Remissvar 14 december 2015


Remissvar- Trafikförsörjningsprogram för Blekinge


I kollektivtrafiklagen står det att ”Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet”. I dokumentet ”Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016 – 2019” finns ingen antydan till att verka för att uppfylla lagstiftningens andemening, vilket torde vara en lägsta ambitionsnivå.


Därtill vill vi anföra följande:

Kostnaderna för kollektivtrafiken har ökat markant. En rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2014) visar att trafikeringskostnaderna för busstrafiken ökade med 5,1 miljarder under perioden 2007-2012, vilket motsvarar en kostnadsökning på 6,5 procent årligen. Antalet resor i hela kollektivtrafiken har ökat med 2,6 procent, vilket innebär en kostnadsökning på 6-8 procent årligen.

Samtidigt visar demografiska studier på en ökande och åldrande befolkning.

För att motverka en kraftigt ökande privatbilism, med ökad trängsel och skadlig miljöpåverkan som följd, måste fler människor än idag ges möjlighet att resa kollektivt.

Lösningen är en ökad användning av anropsstyrd kollektivtrafik med taxi. Det kan bidra till en ökad tillgänglighet i Blekinge län och minskad privatbilism.

Anropsstyrd kollektivtrafik - rullar bara när någon vill resa
Anropsstyrd kollektivtrafik är när resenären beställer en tur genom att exempelvis använda Internet, en app eller ringa 30-60 minuter före avgång. Om ingen vill åka så går inte turen. Om enstaka eller få resenärer vill åka så kan mindre fordon väljas för turen, för att undvika onödig miljöbelastning. Det finns olika möjligheter att anpassa anropsstyrd kollektivtrafik såsom att korta körsträckan, tillfälligt hoppa över hållplatser där ingen vill åka eller hämta upp resenären närmare bostaden.

Allt fler RKM satsar på anropsstyrd kollektivtrafik
Idag består den anropsstyrda kollektivtrafiken i Sverige av en halv miljon resor av det totala antalet kollektivtrafikresor på 737 miljoner per år. Men de regionala kollektivtrafikmyndigheternas intresse ökar snabbt. Redan idag finns anropsstyrd kollektivtrafik i till exempel Kalmar län, Västra Götaland och Västernorrland.

Fördel anropsstyrd kollektivtrafik:

  • Ett bra alternativ för länets landsbygd och på linjer och tider på dygnet där stora bussar går i trafik med bara ett fåtal resenärer.
  • Sparar skattepengar. I en rapport gjord av Handelns Utredningsinstitut framgår att Kalmar läns anropsstyrda trafik är upp till dubbelt så kostnadseffektiv som den traditionella kollektivtrafiken med buss.
  • Bra för miljön. Bussar är miljövänliga när många åker med dem. Om det bara är en handfull kan man minska CO2-utsläppen till en femtedel genom att istället använda ett mindre taxifordon på turen. Turer som inte körs leder också till minskade utsläpp.

Med rätt förutsättningar kan taxiföretagen bidra mer
Taxiföretagen vill ges möjlighet att spela en mer aktiv roll än i dag när det gäller att nå målen för ökat kollektivt resande. Taxiservice är en viktig del av infrastrukturen och en förutsättning för att människor ska kunna leva och bo i hela landet. Taxi är en del av den service som är hotad på landsbygden, ökad användning av anropsstyrd trafik skulle stärka taxiservicen och minska det privata bilberoendet.

Genom att i större utsträckning använda anropsstyrd kollektivtrafik med taxi kan kostnaderna pressas, miljöpåverkan minskas och befolkningen få mer kollektivtrafik för pengarna.

Taxiförbundets förslag:

  1. Initiera en utredning om hur anropsstyrd kollektivtrafik med taxi kan införas i glesbygd och i städerna under lågtrafik
  2. Initiera ett pilotprojekt i mindre, avgränsad, skala för att snabbt få ett verkligt exempel att utgå ifrån i det fortsatta planeringsarbetet.

Ändra upphandlingskriterierna så att det är transporten, inte fordonen, som handlas upp.
Relaterade dokument:
Remissvar - Trafikförsörjningsprogram för Blekinge


Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka