sedan 2000-talets början på i genomsnitt 2,3 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan 5 och 8 procent.

- En starkt bidragande orsak till detta är att över 60 procent av kostnadsmassan för taxiföretagen är skatter och tvingande avgifter. Ytterligare höjningar av skatter och avgifter kommer att få stora konsekvenser för lönsamheten och förmågan att anställa och betala ut löner till de anställda, säger Claudio Skubla. 

- Om regeringen menar allvar med att få fler människor i arbete måste den sänka trösklarna till anställning och egenföretagande i tjänstesektorn. Någon form av skatteväxling måste till, vilket i stort sett alla riksdagspartier tidigare har visat sig positiva till att pröva. Öppenhet och mångfald präglar taxi redan idag. Med rätt förutsättningar kan vi bidra ännu mer, säger Claudio Skubla.




Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka