Remissvar 22 september 2016


Remissvar: Lokalkännedom


Svenska Taxiförbundet förordar att alla som ska köra taxi i Stockholm, Göteborg och Malmö, som inte har ett godkänt lokalkännedomsprov registrerat i vägtrafikregistret, med godkänt resultat ska avlägga ett lokalkännedomsprov för att få fortsätta att köra taxi i området (alt. 2 i Transportstyrelsens brev). Detta i enlighet med Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget ”Regelefterlevnad inom yrkestrafik på väg” (N2013/2816/TE).


Initiativet till borttagandet av lokalkännedomsprovet den 1 april 2012 kom helt från Transportstyrelsen, som i huvudsak hävdade följande:

  • Provet har inte varit effektivt "för att höja förarnas lokalkännedom" och att det begränsar konkurrensen om köruppdrag i eller från Stockholms län;
  • Provet har inte på ett effektivt vis minskat förarnas behov av att använda olika hjälpmedel för att navigera i trafiken. Nya elektroniska navigeringshjälpmedel har tillkommit som är lättare att använda;
  • Resultaten på taxiförarlegitimationsprovet har legat på en låg godkännandeprocent sedan kravet på lokalkännedom infördes.

Mot bakgrund av ovan och med hänvisning till att större taxibeställningscentraler ofta bedrev egna utbildningar i lokalkännedom ansåg Tranportstyrelsen att lokalkännedomsprovet inte fyllde någon funktion.

Kraftfull kritik från upphandlare, branschens aktörer och resenärer
Transportstyrelsens beslut fick mycket stark kritik från Förbundet, Färdtjänsten i Stockholm (nuvarande Trafikavdelningen, Färdtjänst, Stockholms läns landsting), Synskadades Riksförbund m.fl. Dåvarande ordförande i Stockholms läns landstings färdtjänstutskott, Carl Grufman (M), uttalar sig i Sveriges Radio och säger i SR att "det måste vara nån på Transportstyrelsen som fått hjärnsläpp": http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=4985070

Inför borttagandet hade Förbundet inte fått några som helst indikationer från taxibranschen eller Transportstyrelsen att provet skulle vara onödigt eller att det ställde krav på onödig kunskap hos föraren. Inte heller hade de taxiföretag som verkade inom Stockholms län framfört att det förelåg någon form av konkurrenssnedvridning gentemot övriga. Tvärtom ansåg branschen att det var till gagn för kunderna att det fanns krav på att förarna skulle kunna hitta utan hjälpmedel. Det dåvarande antalet taxiföretag i Stockholmsområdet gav inte heller vid handen att det skulle vara onödigt krångligt att etablera sig i regionen.

Undersökning pekar på behov av lokalkännedomskrav
I början av 2011 gjorde Förbundet en undersökning bland taxibeställningscentraler i Stockholms län om deras syn på lokalkännedomsprovet. Sju av de tio svarade att provet borde finnas kvar, vissa ansåg att det till och med kunde förstärkas. Bland dem som ville ha provet kvar fanns två mycket stora taxisammanslutningar i Stockholm. Sammantaget var det således en klar majoritet av Förbundets medlemmar (även i fordonsnumerär) som ville ha lokalkännedomsprovet kvar. Förbundet ställde sig därför negativt till att Transportstyrelsen tog bort provet.

Transportstyrelsens krav på lokalkännedom var en av garanterna för taxiförarnas och branschens status, för besöksnäringen och bilden av Stockholm och Sverige. Förslaget från myndigheten borde därför inte ha varit att slopa kravet utan snarare att behålla det och att se över och skärpa kraven och provet.

Det är Transportstyrelsens uppdrag att administrera taxiförarlegitimationsproven. Myndigheten har kostnader för förvaltningen av dem. Eftersom det slopade kravet på lokalkännedom inte gynnade vare sig taxikunder eller allmänintresset var det bara Transportstyrelsen som hade något att vinna på sitt eget beslut.

