Remissvar 18 juni 2015


Remissvar - Redovisningscentraler för taxitrafik, N2013/4908/MRT


Svenska Taxiförbundet delar Transportstyrelsens och regeringens uppfattning att framflyttade ikraftträdanden är nödvändiga. Vi bedömer dock att de föreslagna tiderna för nya ikraftträdanden inte lämnar tillräckligt med tid för att implementera denna helt nya ordning, varför de torde framflyttas ytterligare.


Svenska Taxiförbundet ställer sig mycket positivt till regeringens förslag om framflyttade ikraftträdanden och former för överföring av uppgifter. Till den fortsatta beredningen vill vi bidra med följande synpunkter.

Senarelägg ikraftträdanden ytterligare
Svenska Taxiförbundet delar Transportstyrelsens och regeringens uppfattning att framflyttade ikraftträdanden är nödvändiga. Vi bedömer dock att de föreslagna tiderna för nya ikraftträdanden inte lämnar tillräckligt med tid för att implementera denna helt nya ordning, varför de torde framflyttas ytterligare.

Enligt promemorian kan regeringen fatta beslut om en förordning tidigast i augusti 2015. Det innebär att den myndighet som ges ansvar för att ta fram föreskrifterna inte kan påbörja sitt arbete förrän efter regeringens beslut.

För att skyldigheten att överföra taxameteruppgifter ska kunna fungera i praktiken, förutsätts att en ny redovisningscentralbransch etableras som kan erbjuda taxiföretagen nödvändiga tjänster.

Nya redovisningscentraler ska alltså hinna startas upp, ansöka om tillstånd och marknadsföra sina tjänster. Dessa kan dock inte påbörja arbetet med att utforma sina tjänster förrän gällande föreskrifter finns att tillgå. Först därefter kan taxiföretag anslutas och börja tömma taxameteruppgifter.

Förslag till former för överföring av uppgifter gillas
Svenska Taxiförbundet har i en skrivelse till regeringen (den 30 mars 2015) framfört taxibranschens oro över hur Sveriges Riksdags tilläggsbeslut om trådlös överföring ska komma att tolkas i den fortsatta beredningen.

Trådlös överföring är i sig inget bekymmer för taxiföretagen. Våra farhågor är dock att Riksdagens beslut om trådlös överföring ska resultera i långtgående krav på verifikation, såsom digital signatur, och kryptering av taxameterinformationen. Något som idag bara nya taxametrar, godkända enligt MID (Mätinstrumentdirektivet) klarar.

Ett sådant beslut skulle innebära att säkra, tekniskt avancerade och fullt fungerande så kallade TX-taxametrar, som sitter i en majoritet av Sveriges taxifordon, över en natt måste skrotas och ersättas av nya MID-taxametrar à 35-50 000 kronor styck.

En grov uppskattning är att drygt 70 procent av landets 16 452 taxifordon har en sådan installerad, vilket skulle innebära en sammanlagd kostnad för dessa taxiföretag på uppemot en halv miljard kronor.

Men inte ens de företag som idag har MID-taxametrar skulle slippa extrakostnader. För att en befintlig MID-taxameter, som idag är i drift, ska fungera ihop med nya funktioner för verifikation och kryptering krävs en kompletterande tillsatsanordning à cirka 4 000 kronor.

Dessutom skulle det innebära att den kommunicerande modulen blir en del av själva taxametern. Konsekvensen är att taxametern blir än mer beroende av mobilteleoperatörerna och deras system för mobil kommunikation. Skulle man till exempel idag godkänna en taxameter som talar 2G (GPRS) så kommer det att ta åtminstone ett år innan den kan introduceras på marknaden. Följden är att de taxametrar som då finns på marknaden kommer att vara låsta till just det kommunikationssättet. Då har man försatt taxiföretagen i en situation där taxiägare riskerar att bryta mot lagen om mobiltelefonoperatörerna släcker ner 2G-nätet eller får driftstörningar, eftersom taxametern i en sådan situation inte kan tömma in data till redovisningscentralen. Det enda sättet för en taxiägare att då följa lagen är att återigen montera en ny taxameter med ett annat kommunikationssätt. Om det då inte finns en sådan på marknaden, kommer det att ta 6-18 månader för leverantörerna att få fram en ny godkänd taxameter (med t ex 3G-kommunikation).

