Remissvar 8 januari 2013


Remissvar: Bosättningskravet vid biluthyrning, N2012/2765/RS


Förbundet har inte något att invända i sak mot förslaget. Dock ställer vi oss frågande till några av uppgifterna.


Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretagare och har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade PM.

Förbundet har inte något att invända i sak mot förslaget.

Dock ställer vi oss frågande till några av uppgifterna på sidan 6, tredje stycket.

Där synes framgå att det redan i 1998 års yrkestrafiklag gjordes skillnad på yrkesmässig trafik och taxitrafik/taxiverksamhet. Denna åtskillnad tillkom dock först vid ikraftträdandet av den senaste yrkestrafiklagen och den nya taxitrafiklagen.

Vidare anges att lättnader i regelverket samtidigt genomfördes såtillvida att "Vid prövningen av kravet på "gott anseende" omfattas inte näringsidkare som är bosatta utanför Sverige under förutsättning att de är bosatta i annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), jfr 2 § yrkestrafiklagen (2012:210) och 3 § taxitrafiklagen (2012:211).

Det är inte riktigt att en utanför Sverige men inom EES boende näringsidkare vid ansökan om taxitrafiktillstånd undgår Transportstyrelsens prövning av huruvida "gott anseende-kravet" är uppfyllt.

Notera även att bägge nämnda lagar (även den upphävda 1998 års yrkestrafiklag) är indelade i kapitel. Därför är inte hänvisningarna till lagrummen riktiga.    
Relaterade dokument:
Remissvar: Bosättningskravet vid biluthyrning, N2012/2765/RS


Kontakt:

Anders Berge

Anders Berge
Chefjurist

anders.berge@taxiforbundet.se
08 566 21 668
0705 36 37 46

<< Tillbaka