Utredningen Regelefterlevnad inom yrkestrafik på väg
Transportstyrelsen fick den 30 maj 2013 i uppdrag av regeringen att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. I uppdraget ingick att redovisa åtgärder för hindrande av fortsatt färd, cabotage/beställaransvar och taxiverksamhet. Rapporten redovisades den 28 februari 2014. I deluppdraget som rör taxi, föreslår Transportstyrelsen tre åtgärder för att öka taxiförares förmåga att hitta rätt:

  • ett förbättrat skriftligt delprov i kartläsning;
  • en praktisk prövning av att hitta till angivet resmål i samband med körprovet och;
  • ett nytt och moderniserat skriftligt prov i lokalkännedom. Det sistnämnda ska gälla för taxiförare som ska arbeta i Stockholm, Göteborg och Malmö."

Lokalkännedom gagnar kunderna, besöksnäringen och bilden av Sverige
Förbundet, som bl.a. arbetar för att höja statusen hos taxinäringen i allmänhet och taxiföraryrket i synnerhet, ställde sig mycket positivt till Transportstyrelsens förslag. God lokalkännedom är en grundläggande kunskapsfaktor. För de allra flesta torde det framstå som självklart att en taxiförare ska hitta utan hjälpmedel inom det område han eller hon är verksam. Det tidigare kravet på lokalkännedom har med stor sannolikhet sållat bort mindre goda förarämnen och därmed bidragit till att resenärer på god grund, i vart fall fram till att det togs bort, kunde förvänta sig och kräva en viss kunskap av en taxiförare i Stockholmsområdet.

Naturligtvis är det viktigt att förarna kan använda olika hjälpmedel för att hitta mål som de inte "har i huvudet". När det gäller det senare kan it-baserade hjälpmedel, navigatorer, såväl som vanliga kartor, användas.

Provmoment i körprovet räcker inte
En åtgärd i positiv riktning är att Transportstyrelsens förslag om ett nytt provmoment har lagts till i körprovet sedan den 1 januari 2015. Den blivande taxiföraren ska med hjälp av karta eller teknisk utrustning visa att han/hon kan ta fram och köra den lämpligaste färdvägen till resmålet. Under provet ska föraren även visa att om teknisk utrustning används ska den kunna hanteras på ett trafiksäkert sätt.

Det tillkomna provmomentet är bra men räcker inte på långa vägar.

Det är inte alltid hjälpmedlen leder taxiföraren som tänkt. Gäller det en karta kan den vara föråldrad. Gäller det tekniska hjälpmedel kan det bero på hörfel när det gäller gatunamn (många kunder, särskilt i Stockholmsområdet, är turister), att gatunamn är svåra att stava till eller uttala eller att elektronik av olika skäl helt enkelt inte fungerar, ibland kan det t.ex. vara svårt att erhålla signal från tillräckligt antal GPS-satelliter pga. skymmande höghus, i andra fall kan något störa kommunikationen med navigationsanläggningen.

Elektroniska apparater kan även haverera rent fysiskt. Inget hjälpmedel har än så länge vid tvingad anledning till avvikelse från planerad rutt t.ex. trafikolycka eller annat, visat sig kunna överträffa den geografiska, överblickande, kunskap som en rutinerad taxiförare har. Om det uppstår plötsliga hinder på vägen till färdmålet, visar de elektroniska hjälpmedlen inte alltid en genomförbar alternativ rutt då hindret snabbt även påverkar tidigare visade alternativa rutter - i dessa lägen är eget kunnande hos föraren ovärderligt.

Vidare kan det vara angeläget att kunskap om t.ex. polisstationer, akutmottagningar och andra vårdinrättningar är välkända av föraren om en akut situation uppstår.

Därtill visar GPS-kartan en kraftigt begränsad bild av aktuella stadsdelar, vilket försvårar för föraren att förbättra sin lokalkännedom. Nyetablerade taxiförare lockas att ägna mer tid åt att följa GPS-kartan än att tillägna sig kunskap om staden, stadsdelarna, gatorna och vägarna och hur de förhåller sig till varandra.

