Nyhet 4 december 2017


Taxi viktig för besöksnäringen


Regeringens utredning Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring skriver bland annat att ”besöksnäringen inte skiljer sig från andra näringar avseende behovet av hållbara transportlösningar. Svenska Taxiförbundet delar den uppfattningen och föreslår här fyra viktiga åtgärder.


Taxi Arlanda besöksnäring

Regeringens utredning Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring skriver bland annat att "besöksnäringen inte skiljer sig från andra näringar avseende behovet av hållbara transportlösningar.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Syftet med uppdraget har varit att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i hela landet. I uppdraget har ingått att lämna förslag på en politik som skapar förutsättningar för tillväxt, företagande och sysselsättning och som bidrar till att aktörerna gemensamt kraftsamlar inom besöksnäringen.

Det som gör frågan extra angelägen är att besöksnäringen växer snabbt, och att resandet och transportbehovet därmed ökar, utan att det finns någon egentlig strategi för att hantera detta."

Svenska Taxiförbundet delar den uppfattningen och föreslår här fyra viktiga åtgärder.

1.Ta fram en mobilitetsstrategi för landsbygden.
Vi blir fler som ska resa mer. Turister och besökare är starkt beroende av hög tillgänglighet. På samma sätt som i diskussionen om framtidens städer borde landsbygdsdebatten handla om behovet av hållbara mobilitetstjänster.

2. Använd anropsstyrd kollektivtrafik med taxi
På flera håll i landet har kollektivtrafiken utvecklats tack vare anropsstyrd kollektivtrafik med taxi. Resenärerna beställer en bil vid behov enligt en turlista. Det är billigare, mer hållbart och mer flexibelt än att låta dyra och nästan tomma bussar köra.

3. Samordna trafikslagen för smidigare resor
Tidtabellerna för flygen, tågen, bussarna och båtarna behöver anpassas efter varandra för att underlätta kollektivtrafikresandet. Det behövs tillgång till taxi i hela landet, inte minst till de orter och byar dit andra trafikslag inte finns. De regionala trafikmyndigheter som driver färdtjänst i egen regi eller upphandlar bussar motverkar tillgången på taxi.

4. Vidta åtgärder mot svarttaxi
Ett allvarligt hot mot taxi på landsbygden är också den svarttaxiverksamhet som vuxit fram de senaste åren. Via grupper på Facebook lockas kunderna att använda svarttaxi - en olaglig och farlig tjänst som skapar otrygghet och slår undan benen på riktiga taxiföretagare. Här krävs kraftfulla insatser för att den seriösa taxinäringen ska kunna finnas kvar.

 

 
Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Irene Fällström

Irene Fällström
Kommunikationschef

irene.fallstrom@taxiforbundet.se
08-566 216 73
072 402 69 55

<< Tillbaka