Remissvar 23 maj 2014


Remissvar- Transportstyrelsens förslag om avgifter


Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter, TSF 2014-45


Transportstyrelsens förslag innebär en väsentlig höjning av avgifter som rör tillträdet till taxinäringen medan andra löpande avgifter sänks.

Enligt myndighetens egna uppgifter ska avgifterna sättas så att självkostnadstäckning uppnås. Det är dock okänt vilka nyckeltal eller beräkningsgrunder som används när avgifterna bestäms. 

Svenska Taxiförbundet finner det anmärkningsvärt att Transportstyrelsen vill belasta branschen med höjda avgifter, då det är allmänt känt att myndigheten lämnar tillbaka hundratals miljoner kronor till staten varje år med hänvisning till att pengarna inte har behövts i verksamheten.

Den ekonomiska situationen för taxi är mer pressad än genomsnittet för näringslivet. Rörelsemarginalen ligger på 2,3 procent i genomsnitt under 2000-talet. För näringslivet totalt pendlar den mellan 5 och 8 procent. Även nettoomsättning och förädlingsvärde per anställd är låg inom taxi. Känsligheten för kostnadsökningar är således stor inom taxinäringen.

Just skatter och avgifter - något som inte näringen själv styr över - är en stor post i den totala kostnadsmassan. Förbundet är därför positivt till sänkningen av tillsynsavgiften.

I likhet med Sveriges Bussföretag anser Svenska Taxiförbundet att regeringen bör se över grunderna för Transportstyrelsens tillsynsavgiftssystem. Avgifterna debiteras transportnäringarna oavsett om någon tillsyn utförs eller inte. I de fall då näringen utsätts för tillsyn upplever Förbundet att åtgärderna tyvärr alltför ofta inte gör skäl för namnet - det finns således inte någon tydlig och specificerad motprestation från det allmännas sida i förhållande till dem som betalar avgifterna. Avgifterna är därför att betrakta som en ren beskattning av näringarna. (Se t.ex. prop. 2003/04:145 s.33).  
Relaterade dokument:
Remissvar- Transportstyrelsens förslag om avgifter

<< Tillbaka