Svaga grupper drabbas
Ytterligare ett skäl till att provet borde återinföras är att utsatta resenärer, t.ex. synskadade och rörelsehindrade, tvingas guida taxichaufförer för att komma rätt. Detta enligt dåvarande ordförande för Trafikutskottet, inrikesminister Anders Ygeman, som var en av dem som röstade för att kravet på lokalkännedom skulle finnas kvar - trots att inte ens en månad hade gått efter att provet togs bort.

Även Färdtjänsten i Stockholms län, som är Sveriges enskilt största (en av världens största!) köpare av taxitjänster, såg mycket stora nackdelar med ett borttagande och framförde huvudsakligen följande. Transportstyrelsen hade gjort en bristfällig konsekvensanalys när man inte hade beaktat resenärens perspektiv, en tydligt minskad resenärstrygghet skulle uppstå om provet togs bort. Det är nödvändigt med en kvalitetssäkring av taxiförares lokalkännedom vid upphandling av samhällsbetalda transporter. Särskilt för äldre och funktionshindrade är trygghet vid taxiresa ett grundläggande behov, annars stannar de hemma.

Redan före borttagandet upplevde Färdtjänsten att taxiförare hade bristande geografiska kunskaper.  Ett myndighetsprov i lokalkännedom ansåg Färdtjänsten vara normerande för lägsta kunskapsnivå hos taxinäringen i Stockholmsområdet. Likt Förbundet ansåg Färdtjänsten att det "det professionella vägvalet" var betydelsefullt vid trafikstockningar, dvs. att genom skickligt gjorda alternativa vägval finna den bästa transportvägen. Färdtjänsten ansåg att det var missvisande att påstå att navigatorer kunde ersätta sådan kunskap.

Färdtjänsten uttryckte även förvåning över att landstinget, i egenskap av huvudman för färdtjänsten i Stockholms län, inte fanns med som berörd part i remissmissivet.

I fem procent av resorna hittar taxiföraren inte
Inför ett möte med branschrepresentanter den 30 september 2015 presenterade Transportstyrelsen i "PM prov i lokalkännedom" av den 4 september 2015 ett resonemang för och emot ett återinförande. Vid mötet redovisades även en undersökning som till mötesdeltagarnas stora förvåning bl.a. visade att det stora flertalet av taxikunderna ansåg att taxiföraren på ett utmärkt sätt så gott som alltid hittade till resmålet.

Transportstyrelsen uppgav i PM:n att den största effekten (enda?) med ett återinförande av provet vore att riksdagens tillkännagivande fullföljdes. Först i andra hand nämndes att det skulle finnas en möjlighet att fånga upp förare som inte hittade, något som enligt Förbundets mening skulle vara det primära skälet till ett återinförande.

Vid mötet redovisade Transportsstyrelsen en undersökning beställd av myndigheten (dec. 2014) där det framkom att cirka 5 procent av förarna inte hittade till målet. På någon grund drog Transportstyrelsen slutsatsen att lokalkännedomsprovet och dess innehåll inte hade bidragit till resultatet och att lokalkännedomsprovet därför var onödigt.

Förbundet anser att de resor där föraren inte hittade eller hittade dåligt kan tyckas vara en liten del av alla resor. Varje sådan resa får dock negativa konsekvenser, bl a för turist- och besöksnäringens bild av Sverige och de är synnerligen allvarliga för den upphandlade färdtjänsten eftersom gamla människor och personer med olika funktionsnedsättningar är starkt beroende av tillförlitliga förare som hittar till resans början och mål.

