Remissvar 20 juli 2016


Remissvar: Erkännande av yrkeskvalifikationer


På grund av begränsningar i vägtrafikregistret kommer, enligt uppgift från Transportstyrelsen, de som utövar taxiföraryrket tillfälligt över huvud taget inte att kunna omfattas av taxibranschens uppföljningssystem, den s.k. Behörighetskontrollen som Förbundet har tagit fram i samarbete med Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen. Kontrollmöjligheterna av om gällande behörighet finns hos en taxiförare kommer alltså att försämras avsevärt jämfört med vad som är fallet idag.


Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag och har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade föreskrifter.

Eftersom föreskrifterna redan är beslutade inriktar Förbundet sig på att kommentera några av de praktiska konsekvenserna kring tillämpningen av dem och att taxiföraryrket har blivit ett reglerat yrke.

Möjligheter till kontroll och uppföljning av yrkeskvalifikationer
För att få en taxiförarbehörighet enligt svenska regler krävs att man med godkänt resultat har genomgått en läkarundersökning, ett körprov och ett skriftligt prov, det senare med ett från resenärshåll viktigt innehåll[1]. Behörigheten för yrket kräver en god vandel. Också vandelskontrollen riktar in sig på förhållanden som är av stor betydelse för resenärernas trygghet, t.ex. undersöks om den blivande taxiföraren har gjort sig skyldig till misshandel och/eller andra brott mot person.

Det finns ett löpande informationsutbyte mellan domstolarna i Sverige och Transportstyrelsen. Om en förare gör sig skyldig till brott kan taxiförarlegitimationen förklaras ogiltig eller återkallas. Transportstyrelsen återkallar legitimationen även av andra skäl, t.ex. om läkare har rapporterat in att innehavaren inte längre uppfyller stadgade medicinska krav. Det är okänt för Förbundet om liknande rutiner tillämpas i andra stater.

Ingripanden mot utländska yrkesutövare, särskilt de tillfälliga, kommer inte att vara möjliga på samma sätt som mot de svenska taxiförarlegitimationerna. På grund av begränsningar i vägtrafikregistret kommer, enligt uppgift från Transportstyrelsen, de som utövar taxiföraryrket tillfälligt över huvud taget inte att kunna omfattas av taxibranschens uppföljningssystem, den s.k. Behörighetskontrollen[2] som Förbundet har tagit fram i samarbete med Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen. Kontrollmöjligheterna av om gällande behörighet finns hos en taxiförare kommer alltså att försämras avsevärt jämfört med vad som är fallet idag. Tillsynen blir betydligt omständligare jämfört med svenska taxibehörigheter där nämnda online-kontroll (BKY) kan användas för alla. Inte heller för Polisen på gatan kommer det att vara möjligt att via vägtrafikregistret kontrollera att giltig behörighet finns under dygnets alla timmar.

Tillståndshavarens ansvar ökar
Vid etablering i Sverige ska en tillträdesansökan till Transportstyrelsen åtföljas av bl a kopior av bevis på formella kvalifikationer, intyg från myndigheter som visar att en sökande taxiförare är lämplig m.h.t. sina personliga förhållanden m.m. Ansökningen ska inges till Transportstyrelsen.

Vid tillfällig utövning av taxiföraryrket anger de rubricerade föreskrifterna att det är taxitrafiktillståndshavaren som ska ansvara för kontrollen av att taxibehörighet har getts i annan stat. Förbundet utgår från att Transportstyrelsen i egenskap av tillsynsmyndighet över taxinäringen och behörig myndighet för etableringskontroll enligt ovan kommer att dela med sig av kvalificerad information om hur olika dokument från andra stater ska se ut m.m. Allt för att underlätta för taxitillståndstillhavare att göra rätt när det gäller bedömningen av utländska yrkeskvalifikationer, men framförallt för att undvika att personer som är olämpliga som taxiförare ska kunna verka i Sverige.    

Slopandet av lokalkännedomsprovet den 1 april 2013 mötte stark kritik från såväl taxibransch som politiker och beslutsfattare i Stockholms län. Transportstyrelsen har därefter inlett ett arbete med att återinföra provet. Att taxiföraryrket blev ett reglerat yrke innebar dock enligt Transportstyrelsen att det inte går att ställa krav på lokalkännedom på dem som tillfälligt utövar yrket i Sverige. Detta går stick i stäv med en taxiförares viktigaste uppgift - att hitta till destinationen som en passagerare anger. En taxiförare ska alltid kunna ta den lämpligaste färdvägen med hänsyn till samtliga rådande omständigheter, t.ex. väglag och uppkommande trafikolyckor. Att inte köra längre än nödvändigt är viktigt ur ett kundperspektiv, men även ur miljösynpunkt. Idag finns inga digitala instrument som på ett betryggande vis kan ersätta ett yrkeskunnande i detta avseende. Förbundet kommer därför att fortsätta att verka för att lokalkännedomsprov ska återinföras och omfatta alla dem som utövar taxiföraryrket i Sverige[1] Av VVFS 20014:65 framgår att provet omfattar kartläsning, säkerhet och beteende (gäller körekonomi, miljö, säkerhet, bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar, föraren samt fordonskännedom) och lagstiftning (gäller taxitrafiklagstiftning och annan trafiklagstiftning).

[2] Se www.bky.se (BKY = Behörighetskontroll av yrkestrafik)
Relaterade dokument:
Remissvar: Erkännande av yrkeskvalifikationer

<< Tillbaka