Nyhet 21 februari 2018


Ny indexrekommendation för taxi och skolskjuts


Det branschgemensamma Indexrådet fastställde i februari 2018 en ny rekommendation för indexreglering gällande skolskjutstrafik med taxi. Syftet är att skapa affärsneutralitet och bibehålla affären som görs när en beställare handlar upp trafik. Nyligen publicerades även en rekommendation för indexreglering av skolskjuts med buss.


Indexrådet har identifierat ett behov att ta fram en egen rekommendation för Indexreglering gällande skolskjuts med taxi.

Grundprinciper:

• Ett hundra procent (100 %) av beloppet skall indexeras. Detta för att indexregleringen skall återspegla den ingångna affären när avtalet undertecknades. Om man väljer indexering lägre än 100 % kan detta innebära att anbudslämnaren tvingas lägga ett högre anbudspris för att kompensera för indexeringsrisken. Indexreglering skall vara affärsneutralt och opåverkbart av bägge parter.

• Upphandlande enhet/myndighet bör använda sig av Taxi index, framtaget av SCB. Se vidare: Taxi index

Övriga grundprinciper vid indexreglering:

• Index skall justeras kvartalsvis. Motiveringen till detta är att drivmedelspriser varierar uppåt och nedåt under året. Årsvis reglering innebär en onödig affärsrisk för bägge parter. 

Basmånadens indextal och kostnadsnivå skall vara kända vid anbudsinlämning. Man skall alltså inte använda basmånad nära trafikstart och därmed efter sista datum för anbudslämning. Väljer man ett en sådan okänd basmånad innebär detta en onödig affärsrisk och kan resultera i högre anbudspriser.

• Indexjustering ska ske från och med trafikstart. Anledningen till detta är att det kan gå lång tid från anbudsinlämnandet till trafikstart och kostnadsläget kan därmed ha förändrats. Detta för att bibehålla affärsneutraliteten i det ingångna avtalet. Detta innebär att vid första regleringen avseende augusti månad indexeras med kvartal 1 (det kvartalsindex som är känt). Därefter löpande regleringar kvartalsvis (oktober indexeras med kvartal 2 osv.).

• Ersättning till trafikföretaget avseende eventuella extraturer/badturer som ingår i avtalet ska indexregleras på samma sätt som den fasta ersättningen till trafikföretaget. 

Om Indexrådet:

Det branschgemensamma Indexrådets syfte är att säkerställa affärsneutralitet i de fastslagna indexregleringsprinciperna. Rådet ska identifiera och analysera de fall där kostnadsförändringar beroende på skatte- och avgiftsförändringar uppstår och påverkar affärsneutraliteten. Indexrådet arbetar med alla frågor som rör index i taxi- och bussbranschen.Parterna enas löpande om innehållet i indexrekommendationerna och ståndpunkter av principiell natur beslutas i de respektive styrelserna.

I indexrådet ingår Sveriges Bussföretag, Svensk Kollektivtrafik och Svenska Taxiförbundet.

 

 
Kontakt:

Josefin Deiving

Josefin Deiving
Marknadsansvarig

08 566 21 669
072 402 81 38

<< Tillbaka