Från Taxi Stockholms sida nämndes vid mötet att beställningscentralen hade noterat en markant försämring av nyrekryterade förares lokalkännedom. Taxibeställningscentralens första kontakt med taxiförare som söker arbete inom beställningscentralen sker ofta vid en grovsållning per telefon. Vid dessa samtal tillfrågas aspiranterna, som alltså redan hade taxiförarlegitimation, om de kände till närliggande områden, vägar etc, Frågorna var av det enklare slaget, t.ex. om de kände till väg E4, visste var Tyresö ligger, hittade till Stockholms Central etc. Enligt Jenny Sewerin Eriksson på Taxi Stockholms utbildningsavdelning tackade beställningscentralen, pga. bristande lokalkännedom, nej till 129 sökande personer år 2012, till 297 personer år 2013 och till 255 personer år 2014. Detta visar på en betydande nedgång i lokalkännedom efter att Transportstyrelsen avskaffade provet.

De stora, välrenommerade taxiföretagen väljer därmed så långt det är möjligt att rekrytera förare med god lokalkännedom. För att säkerställa en hög kvalitet hos förarna bedriver dessa företag dessutom vidareutbildning. Taxibranschen består dock av ett stort antal mindre, lokala taxiföretag utan resurser att bedriva vidareutbildning i lokalkännedom. Detta drabbar främst sällanresenärer, turister och besökare som inte känner till den lokala taximarknaden och därför inte vet vilket bolag de ska välja.

Erkännande av andra staters yrkeskvalifikationer
Transportstyrelsen har tolkat yrkeskvalifikationsdirektivet så att det inte går att ställa krav på godkänt lokalkännedomsprov hos taxiförare från andra EU/EES-stater som vill arbeta här tillfälligt. Med tillfälligt torde avses en tidsperiod om cirka tre månader, kanske längre, tidsperiodens längd kommer att avgöras av domstolspraxis. Svenska Taxiförbundet är inte övertygat om att Transportstyrelsens tolkning är den rätta. Transportstyrelsen uppger vidare att taxiförare från andra stater kommer att behandlas på samma sätt som de som erhåller sina yrkeskvalifikationer i Sverige, när den tillfälliga perioden löpt till ända. Även om Transportstyrelsens tolkning beträffande tillfälligt arbetande taxiförare vore riktig, utgör yrkeskvalifikationsdirektivet i vart fall inte något hinder för ett återinförande av lokalkännedomsprov som omfattar alla övriga taxiförare.

Sammanfattning
Mot 2012 års beslut att upphäva lokalkännedomsprovet invände taxinäringens egen branschorganisation Svenska Taxiförbundet, Färdtjänsten i Stockholm och resenärsorganisationer m.fl starkt. Kritiken framfördes av aktörer som dagligen erfar hur taximarknadens tjänster fungerar i praktiken.

Efter upphävandet har Sveriges Riksdag i ett särskilt tillkännagivande (år 2012) framfört att lokalkännedomsprovet ska återinföras. Transportsstyrelsen har då meddelat att myndigheten skulle återinföra provet och utvidga det till att även omfatta Göteborg och Malmö.

Därefter har Transportsstyrelsen ändrat uppfattning.

I det remitterade materialet redovisar Transportsstyrelsen nogsamt bl.a. med hänvisning till utredningar som myndigheten självt har beställt och egna beräkningar att ett återinförande av lokalkännedomsprov skulle bli dyrt, problematiskt och verkningslöst.

Skillnaden i Transportsstyrelsens undersökta verklighet och den av aktörer inom taxinäringen upplevda och undersökta [1] verklighet går fundamentalt isär.

Det förnyade yrkeskvalifikationsdirektivet utgör inte något hinder för ett återförande av lokalkännedomsprov.

Transportsstyrelsen avsikt att inte gå vidare med frågan kan inte ses som annat än obstruktion mot den lagstiftande församlingens beslut och hållningen hos eniga företrädare för köpare av taxitjänster och taxibranschen.[1] Undersökning av IPSOS, till vilken hänvisas i Färdtjänstens, Stockholms läns landsting, utlåtande över denna remiss, sid 6. (Dnr TN 2016-0833) Av denna framgår att lokalkännedomen har försämrats ytterligare. 

 
Relaterade dokument:
Remissvar Lokalkännedom

<< Tillbaka