Långtgående krav en katastrof för en ekonomiskt pressad näring
Taxiföretagen kännetecknas, i likhet med stora delar av tjänstesektorn, av en pressad lönsamhet. Inom taxibranschen är den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela 2000-talet är mindre än 2,3 procent. De senaste åren är den 1,6 procent. Det ska jämföras med näringslivet totalt som pendlar mellan 5 och 8 procent.

Dessutom är skatter och avgifter, något som företagen själva inte kan påverka, en stor post i taxiföretagens totala kostnadsmassa jämfört med andra branscher. För taxiföretagen är hela 60 procent av kostnadsmassan skatter och tvingande avgifter. Vid jämförelser med en enskild konsult inom till exempel IT framgår att skatter och avgifter är 10-15 procentenheter högre inom taxi. 

Sammantaget innebär detta att en lagstiftning som genererar krav på nya MID-taxametrar kommer att utradera många taxiföretags överskott och försvaga deras förmåga att betala ut löner till de anställda i flera år. Detta kan naturligtvis inverka negativt också på förmågan att upprätthålla en önskvärd kvalitet i den regionalt upphandlade trafiken, såsom färdtjänst och skolskjuts.

Låg kostnad för taxiföretagen utredningens rekommendation
Den regeringsproposition som Riksdagen behandlade grundar sig på utredaren Christer Sjödins genomgripande promemoria Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66). Den har som utgångspunkt att ett införande måste kunna ske så smidigt och till så låg kostnad för taxiföretagen som möjligt.

Utredaren menar att det i ett första led bör byggas ett system utifrån befintlig teknik för överföring och betonar att: "Den taxameterutrustning som redan finns är enligt gällande föreskrifter plomberad. Enligt utredningens uppfattning ges Skatteverket och andra inblandade myndigheter goda möjligheter att upptäcka manipulation av utrustning redan genom kravet på överföring av taxameteruppgifter. De överförda uppgifterna kan då ge indikation på att dessa är manipulerade."

Vad utredaren underförstått ifrågasätter är om det är rimligt att ställa ytterligare krav på verifikation av överförd information, såsom en digital signatur, och kryptering. Utredaren är väl medveten om att sådana krav skulle leda till att en övervägande del av Sveriges taxiföretag då tvingas investera i nya taxametrar.

Följ promemorians förslag
En övervägande del av den svenska taxibilsflottan har alltså en avancerad taxameterteknik som redan idag kan överföra information trådlöst till en redovisningscentral. Därför är det orimligt om stora delar av taxibranschen, som idag inte använder MID-taxameter, skulle påtvingas en inköpskostnad för något som i sammanhanget har ett så pass litet mervärde.

Av dessa skäl ställer sig Svenska Taxiförbundet mycket positivt till regeringens förslag att en digital eller trådlös överföring inte ska föranleda regeringen eller föreskrivande myndigheter att ställa krav på digitala signaturer, kryptering eller nya särskilda anordningar till taxametrar.

Väljer Regeringen eller föreskrivande myndigheter ändå att besluta om skarpare krav enligt ovan, utgår vi ifrån att det finns en beredskap för att låta staten stå för finansieringen av den pådyvlade tekniken - så som man har gjort i Tyskland och Belgien. Det blir ändå ökade skatteintäkter till statskassan, såväl första året som åren därefter.
Relaterade dokument:
Remissvar - Redovisningscentraler för taxitrafik, N2013/4908/MRT

<< Tillbaka