Remissvar 18 juni 2013


Remissvar - Regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg


Det ska inte finnas förutsättningar för företag med oseriösa arbetsmetoder att verka i Taxinäringen. Det förutsätter att taxi prioriteras i myndigheternas, främst polisens och Transportstyrelsens, uppdrag.


Svenska Taxiförbundet arbetar för att det inte ska finnas förutsättningar för företag med oseriösa arbetsmetoder att verka i taxinäringen. Branschen måste bli fri från dessa avarter, vilket förutsätter att taxi prioriteras i myndigheternas, främst polisens och Transportstyrelsens, uppdrag.

Förbundet ställer sig därför mycket positivt till regeringens initiativ och anser att Rikspolisstyrelsens och Transportstyrelsens gemensamma förslag om återkommande tillståndsmätningar, ett utökat riskvärderingssystem, en gemensam strategi för tillsyn och kontroll av yrkestrafiken och föreskrifter för hur enskilda polismän ska kunna hindra ett fordon från fortsatt färd är i rätt riktning.

Däremot omfattar de genomförda tillståndsmätningarna inte fifflet och fusket med bidrag, skatter och avgifter som många oseriösa aktörer ägnar sig åt. Underlaget är därför inte heltäckande och ger inte en korrekt bild av regelefterlevnaden i taxibranschen. Vi utgår ifrån att de löpande tillståndsmätningar som föreslås i rapporten kommer att omfatta även dessa aspekter. Dessutom måste antalet fordon i mätningarna utökas så att det i det statistiska materialet går att utläsa eventuella skillnader mellan åkerier anslutna till en beställningscentral och övriga så kallade friåkare.

Förbundet ställer sig även positivt till rapportens förslag om skärpta regler för prisinformation och att krav på att hitta till passagerarnas mål införs i körprovet för taxiförarlegitimation. Vad gäller kravet på lokalkännedom ställer vi oss dock frågande till hur Transportstyrelsen avser att hantera t ex de taxiförare som gör provet i en ort eller stad för att därefter flytta till en annan ort eller stad. Att en taxiförare vet var Bergsgatan i Ljusdal är belägen, innebär inte per automatik att föraren hittar till Bergsgatan i Gävle, Malmö, Luleå, Limmared, Göteborg eller Stockholm.

När Transportstyrelsen den 1 mars 2012 valde att slopa kravet om lokalkännedom i Stockholm betonade myndigheten att förarna i stor utsträckning "använder kartor och andra hjälpmedel för att hitta färdmålen och använda en lämplig färdväg". Men kartor och andra tekniska hjälpmedel är just hjälpmedel, ett komplement, och ska användas därefter. Hjälpmedel kan inte ersätta faktisk kunskap om gator, vägar och stadsdelar och hur de förhåller sig till varandra. Förmågan att undvika hinder och trafikstockningar genom professionella vägval förutsätter god kunskap om, och förståelse för, den trafikmiljö taxiföraren har som yrke att köra i.

Utöver rapportens förslag krävs en ökad, kontinuerlig samverkan mellan myndigheterna - främst Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogden - samt en rejäl satsning på fler trafikpoliser och kompetenta, bättre fungerande grupper inom polisen som arbetar med taxiproblematiken dygnet runt, året runt. 

I dagsläget finns det bara ett fåtal särskilt utbildade och engagerade poliser med uttalat uppdrag att kontrollera taxibranschen. Därför brister det i kontrollen av taxinäringen ute i trafiken, vilket gör det fritt fram för oseriösa aktörer att bryta mot regelverket utan påföljd. Förbundet ser därför positivt på beslutet om ombildningen av polisen till en enda sammanhållen myndighet den 1 januari 2015.  Förbundet hoppas att omställningen ska ge polisen samordningsfördelar och medföra en effektivare ledning och styrning av verksamheten samt innebära möjligheter till ett intensifierat arbete ute på fältet och en bättre uppföljning av tillsynsverksamheten.

Förbundet har noterat ett nytt fenomen inom taxibranschen med företag som ställer dåligt underbyggda krav om dispens från taxameterkrav för sina anslutna åkerier. Grundkravet på en taxibil är att den ska vara utrustad med taxameter. Förbundet anser att detta krav är en förutsättning för att konkurrens ska kunna ske på lika villkor i taxibranschen. Transportstyrelsen har att följa de förutsättningar som beskrivs i förarbetena till regelverket och som säger att "synnerliga skäl" krävs för att en taxameterdispens ska kunna medges.

Om en dispens meddelas på felaktig grund uppstår en konkurrenssnedvridning både på det viset att taxiföretaget slipper kostnaden för att köpa in taxametern, men även på det viset att inkörda belopp blir mer svårkontrollerade. En taxameterdispens underlättar alltså för den som vill undanhålla medel från skatt och avgifter.  

Transportstyrelsens tidigare frikostiga medgivande av taxameterdispenser försvårar kontrollerna och Förbundet har därför i en skrivelse till Transportstyrelsen krävt att dispenserna ska upphöra. Transportstyrelsen utlovade i sitt svar (20111018) en översyn av möjligheterna att erhålla undantag från kravet på taxameter i taxifordon. Detta sett i relation både till kravet på lika konkurrens och till de olika kontrollaspekter som berörs. Avsikten var att göra översynen under 2012/2013. Förbundet väntar fortfarande på denna översyn. I avvaktan på Transportstyrelsens översyn, anser Förbundet att inga taxameterdispenser ska ges, förutom till hyrverksfö­retag (som det är beskrivet i regeringspropo­sitionen) och taxiföretag med fordon som uteslutande används för skolbarnstran­sporter.
Relaterade dokument:
Remissvar Regelefterlevnad N2013/1348/TE


Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka