Remissvar 19 februari 2013


Remissvar: Konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål för vägtrafiken, TRV2012/27782


Svenska Taxiförbundet har inte i sak något att invända mot förslaget. Emellertid anser vi att förslaget i större utsträckning bör beakta taxis och övrig yrkestrafiks situation i arbetet med att förbättra trafiksäkerheten.


I många av våra städer råder det akut brist på platser för kortare stopp, vilket leder till att taxiförare ofta tvingas stanna i körbanan för att släppa på och av kunder. Medtrafikanter tvingas till hastiga, oplanerade, filbyten och cyklister lockas ut i körbanan med ökad kollisionsrisk som följd.

För att undvika onödiga risksituationer krävs en anpassning till taxikundernas behov att bli hämtade och lämnade där de vill. Det ligger i taxibranschens natur att resorna inte går att planera i förväg och att taxi inte ska tvingas neka resor med start och slut på platser där fordon normalt inte får parkera eller stanna. Många taxikunder är äldre eller rörelsehindrade och kan behöva hjälp in till eller ut från sitt hem, vilket innebär att taxifordonet kan bli stående på gatan ett antal minuter.

 
Relaterade dokument:
Remissvar: Konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål för vägtrafiken, TRV2012/27782


Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka